Quyết định số 2901/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 2901/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2901/2000/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục các giấy phép về Giao thông vận tải đã được quy định trong Luật, Pháp lệnh, Nghị định còn hiệu lực do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2901/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 2901/2000/Q -BGTVT Hà N i , Ngày 29 tháng 09 năm 2000 QUY T NNH CÔNG B DANH M C CÁC GI Y PHÉP V GIAO THÔNG V N T I Ã Ư C QUY NNH TRONG LU T, PHÁP L NH, NGHN NNH CÒN HI U L C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 6-12-1999; Căn c Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3-2-2000 c a Chính ph v hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 30/2000/N -CP ngày 11-8-2000 c a Chính ph v bãi b m t s gi y phép và chuy n m t s gi y phép thành i u ki n kinh doanh; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch V n t i và th trư ng các C c, V có liên quan. QUY T NNH: i u 1: Công b các gi y phép v giao thông v n t i ã ư c quy nh trong Lu t, Pháp l nh, Ngh nh còn hi u l c và các quy nh v th t c, i u ki n, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép và th i h n c a gi p phép theo úng danh m c ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1-10-2000. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch v n t i, C c trư ng các C c: ư ng b Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i,Giao thông công chính và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Th Minh DANH M C CÁC LO I GI Y PHÉP V GIAO THÔNG V N T I Ã Ư C QUY NNH TRONG LU T, PHÁP L NH, NGHN NNH CÒN HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2901/2000/Q -BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. TT Tên gi y Cơ s pháp lý i Th t c, i u ki n cơ quan có Th i tư ng c p phép thNm quy n h n có phép c p phép hi u c p phép l cc a t ng gi y phép Văn b n Lu t, Văn b n c a Pháp l nh, B GTVT bao Ngh nh g m các quy (trích d n quy nh c th v th t c, i u nh) ki n cơ quan có thNm quy n c p phép và th i h n có hi u l c c a t ng gi y phép 1 Gi y Quy nh t i Quy t nh s Các cơ Theoquy nh t i B Giao Các phép i u 31 2597/1998/Q - s ào Quy t nh thông v n t i trư ng ào t o kho n1 i u BGTVT ngày t o lái 2597/1998/Q - chính lái xe l ban hành 19 - 10 - 1998 xe do GTVT ngày 19 - 10 - quy kèm theo c a B GTVT cơ 1998 c a B GTVT ào t o Ngh nh v vi c ban quan lái xe 36/CP ngày hành quy ch có th i 29 - 5- 1995 qu n lý, ào thNm h n là c a Chính ph t o, sát h ch và quy n 5 năm v b o m c p gi y phép thành -Các tr t t an toàn lái xe l p trung giao thông g m tâm ư ng b và các ào t o tr t t an toàn Trư ng lái xe giao thông ô chính th i th quy h n là ào t o 3 năm lái xe và các trung tâm ào t o lái xe 2 Gi y Quy nh t i Quy t nh s Phương Theoquy nh t i C c ư ng 1 năm phép xe i u 46 2597/1998/Q - ti n cơ Quy t nh b Vi t Nam t p lái kho n1 Ngh GTVT ngày 19 gi i 2597/1998/Q - , các S ( kèm nh 36/CP - 10 - 1998 c a ư ng GTVT ngày 19 - 10 - GTVT,
  3. theo ngày 29 - 5- B GTVT v b 1998 c a B GTVT GTCC bi n 1995 c a vi c ban hành dùng xe t p Chính ph v quy ch qu n cho lái g n b o m tr t lý, ào t o, sát các h c trư c và t an toàn h ch và c p viên sau uôi giao thông gi y phép lái t p lái xe ) ư ng b và xe xe tr t t an toàn giao thông ô th , 3 Gi y Quy nh t i Quy t nh s Tr m Theoquy nh t i C c ăng 1năm phép i u 18 Ngh 214/1999/Q - ăng Quy t nh ki m Vi t ki m nh s 36/CP BGTVT ngày ki m 214/1999/Q BGTVT nam, Trung nh an ngày 29-5- 23 -1-1999 c a phương ngày 23 -1-1999 c a tâm qu n lý toàn k 1995 c a B GTVT ban ti n cơ B GTVT ban hành ch t lư ng thu t Chính ph v hành tiêu chuNn gi i tiêu chuNn ngành: thi t b và phương b o m tr t ngành : Tiêu ư ng Tiêu chuNn tr m ăng phương ti n ti n cơ t an toàn chuNn tr m b ki m phương ti n cơ cơ gi i gi i giao thông ăng ki m gi i ư ng b s ư ng b ư ng ư ng b và phương ti n cơ ăng ký 22TCN 226- b tr t t an toàn gi i ư ng b 99 giao thông ô s ăng ký th . 22TCN 226-99 4 C p Quy nh t i Quy t nh s T theo quy nh t i Th Giám c các - Th i phép i u 37 Ngh 2046/Q - PC ch c, l ban hành kèm theo o n qu n lý h n ho t nh 40/CP ngày 6 - 8 - cá nhân Quy t nh s ư ng sông c a ng ngày 5 -7 - 1996 c a B trong 2046/Q - PC ngày 6 TW c p phép Gi y c ng,b n 1996 c a GTVT v th l và - 8 - 1996 c a B cho các b n phép thu n i Chính ph v ngoài GTVT và hàng hoá trên ho t qu n lý c ng a b o m tr t b n thu n i nư c Quy t nh tuy n qu n lý ng t an toàn ho t ;Giám c b n a ; Quy t 3089/1999/ giao thông nh ng các S th y ư ng thu kinh Q -BGTVT ngày GTVT, n i a 3089/1999/Q - n i a; doanh 30-12-99 c a B GTCC, công : 12 BGTVT ngày GTVT v vi c s a Kho n 3 i u 30-12-99 c a khai b , c p phép tháng 30 Ngh nh thác i, b sung m t s c ng, b n B GTVT v i u c a Th l qu n 171/1999/N - vi c s a i, b c ng, hàng hoá, CP ngày b n lý c ng, b n thu n i hành khách sung m t s a. 7/12/1999 c a i u c a Th l thu trên các sông, Chính ph n i a kiênh t i a qu n lý c ng, quy nh chi b n thu n i phương ti t thi hành a. Pháp l nh b o v công trình giao thông i
  4. v i công trình giao thông ư ng sông 5 Gi y Quy nh t i Thông tư c a Phương theo quy nh t i - i v i xe - i phép lưu i u 19 B GTVT s ti n cơ Thông tư c a B quá kh , quá v i xe hành c kho n 1 Ngh 112/1998/TT- gi i GTVT s t i do T ng quá bi t (có nh 36/CP BGTVT ngày ư ng 112/1998/TT- giám c các kh , 2 lo i : ngày 29 - 5- 29/4/1998 b BGTVT ngày khu qu n lý quá t i Gi y 1995 c a hư ng d n vi c thu c 29/4/1998 ư ng b c p th i phép Chính ph v qu n lý và c p lo i cho phép h n LH B b o m tr t gi y phép lưu quá ch y trên c theo cho xe t an toàn hành c bi t kh , nư c; ngh quá kh , giao thông cho xe quá t i, quá t i c a - Giám c quá t i; ư ng b và xe quá kh , xe ; siêu S GTVT, ch Gi y tr t t an toàn bánh xích trên trư ng, phương GTCC c p phép giao thông ô ư ng b siêu ch y trên ti n, LH B th , tr ng nhưng ph m vi T nh cho xe và xe ,TP t i a siêu bánh không trư ng, xích quá 90 siêu ngày tr ng) - i v i siêu trư ng, siêu tr ng và xe bánh xích c p theo chuy n hàng, t hàng. N u theo yêu c u c bi t t i a là 30 ngày 6 Gi y Quy nh t i Quy t nh s Ch thi Theo quy nh t i C c ư ng - Th i phép thi Pháp l nh b o 2923/Q - B công Quy t nh s b Vi t nam h n
  5. công v công trình ngày 2/11/1996 công 2923/Q - B ngày c p phép cho c a công giao thông và c a B Giao trình 2/11/1996 c a B các d án gi y trình Ngh nh c a thông v n t i giao Giao thông v n t i v nhóm A,B ,C phép liên Chính ph s v vi c c p thông c p phép thi công các theo - Khu QL B, quan 172/1999/ gi y phép thi ư ng công trình liên quan S th i n N -CP ngày công công trình b n ư ng b h n thi GTVT,GTCC ư ng 7 - 12 -1999 liên quan n c p phép cho công b v hư ng d n ư ng b công các công thi hành pháp trình trình chưa l nh b o v ã nm cl p công trình GT d án ư c i v i công c p có trình giao -S thNm thông ư ng GTVT,GTCC quy n b . c p phép thi phê công i v i duy t ư ng a phương
Đồng bộ tài khoản