Quyết định số 2905/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 2905/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2905/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2905/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2905/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Huỷ bỏ 05 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6988:2001 Thiết bị tần số radio dùng trong công nghiệp nghiên cứu khoa học và y (CISPR 11:1999) tế (ISM) – Đặc tính nhiễu điện từ - Giới hạn và phương pháp đo 2. TCVN 5699-2-3:2000 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-3: (IEC 60335-2-3:1993) Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện 3. TCVN 5699-2-7:2001 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-7: (IEC 60335-2-7:1993) Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt 4. TCVN 5699-2-11:2002 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-11: (IEC 60335-2-11:2001) Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo 5. TCVN 5699-2-12:2002 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-12: (IEC 60335-2-12:1992) Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và thiết bị tương tự. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản