Quyết định số 2907/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 2907/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2907/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2907/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2907/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HUỶ BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Huỷ bỏ 07 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6306-1:1997 Máy biến áp điện lực – Phần 1: Quy định chung 2. TCVN 6306-2:1997 Máy biến áp điện lực – Phần 2: Độ tăng nhiệt 3. TCVN 6306-3:1997 Máy biến áp điện lực – Phần 3: Mực cách điện và thử nghiệm điện môi 4. TCVN 6306-3-1:1997 Máy biến áp điện lực – Phần 3/1: Mực cách điện và thử nghiệm điện môi – Khoảng cách ly bên ngoài trong không khí 5. TCVN 6306-5:1997 Máy biến áp điện lực – Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch 6. TCVN 6478:1999 Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Yêu cầu chung và yêu cầu về an toàn 7. TCVN 6479:1999 Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Yêu cầu về tính năng Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản