Quyết định số 2917/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 2917/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2917/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn việt Nam do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2917/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2917/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 t QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 256-1:2006 (ISO 6506-1:2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 1: Phương pháp thử 2. TCVN 256-2:2006 (ISO 6506-2:2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử 3. TCVN 256-3:2006 (ISO 6506-3:2005) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn 4. TCVN 1826:2006 (ISO 7801:1984) Vật liệu kim loại – Dây -Thử uốn gập hai chiều 5. TCVN 1827:2006 (ISO 7800:2003) Vật liệu kim loại – Dây – Thử xoắn đơn 6. TCVN 5886:2006 (ISO 783:1999) Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ cao Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản