Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt nam do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2920/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2920/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 05 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7582-1:2006 (ISO 5456-1:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 1: Bản tóm tắt 2. TCVN 7582-2:2006 (ISO 5456-2:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình chiếu vuông góc 3. TCVN 7582-3:2006 (ISO 5456-3:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 3: Hình chiếu trục đo 4. TCVN 7582-4:2006 (ISO 5456-4:1996) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 4: Hình chiếu xuyên tâm 5. TCVN 7583-1:2006 (ISO 129-1:2004) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Chỉ dẫn kích thước và dung sai – Phần 1: Nguyên tắc chung Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản