Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
4
download

Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CH ****** Độc lập - Tự do ***** Số: 2923/QĐ-BKHCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 16 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 6523:2006 Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao (ISO 4996:1999) 2. TCVN 6524:2006 Thép tấm kết cấu cán nguội (ISO 4997:1999) 3. TCVN 6526:2006 Thép băng kết cấu cán nóng (SIO 6316:2000) 4. TCVN 6365-1:2006 Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 1 : Yêu cầu chung (ISO 8458-1:2002) 5. TCVN 6365-2:2006 Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 2: Dây thép không hợp kim kéo (ISO 8458-2:2002) nguội tôi chì 6. TCVN 6365-3:2006 Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 3 : Dây thép tôi và ram trong (ISO 8458-3:2002) dầu 7. TCVN 6367-1:2006 Thép không gỉ làm lò xo - Phần 1: Dây (ISO 6931-1:1994) 8. TCVN 6367-2:2006 Thép không gỉ làm lò xo - Phần 2: Băng hẹp (ISO 6931-2:2005) 9. TCVN 7571-1:2006 Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều - Kích thước (ISO 657-1:1989) 10. TCVN 7571-2:2006 Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích (ISO 657-2:1989) thước 11. TCVN 7571-5:2006 Thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - (ISO 657-5:1976) Dung sai hệ mét và hệ insơ 12. TCVN 7571-11:2006 Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ C - Kích thước và đặc (ISO 657-11:1980) tính mặt cắt 13. TCVN 7571-15:2006 Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I - Kích thước và đặc (ISO 657-15:1980) tính mặt cắt 14. TCVN 7571-16:2006 Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - Kích thước và đặc
  2. (ISO 657-16:1980) tính mặt cắt 15. TCVN 7573:2006 Thép tấm cán nóng liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng (ISO 16160:2005) 16. TCVN 7574:2006 Thép tấm cán nguội liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng (ISO 16162:2005) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. K Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT.
Đồng bộ tài khoản