Quyết định số 294/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 294/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 294/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 294/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 294/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 01 tập thể, 03 cá nhân thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Có danh sách kèm theo) Đã có nhiều thành tích trong công tác bảo hộ lao động năm 2008 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận : - Như điều 2; - Bộ trưởng (để b/c) - Lưu: VT, TCCB. Ngô Thịnh Đức DANH SÁCH 01 TẬP THỂ VÀ 03 CÁ NHÂN THUỘC CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ( Kèm theo Quyết định số: 294 /QĐ-BGTVT, ngày 11 tháng 02 năm 2009 ) I. TẬP THỂ:
  2. 1. Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7, II. CÁ NHÂN: 1. Ông Vũ Cao Khải - Giám đốc Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7, 2. Ông Nguyễn Bá Nhuần - Phó Giám đốc, Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7, 3. Ông Đoàn Hữu Thắng - Nhân viên Bảo hộ lao động, Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 7.
Đồng bộ tài khoản