Quyết định số 2946/QĐ-UBND.CN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 2946/QĐ-UBND.CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2946/QĐ-UBND.CN về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2946/QĐ-UBND.CN

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 2946/QĐ-UBND.CN Vinh, ngày 13 tháng 08 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH LÂP TH XÃ THÁI HOÀ; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ THÁI HOÀ T NH NGH AN U BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/03/2007 c a UBND t nh Ngh An v vi c ban hành quy đ nh phân công, phân c p qu n lý t ch c b máy và cán b , công ch c, viên ch c; Căn c Ngh quy t s : 191/2007/NQ-HĐND ngày 25/07/2007 c a HĐND t nh khoá XV, kỳ h p th 9 v vi c thông qua đ án Đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hoà, t nh Ngh An; Xét đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s : 324/TTr-SNV ngày 02/8/2007 v vi c phê duy t Đ án đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hoà t nh Ngh An, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hoà t nh Ngh An (có đ án kèm theo). Đi u 2. Giao Giám đ c S N i v ch trì, ph i h p các S , ngành, đơn v có liên quan l p h sơ trình Chính ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông: Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c S N i v , Ch t ch UBND huy n Nghĩa Đàn; Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT.CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Hành Đ ÁN ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ THÁI HOÀ (ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2946/QĐ-UBND ngày 13/08/2007 c a UBND t nh Ngh An) Huy n Nghĩa Đàn có di n tích t nhiên 75.268,37 ha, v i dân s (tính đ n 31/12/2006) là 195.158 ngư i, g m có 32 đơn v hành chính c p xã (01 th tr n và 31 xã). Nghĩa Đàn là m t trong 10 huy n mi n núi phía Tây b c t nh Ngh An, n m trên giao l c a nhi u tuy n giao thông quan tr ng, có n n kinh t - xã h i phát tri n, đã hình thành nh ng trung tâm kinh t - văn hoá - xã h i có tác d ng thúc đ y s phát tri n chung c a t nh Ngh An, các t nh lân c n và c a vùng Tây b c t nh Ngh An nói riêng. T c đ phát tri n kinh t - xã h i và đô th hoá nhanh khu v c trung tâm huy n Nghĩa Đàn, mà h t nhân là th tr n Thái Hoà đang đ t ra nh ng yêu c u m i đòi h i ph i có s thay đ i v t ch c hành chính và qu n lý nhà nư c trên đ a bàn. Th c hi n s ch đ o c a Ban Thư ng v T nh u , Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh, sau khi hư ng d n U ban nhân dân huy n Nghĩa Đàn ti n hành các th t c theo quy đ nh c a Trung ương, U ban nhân dân t nh Ngh An xây d ng Đ án “Đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà; thành l p các phư ng thu c th xã Thái Hoà” như sau: Ph n 1:
 2. CĂN C PHÁP LÝ VÀ S C N THI T ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ THÁI HOÀ I. NH NG CĂN C PHÁP LÝ Đ XÂY D NG Đ ÁN 1. Lu t T ch c HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 2. Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 3. Ngh quy t s 37/NQ-TW ngày 01/7/2004 c a B Chính Tr v phát tri n KT-XH và b o đ m AN - QP vùng trung du và mi n núi B c B ; 4. Quy t đ nh s 147/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 c a Chính ph phê duy t Đ án phát tri n KT-XH mi n Tây t nh Ngh An; 5. Ngh đ nh s 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT- BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 c a B XD, Ban TCCBCP v vi c phân lo i đô th và c p qu n lý đô th ; 6. Quy t đ nh s 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t đ nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n đô th Vi t Nam đ n năm 2020; 7. Quy t đ nh s 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c đi u ch nh đ a gi i hành chính c p huy n, xã có đ a gi i chưa h p lý; 8. Công văn s 2543/BXD-KTQH ngày 28/11/2006 c a B Xây D ng v vi c tho thu n th tr n Thái Hoà t nh Ngh An là đô th lo i IV; 9. Quy t đ nh s 3650/QĐ-UBND-CN ngày 17/10/2005 c a UBND t nh Ngh An v vi c phê duy t quy ho ch chung m r ng đô th Thái Hoà - huy n Nghĩa Đàn; 10. Quy t đ nh s 1063/QĐ-UBND-CN ngày 29/3/2007 c a UBND t nh Ngh An v vi c thành l p Ban chu n b đ án thành l p th xã Thái Hoà. II. S C N THI T ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ THÁI HOÀ 1. Khái quát đ c đi m t nhiên - xã h i huy n Nghĩa Đàn Nghĩa Đàn là m t vùng đ t trù phú phía Tây b c t nh Ngh An, có l ch s hàng ngàn năm hình thành và phát tri n, đã t ng là m t trong nh ng đ a bàn cư trú c a ngư i Vi t c th i Hùng Vương. Toàn huy n hi n có 75.268,37 ha di n tích t nhiên, chi m 4,56% di n tích t nhiên c a t nh Ngh An 2 (16.449 km ), v i 195.158 ngư i dân (43.429 h ) chi m 6,42% dân s c a t nh Ngh An; m t đ dân s 2 trung bình 259 ngư i/km ; có 21,46% dân s là dân t c ít ngư i. Đ a hình lãnh th ch y u là đ i núi tho i (chi m 65% t ng di n tích), đ ng b ng thung lũng chi m 8%, đ i núi cao chi m 27%. Do ki n t o c a đ a hình, đ t đai Nghĩa Đàn có nhi u lo i thu c hai nhóm chính là Thu thành, và Đ a thành r t thu n l i cho tr ng cây ăn qu và cây công nghi p. o o o o Đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn thu c ph m vi t 19 13' - 19 33' vĩ đ B c và 105 18' - 105 35' kinh đ Đông; phía B c giáp t nh Thanh Hoá, phía Nam giáp huy n Tân Kỳ và huy n Quỳnh Lưu, phía Đông giáp huy n Quỳnh Lưu và t nh Thanh Hoá, phía Tây giáp huy n Quỳ H p. Huy n Nghĩa Đàn n m trong vùng khí h u nhi t đ i gió mùa, nhi t đ trung bình hàng năm khá cao (t 23 o - 25 C), có s chênh l ch nhi t đ cũng như đ m không khí khá l n gi a các mùa, đ c bi t là mùa H ch u nh c a gió Tây Nam (gió Lào) vào kho ng tháng 5 đ n tháng 8 gây ra th i ti t khô - nóng tác đ ng x u đ n s n xu t và đ i s ng c a nhân dân. Nghĩa Đàn có hai dòng sông l n ch y qua là Sông Hi u và Sông Dinh cùng v i hơn 50 chi lưu l n nh ch y qua đ a bàn và kho ng hơn 130 h đ p l n nh phân b kh p trên đ a bàn. Sông Hi u là nhánh l n nh t c a h th ng Sông C , đo n đi qua đ a bàn huy n Nghĩa Đàn dài kho ng 44km và có 5 chi nhánh l n ch y vào là: Sông Sào, Khe Cái, Khe Ang, Khe Đá. Ngoài 5 chi nhánh l n trên, còn có kho ng 50 su i l n nh khác n m r i rác trên kh p đ a bàn. Các khe su i đ u có chung đ c đi m là h p, quanh co và d c đ ng. Vì v y, v mùa mưa lũ giao thông đi l i h t s c khó khăn; nhi u tràn, ng m b ng p nư c gây ách t c giao thông trong nhi u ngày. Huy n Nghĩa Đàn có nhi u lo i tài nguyên, khoáng s n quý: 3 + Đá bazan tr lư ng kho ng 400 tri u m , phân b t p trung các xã Nghĩa M , Đông Hi u, Nghĩa Trung, Nghĩa Phú, Nghĩa Mai, Nghĩa Hi u, Nghĩa An, Nghĩa Th , Nghĩa Sơn, Nghĩa An; 3 + Đá vôi và đá hoa cương: có tr lư ng hơn 01 tri u m , phân b t p trung ch y u các xã Nghĩa Ti n, Nghĩa Liên, Nghĩa An, Nghĩa Bình; 3 + Sét s n xu t g ch ngói: tr lư ng ư c tính 6 - 7 tri u m , phân b t p trung ch y u các xã Nghĩa Hoà, Nghĩa Quang, Nghĩa Thu n, Nghĩa Ti n, Nghĩa Liên;
 3. + Cát, s i xây d ng và vàng sa khoáng: Phân b t p trung các xã có Sông Hi u ch y qua như Thái Hoà, Nghĩa Quang, Nghĩa Hoà, Nghĩa Th nh, Nghĩa H ng, ... + Có kho ng 19.000 ha r ng, trong đó di n tích r ng s n xu t hơn 14.000 ha v i t ng tr lư ng g 3 kho ng 700.000 m (chưa tính n a, mét, tre ...); Trong nh ng năm qua, cùng v i xu th phát tri n c a c nư c, Đ ng b và nhân dân Nghĩa Đàn đã phát huy truy n th ng, phát huy n i l c, tích c c khai thác ti m năng th m nh, huy đ ng m i ngu n l c, t o môi trư ng thu n l i thu hút đ u tư đ đ y nhanh t c đ phát tri n KT - XH, xây d ng cơ s h t ng, gi v ng n đ nh Chính tr AN - QP. Nh p đ tăng trư ng bình quân giai đo n t năm 2001-2005 đ t 11,7%; cơ c u kinh t chuy n d ch đúng hư ng và chuy n d ch nhanh theo hư ng tăng t tr ng CN - TTCN, TM - DV, gi m d n t tr ng Nông nghi p. Th tr n Thái Hoà là đô th có l ch s phát tri n lâu đ i; trư c năm 1945 đây là th ph c a Ph Quỳ thu c huy n Nghĩa Đàn - nơi đ t b máy cai tr c a th c dân phong ki n. Ngay t nh ng năm cu i th k XIX đ u th k XX, th c dân Pháp đã nh n th y ti m năng to l n c a vùng đ t Ph Quỳ nên đã l p ra m t vùng đ n đi n r ng l n v i hàng ch c ngàn ha cây cà phê, cây cao su và m t s lo i cây công nghi p khác. Tuy n đư ng Qu c l 48 ngày nay cũng đã đư c xây d ng vào th i kỳ này đ ph c v khai thác tài nguyên, khoáng s n t i Ph Quỳ và bình đ nh quân s vùng Tây B c Ngh An. Dư i s tác đ ng c a vi c đ u tư khai thác vùng đ t Ph Quỳ tr thành m t khu đô th s m u t vào nh ng th p niên đ u th k XX. Trong nh ng năm 1937 - 1940, th c dân Pháp đã cho quy ho ch l i ph xá và nhà c a các làng C u Hi u, B c Hi u và đ t tên cho vùng này là Ville de Ph Quỳ - đây cũng là l n quy ho ch đ u tiên c a đô th Thái Hoà ngày nay. Sau cách m ng Tháng 8/1945, vùng đ t này g i là Th b Hi u thu c xã Nghĩa Hoà. Năm 1953, th tr n Thái Hoà đư c thành l p trên cơ s đ t đai và dân cư c a các làng B c Hi u, C u Hi u và V n B i Nhân thu c huy n Nghĩa Đàn; có đ a gi i hành chính: phía Đông giáp xã Nghĩa M , phía Tây giáp xã Nghĩa Quang, phía Nam giáp xã Nghĩa Hoà, phía B c giáp xã Nghĩa Trung. Tr i qua nhi u th p niên xây d ng và phát tri n, cu i năm 2005, đô th Thái Hoà đư c quy ho ch l i nh m đáp ng yêu c u phát tri n trong giai đo n m i; HĐND t nh Ngh An đã ra Ngh quy t đ ngh Trung ương công nh n th tr n Thái Hoà là đô th lo i IV. 2. Lý do và s c n thi t ph i đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà t nh Ngh An 2 Ngh An là t nh l n, có di n tích t nhiên là 16.449 km , dân s 3.075860 ngư i, 19 huy n, thành ph , th xã. Tuy v y, t l dân cư đô th c a Ngh An còn th p (kho ng 20% dân s ). Th i gian qua, quá trình đô th hoá m i ch t p trung ch y u phía Nam và phía Đông (phía Nam có thành ph Vinh, phía Đông có th xã C a Lò). Còn phía B c và phía Tây, đ c bi t là vùng Tây B c bao g m 10 huy n, chi m trên 2/3 di n tích t nhiên và 40% dân s c a t nh, chưa có đô th nào có quy mô tương x ng, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t , văn hoá c a vùng. Do đ a bàn đ c thù mi n núi, vùng cao, cách xa trung tâm t nh l nên đ ng bào vùng Tây b c c a t nh chưa đư c th hư ng y u t tác đ ng tích c c c a quá trình đô th hoá. Đ thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c Ngh An, Th tư ng Chính ph đã có Quy t đ nh s 147/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 phê duy t Đ án phát tri n KT - XH mi n Tây t nh Ngh An. Theo đó, Chính ph đã đ nh hư ng phát tri n h th ng đô th c a t nh, đ n năm 2010 Ngh An ph i t o đư c các đi m nh n đô th Thái Hoà, Con Cuông và Hoàng Mai nh m t o đ ng l c phát tri n KT-XH các khu v c này tương x ng v i ti m năng cũng như t o ra s phát tri n kinh t - xã h i m t cách cân đ i, hài hoà gi a các vùng. Trư c m t, ưu tiên t p trung đ u tư phát tri n nhanh đô th Thái Hoà - Nghĩa Đàn, đ đ n năm 2010 Thái Hoà - Nghĩa Đàn tr thành trung tâm kinh t , văn hoá c a vùng Tây B c t nh Ngh An. Nghĩa Đàn có h th ng giao thông phân b khá dày, là đ u m i thông thương buôn bán trao đ i hàng hoá - d ch v c a c khu v c. Nghĩa Đàn n m cách Qu c l 1A theo hư ng Đông kho ng 33 km, cách thành ph Vinh v phía Nam kho ng 75 km, cách th xã C a Lò v phía Đông Nam kho ng 65 km, cách Hoàng Mai v phía Đông B c kho ng 50 km, cách Con Cuông và các huy n mi n núi phía Tây Nam kho ng 90 km; tr c Qu c l 48 là tr c đ i ngo i Đông - Tây, song song v i Qu c l 48 có đư ng tr c chính đô th V c Gi ng - Khe Son dài 14 km, lên phía B c có Qu c l 15A, phía Nam có t nh l 545 đi Tân Kỳ, phía Đông B c có t nh l 598, phía Đông có đư ng H Chí Minh ch y qua nên r t thu n ti n v giao thông đư ng b và vi c liên h v i các khu v c xung quanh. Ngoài ra còn có tuy n đư ng s t n i ga Nghĩa Đàn v i đư ng s t B c Nam t i C u Giát ch y u đ v n chuy n hàng hoá nông s n, đá bazan ph c v cho các nhà máy xi măng Hoàng Mai, Nghi Sơn - là khu v c đư c quy ho ch phát tri n kinh t vùng Nam Thanh - B c Ngh có chi n lư c AN-QP r t quan tr ng; theo Qu c l 15A lên phía B c và theo đư ng H Chí Minh đi sang huy n Như Xuân t nh Thanh Hoá. V giao thông đư ng thu ch y u là ch y trên Sông Hi u đ v n chuy n đá, cát, s i xây d ng; c i, g , tre, n a .... Th i gian qua, d ch v v n t i hành khách và v n t i hàng hoá phát tri n m nh, tuy n Qu c l 48 đư c đánh giá có s lư ng các phương ti n v n t i cũng như m t đ lưu thông l n nh t nhì t nh Ngh An. M t khác, hàng năm Nghĩa Đàn thu hút hàng trăm nghìn lư t ngư i trong khu v c tham gia d ch v khám ch a b nh, chăm sóc s c kho t i B nh vi n đa khoa Nghĩa Đàn và các cơ s y t tư nhân; tham gia các l p h c đào t o ngh có ch t lư ng cao t i Trư ng trung c p ngh Nông-Công nghi p Ph Quỳ, đáp ng b sung đ i ngũ lao đ ng k thu t và lao đ ng đư c đào t o ngh ...
 4. Theo Quy t đ nh s 147/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 c a Chính ph và đ nh hư ng phát tri n KT-XH c a t nh Ngh An thì trên tr c Qu c l 7A và 46 s đ u tư xây d ng 02 c a kh u Qu c t là N m C n (Kỳ Sơn), Thanh Thu (Thanh Chương); trên tr c Qu c l 48 là c a kh u Qu c gia Thông Th (Qu Phong); k t h p v i vi c hình thành h th ng ch biên gi i đ đ y m nh h p tác giao lưu buôn bán hàng hoá v i nư c b n Lào và các t nh vùng Đông B c Thái Lan. Như v y, Thái Hoà - Nghĩa Đàn n m v trí trung tâm c a khu v c Tây B c có đư ng Qu c l 48 ch y qua n i v i C a kh u Qu c gia Thông Th ; đư ng HCM n i v i Qu c l 7A có C a kh u Qu c t N m C n, Qu c l 46 có C a kh u Qu c t Thanh Thu . M t khác, v đư ng bi n thì đi t Qu c l 48 n i Qu c l 1A xu ng c ng C a Lò đi ra các nư c (theo tuy n này hi n nay đang v n chuy n đá tr ng, qu ng, và m t s lo i hàng hoá khác theo tuy n đư ng b QL48, QL1A xu ng c ng C a Lò đ xu t kh u ra nư c ngoài). Thái Hoà - Nghĩa Đàn s là đ u m i trung tâm - c a ngõ đ các khu v c khác m r ng quan h kinh t và giao lưu h p tác v i các vùng khác trong nư c và nư c ngoài thông qua các tr c đư ng giao thông, các C a kh u và C ng bi n. Th tr n Thái Hoà là vùng đ t có l ch s hình thành và phát tri n khá lâu đ i. Đ u th k XX, th c dân Pháp đã ch n vùng này đ phát tri n các đ n đi n tr ng cây công nghi p, nh đó Thái Hoà đã phát tri n nhanh, s m hình thành nên m t khu đô th khá s m u t. Cách đây hàng ch c năm, bên c nh th tr n Thái Hoà, trên toàn lãnh th Nghĩa Đàn đã ra đ i nhi u th tr n Nông trư ng như: Đông Hi u, Tây Hi u, C Đ , 19/5, 1/5 t o ra các đi m đô th xung quanh th tr n Thái Hoà. Nh đó, ngày nay th tr n Thái Hoà và các vùng ph c n đã hình thành nên m t vùng đô th r ng l n, có n n kinh t - xã h i phát tri n toàn di n. V i v trí trung tâm c a khu v c Tây B c Ngh An, Thái Hoà - Nghĩa Đàn có nhi u ti m năng, l i th phát tri n kinh t - xã h i m t cách toàn di n, t o đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i c a toàn vùng. Tháng 11/2006, th tr n Thái Hoà và vùng ph c n đã đư c B Xây d ng tho thu n là đô th lo i IV. Hi n nay th tr n Thái Hoà và các xã ph c n bao g m: Nghĩa Quang, Nghĩa Hoà, Nghĩa Hi u, Tây Hi u… thu c huy n Nghĩa Đàn đang ch u nh hư ng c a quá trình đô th hoá di n ra v i nh p đ ngày càng cao, đòi h i ph i gi i quy t t t nh ng v n đ v qu n lý đô th như vi c gi i quy t các th t c v c p phép kinh doanh, nhà , đ t đai, xây d ng, đ c bi t là quy ho ch, qu n lý, s d ng tài nguyên đ t đai, xây d ng cơ b n… M t khác, huy n Nghĩa Đàn có đ a bàn r ng và dân s khá l n chi m 34,8% so v i t ng dân s toàn khu v c Tây B c. Vì v y, vi c đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà là c n thi t, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a đô th Thái Hòa, huy n Nghĩa Đàn, các huy n vùng Tây B c Ngh An cũng như c a t nh Ngh An trong giai đo n m i. V i v trí và vai trò c a huy n Nghĩa Đàn nói chung và th tr n Thái Hoà nói riêng, thì vi c hình thành và xây d ng th xã Thái Hoà là nh m đáp ng m c tiêu phát tri n KTXH - ANQP c a c khu v c Tây B c Ngh An. Căn c Ngh đ nh s 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v vi c phân lo i đô th và c p qu n lý đô th ; Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 c a B Xây D ng và Ban TCCBCP (nay là B N i v ) hư ng d n v phân lo i đô th và c p qu n lý đô th . Xét t ng quan v KTXH, ANQP thì huy n Nghĩa Đàn trong năm năm g n đây đã có bư c phát tri n m nh, toàn di n và n đ nh; h i t đ các tiêu chu n đ đư c thành l p Th xã nh m khai thác hi u qu các ti m năng, l i th ; thúc đ y n n kinh t tăng trư ng m nh hơn trong giai đo n m i. Ph n 2: TH C TR NG TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I HUY N NGHĨA ĐÀN I. T NG DI N TÍCH Đ T T NHIÊN: 75.268,37 ha; trong đó di n tích đ t nông nghi p 57.895,66 ha, di n tích đ t phi nông nghi p 11.513,83 ha, di n tích đ t chưa s d ng 5.858,88 ha. II. DÂN S , LAO Đ NG: T ng dân s toàn huy n Nghĩa Đàn (đ n 31/12/2006) là 195.158 ngư i, 43.429 h ; m t đ phân b trung 2 bình 259 ngư i/km , s ngư i trong đ tu i lao đ ng 111.833 ngư i (trong đó lao đ ng n 56.955 ngư i). T c đ tăng dân s t nhiên năm 2006 đ t 0,75%. S ngư i dân t c thi u s 41.739 ngư i chi m t l 21,4% so v i t ng dân s . T l lao đ ng đư c đào t o ngh (bao g m c ng n h n và dài h n) chi m 30% so v i t ng lao đ ng. T l lao đ ng phi nông nghi p toàn huy n chi m 18,13% so v i t ng lao đ ng. III. CHÍNH QUY N Đ A PHƯƠNG: 1. Đơn v hành chính tr c thu c: - T ng s đơn v hành chính: 32 đơn v ; g m có 31 xã và 01 th tr n. 2. B máy hành chính c p huy n: * T ng s CBCC hi n có: 155 ngư i; trong đó: trình đ Đ i h c 114 ngư i (chi m t l 73,5%), trên đ i h c 02 ngư i (chi m t l 1,3%), cao đ ng 03 ngư i (chi m t l 1,9%), trung c p 17 ngư i (chi m t l 11%), sơ c p và th p hơn 19 ngư i (chi m t l 12,3%). Trong đó chia ra: - Huy n u : 38 ngư i; - M t tr n, Đoàn th : 33 ngư i; - HĐND huy n: 2 ngư i; - UBND huy n: 82 ngư i, bao g m:
 5. + T ng s phòng, ban chuyên môn: 14 phòng ban (chưa tính các Đơn v s nghi p tr c thu c); + CBCC là ngư i dân t c thi u s : 4/82 ngư i = 4,8%; + S lư ng thành viên UBND huy n: 8 ngư i; - T ng s Đ i bi u HĐND huy n: 43 đ i bi u 3. B máy hành chính c p xã, th tr n: S lư ng cán b chính quy n c p xã SL. Đ i bi u HĐND Biên Thành TT Đơn v (xã, TT) ch T ng Chuyê Công viên Theo Đ i bi u t nh hi n có n trách ch c UBND quy đ nh hi n có giao 1 TT Thái Hoà 19 20 13 7 5 28 28 2 Nghĩa Hoà 20 19 12 7 5 28 28 3 Nghĩa Quang 24 24 13 11 5 35 33 4 Nghĩa Thu n 19 19 13 6 5 28 26 5 Nghĩa M 19 19 12 7 3 25 25 6 Nghĩa Ti n 19 19 12 7 3 25 23 7 Đông Hi u 20 20 13 7 5 29 28 8 Tây Hi u 20 20 13 7 5 29 27 9 Nghĩa Long 19 19 12 7 3 25 24 10 Nghĩa L c 25 23 12 11 5 35 33 11 Nghĩa An 20 20 13 7 5 28 26 12 Nghĩa Khánh 21 21 13 8 5 31 31 13 Nghĩa Đ c 19 19 12 7 3 26 22 14 Nghĩa Th ng 19 18 12 6 3 25 21 15 Nghĩa Th nh 19 18 12 6 3 26 23 16 Nghĩa Hưng 20 20 13 7 5 27 26 17 Nghĩa H i 21 21 13 8 5 30 30 18 Nghĩa Trung 21 20 13 7 5 30 29 19 Nghĩa Liên 19 18 11 7 3 25 24 20 Nghĩa Mai 19 19 13 6 5 28 27 21 Nghĩa Yên 19 18 13 5 5 28 26 22 Nghĩa Minh 19 19 12 7 3 25 24 23 Nghĩa Lâm 20 21 13 8 5 28 28 24 Nghĩa L c 19 18 12 6 3 25 24 25 Nghĩa L i 19 18 11 7 3 25 23 26 Nghĩa Th 19 19 12 7 3 25 24 27 Nghĩa Hi u 19 18 12 6 3 25 25 28 Nghĩa Tân 19 19 12 7 3 25 24 29 Nghĩa Bình 19 18 12 6 5 27 26 30 Nghĩa Sơn 19 19 12 7 3 25 25 31 Nghĩa H ng 19 19 13 6 5 27 25 32 Nghĩa Phú 19 19 12 7 3 25 23 T ng c ng 631 621 396 225 130 873 831 IV. TH C TR NG KINH T XÃ H I HUY N NGHĨA ĐÀN GIAI ĐO N 2001 - 2005 VÀ NĂM 2006:
 6. Năm 2006 là năm kh i đ u th c hi n Ngh quy t 16 - T nh Đ ng b Ngh An và Ngh quy t 26 - Huy n Đ ng b Nghĩa Đàn; là năm đ u tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n KT - XH giai đo n 2006 - 2010 đ t đư c nhi u thành tích đáng k trên đà phát huy thành t u KT - XH c a năm trư c. Tuy v y, năm 2006 cũng là năm có nhi u khó khăn nh t đ nh như: s bi n đ ng v giá c th trư ng tăng cao và tăng nhanh; th trư ng đ t đai và b t đ ng s n tăng ch m; s c mua và th trư ng Thương m i - D ch v trên đ a bàn có ph n ch ng l i; đ i s ng nhân dân nhìn chung v n còn m c th p. * K t qu th c hi n nhi m v phát tri n KT - XH năm 2006 th hi n qua m t s ch tiêu chính như sau: 1. T ng giá tr s n xu t năm 2006 (CĐ1994) đ t 1.165.788 tri u đ ng (theo giá hi n hành đ t 1.958.853 tri u đ ng); t c đ tăng trư ng kinh t đ t 18,9%/18,5%KH; 2. Cơ c u kinh t có bư c chuy n d ch đúng hư ng và tích c c: - Ngành Nông - Lâm - Ngư nghi p: Đ t t ng giá tr s n xu t đ t 377.194 tri u đ ng (CĐ1994) tăng 5,6% so v i cùng kỳ năm 2005; chi m t tr ng 32,36% - gi m 4,06% so v i năm trư c; - Ngành CN - TTCN - XDCB: đ t t ng giá tr s n xu t (CĐ1994) đ t 292.919 tri u đ ng tăng 29,7% so v i cùng kỳ năm 2005; chi m t tr ng 25,13% - tăng 2,1 so v i cùng kỳ năm trư c;- Ngành TM - DV: đ t t ng giá tr s n xu t (CĐ1994) đ t 495.675 tri u đ ng tăng 24,7% so v i cùng kỳ năm 2005; chi m t tr ng 42,51% - tăng 1,96% so v i cùng kỳ năm trư c. 3. Giá tr s n xu t bình quân/ngư i/năm đ t 10,2 tri u đ ng; 4. S n xu t Nông nghi p đư c mùa toàn di n, s n lư ng lương th c đ t cao nh t t trư c t i nay 42.235 t n; 5. Tr ng r ng đ t 1.307 ha, đ che ph c a r ng đ t 38,4% (tính c cây lâu năm hơn 44%). Không đ x y ra tình tr ng cháy r ng và ch t phá r ng; 6. Công tác đ u tư xây d ng k t c u h t ng tăng m nh, đưa t ng m c đ u tư toàn xã h i v XDCB đ t 340.433 tri u đ ng (giá hi n hành); 7. Ho t đ ng kinh t ngoài Qu c doanh phát tri n n đ nh và v ng ch c: T ng c ng toàn đ a bàn có 116 doanh nghi p v a và nh (không k 34 HTX đi n năng). Nhìn chung các doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu , hoàn thành nghĩa v n p ngân sách; 8. Qu n lý thu chi ngân sách đ m b o th c hi n đúng Lu t ngân sách. Thu ngân sách năm 2006 đ t 29.841 tri u đ ng/27.900 tri u đ ng KH (vư t 7% so v i KH t nh giao); chi ngân sách ư c đ t 165.323 tri u đ ng; 9. Văn hoá xã h i có bư c ti n b đáng k : - Công tác GD&ĐT: Ch t lư ng d y và h c ngày càng đư c nâng cao, cơ s v t ch t - trang thi t b trư ng h c đư c trang b khá đ y đ , quy mô và hi n đ i. Tuyên truy n và tri n khai t t cu c v n đ ng "nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c". + S lư ng các trư ng h c: 06 trư ng THPT (01 trư ng dân l p); 30 trư ng THCS ; 38 trư ng Ti u h c ; 32 trư ng M m non. + S lư ng giáo viên: THPT 350 ngư i, THCS 942 ngư i, Ti u h c 908 ngư i, M m non 400 ngư i; Ngoài ra còn có: Trung tâm GDTX, Trung tâm b i dư ng Chính tr , Trư ng trung c p ngh Nông - Công nghi p Ph Quỳ. - Công tác y t - chăm sóc s c kho c ng đ ng đư c nâng cao, th hi n rõ nét trình đ chuyên môn c a đ i ngũ Bác sĩ, nhân viên y t cũng như tinh th n trách nhi m, thái đ ph c v b nh nhân. Trang thi t b y t đư c đ u tư khá l n, đ m b o kh năng ph c v t t cho nhân dân trên đ a bàn cũng như c khu v c Tây B c t nh Ngh An. + S lư ng cơ s khám ch a b nh: 36 cơ s (trong đó có 01 B nh vi n đa khoa, 01 Trung tâm Y t d phòng, 32 Tr m y t xã - th tr n - cơ quan - xí nghi p); + T ng s giư ng b nh: 385 giư ng; + S lư ng Bác Sĩ và trình đ cao hơn: 69 ngư i; - Công tác Dân s - KHHGĐ: t l tăng dân s t nhiên năm 2006 đ t 0,75%, t l sinh con th ba ngày càng gi m; - Công tác VHTT - TDTT: T ng c ng toàn huy n có 429 thôn/làng/b n trong đó có 129 thôn/làng/b n đư c công nh n làng văn hoá. UBND huy n đã phê duy t 429 hương ư c (đ t 100%). T ng s câu l c b văn hoá - th thao là 116 CLB, gia đình văn hoá 31.160 h , gia đình th thao 8.000 h . Cơ s v t ch t có: H i trư ng TTVH, Nhà truy n th ng, Sân v n đ ng huy n, Nhà thi đ u c u lông, Nhà văn hoá xã và 418/429 thôn/làng/b n; Bưu đi n văn hoá xã có 34 đi m/32 xã, th tr n; Tr m thu phát sóng FM có 16 đi m.10. Công tác N i v - LĐTB&XH: Công tác CCHC ngày càng đư c chuy n bi n rõ nét, th c hi n t t quy ch
 7. dân ch cơ s , Ngh quy t TW-3 v phòng ch ng tham nhũng, đ i ngũ cán b - công ch c làm vi c có nhi u ti n b ; - Ch đ o th c hi n t t chính sách TBLS - ngư i có công, quan tâm công tác xoá đói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm và xu t kh u lao đ ng; 11. Công tác ti p dân - gi i quy t đơn thư khi u n i luôn đư c ch đ o th c hi n tích c c, đ t hi u qu cao; ch m d t đư c nhi u v ki n t ng ph c t p kéo dài và không đ x y ra đi m nóng; góp ph n làm tăng lòng tin c a nhân dân vào các c p chính quy n; 12. Công tác Tư pháp - Thi hành án có nhi u ti n b : Trong năm đã t p trung làm t t công tác tuyên truy n ph bi n giáo d c Pháp lu t; tăng cư ng ki m tra ch n ch nh nâng cao ch t lư ng ban hành văn b n. Ho t đ ng thi hành án đ t k t qu khá t t, năm 2006 ph i thi hành 722 v vi c trong đó h sơ có đi u ki n thi hành là 536 v vi c, đã thi hành xong 421 v vi c đ t 78,5%; 13. Tình hình An ninh - Tr t t đư c gi v ng, ti p t c ch đ o có hi u qu Đ án “2 yên 5 gi m”. T n n ma tuý, c b c, tai n n GT đư c ki m soát kìm gi ; v n đ An ninh Qu c gia và An ninh nông thôn luôn luôn đư c đ m b o gi v ng; 14. Công tác qu n lý đi u hành c a UBND huy n và UBND các xã, th tr n có nhi u ti n b và đ i m i đáp ng yêu c u th c ti n đ ra. B máy chính quy n cơ b n đoàn k t th ng nh t, hoàn thành t t nhi m v đư c phân công. V. CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N ĐÔ TH : - Tri n khai th c hi n có hi u qu công tác Quy ho ch, đ c bi t quan tr ng là v quy ho ch đô th , khu dân cư đô th , quy ho ch vùng, các khu CN, Lâm viên Bàu Sen, Bãi rác th i và khu x lý rác th i, ... 3 - Nhi u công trình l n đư c tri n khai xây d ng: Nhà máy nư c 4.000m /ngày - đêm; kè b Tây sông Hi u, c u Khe T , đư ng GTNT 598, Trung tâm LĐXH, thu l i Khe Thung, Đư ng tr c chính đô th V c Gi ng - Khe Son, H th ng đi n chi u sáng đô th m i Thái Hoà, ... Quy ho ch khu Công nghi p Ph Quỳ, khu CN nh Nghĩa M ,... - Công tác thu hút đ u tư vào đ a bàn tăng khá, t p trung ch y u vào các lĩnh v c: ch bi n b t đá, đá m ngh , g ch Tuy-nel, s y khô nông s n, s n xu t phân vi sinh, d u th o m c, khai thác khoáng s n,... Có chính sách ưu đãi khuy n khích các Nhà đ u tư m r ng và xây d ng các Nhà máy s n xu t, ch bi n; xây d ng và phát tri n các làng ngh th công - m ngh ; * K t qu th c hi n các ch tiêu t ng h p KT - XH huy n Nghĩa Đàn trong giai đo n 2001 - 2005: Ch tiêu t ng Năm TT ĐVT Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2005 h p 2004 A Ch tiêu kinh t T ng giá tr 1 Tri u đ 573.845 639.766 724.753 836.585 980.478 SX(CĐ94) Nông, Lâm, - Tri u đ 227.243 247.461 269.898 305.940 357.045 Ngư CN-TTCN- - Tri u đ 104.784 128.721 155.967 185.219 225.843 XDCB Thương m i - - Tri u đ 241.818 263.584 298.888 345.426 397.590 DV T c đ tăng * % 9,79 11,49 13,28 15,43 17,2 trư ng KT Giá tr SX bình * quân Tri u đ 3,5 3,9 4,4 5,1 7,6 /ngư i/năm T ng giá tr SX 2 Tri u đ 649.373 729.069 825.508 955.938 1.452.550 (HH) Nông, Lâm, - Tri u đ 256.785 287.087 313.084 360.429 529.019 Ngư CN-TTCN- - Tri u đ 119.334 144.403 174.611 209.220 334.522 XDCB Thương m i - - Tri u đ 273.254 297.579 337.813 386.289 589.009 DV Cơ c u kinh t 3 theo ngành
 8. Nông, Lâm, - % 39,6 38,68 37,24 36,57 36,42 Ngư CN-TTCN- - % 18,26 20,12 21,52 22,14 23,03 XDCB Thương m i - - % 42,14 41,20 41,24 41,29 40,55 DV Thu, chi Ngân 4 Tri u đ sách - Thu Ngân sách Tri u đ 6.451 6.999 7.587 19.618 23.240 - Chi Ngân sách Tri u đ 60.496 62.633 78.654 91.608 118.410 Chi đ u tư phát + Tri u đ 461 631 1.773 4.059 5.000 tri n Chi thư ng + Tri u đ 60.035 62.002 76.881 87.549 113.410 xuyên Huy đ ng v n 5 đ u tư (giá Tri u đ - - - 133.993 165.949 HH) B Ch tiêu xã h i 1 Dân s hi n có Ngư i 188.119 188.271 188.898 191.097 192.882 T l tăng D.s 2 % 0,94 0,82 0,80 0,92 0,85 t nhiên S ngư i trong 3 Ngư i 88.816 90.658 95.450 98.293 105.135 đ tu i lao đ ng Ph c p THCS 4 Xã - - 20 30 30 (lu k ) T l tr em 5 dư i 5 tu i suy % 32,10 31,5 29,5 27,0 26,0 dinh dư ng S giư ng 6 b nh n i trú/v n Giư ng 10,37 10,89 10,85 19,89 19,44 dân T l xã có Bác 7 % 37,5 37,5 50,0 59,38 65,63 sĩ T l h dân 8 đư c nghe đài % 78,0 80,0 80,0 81,0 85,0 phát thanh T l h dân 9 % 70,0 75,0 80,0 80,0 85,0 xem truy n hình T l h gia 10 đình đ t chu n % 55,95 55,91 65,56 67,73 71,26 văn hoá T l làng b n, 11 kh i xóm đ t % 10,26 12,82 17,72 27,04 40,79 chu n VH T l xã đư c 12 % 93,75 100,0 100,0 100,0 100,0 dùng đi n S máy đi n 13 Máy 1,92 2,26 3,01 3,64 3,91 tho i/100 dân C Môi trư ng Đ che ph 1 r ng (tính c % 32,71 32.71 43,83 43,83 44,73 cây lâu năm)
 9. T l h dân 2 dùng nư c h p % 66,00 68 70,0 71,0 73 v sinh T l rác th i 3 đư c thu gom % 5,0 7,0 11,0 17,0 28,2 x lý Đánh giá t ng h p tình hình KT - XH huy n Nghĩa Đàn hi n nay: Theo đánh giá c a Đ i h i huy n đ ng b Nghĩa Đàn l n th XXVI v tình hình KT - XH c a đ a phương trong th i gian qua (2000 - 2005) thì huy n Nghĩa Đàn tuy có nhi u khó khăn và th thách nhưng toàn huy n đã giành đư c nh ng thành t u quan tr ng trên các lĩnh v c KTXH - ANQP, xây d ng h th ng chính tr ; v a gi v ng s n đ nh chính tr , v a ra s c phát tri n KT - XH, cơ c u kinh t đang t ng bư c chuy n d ch đúng hư ng, thu nh p bình quân đ u ngư i khá cao, văn hoá xã h i có nhi u ti n b . Cơ s h t ng kinh t - xã h i không ng ng đư c c ng c và tăng cư ng đáp ng ngày càng cao c a s phát tri n, th c hi n t t các chương trình Qu c gia t o đi u ki n thúc đ y KT - XH phát tri n. B m t đô th và nông thôn đ i m i nhanh chóng; đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân ngày càng đư c c i thi n. Chính tr n đ nh, Qu c phòng - An ninh đư c gi v ng và tăng cư ng. Công tác xây d ng Đ ng, Chính quy n và H th ng chính tr có bư c phát tri n vư t b c; s đ ng thu n trong xã h i, cùng s đoàn k t nh t trí cao trong Đ ng b và nhân dân th c s là đ ng l c to l n thúc đ y hoàn thành nhi m v chính tr , t o đà v ng ch c cho s phát tri n KT - XH nhanh và b n v ng c a nh ng năm ti p theo. Đ n nay v cơ b n đã hoàn thành các m c tiêu, nhi m v ch y u trong th i gian qua và hi n nay đang có xu hư ng phát tri n khá t t trên các lĩnh v c c a đ a phương và toàn huy n đang ph n đ u đ t nh ng bư c đi đáng k v phát tri n đô th theo đ nh hư ng c a Chính ph , t nh Ngh An và c a Đ ng b huy n đã đ ra. Ph n 3: ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ; THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C TH XÃ THÁI HOÀ I. ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ 1. Hi n tr ng huy n Nghĩa Đàn Huy n Nghĩa Đàn hi n có 32 đơn v hành chính c p xã (01 th tr n và 31 xã), di n tích, dân s c th như sau: Di n tích t nhiên TT Tên xã, th tr n Dân s (ngư i) Ghi chú (ha) 1 Th tr n Thái Hoà 459,23 10.742,0 2 Xã Nghĩa Hoà 1.619,63 6.873,0 3 Xã Nghĩa Quang 1.392,76 13.214,0 4 Xã Nghĩa Thu n 3.094,13 10.955,0 5 Xã Nghĩa M 1.209,13 5.157,0 6 Xã Nghĩa Ti n 1.066,57 3.549,0 7 Xã Đông Hi u 2.088,99 7.402,0 8 Xã Tây Hi u 2.583,92 7.268,0 9 Xã Nghĩa Long 1.182,96 3.405,0 10 Xã Nghĩa L c 5.112,79 15.149,0 11 Xã Nghĩa An 1.492,64 6.749,0 12 Xã Nghĩa Khánh 2.731,01 9.268,0 13 Xã Nghĩa Đ c 3.555,10 4.895,0 14 Xã Nghĩa Th ng 723,35 2.643,0 15 Xã Nghĩa Th nh 890,24 4.209,0 16 Xã Nghĩa Hưng 1.733,54 6.435,0 17 Xã Nghĩa H i 3.018,98 8.759,0 18 Xã Nghĩa Trung 2.426,04 8.382,0 19 Xã Nghĩa Liên 908,07 3.938,0 20 Xã Nghĩa Mai 11.823,78 6.823,0
 10. 21 Xã Nghĩa Yên 3.447,26 5.986,0 22 Xã Nghĩa Minh 1.253,00 3.345,0 23 Xã Nghĩa Lâm 3.080,23 6.811,0 24 Xã Nghĩa L c 3.983,50 2.779,0 25 Xã Nghĩa L i 2.487,22 3.962,0 26 Xã Nghĩa Th 2.323,38 2.863,0 27 Xã Nghĩa Hi u 1.725,50 2.863,0 28 Xã Nghĩa Tân 889,68 2.478,0 29 Xã Nghĩa Bình 2.271,00 5.633,0 30 Xã Nghĩa Sơn 1.628,44 3.663,0 31 Xã Nghĩa H ng 1.642,42 5.102,0 32 Xã Nghĩa Phú 1.423,88 2.692,0 L c lư ng A 1.166,0 Quân đ i, Công An T ng c ng 75.268,37 195.158,0 2. Đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà: Sau khi nghiên c u k và cân nh c l a ch n nhi u phương án khác nhau, t nh Ngh An đã ch n phương án thành l p th xã Thái Hoà trên cơ s đi u ch nh toàn b di n tích, dân s c a th tr n Thái Hoà và 07 xã lân c n, bao g m: Nghĩa Quang, Nghĩa Hoà, Nghĩa M , Nghĩa Ti n, Tây Hi u, Đông Hi u và Nghĩa Thu n. Đây là phương án có quy mô v di n tích t nhiên và dân s phù h p, đ m b o y u t t p trung, tránh dàn tr i trong công tác đ u tư phát tri n cơ s h t ng đ ng th i đáp ng đư c yêu c u phát tri n và m r ng không gian đô th sau này khi t c đ phát tri n kinh t và đô th hoá r t nhanh, gi i quy t đư c nhu c u s d ng đ t cho th xã đ m b o quy ho ch không gian đô th thoáng, r ng, đ p và hi n đ i. 2.1. Quy mô v di n tích, dân s và m t s ch tiêu KT - XH năm 2006 c a các đơn v hành chính d ki n đi u ch nh đ thành l p th xã Thái Hoà: Trong đó Thu Ngân T ng di n Dân s Lao đ ng sách TT Tên đơn v tích t Đ t (ngư i) (ngư i) (tri u nhiên (ha) Đ t NN Đ t phi NN chưa đ ng) SD 1 Thái Hoà 459,23 288,23 168,62 2,38 10.742,0 6.874,0 4.073 2 Nghĩa Quang 1.392,76 1.008,82 341,38 42,56 13.214,0 7.522,0 3.577 3 Nghĩa Hoà 1.619,63 1.285,88 285,56 48,19 6.873,0 3.851,0 2.786 4 Nghĩa Ti n 1.066,57 457,35 588,72 20,50 3.549,0 2.071,0 839 5 Nghĩa M 1.209,13 819,23 253,46 136,44 5.157,0 2.823,0 1.003 6 Đông Hi u 2.088,99 1.614,07 459,77 15,15 7.402,0 4.122,0 1.087 7 Nghĩa Thu n 3.094,13 2.378,15 605,21 110,77 10.955,0 6.671,0 1.129 8 Tây Hi u 2.583,92 2.020,85 438,89 124,18 7.268,0 3.968,0 1.649 L c lư ng A 840,0 840,0 T ng c ng 13.514,36 9.872,58 3.141,61 500,17 66.000,0 38.742,0 16.143 Như v y, th xã Thái Hoà có có t ng di n tích đ t t nhiên là 13.514,36 ha; trong đó đ t nông nghi p 9.872,58 ha, đ t phi nông nghi p 3.141,61 ha, đ t chưa s d ng 500,17 ha. Dân s 66.000 nhân kh u; s lao đ ng trong đ tu i là 38.742 ngư i, trong đó t l lao đ ng phi nông nghi p khu v c n i th chi m 65%; s ngư i dân t c thi u s là 4.310 ngư i - chi m t l 6,5% so v i t ng dân s . T l h nghèo năm 2006 chi m 10,3% (1.619 h nghèo/15.653h ); Th xã Thái Hoà đư c thành l p như trên đã bao g m nh ng đơn v n m trong t p đ u v t c đ tăng trư ng KT - XH so v i 24 xã còn l i c a huy n Nghĩa Đàn. Trong khu v c này, m t s d án l n đã đ u tư xây d ng và đang chu n b quy ho ch và đ u tư như: Đư ng tr c chính đô th V c Gi ng - Khe Son có t ng m c đ u tư hơn 50 t đ ng (04 xã); Thu l i Khe Thung (6 t đ ng), H th ng đi n chi u sáng đô th Thái Hoà (2,5 t đ ng); Khe L ng (3 t đ ng) xã Nghĩa Thu n; Nhà máy nư c Thái Hoà 26 t đ ng; Kè b Tây Sông Hi u - Nghĩa Quang 100 t đ ng; C u Khe T - Nghĩa Quang 20 t đ ng; 6 tuy n đư ng ngang đô th 100 t đ ng; B nh vi n đa khoa khu v c Tây B c 250 giư ng 150 t đ ng (xã Tây Hi u); Nhà máy
 11. x lý nư c th i, rác th i - Nghĩa Hoà hơn 30 t đ ng; Khu công nghi p nh Nghĩa M ,... và nhi u d án nông - lâm - ngư nghi p, Công nghi p, Thương m i - D ch v khác. Nh p đ tăng trư ng kinh t bình quân năm giai đo n 2001 - 2006 c a khu v c này đ t 15,3%. T ng thu ngân sách đ t 16.143 tri u đ ng, chi m 54,1% so v i t ng thu ngân sách năm 2006 c a toàn huy n Nghĩa Đàn (cũ). n các lo i hình du l ch: p, đi u hoà có hi u qu các ho t đ ng c a T Đ i bi u HĐND, Đ i bi u HĐND, các Ban, Ngành, cơ quan, phư ng xã; chu n b và t ch c t t các kỳ h p HĐND phư ng, xã và HĐND th xã có ch t lư ng, ngày càng phát huy t t vai trò ch c năng c a HĐND và Đ i bi u HĐND; - D ki n s lư ng Đ i bi u HĐND th xã: 30 đ i bi u (66.000 ngư i); - D ki n s lư ng Đ i bi u HĐND các phư ng, xã: 290 đ i bi u. 4.2. V UBND: - Sau khi chia tách b máy qu n lý Nhà nư c và các Đơn v s nghi p tr c thu c. Th xã s thành l p m i phòng Quy ho ch và qu n lý đô th trên cơ s phòng H t ng KT - KT; - Có chính sách thu hút nhân tài (ưu tiên con em trên đ a bàn) v công tác và ph c v cho chi n lư c phát tri n chung c a th xã; - Rà soát l i đ i ngũ CBCC hi n có; xem xét trình đ , năng l c chuyên môn, tư cách, đ o đ c, ph m ch t, ... đ cân nh c vào các v trí quan tr ng nh m thúc đ y s phát tri n c a t ng cá nhân và t p th góp ph n vào s lãnh đ o ch đ o công cu c phát tri n KT-XH trong giai đo n m i; - Tri n khai s m vi c áp d ng ISO vào qu n lý hành chính Nhà nư c (theo Quy t đ nh s 144/2006/QĐ- TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c “áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN-ISO 9001-2000 vào ho t đ ng c a các cơ quan hành chính Nhà nư c"). Nh m th c hi n t t và hi u qu công tác CCHC hi n nay, đ m b o b máy tinh g n, l y ch t lư ng làm ch đ o, b máy v n hành thông su t, hi u l c - hi u qu và ti t ki m. 4.3. D ki n nhân s cho b máy hành chính: a) C p th xã: S lư ng TT N i dung Ghi chú Hi n có D ki n A TH U : 38 29 Bí thư (kiêm ch t ch HĐND), phó 1 2 2 bí thư 2 Văn phòng 9 7 3 Ban t ch c 8 5 4 Ban tuyên giáo 5 4 5 Ban dân v n 3 3 6 U ban ki m tra 6 4 7 Trung tâm b i dư ng CT 5 4 B M T TR N - ĐOÀN TH : 33 23 1 M t tr n TQ 8 5 2 Nông dân 5 3 3 C u chi n binh 4 3 4 Ph n 6 4 5 Đoàn TN 7 5 6 Liên đoàn LĐ 3 3 C HĐND TH XÃ 2 2 1 Phó ch t ch HĐND 1 1 2 Thư ng tr c HĐND 1 1 D UBND TH XÃ 82 64 1 Ch t ch, phó CT UBND 4 3
 12. 2 Văn phòng HĐND&UBND 12 9 3 Phòng NV-LĐTB&XH 9 7 4 Phòng TC-KH 10 8 Phòng Qu n lý đô th (H t ng Hi n nay là phòng H t ng 5 5 7 KT-KT) KT-KT 6 Phòng CN-DV 6 6 7 Phòng Nông nghi p 6 3 8 Phòng TN-MT 6 4 9 Phòng Tư pháp 4 3 10 Thanh tra 4 3 11 Phòng VH-TT 2 2 12 Phòng Y t 2 2 13 Phòng GD 5 4 14 UB dân s GĐ&TE 4 3 15 Phòng Dân t c 3 0 T ng c ng 155 118 - T ng c ng b máy hành chính c p th xã: 118 biên ch ; b) C p phư ng, xã tr c thu c th xã: S lư ng d ki n TT Đơn v Thành viên CB chính quy n Đ i bi u HĐND UBND phư ng, xã phư ng, xã phư ng, xã 1 Phư ng Quang Phong 18 3 25 2 Phư ng Hoà Hi u 20 5 28 3 Phư ng Quang Ti n 20 5 26 4 Phư ng Long Sơn 18 3 25 5 Phư ng Hưng Ti n 18 5 25 6 Xã Nghĩa Hoà 18 3 25 7 Xã Tây Hi u 18 3 25 8 Xã Nghĩa M 19 5 27 9 Xã Nghĩa Thu n 20 5 33 10 Xã Đông Hi u 19 5 28 11 Xã Nghĩa Ti n 19 3 23 T ng c ng 207 45 290 - T ng c ng: B máy hành chính c p xã (phư ng) 207 ngư i; thành viên UBND xã (phư ng) 45 ngư i; Đ i bi u HĐND xã (phư ng) 290 đ i bi u. 5. Công tác chu n b , đ u tư xây d ng cơ s v t ch t, h t ng k thu t c a th xã: - Ti p t c xây d ng hoàn thành các công trình tr ng đi m như: đư ng tr c chính đô th V c Gi ng - Khe Son; quy ho ch khu nhà dân cư, tr s công c ng d c theo hai bên đư ng. Khai thác t t qu đ t đ xây d ng cơ s h t ng; - Thu hút v n đ u tư vào đ a bàn trên m t s lĩnh v c như: Khu vui chơi gi i trí Lâm Viên Bàu Sen; các Nhà máy s n xu t, ch bi n vào khu Công nghi p Nghĩa M ; - Ti p t c hoàn thi n h sơ, th t c đ tri n khai nâng c p xây d ng Nhà máy nư c Thái Hoà 4.000 3 m /ngày, đêm nh m đáp ng yêu c u b c xúc v nư c sinh ho t c a các h gia đình và khu dân cư;
 13. - Tri n khai xây d ng kè B Tây sông Hi u ch ng s t l k t h p đư ng ven sông, đư ng đi n chi u sáng (d án đã đư c duy t). Kêu g i và thu hút v n đ u tư đ xây d ng h th ng khách s n, nhà ngh ,... trên b Sông Hi u; - Theo Quy t đ nh 147/2005/QĐ-TTg c a Chính ph phê duy t đ án phát tri n KT-XH 10 huy n mi n núi phía Tây Ngh An thì Nghĩa Đàn đư c đ u tư 01 b nh vi n đa khoa khu v c 250 giư ng t i xã Tây Hi u. Vì v y, ph i tranh th s ng h c a Trung ương và Chính Ph đ tri n khai đ u tư xây d ng trong th i gian s m nh t; đ m b o cho nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân trên đ a bàn và c a c khu v c Tây B c Ngh An; - T p trung đ u tư xây d ng m t s công trình h t ng k thu t như: 6 tuy n đư ng ngang đô th , h th ng đi n chi u sáng, tr ng cây xanh và lát v a hè các tuy n đư ng ph ; - Xây d ng h th ng thoát nư c đô th ; x lý nư c th i, rác th i đô th ; - Xây d ng, nâng c p h th ng ch hi n có như ch Hi u, ch Nghĩa Quang, ch Tây Hi u, ch Đông Hi u, ch Nghĩa Thu n. Hình thành các trung tâm thương m i d ki n 5 đi m: Thái Hoà, Nghĩa Quang, Đông Hi u, Tây Hi u; Nghĩa Thu n; quy ho ch b n xe th xã d ki n Nghĩa M ; - Nâng c p h th ng thông tin liên l c - bưu chính vi n thông; - Hi n đ i hoá h th ng Ngân hàng, đ m b o cung c p các d ch v tài chính - tín d ng hi u qu , nhanh và an toàn (giao d ch đi n t ); - Nâng c p đư ng dây truy n t i đi n, các Tr m bi n áp, đư ng dây h th , đư ng đi n chi u sáng đô th . Như v y, sau khi thành l p th xã Thái Hoà s là m t đ ng l c to l n thúc đ y quá trình đô th hoá v i các ho t đ ng bên trong c a m t h t nhân đô th m i c a vùng Tây B c Ngh An, và s chuy n d ch cơ c u kinh t đúng hư ng như đã nêu trên s góp ph n làm cho th xã Thái Hoà phát tri n m nh v nhi u m t và có tác đ ng tích c c đ n s phát tri n c a huy n Nghĩa Đàn m i cũng như các đ a phương khác trong vùng Tây B c t nh Ngh An. II. Đ I V I HUY N NGHĨA ĐÀN (M I) 1. Kh năng phát tri n v KT - XH: Sau khi đi u ch nh đ a gi i hành chính, huy n Nghĩa Đàn còn l i g m có 24 đơn v hành chính c p xã. Cách đây hàng ch c năm, nơi đây đã ra đ i các Nông trư ng qu c doanh như: 1/5, 19/5, C đ , Tây Hi u 2 và Tây Hi u 3 và theo đó là hình thành nên các th tr n nông trư ng và các cơ s ch bi n nông s n, đ c đi m chung là có trình đ dân trí khá cao. T lâu đã đư c Nhà nư c đ u tư khá nhi u v cơ s v t ch t, v v n cũng như cán b , công nhân k thu t; hình thành nên các c m dân cư s ng t p trung và s m u t. Có qu c l 48, qu c l 15A, đư ng H Chí Minh, đư ng t nh l 598 và các đư ng giao thông ph c v v n chuy n nguyên li u cho nhà máy đư ng Tate&Lyle ch y qua đ a bàn. Cơ c u kinh t c a huy n Nghĩa Đàn trong nh ng năm t i là: Nông - Lâm nghi p, Công nghi p, Thương m i - d ch v . Trong đó ngành Nông - Lâm nghi p làm vai trò ch đ o đ phát tri n kinh t trong nh ng năm s p t i, phát huy th m nh t cây cao su, cây cà phê, cây ăn qu các lo i, chăn nuôi bò s a và kinh t r ng. T ng bư c đ y nhanh phát tri n Công nghi p; tăng cư ng thu hút đ u tư vào khu công nghi p Ph Quỳ, khuy n khích các Nhà máy s n xu t v t li u xây d ng, ch bi n nông s n, ch bi n b t đá,... đ u tư m r ng dây chuy n s n xu t. Theo Quy t đ nh 147/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 c a Chính ph phê duy t Đ án phát tri n KT-XH mi n Tây Ngh An đ n năm 2010, trong đó phát tri n 4 đi m đô th , th t d c đư ng H Chí Minh n m trên đ a bàn Nghĩa Đàn g m: Nghĩa Sơn, Nghĩa L c, Nghĩa Trung, Đông Hi u; phát tri n 7 đi m th t thu c huy n Nghĩa Đàn g n v i phát tri n ch nông thôn. * M t s d án quan tr ng đang đư c quy ho ch và đ u tư xây d ng trên đ a bàn huy n m i Nghĩa Đàn: - V công nghi p - XDCB: + Khu công nghi p Ph Quỳ 140 ha; + Nhà máy SX g ch tuy nen Nghĩa Liên (20 tri u viên/năm); + Nhà máy ch bi n b t đá Puzơlan Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn; + Nhà máy ch tác đá m ngh Nghĩa Hi u; - V Nông - Lâm nghi p: + D án tr ng r ng nguyên li u, cây cao su; + Trang tr i chăn nuôi bò s a công ngh cao c a t p đoàn Vinamilk; - V giao thông - thu l i - đi n nư c: + Đư ng t nh l 598 ch y u đi qua đ a bàn dài kho ng 50 km; + Đư ng GTNT Nghĩa Trung đi Nghĩa Lâm (4 xã, 18km);
 14. + H ch a nư c Sông Sào 800 ha (b NN&PTNT làm ch đ u tư); 3 + Nhà máy nư c th tr n Nghĩa Đàn 3.000 m /ngày, đêm; - V thương m i - d ch v : + Nâng c p, XD ch Nghĩa Bình, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm, Nghĩa H i; + Quy ho ch xây d ng b n xe trung tâm huy n l ; - V văn hoá xã h i, y t - giáo d c: + Xây d ng sân v n đ ng huy n m i Nghĩa Đàn, Nhà VH đa ch c năng; + Nâng c p tr m y t các xã; + Nâng c p trư ng THPT 1/5 (Nghĩa Bình), THPT C Đ (Nghĩa H ng); 2. Kh năng b o đ m v tr t t an toàn XH và ANQP: Cùng chung v i huy n Nghĩa Đàn trư c đây và hi n nay là th xã Thái Hoà, huy n m i Nghĩa Đàn đư c s quan tâm ch đ o, lãnh đ o c a các c p v công tác tr t t xã h i t i đ a bàn trong nhi u th i kỳ khác nhau, nhìn chung tình hình ANTT-ATXH n đ nh, chú tr ng quan tâm đ n các vùng đ c thù như Nghĩa Trung, vùng đ ng bào dân t c ít ngư i và giáp ranh v i t nh Thanh Hoá như Nghĩa L c, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, ... V lĩnh v c AN-QP hi n t i đã đư c quan tâm đúng m c nên tình hình n đ nh thư ng xuyên đư c gi v ng và tăng cư ng. 3. Phương án ho t đ ng và ki n toàn b máy chính quy n: V i s lư ng cán b , công ch c c p huy n hi n có thì khi chia tách thành 2 b máy hành chính, m t th xã Thái Hoà và m t huy n m i Nghĩa Đàn thì c n ph i b sung, tuy n d ng đ đáp ng nhu c u. Trư c yêu c u c p bách c a vi c chia tách huy n m i, đư c s lãnh đ o - ch đ o c a t nh Ngh An, Huy n u , HĐND, UBND huy n Nghĩa Đàn hi n nay đã có phương án d ki n đ b trí s p x p các ch c danh ch ch t cho các cán b c p huy n đ đi u hành các công vi c c a b máy hành chính m i. D ki n b máy hành chính huy n Nghĩa Đàn m i như sau: * C p huy n 126 ngư i:- Huy n u : 30 ngư i; - HĐND huy n: 02 ngư i; - UBND huy n:70 ngư i; - M t tr n, đoàn th :24 ngư i; * C p xã, th tr n: Tên xã, th tr n S lư ng d ki n TT S lư ng d ki n CB chính quy n xã Thành viên UBND xã Đ i bi u HĐND xã 1 Xã Nghĩa Bình 18 5 26 2 Xã Nghĩa Th ng 18 3 21 3 Xã Nghĩa Th nh 18 3 23 4 Xã Nghĩa Hưng 20 5 26 5 Xã Nghĩa H i 21 5 30 6 Xã Nghĩa Trung 20 5 29 7 Xã Nghĩa Liên 18 3 24 8 Xã Nghĩa Mai 19 5 27 9 Xã Nghĩa Yên 18 5 26 10 Xã Nghĩa Minh 19 3 24 11 Xã Nghĩa Lâm 20 5 28 12 Xã Nghĩa L c 18 3 24 13 Xã Nghĩa L i 18 3 23 14 Xã Nghĩa Th 19 3 24 15 Xã Nghĩa Hi u 18 3 25 16 Xã Nghĩa Tân 19 3 24
 15. 17 Xã Nghĩa Sơn 19 3 25 18 Xã Nghĩa H ng 19 5 25 19 Xã Nghĩa Phú 19 3 23 20 Xã Nghĩa Long 19 3 24 21 Xã Nghĩa L c 23 5 33 22 Xã Nghĩa An 20 5 26 23 Xã Nghĩa Khánh 21 5 31 24 Xã Nghĩa Đ c 19 3 22 T ng c ng 460 94 613 4. Đ a đi m xây d ng tr s hành chính c a huy n m i Nghĩa Đàn: Theo quy ho ch chung c a t nh Ngh An v vi c xây d ng th tr n huy n l m i huy n Nghĩa Đàn đ n năm 2010 (có tính đ n 2020) thì đô th trung tâm huy n l Nghĩa Đàn có 5 khu ch c năng chính: - Khu trung tâm hành chính, chính tr g m các công trình: Tr s HĐND&UBND, Huy n u và các cơ quan hành chính c p huy n đư c b trí khu v c trung tâm đô th (thu c ph n đ t c a 3 xã Nghĩa Bình, Nghĩa Trung, Nghĩa H i), cách đư ng H Chí Minh 537m, có quy mô 17,3 ha; - Khu trung tâm kinh t thương m i - d ch v đư c b trí nơi c a ngõ th tr n g n đư ng H Chí Minh; - Khu văn hoá - giáo d c - y t : có qu ng trư ng trung tâm là nơi t ch c các cu c mít tinh qu n chúng đư c b trí gi a trung tâm th tr n, g n li n v i các công trình hành chính và văn hoá; - Khu th thao, công viên vui chơi gi i trí: có khu cây xanh, TDTT và h th ng cây xanh d a trên c nh quan hi n có như Sông Sào, khe nư c phía Đông th tr n; - Khu nhà dân cư bao g m các khu đã có và các khu dân cư m i đư c quy ho ch. 5. Đánh giá t ng quát v s hình thành huy n Nghĩa Đàn (m i): V i m t đ a phương có di n tích t nhiên và dân s khá l n như huy n Nghĩa Đàn hi n t i, cùng v i s thành l p th xã Thái Hoà huy n m i Nghĩa Đàn ra đ i là m t t t y u c a quá trình phát tri n v các m t c a đơn v hành chính m i. V i các cơ s v t ch t hi n có đã đư c Nhà nư c đ u tư qua các năm v trư c, nh t là các công trình ph c v dân sinh t i đây như: h th ng thu l i Sông Sào, đư ng t nh l 598, đư ng v n chuy n nguyên li u (mía), ...giúp cho huy n m i Nghĩa Đàn phát tri n nhanh hơn v KT-XH trong th i gian t i. Huy n Nghĩa Đàn còn l i có di n tích khá r ng và ngu n nhân l c đ m b o cho yêu c u phát tri n, có các tuy n giao thông quan tr ng như Qu c l 48, Qu c l 15A, đư ng H Chí Minh, t nh l 598, ... đây là đi u ki n thu n l i cho vi c giao lưu kinh t v i các đ a phương khác nói chung và th xã Thái Hoà nói riêng đ m r ng, phát tri n ho t đ ng d ch v , thương m i. Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH I. K T LU N: Vi c đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà t nh Ngh An là m t yêu c u t t y u và khách quan, đáp ng lòng mong đ i c a Đ ng b , Chính quy n và nhân dân huy n Nghĩa Đàn. Vì m c tiêu phát tri n KT-XH t i đ a bàn, đ ng th i là ti n đ và cơ h i đ hai đ a phương m i, nh t là th xã Thái Hoà phát huy vai trò c a mình là vùng đ ng l c v phát tri n KT-XH t i khu v c c a ngõ Tây B c Ngh An trong nh ng năm t i theo Ngh quy t Đ i h i Đ ng b t nh Ngh An l n th XVI đã đ ra. Th xã Thái Hoà ra đ i s là m t đ ng l c to l n thúc đ y quá trình đô th hoá v i các ho t đ ng bên trong c a m t h t nhân đô th m i c a khu v c Tây B c Ngh An; th xã s ưu tiên t p trung quy ho ch các khu ch c năng đô th cũng như các c m Công nghi p, phát tri n các tuy n giao thông quan tr ng hi n có, ti p t c phát tri n các c m công nghi p m i g n ch t v i s phát tri n chung c a đ a phương - và chuy n d ch cơ c u kinh t đúng hư ng s góp ph n làm cho th xã Thái Hoà phát tri n m nh hơn v nhi u m t - là m t đô th hoàn ch nh - đ ng b , góp ph n c i thi n môi trư ng nhà và nâng cao ch t lư ng - đi u ki n s ng đô th cho dân cư trong khu v c; nó có nh hư ng nh t đ nh đ i v i s phát tri n c a các đ a phương khác trong khu v c Tây B c Ngh An. Huy n Nghĩa Đàn còn l i v i các cơ s v t ch t hi n có đã đư c Nhà nư c đ u tư qua nhi u năm trư c, nh t là các công trình ph c v dân sinh t i đây như: h th ng thu l i Sông Sào k t h p v i các h th ng thu l i nh và r t nhi u h đ p l n nh khác, v a đ m b o đ lư ng nư c tư i tiêu cho c vùng cây công nghi p r ng l n, cây ăn qu , ...; v a cung c p m t lư ng l n thu s n nư c ng t cho c đ a bàn. V i di n tích t nhiên khá l n và l c lư ng lao đ ng d i dào, huy n Nghĩa Đàn có ti m năng v phát tri n cây công nghi p k t h p phát tri n kinh t r ng; có khu Công nghi p Ph Quỳ (140ha) tương lai s thu hút đ u tư đa d ng các ngành ngh s n xu t, ch bi n có l i th - đ ng th i, s hình thành các cơ s v t ch t
 16. ph c v s n xu t nông - công nghi p, s giúp cho b m t vùng nông thôn m i phía Tây B c c a t nh Ngh An thêm kh i s c. Như v y, căn c vào các ch tiêu phân lo i đô th c a Ngh đ nh s 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v vi c phân lo i đô th và c p qu n lý đô th ; Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT - BXD - TCCBCP ngày 08/3/2002 c a B XD, Ban TCCBCP (nay là B N i V ) hư ng d n v phân lo i đô th và c p qu n lý đô th ; thì huy n Nghĩa Đàn h i t đ y đ các y u t đ đư c đi u ch nh đ a gi i hành chính - thành l p th xã Thái Hoà và huy n m i Nghĩa Đàn. II. KI N NGH : Đ ngh Chính ph , các B , Nghành liên quan có chính sách ưu đãi v v n đ u tư t các ngu n c a TW và các d án tài tr khác cho th xã Thái Hoà đ u tư xây d ng k t c u h t ng đ m b o m c tiêu phát tri n tương x ng v i vai trò v trí trung tâm Chính tr KT - VH - XH c a khu v c Tây B c Ngh An. U ban nhân dân t nh Ngh An kính trình các c p có th m quy n quan tâm xem xét, quy t đ nh đi u ch nh đ a gi i hành chính huy n Nghĩa Đàn đ thành l p th xã Thái Hoà t nh Ngh An trong th i gian s m nh t./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT.CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Hành PH L C 1 HI N TR NG CƠ S H T NG K THU T C A TH XÃ THÁI HOÀ a) Tr s làm vi c: C p công trình Di n Th i gian S Nh n xét v ch t TT N i dung Bán tích s d ng lư ng Kiên lư ng s d ng kiên (m2) (năm) c c Ch t lư ng s d ng 1 Huy n U 01 X X 1.500 >15 80% 2 UBND huy n 01 X 1.500 5 T t 3 Th tr n Thái Hoà 01 X 700 5 T t Ch t lư ng s d ng 4 Xã Nghĩa Quang 01 X 700 >15 80% 5 Xã Nghĩa Hoà 01 X 500 >20 Xu ng c p 6 Xã Nghĩa M 02 X X 700 2 T t 7 Xã Nghĩa Ti n 01 X 500 >20 Xu ng c p 8 Xã Tây Hi u 01 X 800 1 T t 9 Xã Đông Hi u 02 X X 800 2 T t 10 Xã Nghĩa Thu n 01 X 700 2 T t b) Giao thông: S lư ng Phân lo i c p đư ng Nh n xét hi n TT N i dung (km) Nh a Bê tông C p ph i tr ng Qu c l 48 đo n qua th Hi n đang có d 1 xã (Ngh. Thu n - 21 c p III án nâng c p c a Ngh.Ti n) B GTVT Đư ng HCM (Ngh. M - 2 8,3 c p II T t Đ.Hi u)
 17. Qu c l 15A (Thái Hoà - C p IV- Xu ng c p, chưa 3 06 Ng.Quang 2 MN XD c u Khe T T nh l 545 (Ng. Quang - C p IV- M t s đo n xu ng 4 07 Tây Hi u) MN c p. Đư ng tr c chính đô th C p IV- 5 13,8 Đang xây d ng VG-KS MN Các tuy n đư ng nh a C p IV- 6 16,5 T t do huy n qu n lý MN Đư ng c p ph i các lo i R i s i, đá 7 30 Xu ng c p do huy n qu n lý. dăm Đư ng bê tông 16 xã, Ch t lư ng s 8 70 X phư ng d ng 70%. c) S lư ng các Trư ng h c: Ch t TT N i dung S lư ng Cơ s v t ch t lư ng GD I- Các trư ng Ph thông 32 1 Trư ng THPT (01 Dân l p) 04 T t Đ mb o 2 Trư ng THCS 09 T t Đ mb o 3 Trư ng Ti u h c 11 T t Đ mb o 4 Trư ng M m non 08 T t Đ mb o II- Các trư ng d y ngh 03 Trư ng trung c p Nông-Công 1 01 T t Đang nâng c p nghi p và d y ngh Ph Quỳ 2 Trung tâm GDTX 01 Khá Đ mb o 3 Trung tâm Chính tr 01 T t Đ mb o d) B nh vi n, tr m xá: Ch t lư ng TT N i dung S lư ng Cơ s v t ch t ph c v 1 B nh vi n huy n 01 T t Đ mb o 2 Trung tâm y t d phòng 01 T t M i thành l p 3 Tr m xá các xã 08 T t Đ mb o 4 Hi u thu c huy n Nghĩa Đàn 01 T t Đ mb o PH L C 2: QUY MÔ DI N TÍCH T NHIÊN, DÂN S C A 6 XÃ NGO I TH THU C TH XÃ THÁI HOÀ 1. Xã Nghĩa Hoà (còn l i 6 xóm dân cư): - Di n tích t nhiên 1.194,93 ha, dân s 2.332 ngư i. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp xã Nghĩa M và xã Đông Hi u; phía Tây giáp xã Nghĩa Ti n, xã Tây Hi u, phư ng Hưng Ti n và xã Nghĩa An huy n Nghĩa Đàn; phía Nam giáp xã Nghĩa Long và xã Nghĩa Khánh huy n Nghĩa Đàn; phía B c giáp phư ng Long Sơn; - Tr s HĐND&UBND: d ki n xây d ng tr s m i xóm 1 Đ i Châu (sân l h i Làng V c cũ trư c đây). 2. Xã Tây Hi u (còn l i 7 xóm dân cư): - Di n tích t nhiên 1.930,69 ha, dân s 2.780 ngư i. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp xã Nghĩa Hoà; phía Tây giáp xã Nghĩa Đ c huy n Nghĩa Đàn; phía Nam giáp xã Nghĩa An huy n Nghĩa Đàn; phía B c giáp phư ng Hưng Ti n, xã Nghĩa Ti n và xã Nghĩa Hi u huy n Nghĩa Đàn; - Tr s HĐND&UBND: d ki n xây d ng tr s m i xóm Phú M . 3. Xã Nghĩa Ti n (9 xóm dân cư):
 18. - Di n tích t nhiên 1.066,57 ha, dân s 3.549 nhân kh u. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp phư ng Long Sơn, xã Nghĩa Hoà; phía Tây giáp xã Nghĩa Tân, Nghĩa Hi u huy n Nghĩa Đàn; phía Nam giáp phư ng Hưng Ti n, xã Tây Hi u; phía B c giáp phư ng Quang Ti n và xã Nghĩa Th ng huy n Nghĩa Đàn; - Tr s HĐND&UBND: d ki n v n gi nguyên tr s xóm 6 đ nâng c p, m r ng thêm. 4. Xã Nghĩa M (14 xóm dân cư): - Di n tích t nhiên 1.209,13 ha, dân s 5.157 ngư i. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp xã Nghĩa Thu n và xã Nghĩa H i huy n Nghĩa Đàn; phía Tây giáp phư ng Long Sơn, xã Nghĩa Hoà; phía Nam giáp xã Đông Hi u; phía B c giáp xã Nghĩa Trung huy n Nghĩa Đàn; - Tr s HĐND&UBND: d ki n gi nguyên tr s cũ hi n nay, xem xét nâng c p, m r ng thêm. 5. Xã Nghĩa Thu n (20 xóm dân cư): - Di n tích t nhiên 3.094,13 ha, dân s 10.955 ngư i. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp huy n Quỳnh Lưu; phía Tây giáp xã Đông Hi u, Nghĩa M ; phía Nam giáp huy n Quỳnh Lưu và xã Nghĩa L c huy n Nghĩa Đàn; phía B c giáp xã Nghĩa H i huy n Nghĩa Đàn; - Tr s HĐND&UBND: d ki n gi nguyên tr s cũ hi n nay, xem xét nâng c p, m r ng thêm. 6. Xã Đông Hi u (14 xóm dân cư): - Di n tích t nhiên 2.088,99 ha, dân s 7.402 ngư i. Đ a gi i hành chính: phía Đông giáp xã Nghĩa Thu n; phía Tây giáp xã Nghĩa Hoà; phía Nam giáp xã Nghĩa Long và Nghĩa L c huy n Nghĩa Đàn; phía B c giáp xã Nghĩa M ; - Tr s HĐND&UBND: d ki n gi nguyên tr s cũ hi n nay, xem xét nâng c p, m r ng thêm. PH L C 3 HI N TR NG CÁC ĐƠN V HÀNH CHÍNH HUY N NGHĨA ĐÀN Di n tích t nhiên TT Tên xã, th tr n Dân s (ngư i) Ghi chú (ha) 1 Th tr n Thái Hoà 459,23 10.742,0 2 Xã Nghĩa Hoà 1.619,63 6.873,0 3 Xã Nghĩa Quang 1.392,76 13.214,0 4 Xã Nghĩa Thu n 3.094,13 10.955,0 5 Xã Nghĩa M 1.209,13 5.157,0 6 Xã Nghĩa Ti n 1.066,57 3.549,0 7 Xã Đông Hi u 2.088,99 7.402,0 8 Xã Tây Hi u 2.583,92 7.268,0 9 Xã Nghĩa Long 1.182,96 3.405,0 10 Xã Nghĩa L c 5.112,79 15.149,0 11 Xã Nghĩa An 1.492,64 6.749,0 12 Xã Nghĩa Khánh 2.731,01 9.268,0 13 Xã Nghĩa Đ c 3.555,10 4.895,0 14 Xã Nghĩa Th ng 723,35 2.643,0 15 Xã Nghĩa Th nh 890,24 4.209,0 16 Xã Nghĩa Hưng 1.733,54 6.435,0 17 Xã Nghĩa H i 3.018,98 8.759,0 18 Xã Nghĩa Trung 2.426,04 8.382,0 19 Xã Nghĩa Liên 908,07 3.938,0 20 Xã Nghĩa Mai 11.823,78 6.823,0 21 Xã Nghĩa Yên 3.447,26 5.986,0 22 Xã Nghĩa Minh 1.253,00 3.345,0
 19. 23 Xã Nghĩa Lâm 3.080,23 6.811,0 24 Xã Nghĩa L c 3.983,50 2.779,0 25 Xã Nghĩa L i 2.487,22 3.962,0 26 Xã Nghĩa Th 2.323,38 2.863,0 27 Xã Nghĩa Hi u 1.725,50 2.863,0 28 Xã Nghĩa Tân 889,68 2.478,0 29 Xã Nghĩa Bình 2.271,00 5.633,0 30 Xã Nghĩa Sơn 1.628,44 3.663,0 31 Xã Nghĩa H ng 1.642,42 5.102,0 32 Xã Nghĩa Phú 1.423,88 2.692,0 L c lư ng A 1.166,0 Quân đ i, Công An T ng c ng 75.268,37 195.158,0 S đơn v hành chính: 32,0 T ng di n tích t nhiên: 75.268,37 Trong đó: Đ t nông nghi p: 57.895,66 Đ t phi nông nghi p: 11.513,83 Đ t chưa s d ng: 5.858,88 T ng dân s hi n có: 195.158,0 PH L C 4 HI N TR NG CÁC ĐƠN V HÀNH CHÍNH D KI N ĐI U CH NH Đ THÀNH L P TH XÃ THÁI HOÀ Di n tích t nhiên TT Tên xã, th tr n Dân s (ngư i) Ghi chú (ha) 1 Th tr n Thái Hoà 459,23 10.742,0 2 Xã Nghĩa Hoà 1.619,63 6.873,0 3 Xã Nghĩa Quang 1.392,76 13.214,0 4 Xã Nghĩa Thu n 3.094,13 10.955,0 5 Xã Nghĩa M 1.209,13 5.157,0 6 Xã Nghĩa Ti n 1.066,57 3.549,0 7 Xã Đông Hi u 2.088,99 7.402,0 8 Xã Tây Hi u 2.583,92 7.268,0 L c lư ng A 840,0 Quân đ i, Công An T ng c ng 13.514,36 66.000,0 S đơn v hành chính: 8,0 T ng di n tích t nhiên: 13.514,36 Trong đó: Đ t nông nghi p: 9.872,58 Đ t phi nông nghi p: 3.141,61 Đ t chưa s d ng: 500,17 T ng dân s hi n có: 66.000,0 PH L C 5 HI N TR NG CÁC ĐƠN V HÀNH CHÍNH SAU ĐI U CH NH HUY N NGHĨA ĐÀN CÒN L I TT Tên xã, th tr n Di n tích t nhiên Dân s (ngư i) Ghi chú
 20. (ha) 1 Xã Nghĩa Bình 2.271,00 5.633,0 2 Xã Nghĩa Trung 2.426,04 8.382,0 3 Xã Nghĩa H i 3.018,98 8.759,0 4 Xã Nghĩa Long 1.182,96 3.405,0 5 Xã Nghĩa L c 5.112,79 15.149,0 6 Xã Nghĩa An 1.492,64 6.749,0 7 Xã Nghĩa Khánh 2.731,01 9.268,0 8 Xã Nghĩa Đ c 3.555,10 4.895,0 9 Xã Nghĩa Th ng 723,35 2.643,0 10 Xã Nghĩa Th nh 890,24 4.209,0 11 Xã Nghĩa Hưng 1.733,54 6.435,0 12 Xã Nghĩa Liên 908,07 3.938,0 13 Xã Nghĩa Mai 11.823,78 6.823,0 14 Xã Nghĩa Yên 3.447,26 5.986,0 15 Xã Nghĩa Minh 1.253,00 3.345,0 16 Xã Nghĩa Lâm 3.080,23 6.811,0 17 Xã Nghĩa L c 3.983,50 2.779,0 18 Xã Nghĩa L i 2.487,22 3.962,0 19 Xã Nghĩa Th 2.323,38 2.863,0 20 Xã Nghĩa Hi u 1.725,50 2.863,0 21 Xã Nghĩa Tân 889,68 2.478,0 22 Xã Nghĩa Sơn 1.628,44 3.663,0 23 Xã Nghĩa H ng 1.642,42 5.102,0 24 Xã Nghĩa Phú 1.423,88 2.692,0 L c lư ng A 326,0 Quân đ i, Công An T ng c ng 61.754,01 129.158,00 S đơn v hành chính: 24,0 T ng di n tích t nhiên: 61.754,01 Trong đó: Đ t nông nghi p: 48.023,08 Đ t phi nông nghi p: 8.372,22 Đ t chưa s d ng: 5.358,71 T ng dân s hi n có: 129.158,0 PH L C 6 CÁC ĐƠN V HÀNH CHÍNH SAU ĐI U CH NH TH TR N THÁI HOÀ Di n tích t TT Đơn v Dân s (ngư i) Ghi chú nhiên (ha) 1 Phư ng Quang Phong (5 xóm) 623,66 3.921,0 2 Phư ng Hoà Hi u (12 kh i) 459,23 10.742,0 3 Phư ng Quang Ti n (12 xóm) 769,10 9.293,0 4 Phư ng Long Sơn (10 xóm) 424,70 4.541,0 5 Phư ng Hưng Ti n (13 xóm) 653,23 4.488,0 6 Xã Nghĩa Hoà (6 xóm) 1.194,93 2.332,0
Đồng bộ tài khoản