Quyết định số 295/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 295/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 295/2000/QĐ-TCHQ về việc điều chỉnh giá tối thiểu mặt hàng máy động cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 295/2000/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 295/2000/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2000 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 295/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C ĐI U CH NH GIÁ T I THI U M T HÀNG MÁY Đ NG CƠ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c th m quy n n đ nh giá tính thu quy đ nh t i Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính; Căn c Đi u 3 Quy t đ nh 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29/12/1999 c a T ng C c trư ng T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a Ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK. QUY T Đ NH Đi u 1: Giá tính thu các m t hàng máy công c có s d ng đ ng cơ Diezel, đ ng cơ xăng ph i áp d ng theo giá t i thi u m t hàng đ ng cơ diezel, đ ng cơ xăng cùng công su t quy đ nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 68/1999/QĐ/BTC ngày 01 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành đ i v i các lô hàng đăng ký t khai H i quan t ngày 10 tháng 8 năm 2000. Đi u 3: Các Ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Lê M nh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản