Quyết định số 2952/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 2952/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2952/2004/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2952/2004/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2952/2004/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY THU C TR SÂU SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN THU C TR SÂU SÀI GÒN CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Thông tư s 01/2002/TT-BKH ngày 28 tháng 01 năm 2002 c a B K ho ch và u tư hư ng d n quy trình chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Thông tư s 26/2002/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n x lý tài chính khi chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Thông tư s 58/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n quy ch tài chính c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Thông tư s 09/2002/TT-BL TBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý lao ng, ti n lương và thu nh p i v i Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Thông báo s 378/TCDN ngày 21 tháng 8 năm 2003 c a Chi c c Tài chính Doanh nghi p thành ph v k t qu th m nh phương án x lý tài chính c a Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn chuy n i thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên ; Căn c Quy t nh s 128/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án s p x p t ng th Doanh nghi p Nhà nư c c a thành ph ; Xét T trình s 463/ MDN ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Thư ng tr c Ban i m i doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án chuy n i thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên i v i doanh nghi p Nhà nư c Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn tr c thu c T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn như sau : V n i u l : 66.000.000.000 ng
  2. - V n ch s h u Nhà nư c t i th i i m 31 tháng 12 năm 2002 là : 52.645.193.024 ng. - V n ch s h u Nhà nư c b sung v n i u l n năm 2004 : 13.354.806.976 ng. i u 2. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn thành Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn. - Tên giao d ch qu c t : Saigon Pesticide State-Limited Company. - Tr s giao d ch (tr s chính) t t i : ư ng Nguy n Văn Quỳ, khu ph 1, phư ng Tân Thu n ông, qu n 7, thành ph H Chí Minh. i u 3. Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn s n xu t kinh doanh các ngành ngh sau : - S n xu t, gia công, ch bi n kinh doanh các lo i thu c tr sâu, b o v th c v t. - Nh p khNu thi t b , nguyên li u, v t tư ph c v s n xu t thu c b o v th c v t. - Gia công, thu mua ch bi n hàng nông s n, cung ng hàng xu t khNu. - S n xu t bao bì ng thu c b o v th c v t (chai th y tinh, l nh a, n p mút chai, thùng carton...). - Kinh doanh các lo i bình x t thu c sâu (tay và máy), ph tùng thay th các lo i bình x t. - Xu t khNu nông s n, thu c b o v th c v t do Công ty s n xu t. - S n xu t, kinh doanh gia công ch bi n phân bón và gi ng cây tr ng. - Kinh doanh máy móc thi t b ph c v s n xu t nông nghi p và ch bi n. - D ch v phun thu c b o v th c v t cho cây tr ng. - D ch v tư v n v tr ng tr t, v x lý kho tàng, kh trùng kho. - Kinh doanh xu t nh p khNu các lo i hóa ch t (tr hóa ch t có tính c h i m nh). - u tư nghiên c u khoa h c k thu t thu c các lĩnh v c thu c b o v th c v t, gi ng, cây tr ng, phân bón, máy móc, thi t b ph c v s n xu t nông nghi p. - S n xu t kinh doanh thu c th y s n và thú y (ch ho t ng khi có gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t).
  3. - D ch v x lý nư c th i, phân tích m u hóa ch t. i u 4. Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn : 4.1.- Là pháp nhân theo Lu t doanh nghi p Vi t Nam k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, t ch c ho t ng theo mô hình Ch t ch Công ty kiêm Giám c Công ty, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 4.2.- T ch c và ho t ng theo i u l c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên do y ban nhân dân thành ph phê duy t và theo Lu t doanh nghi p. Cơ c u t ch c Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn g m có : 4.2.1. Ch t ch Công ty ; 4.2.2. Giám c và các Phó Giám c Công ty ; 4.2.3. Các Phòng ban chuyên môn, nghi p v ; 4.2.4. Các ơn v s n xu t kinh doanh d ch v tr c thu c ; 4.2.5. Các C a hàng i lý kinh doanh, các chi nhánh và Văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài. 4.3.- Giám c và k toán trư ng doanh nghi p Nhà nư c-Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn-có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho Ch t ch Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn. i u 5. y ban nhân dân thành ph là i di n ch s h u qu n lý v n Nhà nư c t i Công ty. T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn ư c y ban nhân dân thành ph y quy n th c hi n m t s nhi m v và quy n h n c a i di n ch s h u Công ty theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn. Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn có trách nhi m k th a toàn b các quy n, nghĩa v và x lý nh ng v n t n t i c a Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 68/Q - UB ngày 18 tháng 02 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p Doanh nghi p Nhà nư c Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn sau khi Công ty Trách nhi m h u h n (m t thành viên) Thu c tr sâu Sài Gòn ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i V thành ph , Giám c S K ho ch- u tư thành ph , Giám c S Tài chính thành ph , Chi c c trư ng Chi c c tài chính doanh nghi p, Ch t ch H i ng Qu n tr T ng Công ty
  4. Nông nghi p Sài Gòn, Giám c Công ty Thu c tr sâu Sài Gòn và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M&PTDN Trung ương PHÓ CH T CH - Văn phòng Chính ph THƯ NG TR C - B K ho ch và u tư - B Tài chính - B Lao ng-Thương binh và Xã h i -B N iv - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - Văn phòng Thành y Nguy n Thi n Nhân - Ban TC/TU, TT B M QLDN/TP - S L -TBXH, C c Thu TP - Kho b c NN/TP, CATP - Chi nhánh NHNN thành ph - VPH -UB : các PVP - T CNN - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản