Quyết định số 297/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
4
download

Quyết định số 297/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 297/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Đức trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 297/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 297/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM GIÁO D C LAO NG XÃ H I PHÚ C TR C THU C S LAO NG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t phòng ch ng ma túy ngày 09/12/2000 ; Căn c Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch v cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06/7/1995 ; Căn c Quy t nh s 62/2001/Q -UB ngày 23/7/2001 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành k ho ch th c hi n chương trình m c tiêu 3 gi m : gi m ma túy, m i dâm và t i ph m trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2001-2005 ; - Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 373/TT- L TBXH ngày 16/10/2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là Giám c S N i V ) t i T trình s 159/TCCQ ngày 03/12/2003 ; QUY T NH i u 1.- Nay cho phép thành l p Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c tr c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph . Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c giao biên ch và c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph theo quy nh hi n hành. Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c t t i xã c H nh, huy n Phư c Long, t nh Bình Phư c. i u 2.- Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c có nhi m v : 2.1. Ti p nh n, ch a tr b nh, ph c h i s c kh e cho ngư i nghi n ma túy theo quy nh c a Lu t phòng ch ng ma túy và Quy ch v cơ s ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 20/CP ngày 13/4/1996 c a Chính ph .
  2. 2.2. T ch c d y văn hóa, d y ngh , giáo d c hành vi, nhân cách và k t h p t ch c lao ng s n xu t cho ngư i nghi n ma túy ư c ưa vào Trung tâm theo úng quy nh Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . 2.3. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v a phương có liên quan giúp gi i quy t vi c làm, t o i u ki n cho nh ng ngư i ã ph c h i s c kh e, nhân cách t i Trung tâm h i nh p i s ng c ng ng. 2.4. Qu n lý và s d ng có hi u qu tài chính, cơ s v t ch t và trang thi t b c a Trung tâm theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3.- Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c do 1 Giám c ph trách và có m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. Giám c Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch o Giám c Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c s p x p t ch c, b trí nhân s có trình chuyên môn, m b o b máy tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm phù h p v i quy t nh này trình Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i phê duy t. Biên ch , qu ti n lương c a Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i trên cơ s s lư ng i tư ng ti p nh n và nhi m v Trung tâm ư c giao. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i V , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các S -ngành thành ph có liên quan và Giám c Trung tâm giáo d c lao ng xã h i Phú c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- Nơi nh n : KT. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 5 THÀNH PH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph PHÓ CH T CH - Thư ng tr c UBND thành ph - y ban nhân dân t nh Bình Phư c - UBND huy n P. Long, xã c H nh - CATP (PC.13), Kho b c NN/TP - S N i v (2b) - VPH -UB : PVP/VX, T - T VX, NC Nguy n Thành Tài - Lưu (VX-N)
Đồng bộ tài khoản