Quyết định số 2985/QĐ-UB

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 2985/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2985/QĐ-UB về bổ sung quy định tạm thời về quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2985/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 2985/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; - Căn cứ Chỉ thị số 61/CT ngày 31 tháng 8 năm 1992 của Bộ Văn hoá thông tin về việc quản lý sản xuất, kinh doanh và hoạt động băng hình ca nhạc Karaoke và đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá thông tin thành phố, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay bổ sung vào điều 4 Quyết định số 1872/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, về việc quy định tạm thời quản lý hoạt động Karaoke trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: - Tư nhân có giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 66/HĐBT ngày 2 tháng 3 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng và phải hội đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp bảo đảm không gây ồn ào xóm làng, tổ dân phố và đúng quy hoạch của ngành văn hoá thì được Sở Văn hoá thông tin thành phố xem xét cấp giấy phép hoạt động Karaoke. Điều 2. Quyết định này và các điều của Quyết định số 1872/QĐ-UB ngày 17/7/1992 có hiệu lực thi hành trên phạm vi toàn thành phố kể từ ngày ban hành. Điều 3. Các ông Chánh vă phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố hoạt động Karaoke có trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Thường trực Thành ủy;
  2. - Thường trực HĐND. TP; - Thường trực UBND. TP; - VP/TU và các Ban TU; - Mặt trận Tổ quốc; - Các đoàn thể; - VP 2 Bộ VHTT; Trang Văn Quý - Các Nhà VN, CLB TW trên TP - VPUB: (PVP/VX, Tổ VX, TH, NC); - Lưu.
Đồng bộ tài khoản