Quyết định số 2992/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định số 2992/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2992/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 do Uỷ ban nhân dân ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2992/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 2992/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH V K HO CH TH C HI N CÔNG TÁC GI M ÙN T C GIAO THÔNG VÀ TAI N N GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2007 CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ; Th c hi n Ch th s 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng v tăng cư ng s lãnh đ o c a Đ ng đ i v i công tác đ m b o tr t t an toàn giao thông; Căn c Quy t đ nh s 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh đ n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020; Căn c Ngh quy t s 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch đ o, đi u hành th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và ngân sách Nhà nư c năm 2007; Căn c Công văn s 42/UBATGTQG ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia v vi c tri n khai Ngh quy t 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph ; Căn c Công văn s 912/BGTVT-VT ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Giao thông V n t i v xây d ng “Đ án gi i quy t ùn t c giao thông”; Th c hi n ch đ o c a Thành y thành ph H Chí Minh t i Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 v vi c tăng cư ng lãnh đ o b o đ m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông; Xét đ ngh c a Giám đ c S Giao thông - Công chính t i Công văn s 1151/SGTCC-GT ngày 17 tháng 5 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này k ho ch th c hi n công tác gi m ùn t c giao thông và tai n n giao thông trên đ a bàn thành ph H Chí Minh năm 2007. Đi u 2. Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , các t ch c, đoàn th , đơn v đóng trên đ a bàn thành ph H Chí Minh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã căn c vào ch c năng nhi m v c a đơn v mình và n i dung k ho ch đ xây d ng k ho ch và bi n pháp c th t ng đ a bàn, đơn v nh m th c hi n t t k ho ch th c hi n công tác gi m ùn t c giao thông và tai n n giao thông năm 2007 c a thành ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n H u Tín K HO CH TH C HI N CÔNG TÁC GI M ÙN T C GIAO THÔNG VÀ TAI N N GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2992/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph )
 2. Phát huy thành qu đã đ t đư c trong năm qua; đ ng th i ph n đ u ti p t c c i t o hơn n a tình hình tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph . y ban nhân dân thành ph ban hành K ho ch th c hi n công tác gi m ùn t c giao thông và tai n n giao thông trên đ a bàn thành ph trong năm 2007 như sau: I. Các ch tiêu ph n đ u: - Gi m ít nh t 10% v s v tai n n giao thông; 7,7% v s ngư i ch t và 10% s ngư i b thương do tai n n gây ra so v i năm 2006. - Gi m ít nh t 15% s đi m ùn t c giao thông và không có v ùn t c giao thông kéo dài trên 30 phút. - Không đ x y ra đua xe trái phép. - V a hè, l đư ng trên t t c các đư ng trong khu v c trung tâm thành ph và các tuy n đư ng trong khu v c n i đô có b r ng lòng đư ng t 8 mét tr lên đ u đư c s p x p tr t t theo quy đ nh chung c a thành ph . - Có trên 90% s ngư i đi u khi n và ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy ch p hành đ i mũ b o hi m khi tham gia giao thông trên các đo n đư ng, tuy n đư ng b t bu c ph i đ i mũ b o hi m. II. Các nhóm gi i pháp th c hi n: Nhóm gi i pháp 1: Nêu cao vai trò lãnh đ o c a các c p b Đ ng, g n li n v i vi c đ cao trách nhi m c a chính quy n, các t ch c chính tr , xã h i và các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông trong vi c t ch c th c hi n công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông. - Th c hi n nghiêm túc các văn b n ch đ o c a Đ ng và Chính ph v công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông, nh t là Ch th s 22-CT/TW c a Ban Bí thư Trung ương Đ ng và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP c a Chính ph v tr t t an toàn giao thông và Văn b n s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Thành y “V vi c tăng cư ng lãnh đ o b o đ m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông” làm cho công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông th t s là m t nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên, lâu dài c a các c p, các ngành. - Nêu cao vai trò lãng đ o c a các C p y Đ ng và trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, các ngành, các cơ quan, t ch c đoàn th đ i v i công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông; Đ cao trách nhi m c a t ng đ ng viên, cán b , công ch c, đoàn viên, h i viên trong vi c ch p hành và tuyên truy n v n đ ng gia đình tham gia th c hi n ch trương l p l i tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph . X lý nghiêm kh c theo pháp lu t đ i v i ngư i đ ng đ u các đ a phương, cơ quan, đơn v thi u trách nhi m đ x y ra tai n n giao thông, kiên quy t l p l i tr t t an toàn giao thông làm cho thành ph H Chí Minh là m t thành ph tiên ti n c a c nư c v tr t t an toàn giao thông. - Phát huy m nh m vai trò c a y ban M t tr n T qu c và các t ch c đoàn th trong vi c tuyên truy n, giáo d c, v n đ ng cán b , công ch c, đ ng viên, đoàn viên, h i viên, h c sinh, sinh viên và các t ng l p nhân dân trong vi c ch p hành pháp lu t v b o đ m tr t t an toàn giao thông. Nhóm gi i pháp 2: Công tác tuyên truy n và giáo d c pháp lu t giao thông. 1. Thư ng xuyên làm t t công tác giáo d c tuyên truy n v b o đ m tr t t an toàn giao thông, t o đư c s đ ng thu n c a xã h i đ i v i các gi i pháp b o đ m tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph , lên án m nh m nh ng bi u hi n sai trái trong vi c ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c v b o đ m tr t t an toàn giao thông; m i cơ quan, đơn v , t ch c, đoàn th , m i ngư i, m i nhà đ u nêu cao quy t tâm “Nói không v i vi ph m tr t t an toàn giao thông”. 2. S Giao thông - Công chính ch trì tri n khai m nh m cu c v n đ ng “Lương tâm và trách nhi m c a ngư i lái xe” trư c h t là ngư i lái xe ô tô, làm cho m i ngư i khi đi u khi n phương ti n giao thông luôn luôn đ cao trách nhi m trong vi c đ m b o an toàn tính m ng cho ngư i trên phương ti n do mình đi u khi n. 3. S Giáo d c và Đào t o có trách nhi m chính trong vi c tri n khai th c hi n các vi c v giáo d c, tuyên truy n ch p hành pháp lu t và các quy đ nh c a Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông trong các trư ng h c thu c h th ng giáo d c ph thông trên đ a bàn thành ph . 4. S Văn hóa và Thông tin có trách nhi m chính trong vi c tri n khai th c hi n các vi c v thông tin tuyên truy n c đ ng trên các tuy n đư ng giao thông, các nơi công c ng; các cơ quan báo đài thành ph đ u ph i có nh ng chương trình ti t m c ưu tiên cho vi c ph bi n, thông tin tuyên truy n v tình hình tai n n giao thông và công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông trên thành ph . 5. Thành Đoàn có trách nhi m chính trong vi c tri n khai th c hi n các vi c v giáo d c, tuyên truy n, v n đ ng và t ch c các ho t đ ng c a tu i tr tham gia tích c c vào công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông c a thành ph .
 3. 6. Liên đoàn Lao đ ng thành ph có trách nhi m chính trong vi c tri n khai th c hi n các vi c v giáo d c, tuyên truy n, v n đ ng Công nhân - ngư i lao đ ng làm vi c trong các Khu Ch xu t, Khu Công nghi p và trong h th ng t ch c công đoàn qu n - huy n. 7. S Tư pháp có trách nhi m chính trong vi c tri n khai th c hi n các vi c v tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông trong các s - ban - ngành, các đơn v quân đ i đóng trên đ a bàn thành ph . 8. y ban M t tr n T qu c thành ph ch trì trong vi c t ch c th c hi n cu c v n đ ng “Toàn dân tích c c tham gia công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông” trong vi c tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a H i C u Chi n binh, H i Ph n , H i Nông dân và các t ch c đoàn th thu c h th ng M t tr n T qu c thành ph . 9. y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông các qu n - huy n xây d ng các chương trình k ho ch riêng cho công tác giáo d c, tuyên truy n, v n đ ng v b o đ m tr t t an toàn giao thông, đ c bi t chú tr ng công tác ph bi n, tuyên truy n, v n đ ng v b o đ m tr t t an toàn giao thông đ a bàn dân cư làm cho m i nhà, m i ngư i sinh s ng trên đ a bàn đ u bi t đư c ch trương pháp lu t c a Nhà nư c đ i v i vi c b o đ m tr t t an toàn giao thông, tích c c tham gia công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông, th y đư c an toàn giao thông là h nh phúc c a m i ngư i, m i nhà. 10. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph có trách nhi m xây d ng chương trình, ch trì t ch c ph i h p v i các cơ quan ban ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c tri n khai th c hi n. 11. Phát đ ng thi đua n i dung “đ a phương th c hi n t t công tác gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông” trên toàn đ a bàn thành ph , có khen thư ng và x ph t nghiêm minh. Nhóm gi i pháp 3: Các gi i pháp k thu t đ h n ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. a) Đ m b o khai thác t t h th ng h t ng giao thông hi n h u: 1. S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân các qu n - huy n thư ng xuyên duy tu s a ch a h th ng h t ng giao thông đ đ m b o kh năng khai thác t t nh t. 2. Th c hi n công tác đ m b o giao thông k p th i k t c u h t ng giao thông theo th t c p bách b ng ngu n v n đ m b o giao thông và ngu n v n theo cơ ch 330. (Ph l c 1) 3. Tăng cư ng công tác s a ch a l n và s a ch a v a h th ng h t ng giao thông đã đ n h n ph i s a ch a. (Ph l c 2) b) C i t o, nâng c p và phát tri n h th ng giao thông theo quy ho ch: (Ph l c 3) 1. T p trung đ y nhanh ti n đ tri n khai các công trình giao thông tr ng đi m: Công trình Đ i l Đông Tây, đư ng tr c B c - Nam giai đo n 2 (t Nguy n Văn Linh đ n c u Bà Chiêm), đư ng Nguy n Văn Tr i - Nam Kỳ Kh i Nghĩa, c u đư ng Nguy n Văn C , Qu c l 50, T nh l 10, các đo n tuy n thu c đư ng vành đai 2. 2. Đ y nhanh ti n đ th c hi n các d án đư ng trên cao Nhiêu L c - Th Nghè, đư ng vành đai 1, đư ng vành đai phía Đông n i t c u Phú M đ n c u R ch Chi c, đư ng n i vành đai phía Đông đ n ngã tư Bình Thái,… c) T ch c phân lu ng giao thông: 1. Nghiên c u t ch c giao thông m t cách khoa h c các khu v c thư ng xuyên ùn t c giao thông; (Ph l c 4) 2. Nghiên c u t ch c lưu thông m t chi u các c p đư ng song song trên đ a bàn thành ph đ tăng cao năng l c lưu thông; (Ph l c 5) 3. L p đ t dãy phân cách trên các tuy n đư ng có chi u r ng t 4 làn xe tr lên và t i các giao l thư ng hay x y ra ùn t c và tai n n giao thông do l n trái (Ph l c 6); thay th dãy phân cách bê tông trên các tuy n đư ng, các giao l trong n i đô thành ph b ng dãy phân cách s t và s d ng dãy phân cách bê tông thu h i l p đ t trên các tuy n qu c l , các tuy n đư ng ngo i thành; (Ph l c 7) 4. Nghiên c u c i t o kích thư c hình h c, m r ng t m nhìn đ m b o an toàn giao thông t i các giao l có bán kính r nh h p, các đo n cong nguy hi m, các v trí b l n chi m. (Ph l c 8) 5. Thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, đi u ch nh chu kỳ h p lý h th ng đèn tín hi u giao thông; L p đ t b sung h th ng đèn tín hi u giao thông t i các giao l có m t đ xe lưu thông cao nhưng chưa có đèn tín hi u giao thông. (Ph l c 9); l p đ t b sung đèn tín hi u giao thông cho phép r trái ho c r ph i khi đèn đ t i các giao l đ đi u ki n. - Tăng cư ng b trí l c lư ng Thanh niên xung phong ph i h p, h tr l c lư ng C nh sát giao thông đi u khi n giao thông t i các giao l trên. (Ph l c 10)
 4. 6. T ch c phân lu ng giao thông t m đ h tr cho các d án tr ng đi m đang thi công như: D án nâng c p m r ng đư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Nguy n Văn Tr i; d án Đ i l Đông - Tây; d án c i thi n môi trư ng nư c; các d án thay c ng vòm khu v c trung tâm… 7. Rà soát và đi u ch nh các bi n báo giao thông không h p lý; Nghiên c u l p đ t bi n báo c m r trái, r ph i t i các giao l thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông do xe r trái ho c r ph i gây ra. 8. Nghiên c u b trí các v trí h p lý cho ngư i đi b qua đư ng, ch m d t tình tr ng băng ngang đư ng không đúng quy đ nh, đ c bi t là trên các tuy n Qu c l 1A, Qu c l 22, Xa l Hà N i. 9. Nghiên c u b trí các h m chui, c u vư t t i các giao l có m t đ giao thông cao, trên các tuy n qu c l và các tuy n đư ng chính c p I. 10. S Giao thông - Công chính ph i h p v i Công an thành ph nghiên c u, đ xu t vi c chuy n ch qu n lý và v n hành Trung tâm đi u khi n đèn tín hi u giao thông t Công an thành ph v S Giao thông - Công chính. d) Các công tác khác đ tăng cư ng an toàn giao thông và h n ch ùn t c giao thông, x lý tri t đ các đi m đen v tai n n giao thông: 1. L p đ t đinh ph n quang trên các tuy n đư ng c a ngõ thành ph , các qu c l , t i các đo n đư ng cong g p khúc nguy hi m, các tuy n đư ng thư ng x y ra nhi u v tai n n giao thông do l n trái; (Ph l c 11) 2. Tăng cư ng h th ng báo hi u giao thông, h th ng thông tin hư ng d n trên các tuy n đư ng tr c chính, qu c l . 3. Tăng cư ng chi u sáng trên các qu c l , các tuy n đư ng chính, các giao l , các đo n cong nguy hi m vào ban đêm. 4. Nghiên c u các ti n ích trên đư ng ph c v cho ngư i đi b và ngư i tàn t t ti p c n s d ng (thí đi m khu v c trung tâm thành ph ). 5. T p trung và ưu tiên gi i quy t các đi m đen v tai n n giao thông x y ra trong năm 2006. 6. T ch c s p x p l i h th ng bãi đ u xe trên đ a bàn các qu n 3, 4, 10; các b n bãi xe t i khu v c c a ngõ thành ph . 7. Kh o sát, đo đ m lưu lư ng các lo i phương ti n lưu thông trên các tr c đư ng chính đ làm cơ s đi u ti t hư ng d n giao thông trong t ng th i đi m trong ngày. Nhóm gi i pháp 4: Cư ng ch x lý nh m đ m b o tr t t an toàn giao thông. 1. Kiên quy t x lý lo i b các phương ti n giao thông đã quá niên h n s d ng theo quy đ nh. 2. T p trung ki m tra, x lý các trư ng h p l n chi m lòng l đư ng đ buôn bán, làm d ch v gây c n tr giao thông. Xây d ng các tiêu chí b t bu c v đ m b o tr t t an toàn giao thông khu v c khi xem xét c p phép xây d ng các cao c văn phòng, trung tâm thương m i, siêu th , ch , nhà hàng ăn u ng,… 3. Công an phư ng - xã, b o v dân ph , Đ i tr t t đô th ,… có trách nhi m ph i h p v i các trư ng h c, các siêu th , ch , b nh vi n,… đi u ti t và gi gìn tr t t an toàn giao thông t i các v trí trên và các giao l có nguy cơ x y ra ùn t c giao thông. 4. Công an thành ph kiên quy t th c hi n vi c h n ch xe 3 bánh, xe bán hàng rong lưu thông trong khu v c trung tâm thành ph . 5. Tăng cư ng tu n tra ki m soát, x lý nghiêm đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph . Th c hi n nghiêm Công văn s 9689/UBND-ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2006 ch đ o c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh tình tr ng chi m d ng lòng l đư ng gây c n tr giao thông; Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Thư ng v Thành y v vi c tăng cư ng lãnh đ o b o đ m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông. 6. Tăng cư ng ki m tra, giám sát, x ph t các y u kém trong công tác qu n lý cơ s h t ng giao thông c a các Khu Qu n lý Giao thông đô th và y ban nhân dân các qu n - huy n, các đơn v đư c thuê bao. 7. Tăng cư ng công tác tu n tra giám sát, x ph t các đơn v thi công đào đư ng và tái l p m t đư ng, vi ph m các quy đ nh thi công trong n i đô thành ph . Nhóm gi i pháp 5: Tăng cư ng năng l c qu n lý Nhà nư c. 1. Tăng cư ng công tác ki m tra duy tu s a ch a thư ng xuyên các tuy n đư ng trên đ a bàn thành ph , không đ xu t hi n gà, m t đư ng b bi n d ng, thi u h th ng tín hi u giao thông, h th ng chi u sáng công
 5. c ng b hư h ng, ho c bi n báo m , bong tróc, ngã… Tăng cư ng b sung bi n báo hư ng d n giao thông trên các qu c l , các tuy n đư ng c a ngõ. 2. Xây d ng quy trình ph i h p, x lý thông tin v tình hình tr t t an toàn giao thông gi a S Giao thông - Công chính v i Ban An toàn giao thông thành ph , Công an thành ph , S Văn hóa và Thông tin, y ban nhân dân các qu n - huy n, l c lư ng Thanh niên xung phong,… 3. Ph i h p v i các trư ng đ i h c chuyên ngành đ th c hi n m t s đ tài, đ án nghiên c u khoa h c ph c v thi t th c cho công tác đ m b o an toàn giao thông thành ph . (Ph l c 12) 4. Ban An toàn giao thông thành ph ti p t c phát huy hi u qu c a các Đoàn ki m tra v công tác đ m b o tr t t an toàn giao thông; Ti p t c kh o sát, phát hi n và x lý kh c ph c các “đi m đen” v tai n n giao thông trên các qu c l , đư ng giao thông chính n i th thành ph theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 13/2005/QĐ - BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i; Xây d ng ph n m m ng d ng công ngh GIS vào qu n lý cơ s d li u v tai n n giao thông, ùn t c giao thông, v trí các đi m đen. 5. B sung biên ch , trang thi t b ho t đ ng; có ch đ b i dư ng phù h p cho các l c lư ng tr c ti p tu n tra x ph t (C nh sát giao thông, Thanh tra S Giao thông - Công chính, Thanh tra S Xây d ng,…). 6. Nghiên c u vành đai h n ch các lo i xe ôtô trên 16 ch ng i lưu thông không ch khách trong gi cao đi m vào bu i chi u t 16 gi 30’ đ n 19 gi 00’ (xe buýt, xe đưa rư c công nhân, h c sinh - sinh viên không b đi u ch nh b i quy đ nh này). 7. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m t ch c ki m tra thư ng xuyên tình hình s d ng h th ng v a hè trên đ a bàn mình ph trách, kiên quy t x lý bu c tháo d , gi i t a ngay nh ng trư ng h p vi ph m, tr l i l đư ng cho ngư i đi b , ch m d t tình tr ng gây c n tr giao thông khi t t p buôn bán, d ng đ u xe l n chi m lòng l đư ng. 8. Tăng cư ng ki m tra thư ng xuyên đ i v i các doanh nghi p, đơn v qu n lý siêu th , c a hàng kinh doanh mua bán g n các giao l , bu c ph i th c hi n nh ng bi n pháp đ kh c ph c ngay các nguyên nhân d n đ n ùn t c giao thông và tai n n giao thông, có thành l p bãi gi xe cho khách hàng và có l c lư ng b o v tham gia gi gìn tr t t lòng l đư ng t i khu v c. 9. y ban nhân dân các qu n - huy n tăng cư ng công tác qu n lý đô th , kiên quy t x lý các trư ng h p l n chi m hành lang b o v đư ng b , l n chi m lòng l đư ng h p ch , đ v t li u xây d ng,... 10. y ban nhân dân các qu n - huy n ch đ ng ph i h p v i S Giao thông - Công chính, Công an thành ph và Công an qu n - huy n nghiên c u và đ xu t các gi i pháp nh m gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông trên đ a bàn qu n lý. 11. Các S - ngành, qu n - huy n ph i l y ý ki n c a S Giao thông - Công chính và các cơ quan liên quan v kh năng đáp ng c a hi n tr ng h th ng h t ng giao thông, phương án b trí bãi đ u xe, l i ra vào trư c khi c p phép kinh doanh, xây d ng ho c th m đ nh thi t k cơ s các công trình xây d ng cao c văn phòng, trung tâm thương m i, siêu th , ch , nhà hàng ăn u ng,… 12. Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n kiên quy t th c hi n vi c h n ch xe 3 bánh, xe bán hàng rong lưu thông trong khu v c trung tâm thành ph . 13. S Giao thông - Công chính ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan trong vi c xây d ng chương trình h n ch phương ti n giao thông cá nhân, trong đó, t p trung nghiên c u các gi i pháp: tăng m c phí đăng ký xe m i; thu phí giao thông hàng năm đ i v i m i lo i phương ti n lưu thông trên đ a bàn; c m, h n ch (theo th i gian) toàn b ho c m t s lo i phương ti n lưu thông trên m t s tuy n nh t đ nh thư ng xuyên ùn t c; 14. S Giao thông - Công chính ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan nghiên c u, đ xu t th c hi n vi c đ i nón b o hi m đ i v i ngư i ng i trên xe g n máy khi tham gia giao thông. 15. S Lao đ ng - Thương Binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan nghiên c u, đ xu t th c hi n vi c đi u ch nh l ch ca, l ch gi đ h n ch lưu lư ng t p trung trong gi cao đi m. Nhóm gi i pháp 6: Ti p t c phát tri n v n t i hành khách công c ng. 1. T p trung công tác chu n b đ u tư đ đ m b o ti n đ tri n khai xây d ng các tuy n metro s 1 (B n Thành - Su i Tiên). 2. Xe buýt: a) T ch c l i lưu thông c a xe buýt: - Rà soát b trí lo i xe buýt phù h p v i chi u r ng m t đư ng (ho c n n ch nh tuy n), gi m b t đ trùng l p tuy n, gi m m t đ xe buýt lưu thông m t s tuy n đư ng chính hay ùn t c.
 6. - Thi t k các làn đư ng dành riêng ho c ưu tiên cho xe buýt (như đư ng Tr n Hưng Đ o) trên các tuy n đư ng có t 6 làn xe tr lên và có nhi u tuy n xe buýt đi qua. - Tri n khai th c hi n h th ng đ nh v toàn c u (GPS) vào qu n lý ho t đ ng c a xe buýt. - Rà soát, h p lý hóa bi u đ gi xe buýt đ h n ch các trư ng h p lái xe ch y u do không đ gi . b) Đ u tư c i t o, phát tri n cơ s h t ng ph c v xe buýt: - T p trung đ y nhanh ti n đ xây d ng, c i t o các nhà ga xe buýt g m Công viên 23/9 và B n xe Ch L n, đi m cu i tuy n t i Đ m Sen và Su i Tiên. - Tri n khai khoét v nh (c t l ) t i các v trí tr m d ng, nhà ch có chi u r ng l đư ng > 4m. - Xây d ng các tr m trung chuy n hành khách t i các v trí có nhi u tuy n xe buýt đi qua và có m t b ng phù h p. - L p đ t b sung tr m d ng, nhà ch trên dãy phân cách trên đư ng Trư ng Chinh và Qu c l 22 và Xa l Hà N i. - Rà soát, s p x p, tăng thêm ô sơn xe buýt t i nh ng tr m d ng có nhi u tuy n xe buýt đi ngang (tr m trung chuy n, đ u - cu i b n s d ng l đư ng…). - Rà soát, b trí l i các tr m d ng cho phù h p, nh t là các tr m đ t quá g n giao l , trư c c ng các ch , b nh vi n, khu du l ch, trư ng h c… c) Đ u tư phát tri n và nâng cao hi u qu c a h th ng xe buýt: + T ch c l i m ng lư i v n t i hành khách công c ng: - S p x p, đi u ch nh l i lu ng tuy n theo quy ho ch đã đư c thành ph duy t. - Ph i h p v i các đơn v tư v n, các trư ng đ i h c nghiên c u th c hi n tái c u trúc l i m ng lư i xe buýt. + T ch c l i các đ u m i tham gia v n t i hành khách công c ng: - Tái c u trúc l i các đơn v v n t i xe buýt quy mô nh , y u. - Đào t o nâng cao năng l c qu n lý đi u hành c a các đơn v v n t i. + Tăng cư ng thông tin và năng l c qu n lý đi u hành xe buýt: - Đ u tư th nghi m h th ng vé t (Smart card) thay vé gi y đ t o thu n l i và văn minh trong ho t đ ng xe buýt... - T p trung th c hi n các hình th c nh m tăng cư ng thông tin v ho t đ ng xe buýt đ n ngư i dân (t rơi, b n đ , trang web, s tay, c m nang xe buýt…). - Rà soát, đi u ch nh l trình tuy n phù h p nhu c u đi l i, kéo dài th i gian ho t đ ng m t s tuy n chính. - Ti p t c t p trung nâng cao s n lư ng v n chuy n h c sinh, sinh viên và công nhân. - T ch c đ u th u khai thác m t s tuy n xe buýt. + Thành l p qu phát tri n v n t i hành khách công c ng: ngu n thu t x ph t vi ph m tr t t an toàn giao thông, thu phí h n ch xe cá nhân, phí gi xe, b n bãi... d) Giáo d c ch p hành pháp lu t giao thông: - Ti p t c m các l p đào t o b i dư ng nghi p v cho lái xe, ti p viên xe buýt và đ i ngũ nhân viên ki m tra, đi u hành. - Giáo d c lái xe buýt nghiêm ch nh th c hi n các bi n pháp đ m b o an toàn giao thông: đ m b o an toàn khi ra, vào tr m d ng, không phóng nhanh, dành đư ng vư t u, ch y rà rút, ch quá t i… Nghiêm c m xe buýt ch y hàng 2, hàng 3, qua m t nhau trên đư ng (tr v trí tr m d ng); không đư c l m d ng quy đ nh quy n ưu tiên trong lưu thông c a xe buýt. Đ ng th i tăng cư ng ki m tra, x lý n ng và kiên quy t đ i v i nh ng vi ph m v tr t tư an toàn giao thông: ch y l n tuy n, phóng nhanh, vư t u, ch y hàng 2, hàng 3, ch y quá t c đ , chi m d ng nhà ch , ô sơn xe buýt… 3. Xe taxi: - Tri n khai th c hi n Ch th s 38/2006/CT-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng ki m soát xe ch hàng hóa vư t t i tr ng thi t k c a xe và vư t t i tr ng cho phép c a c u, đư ng trên đ a bàn thành ph . - Quy ho ch s lư ng taxi ho t đ ng trên đ a bàn thành ph .
 7. 4. Xe khách liên t nh: a) Xe khách liên t nh tuy n c đ nh: ch đ n b n xe liên t nh và đi qua thành ph vành đai ngoài. b) Xe H p đ ng, du l ch: ngoài vi c qu n lý theo tua du l ch, c m bán vé l ho c hình th c trá hình đ v n chuy n hành khách đi t n i thành ra các t nh. 5. V n t i hàng hóa: - M r ng di n h n ch v th i gian đ i v i xe t i nh (có s lư ng xe l n) có tr ng t i t 1 t n (ho c 1,5 t n) tr lên và t ng tr ng t i trên 3 t n lưu thông theo bu i (sáng ho c chi u). - Ti p t c di d i các kho hàng hóa còn l i trong thành ph ra vùng vành đai ngoài thành ph (II) và quy ho ch các bãi đ u xe t i ngoài vành đai II. - Lo i xe đ c ch ng (như ch xăng d u, hút h m c u, xe ch rác…) ho t đ ng vào ban đêm. III. Phân công nhi m v : 1. Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph và các đoàn th , y ban nhân dân các qu n - huy n căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m tri n khai ph i h p th c hi n k ho ch này. 2. Công an thành ph t p trung ki m tra, cương quy t x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m lu t giao thông và ph i h p v i S Giao thông - Công chính đ t ch c phân lu ng giao thông; th c hi n các bi n pháp ngăn ng a có hi u qu và x lý nghiêm minh, k p th i m i bi u hi n tiêu c c n i b trong m t b ph n C nh sát giao thông. 3. S Giao thông - Công chính t p trung ch đ o các công trình c i t o, t ch c giao thông công c ng trên đ a bàn thành ph . Ki m tra ch t ch ch t lư ng sơn k v ch, bi n báo, dãy phân cách, h th ng đèn tín hi u giao thông; ch t lư ng và ti n đ các d án c u, đư ng, x lý nghiêm minh, k p th i các vi ph m nh hư ng ch t lư ng và ti n đ ; ngăn ng a có hi u qu và x lý nghiêm minh, k p th i m i bi u hi n tiêu c c trong thanh tra giao thông, c p phép lái xe. 4. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ch trì ph i h p v i y ban M t tr n T qu c thành ph , Thành Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các đoàn th thành viên c a M t tr n T qu c, S Văn hóa và Thông tin, S Giáo d c và Đào t o và các đơn v liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n n i dung, k ho ch, giáo d c v lu t giao thông, v ch trương, chính sách c a thành ph trong vi c h n ch lưu thông các lo i xe cá nhân nh m gi m b t ùn t c giao thông và tai n n giao thông. 5. S Giáo d c và Đào t o v n đ ng và t ch c cho h c sinh đi h c b ng xe đưa đón t p th , b ng phương ti n giao thông công c ng (h n ch đi l i b ng xe cá nhân); ch đ ng ph i h p v i S giao thông - Công chính và y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã s t i đ gi i t a tình tr ng ùn t c giao thông trư c c ng trư ng. 6. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph ph i h p v i S Giao thông - Công chính, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n các bi n pháp phòng tránh ùn t c giao thông và tai n n giao thông trư c c ng các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung đông ngư i và phương ti n lưu thông. 7. S Thương m i và S Y t ph i h p v i chính quy n đ a phương t ch c ki m tra, ch đ o gi i quy t không đ ùn t c giao thông t i các ch , siêu th , b nh vi n... 8. S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính và S Giao thông - Công chính ch đ o ưu tiên gi i quy t nhanh các th t c và đ xu t b trí đ v n cho nh ng h ng m c công trình nêu trên và các d án có tính c p bách đ th c hi n t t k ho ch này. 9. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m chính v tình hình b o đ m tr t t an toàn giao thông, tr t t lòng l đư ng trên đ a bàn do mình ph trách, đ c bi t t i các ch , siêu th , trư ng h c, nh ng nơi t p trung đông ngư i và phương ti n lưu thông. 10. y ban M t tr n T qu c thành ph ch trì trong vi c t ch c th c hi n cu c v n đ ng “Toàn dân tích c c tham gia công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông” trong vi c tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a H i C u Chi n binh, H i Ph n , H i Nông dân và các t ch c đoàn th thu c h th ng M t tr n T qu c thành ph . III. T ch c th c hi n: 1. Ban An toàn giao thông thành ph , S Giao thông - Công chính, S K ho ch và Đ u tư, S Văn hóa và Thông tin, Công an thành ph có k ho ch ph i h p v i các S - ban - ngành khác c a thành ph , v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các t ch c, đoàn th , v i y ban nhân dân các qu n - huy n đ tri n khai th c hi n đ ng b Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2007 trên đ a bàn thành ph , đ ng th i thư ng xuyên ki m tra,
 8. t ng h p tình hình, đ nh kỳ báo cáo k t qu 1 tháng m t l n và đ xu t các bi n pháp đ Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c c a t ng đơn v trong quá trình th c hi n. 2. y ban nhân dân thành ph ch trì giao ban đ nh kỳ v i các đơn v liên quan đ ki m đi m tình hình th c hi n, t ch c sơ k t hàng tháng, quý và t ng k t đánh giá tình hình vào cu i năm 2007 báo cáo v i Thành y, H i đ ng nhân dân thành ph . Yêu c u Th trư ng các S - ban - ngành, các t ch c, đoàn th , đơn v đóng trên đ a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã căn c vào ch c năng nhi m v và n i dung k ho ch này đ xây d ng chương trình, k ho ch và bi n pháp c th th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th năm 2007 c a thành ph . 3. Giám đ c, Th trư ng các S - ban - ngành, các t ch c, đoàn th , y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m tri n khai ngay k ho ch này, l p d toán chi ti t các chi phí c n thi t, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t cho th c hi n, đ ng th i l p ti n đ chi ti t đ i v i d án, công trình, công vi c c th trong năm 2007 g i v Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và Đ u tư, S Giao thông - Công chính đ ki m tra đôn đ c th c hi n. Khi có khó khăn, vư ng m c và các phát sinh trong quá trình th c hi n, các cơ quan, đơn v báo cáo ngay v i Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph đ trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch đ o, gi i quy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 9. PH L C1 DANH M C CÁC D ÁN S A CH A Đ M B O GIAO THÔNG T ng kinh phí: 74.070.000.000 đ ng T ng v n STT Danh m c Ch đ u tư Đ a đi m Quy mô đ u tư (tri u đ ng) T ng 74.070 Đ m b o giao thông đư ng Khu QLGT đô Qu n Tân 1 950 Huỳnh Văn Ngh th s 1 Bình Ban QLDA S a ch a c i t o đư ng song ĐTXD CT Qu n Phú BTNN 5cm, c ng 2 hành v i đư ng s t trên đ a 1.357 qu n Phú Nhu n thoát nư c D400 bàn qu n Phú Nhu n Nhu n Th m BTNN 5cm, S a ch a ĐBGT đư ng H ng Qu n Tân 3 bù vênh, chi u dài 300 Hà (t Yên Th đ n sân banh) Bình 450m S a ch a ĐBGT đư ng C u Th m BTNN 5cm, Qu n Tân 4 Long (t Trư ng Sơn đ n Yên bù vênh, chi u dài 370 Bình Th ) 390m S a ch a ĐBGT đư ng Tr nh Tr i cán đá, th m 5 Quang Ngh (t Ph m Th Qu n 8 BTNN 5cm, chi u 550 Hi n đ n sông C n Giu c) dài 512m S a ch a ĐBGT đư ng Th m BTNN 5cm, Qu n Gò 6 Nguy n Oanh (C u An L c - bù vênh, chi u dài 700 V p Lê Đ c Th ) 500m S a ch a ĐBGT đư ng Nguy n Văn Đ u (Đo n Qu n Bình Th m BTNN 5cm, Nguy n Thư ng Hi n - Hoàng 7 Th nh, Phú bù vênh, chi u dài 1.100 Hoa Thám; Lê Quang Đ nh - Nhu n 1.319m Phan Văn Tr ; Phan Đăng Lưu đ n ranh Bình Th nh) S a ch a ĐBGT đư ng Ngô Th m BTNN 5cm, Qu n Bình 8 T t T (t Nguy n Văn L c bù vênh, chi u dài 750 Th nh đ n Nguy n H u C nh) 890m S a ch a ĐBGT đư ng Đào Th m BTNN 5cm, Qu n Phú 9 Duy Anh (H Văn Huê - Ph bù vênh, chi u dài 700 Nhu n Quang) 591m S a ch a ĐBGT đư ng B ch Th m BTNN 5cm, Qu n Tân 10 Đ ng (T H ng Hà đ n bù vênh, chi u dài 600 Bình Nguy n Thái Sơn) 700m S a ch a ĐBGT đư ng Nơ Th m BTNN 5cm, Qu n Bình 11 Trang Long (t s nhà 357 - bù vênh, chi u dài 450 Th nh đư ng ray xe l a) 415m S a ch a ĐBGT đư ng Lê Th m BTNN 5cm, Quang Đ nh (đo n t Nơ Trang Qu n Bình 12 bù vênh, chi u dài 1.300 Long - s nhà 358 và đo n t Th nh 960m Nguy n Văn Đ u đ n đư ng
 10. Nguy n B nh Khiêm) S a ch a ĐBGT đư ng Lê Th m BTNN 5cm, Qu n Gò 13 Quang Đ nh (C u Hang - bù vênh, chi u dài 700 V p Nguy n B nh Khiêm) 630m S a ch a ĐBGT đư ng Tr i cán đá, th m Qu n Gò 14 Nguy n Văn Dung (t Nguy n BTNN 5cm, chi u 750 V p Oanh đ n cu i đư ng) dài 638m S a ch a ĐBGT đư ng Thu n Th m BTNN 5cm, Qu n 5; 15 Ki u (H ng Bàng - Lê Đ i bù vênh, chi u dài 652 qu n 11 Hành) 537m Th m BTNN 5cm, S a ch a ĐBGT đư ng Tu 16 Qu n 11 bù vênh, chi u dài 523 Tĩnh 538m S a ch a ĐBGT đư ng Công Th m BTNN 5cm, 17 chúa Ng c Hân (T Lê Đ i Qu n 11 bù vênh, chi u dài 382 Hành - đư ng 3/2) 524m Tr i đá 4x6 dày bình S a ch a ĐBGT đư ng An quân 20cm, BTNN 18 Đi m (T Ngô Quy n - T n Qu n 5 490 dày 5cm; dài 253m, Đà) r ng 6m Tr i đá 4x6 dày bình S a ch a ĐBGT đư ng Xóm quân 20cm, BTNN 19 Ch (T Phan Phú Tiên - T n Qu n 5 150 dày 5cm; dài 108m, Đà) r ng 4m Tr i cán đá, th m S a ch a ĐBGT đư ng gi a Qu n Bình 20 BTNN 5cm, chi u dài 262 lô D và lô F cư xá Thanh Đa Th nh 240m S a ch a ĐBGT đư ng Lương Đ nh C a (đo n t c u 21 Qu n 2 BTNN dày 5cm 1.230 Th Thiêm đ n giao l Tr n Não) Tr i đá 0x4 dày bình S a ch a ĐBGT đư ng quân 30cm; BTNN dày Lương Đ nh C a (t giao l 22 Qu n 2 12cm; b sung h 14.710 Tr n Não đ n giao l Liên t nh th ng thoát nư c c c l 25B) b S a ch a ĐBGT đư ng Nguy n Duy Trinh (t giao l 23 Qu n 2 BTNN dày 7cm 3.800 Nguy n Th Đ nh đ n giao l Đ Xuân H p) S a ch a ĐBGT đư ng Tr n 24 Não (t giao l Lương Đ nh Qu n 2 BTNN dày 7cm 820 C a đ n c u Cá Trê 1) S a ch a ĐBGT đư ng Lê Văn Vi t (t giao l đư ng 25 Qu n 9 BTNN dày 7cm 1.880 Đình Phong Phú đ n Trư ng Tr n Qu c To n) S a ch a ĐBGT đư ng Lê BTNN dày 7cm, b 26 Văn Vi t (t trư ng Tr n Qu c Qu n 9 sung đá 0x4 dày 1.320 To n đ n đ i h c GTVT) 30cm ph n đư ng
 11. m r ng S a ch a ĐBGT đư ng song hành qu c l 1A (t chân c u BTNN dày 7cm, đá 27 Qu n 9 3.380 vư t Su i Tiên đ n giao l 0x4 dày 30cm 400) S a ch a ĐBGT đư ng Tr i cán đá 4x6 dày 28 Nguy n Duy Trinh (t c u Ông Qu n 9 3.300 12cm; BTNN 7cm Nhiêu đ n giao l Lã Xuân Oai) Tr i cán đá 0x4 dày S a ch a ĐBGT đư ng Đ 20cm; BTNN 7cm, 29 Xuân H p (t c u Nam Lý đ n Qu n 9 5.630 b sung HTNN c c giao l Nguy n Duy Trinh) b L p đ t h lan m m trên tuy n L = 2.500m 30 Qu c l 52 (đo n trư c nhà 2.500 máy nư c Th Đ c) (2 bên) L p đ t h lan m m trên tuy n Qu c l 1A (đo n t công ty 31 L= 450m 450 610 đ n giao l đư ng Lê Văn Chí) Đ m b o giao thông đư ng Đ ng Thúc V nh (t c u R ch Huy n Hóc Nâng c p khôi ph c 32 1.950 Tra đ n đư ng Lê Văn Môn m t đư ng Khương) Đ m b o giao thông đư ng Hà Huy Giáp (t c u Giao Kh u Khôi ph c m t 33 đ n c u Ba Thôn và t c u Qu n 12 2.200 đư ng Trùm Bích đ n c u R ch Qu n) C i thi n đ d c Huy n C 34 Đ m b o giao thông c u L n d c, s a ch a 501 Chi đư ng vào c u L p đ t h lan m m trên tuy n 35 L = 2.000m 2.000 Qu c l 22 Dài: 1.200m; r ng: 06m; BTNN dày Đ m b o giao thông đư ng Huy n Nhà 5cm; đá 4x6 dày 36 Ph m H u L u (t c u C ng 1.757 Bè bình quân 15cm Dinh đ n Lê Văn Lương) (22% di n tích), cày s c Dài: 514,5m; r ng: 05m; BTNN 5cm; đá Đ m b o giao thông đư ng 4x6 dày bình quân Huy n Nhà 37 Nguy n Bình (t c u Bà Sáu 20cm (22% di n 700 Bè cũ đ n c u Bà Sáu m i) tích), cày s c; gia c l đư ng (1mx2bên) đ ts iđ . Dài: 1.400m; r ng: 05m; BTNN 5cm; đá Đ m b o giao thông đư ng Lê 4x6 dày bình quân 38 Văn Lương (t c u R ch Bàng Qu n 7 15cm (22% di n 2.391 1 đ n c u R ch Đ a 1) tích), cày s c; gia c l đư ng (1m x 2 bên) đ t s i đ
 12. Dài: 4.600m; r ng: Đ m b o giao thông đư ng 06m; BTNN 5cm; đá Huy n Bình 39 Tr n Đ i Nghĩa (t c u kênh B 4x6 dày bình quân 6.081 Chánh đ n ngã ba Mai Bá Hương) 15cm (22% di n tích) Dài: 250m; r ng 15 - 17m; BTNN dày Đ m b o giao thông đư ng 7cm; đá 4x6 dày 40 Lưu Tr ng Lư (t Huỳnh T n Qu n 7 15cm (22% di n 1.054 Phát đ n c ng) tích); hoàn ch nh tri n l ; nâng h m ga Dài: 7.100m; r ng: Đ m b o giao thông đư ng Qu n 7; 8.5m; BTNN dày Nguy n H u Th (t Nguy n 41 huy n Nhà 5cm; bù lún c c b 2.700 Văn Linh đ n nút giao b Nam Bè b ng đá c p ph i c u Bà Chiêm) ho c bêtông nh a Dài: 700m; r ng: Đ m b o giao thông đư ng 6,5m; BTNN 7cm; Huy n Bình 42 Vĩnh L c (t s nhà F10/21b đá 4x6 dày bình 680 Chánh đ n ranh Hóc Môn) quân 15cm (22% di n tích), cày s c PH L C2 DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG S A CH A L N VÀ V A TRONG NĂM 2007 T ng kinh phí: 130.640.000.000 đ ng T ng v n V trí đ u tư STT Tên d án Ch đ u tư Đ a đi m (T …đ n…) d ki n (tri u đ ng) T ng 130.640 T Nguy n T t Thành - Ban QLDA KV ĐT XD 1 Đư ng Tôn Th t Thuy t Qu n 4 4.350 cu i đư ng qu n 4 T c u Trư ng Phư c Ban QLDA ĐT XD CT 2 Đư ng Long Thu n Qu n 9 4.000 đ n đư ng Long Phư c qu n 9 T Nguy n nh Th đ n Ban QLDA KV ĐTXD 3 Đư ng HT 42 Qu n 12 4.980 HT37 qu n 12 Ban QLDA KV ĐTXD 4 Đư ng TTH 10 T QL1A đ n TTH21 Qu n 12 3.260 qu n 12 T Qu c l 1A đ n TMT Ban QLDA KV ĐTXD 5 Đư ng TMT 09 Qu n 12 2.950 18A qu n 12
 13. Ban QLDA KV ĐTXD 6 Đư ng TCH 05 T TCH 13 đ n TCH 02 Qu n 12 6.200 qu n 12 Phư ng An T c u Bà Ti ng đ n Đ i Ban QLDA ĐT và XD 7 Đư ng H H c Lãm L c, Bình Tr 8.370 l Đông Tây qu n Bình Tân Đông B Phư ng Tân T T nh l 10 đ n Qu c l Ban QLDA ĐT và XD 8 Đư ng Lê Đình C n T o, Bình Tr 13.090 1A qu n Bình Tân Đông A T Lê Văn Qu i đ n Tân Ban QLDA ĐT và XD Phư ng Bình 9 Đư ng Gò Xoài 7.920 Kỳ Tân Quý qu n Bình Tân Hưng Hòa A T Tân Hòa Đông đ n Ban QLDA ĐT và XD Phư ng Bình 10 Đư ng liên khu 2 - 5 3.890 đư ng Hương l 2 qu n Bình Tân Tr Đông Đư ng Tây Lân (Hương T QL1A đ n ranh Bình Ban QLDA ĐT và XD Phư ng Bình 11 4.320 l 2 n i dài) Chánh qu n Bình Tân Tr Đông A T c u Chánh Hưng - c u 12 Đư ng Hưng Phú Khu QLGTĐT s 1 Qu n 8 4.590 ch Y S a ch a l n đư ng Ph m Th Hi n (đo n t Đo n t c u Bà Tàng đ n c u Bà Tàng đ n nhà s nhà s 2524 P.T.H và t 13 Khu QLGTĐT s 1 Qu n 8 5.100 2524 P.T.H và t nhà s nhà s 2936A P.T.H đ n 2936A P.T.H đ n đư ng đư ng Ba Tơ Ba Tơ) T ranh d án thoát nư c 14 Đư ng Kha V n Cân Hoàng Di u 2 đ n c u Khu QLGTĐT s 2 2.610 vư t Linh Xuân T chân c u Bà Năm - Huy n Hóc 15 Đư ng Bùi Công Tr ng Khu QLGTĐT s 3 3.480 c u Võng Môn T đư ng Huỳnh T n 16 Đư ng Tr n Xuân So n Khu QLGTĐT s 4 Qu n 7 5.940 Phát - Km2+350 T Th ch Th Thanh đ n Ban QLDA ĐTXD CT Phư ng Tân 17 Đư ng Đinh Công Tráng 170 Hai Bà Trưng qu n 1 Đ nh
 14. T C ng Quỳnh đ n Tr n Ban QLDA ĐTXD CT Phư ng Cư 18 Đư ng Cao Bá Nh 170 Đình Xu qu n 1 Trinh Ban QLDA ĐTXD CT Phư ng B n 19 Đư ng Bùi Th Xuân T CMT8 - C ng Quỳnh 870 qu n 1 Thành T Nguy n Đình Chi u - Ban QLDA ĐTXD CT 20 Đư ng Vư n Chu i 520 Đi n Biên Ph qu n 3 T Nguy n Hi n đ n cu i Ban QLDA ĐTXD CT 21 Đư ng s 3 CXĐT 320 đư ng Qu n 3 Ban QLDA ĐTXD CT 22 Đư ng Ngô Th i Nhi m T NKKN - CMT8 950 qu n 3 T Bùi H u Nghĩa đ n 23 Đư ng Phan Văn Tr Ban QLDA qu n 5 300 Huỳnh M n Đ t T Tr n Hưng Đ o - 24 Đư ng Tr n Xuân Hoà Ban QLDA qu n 5 155 Nguy n Trãi T Phan Văn Kh e - Tr n 25 Đư ng Bình Tiên Ban QLDA qu n 6 Qu n 6 1.380 Văn Ki u T Hưng Phú đ n Nguy n Ban QLDA KV ĐTXD 26 Đư ng Võ Tr Phư ng 9 300 Duy qu n 8 T đư ng Tăng Nhơn Phú Ban QLDA ĐTXD CT 27 Đư ng Đình Phong Phú 900 - đư ng Dương Đình H i qu n 9 Ban QLDA ĐTXD CT Phư ng 13, 28 Đư ng Trư ng Sơn T CMT8 - Đ ng Nai 1.780 qu n 10 15 Ban QLDA ĐTXD CT 29 Đư ng Nguy n Ti u La T 3/2 - Hòa H o Phư ng 1 960 qu n 10 T CMT8 đ n Tr i giam Ban QLDA ĐTXD CT 30 Đư ng Hòa Hưng Phư ng 13 820 Chí Hòa qu n 10
 15. T h m 341 - L c Long 31 Đư ng T ng Văn Trân Ban QLDA qu n 11 Phư ng 5 900 Quân T Minh Ph ng - đư ng 32 Đư ng Xóm Đ t Ban QLDA qu n 11 Phư ng 5 750 3/2 Ban QLDA ĐTXD CT 33 Đư ng Đông Sơn T Ba Gia - Vân Côi Phư ng 7 380 qu n Tân Bình T L c Long Quân đ n Lê Ban QLDA ĐTXD CT 34 Đư ng Tân Xuân Phư ng 8 460 Minh Xuân qu n Tân Bình T Nguy n Th Nh đ n Ban QLDA ĐTXD CT 35 Đư ng Tr n Văn Hoàng Phư ng 9 380 khu v c nhà th qu n Tân Bình T Bành Văn Trân - 196 Ban QLDA ĐTXD CT 36 Đư ng Vân Côi Phư ng 7 420 Nghĩa Phát qu n Tân Bình Ban QLDA ĐTXD CT 37 Đư ng Th Khoa Huân T Đông H đ n Phú Hòa Phư ng 8 290 qu n Tân Bình T Lũy Bán Bích đ n Tân Ban QLDA qu n Tân Phư ng Tân 38 Đư ng Đ c L p 1.600 Hương Phú Thành T Đ c L p đ n Bình Ban QLDA qu n Tân Phư ng Tân 39 Đư ng Tân Hương 2.830 Long Phú Quý T Đ ng Văn Ng - Ban QLDA qu n Phú Phư ng 10, 40 Đư ng Hoàng Di u 340 Trương Qu c Dung Nhu n qu n PN Đư ng Trương Qu c T Hoàng Văn Th - Tr n Ban QLDA qu n Phú Phư ng 8, 10, 41 670 Dung H u Trang Nhu n qu n PN Đư ng Phan Xích Long T Phan Đăng Lưu - Ban QLDA qu n Phú Phư ng 3, 42 320 (n i dài) Nguy n Đình Chi u Nhu n qu n PN Đư ng Nguy n Đình T Nguy n Ki m - Phùng Ban QLDA qu n Phú Phư ng 3, 4, 43 390 Chi u Văn Cung Nhu n qu n PN T Phan Văn Tr - Lê Ban QLDA KV ĐT XD 44 Đư ng Tăng B t H Phư ng 11 460 Quang Đ nh qu n Bình Th nh T đư ng s 3 đ n cu i lô Ban QLDA KV ĐT XD 45 Lô 11 cư xá Thanh Đa Phư ng 27 710 10 qu n Bình Th nh
 16. Đư ng Lương Ng c T Nơ Trang Long - cu i Ban QLDA KV ĐT XD 46 Phư ng 13 1.250 Quy n đư ng qu n Bình Th nh T đư ng Kha V n Cân Ban QLDA KV ĐT XD 47 Đư ng H Văn Tư đ n UBND phư ng 620 qu n Th Đ c Trư ng Th T ch C n Gi đ n Ban QLDA huy n 48 Đư ng Duyên H i 2.200 Nghĩa trang Li t sĩ C n Gi T c u Hưng Nhơn đ n Ban QLDA KV ĐT XD 49 Đư ng Hưng Nhơn Xã Tân Kiên 1.820 đư ng QL1A huy n Bình Chánh. Đư ng liên xã th tr n - T Hương l 60 - đư ng Ban QLDA KV ĐT XD 50 895 Tân Th i Nhì Xuyên Á huy n Hóc Môn Đư ng liên xã th tr n - T Quang Trung đ n Lê Ban QLDA KV ĐT XD 51 770 Th i Tam Thôn Th Hà huy n Hóc Môn T Lý Nam Đ - Quang Ban QLDA KV ĐT XD 52 Đư ng Tr n Kh c Chân 270 Trung n i dài huy n Hóc Môn Ban QLDA KV ĐT XD 53 Đư ng Nhu n Đ c T T nh l 7 - Hương l 1 2.370 huy n C Chi 54 Đư ng Trương Đ nh T Lê Lai - Nguy n Du Khu QLGTĐT s 1 Qu n 1 650 Ngã 5 giao gi a C ng Vòng xoay ch Nguy n 55 Quỳnh, Ph m Ngũ Lão, Khu QLGTĐT s 1 Qu n 1 450 Thái Bình Nguy n Trãi T Tri u Quang Ph c - 56 Đư ng H ng Bàng Khu QLGTĐT s 1 Qu n 5 1.100 Ngô Quy n Đư ng Nguy n Phúc Công trư ng Dân ch - Ga 57 Khu QLGTĐT s 1 Qu n 3 630 Nguyên Sài Gòn Đư ng Ph Quang - T 101 Ph Quang đ n Qu n Tân 58 Khu QLGTĐT s 1 1.130 Hoàng Minh Giám 999 Hoàng Minh Giám Bình Đư ng 175 Lý Thư ng T Lý Thư ng Ki t đ n 59 Khu QLGTĐT s 1 Phư ng 9 580 Ki t L c Long Quân T đư ng 3/2 - Nguy n 60 Đư ng Lê Đ i Hành Khu QLGTĐT s 1 Phư ng 6, 7 600 Chí Thanh
 17. Đư ng Nguy n Duy Dương (bao g m: 61 T Bà H t - B n Hàm T Khu QLGTĐT s 1 Qu n 5, 10 3.090 Nguy n Duy Dương, Tr n Phú, An Bình) Qu c l 1A (đo n t ngã 2 bên đo n t ngã 5 Tân 62 5 Tân V n đ n c u Đ ng Khu QLGTĐT s 2 3.590 V n đ n c u Đ ng Nai Nai) T Đ ng Văn Bi đ n ch 63 Đư ng Võ Văn Ngân Khu QLGTĐT s 2 930 Th Đ c 64 C u Bình Phư c 2 Trên đư ng QL1A Khu QLGTĐT s 3 Qu n 12 2.150 PH L C3 K HO CH TH C HI N CÁC D ÁN GIAO THÔNG NĂM 2007 K ho ch 2007 Phân Ngu n STT D án/Công trình lo i v n Chu n Thi Hoàn Ghi b đ u công thành chú tư 01 Đư ng vành đai 1 + Đo n Tân Sơn Nh t - Bình L i B.T X - Vành đai ngoài 02 Đư ng vành đai 2 + Đo n n i QL1A (An L c) - c u X Phú Đ nh + Đo n n i c u Phú Đ nh - X H N.V.Linh th ng + Nút giao thông khu A X các đư ng + Đo n n i N.V.Linh - c u Phú X vành đai M + Đo n n i c u Phú M - c u X R ch Chi c + C u R ch Chi c X + Đo n n i c u R ch Chi c - ngã X tư Bình Thái + Nút Bình Thái X + Đo n n i Bình Thái - Gò Dưa X 03 Đư ng vành đai 3 + Đo n t nút giao Tân V n - MOT X QL1A + Đo n cao t c liên vùng phía MOT X Nam + Đo n thu c D án c u đư ng UNK X Nhơn Tr ch 01 Qu c l 50:
 18. + M r ng QL50 t VĐ4 - MOT X N.V.Linh + S a ch a nâng c p đo n t X N.V.Linh - đi m giao đư ng song hành QL50 + Xây d ng m i đư ng song MOT X hành 02 M r ng ho c làm m i TL12 t X c u Phú Long - đ n Ngã Tư Ga 03 M r ng đư ng R ng Sác X 04 S a ch a TL43 t Bình Dương X đ n nút Gò Dưa 05 M r ng TL15 đo n t C Chi X H đ n nút Quang Trung th ng 06 M r ng QL 1K t c u Hóa An đ n B.O.T X đư ng nút Linh Xuân hư ng tâm 07 Đư ng cao t c TP.HCM - Trung MOT X Lương 08 Đư ng cao t c TP.HCM - Long MOT X Thành - D u Giây 09 Đư ng cao t c Biên Hòa - Vũng MOT X Tàu 01 M r ng QL13 + đo n Bình Phư c - c u Bình X Tri u H th ng + đo n c u Bình Tri u - Đài Li t X đư ng s tr c chính 02 M r ng đư ng Ung Văn Khiêm - X Nguy n Xí n i đô 03 M r ng tr c đư ng Nguy n Văn X Tr i - NKKN 04 Qu c l 50: S a ch a nâng c p X đo n t N.V.Linh - Nh Thiên Đư ng 05 C u đư ng Nguy n Văn C X 06 Xây d ng đư ng song hành X TL10 07 M r ng TL10 X 08 M r ng TL9 (Đ ng Thúc V nh) X 09 M r ng và làm m i đư ng T X Quang B u (Qu n 8) 10 M r ng đư ng Nguy n Th Th p X 11 M r ng đư ng B n Vân Đ n X 12 Nâng c p m r ng đư ng Lê X Tr ng T n (HL13) 13 Nâng c p m r ng đư ng HL2 X (Nguy n Lý - Âu Cơ)
 19. 14 S a ch a m r ng TL15 (nút X Quang Trung - Ch C u) 15 S a ch a m r ng đư ng X Nguy n Oanh (An L c - Ngã Tư Ga) 16 Hoàn thi n D án đư ng Nguy n X H u C nh 17 M r ng XL Hà N i X 18 Đư ng Chánh Hưng n i dài X 01 Xây d ng đư ng tr c B-N t X N.V.Linh - nút Bà Chiêm (giai đo n H 2) th ng đư ng 02 Xây d ng đư ng tr c B-N t nút X xuyên Bà Chiêm đ n Hi p Phư c tâm 03 Xây d ng tr c Đông Tây X 01 C u Th Thiêm X 02 C u Phú M B.O.T X 03 C u Nguy n Văn C X 04 C u Phú Long X H 05 C u Phú Cư ng B.O.T X th ng c u, 06 C u Phú Đ nh (VĐ2) X h ml n 07 C u Bình Khánh UNK X 08 C u R ch Chi c (XLHN) X 09 C u Công Lý X 10 H m chui Tân T o X 11 H m chui Linh Trung X 01 Tuy n s 1: t nút giao C ng UNK X Đư ng Hòa theo đư ng C ng Hòa - Bùi trên cao Th Xuân - Kênh Nhiêu L c - Th Nghè - tr c Đông Tây qu n 2 01 Tuy n ĐSĐT s 1 (đo n B n ODA X Thành - Su i Tiên) 02 Tuy n ĐSĐT s 2 (đo n B n ODA X Thành - Tham Lương) Đư ng 03 Tuy n ĐSĐT s 3 (B n Thành - ODA X s t đô B n xe Mi n Tây) th 04 Tuy n ĐSĐT s 4 (Đo n Gò V p UNK X - Khánh H i) 05 Tuy n XĐMĐ s 1 (Th Thiêm - UNK X B n xe Mi n Tây) Ghi chú ngu n v n: MOT: ngu n v n do B GTVT xác đ nh
 20. ODA: ngu n h tr phát tri n B.T: ngu n v n xây d ng - chuy n giao B.O.T: ngu n v n xây d ng - khai thác - chuy n giao UNK: ngu n v n chưa xác đ nh PH L C4 DANH SÁCH CÁC KHU V C, CÁC NÚT GIAO THÔNG, CÁC HÀNH LANG C N NGHIÊN C U VÀ C I T O GIAO THÔNG T ng kinh phí: 2.029.000.000 đ ng Kinh phí STT V trí Qu n, huy n ư c tính (tri u đ ng) 1 Khu v c Nguy n Th Minh Khai - Ph m Vi t Chánh - C ng 1, 3 70 Quỳnh 2 Tr n Quang Cơ - Nguy n Lý - Lê Khôi - Tho i Ng c H u Tân Phú 70 3 Khu v c CMT8 - 3/2 - Cao Th ng - Đi n Biên Ph 10, 3 80 4 Khu v c Tr n Hưng Đ o - Nguy n Tri Phương - Tr n Phú 5 50 5 Khu v c Trư ng Sơn - Phan Đình Giót Tân Bình 80 6 Khu v c Lê Văn S - Huỳnh Văn Bánh Phú Nhu n 100 7 Khu v c Nguy n B nh Khiêm - Nguy n H u C nh - Tôn Đ c 1 40 Th ng - Lê Du n 8 Khu v c Chu M nh Trinh - Lý T Tr ng - Tôn Đ c Th ng 1 60 9 Khu v c Tr n Qu c To n 3 70 10 Khu v c Ph m H ng Thái - Nguy n Trãi - Lê Lai - Lê Th 1 100 Riêng 11 Khu v c 3/2 - Lý Thái T - Lê H ng Phong 10 100 12 Khu v c Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Bình Th nh 110 Long - Lê Quang Đ nh 13 Khu v c Nguy n Đình Chi u - Lý Thái T - Cao Th ng 3 80 14 Khu v c Đinh Tiên Hoàng - Nguy n Văn Giai - Nguy n Huy 1 70 T 15 Khu v c Cách M ng Tháng 8 - Trư ng Sơn - B c H i 10 60 16 Khu v c C u Ông Lãnh - Hoàng Di u - Khánh H i 4 50 17 Khu v c Lý Thư ng Ki t - Nguy n Chí Thanh - H ng Bàng 130 18 Nghiên c u TCGT t i các đi m m trên QL1A 12 80 19 Nghiên c u TCGT t i các đi m m trên QL22 12, Hóc Môn, C 144 Chi 20 Nghiên c u TCGT khu v c Tô Ng c Vân - QL1A 12 35 21 Nghiên c u TCGT khu v c Nguy n Văn Quá - QL1A 12 72 22 Nghiên c u TCGT khu v c ngã tư An Sương 12 50
Đồng bộ tài khoản