Quyết định số 30/1999/QĐ/BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 30/1999/QĐ/BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/1999/QĐ/BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 30/1999/QĐ/BNN-TCCB Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Để thực hiện Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Xét để nghị của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, gồm các ông, bà có tên dưới đây: 1.1. Đặng Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban; 1.2. Trần Văn Khánh, Tổng giám đốc, Bí thu Đảng ủy, Phó trưởng ban; 1.3. Nguyễn Đức Chu, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Ủy viên thường trực; 1.4. Nguyễn Ngọc Chăm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ủy viên; 1.5. Lê Văn Niệm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty, Ủy viên; 1.6. Lê Thị Mai Hương, Trưởng phòng Kế hoạch kinh tế, Ủy viên. Điều 2: Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 2.1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp, tiến hành xây dựng kế hoạch đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tổng công ty để tập thể lãnh đạo Tổng công ty xem xét và trình lãnh đạo Bộ;
  2. 2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp của Tổng công ty sau khi kế hoạch được Bộ thông qua; 2.3. Kiểm tra, đôn đốc và huớng dẫn Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên thực hiện nhiệm vụ đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp; 2.4. Thực hiện các công việc chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bải bỏ các quyết định trước đây về thành lập Ban Đổi mới và Ban cổ phần hóa tại Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp. Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Trưởng ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và các ông, bà có tên ở Điều 1 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản