Quyết định số 30/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 30/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2000/QĐ-BCN về việc chuyển giao các Trường Mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam) về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2000/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO) THUỘC XÍ NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ QUẢNG NINH (CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM) VỀ UBND TỈNH QUẢNG NINH QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 14/CP-ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2000 và kết luận tại Hôị nghị triển khai giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan (Thông báo số 04/TB-VP ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ Công nghiệp); Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tờ trình số 387CV/HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 1999 và Công văn số 1064/CV-TCCB ngày 27 tháng 4 năm 2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trường Mầm non thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh (Công ty Hoá chất mỏ, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam) về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý, bao gồm: 1/ Tại thành phố Hạ Long: Có 02 lớp nhà trẻ; 02 lớp mẫu giáo. 2/ Tại thị xã Cẩm Phả: Có 01 lớp chung. Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam có trách nhiệm làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo việc chuyển giao trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Hoá chất mỏ, Giám đốc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh và Hiệu trưởng Trường Mầm non thuộc Xí nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3, - Ban Đổi mới quản lý DN TW, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công an, Lê Quốc Khánh - Bộ KHCNMT, - Bộ GD và ĐT, - Ngân hàng Nhà nước, - Kho bạc Nhà nước, - UBND tỉnh Quảng Ninh, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản