Quyết định số 30/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
24
download

Quyết định số 30/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2001/QĐ-UB về việc ban hành "Đơn giá Khảo sát xây dựng Thành phố Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH " ƠN GIÁ KH O SÁT XÂY D NG THÀNH PH HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph ; Căn c công văn s 830/BXD-VKT ngày 18/05/2001 c a B trư ng B Xây d ng v vi c tho thu n ban hành ơn giá Kh o sát xây d ng Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng - Trư ng Ban nghiên c u ơn giá Kh o sát xây d ng Thành ph Hà N i t i T trình s 492/TTr-B G ngày 18/05/2001, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này t p " ơn giá Kh o sát xây d ng Thành ph Hà N i" là cơ s qu n lý v n u tư XDCB, xác nh giá tr d toán kh o sát xây d ng, ph c v công tác l p k ho ch và xác nh giá xét th u công tác kh o sát xây d ng các công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: T p " ơn giá Kh o sát xây d ng Thành ph Hà N i" có hi u l c áp d ng t ngày 01/01/2001. i u 3: Giám c S Xây d ng Hà N i ch u trách nhi m hư ng d n áp d ng, qu n lý th c hi n và ph i h p v i các s , ngành liên quan nghiên c u, gi i quy t các bi n ng v giá, gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n, trình UBND Thành ph Hà N i và B Xây d ng gi i quy t nh ng n i dung vư t quá thNm quy n. i u 4: Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các Ch u tư các công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. - T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản