Quyết định số 30/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
5
download

Quyết định số 30/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 30/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ nghị định số 73 CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ ban hành quy định về công tác khuyến nông; Căn cứ quyết định số 346/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Khuyến nông và khuyến lâm; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ và Cục trưởng Cục trưởng cục Khuyến nông và khuyến lâm, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Khuyến nông trung ương trực thuộc Cục Khuyến nông và khuyến lâm. Tên giao dịch quốc tế: The National Agricilture Extension Centre. Tên viết tắt : NAEC Trung tâm Khuyến nông trung ương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Hà nội. Điều 2. Trung tâm Khuyến nông trung ương trực thuộc Cục Khuyến nông và khuyến lâm được uỷ quyền thực hiện những chức năng, nhiệm vụ sau: - Tổng hợp kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình khuyến nông; phân bổ kinh phí khuyến nông cho các dự án khuyến nông để Cục trình Bộ trưởng quyết định. - Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách về khuyến nông để Cục trình Bộ quyết định và tổ chức triển khai chương trình khuyến nông do Cục Khuyến nông và khuyến lâm phụ trách. - Nghiên cứu và hướng dẫn việc xây dựng hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cơ sở, bao gồm: Khuyến nông nhà nước, khuyến nông của các đơn vị
  2. - Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp khuyến nông phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của từng vùng trong cả nước; xây dựng chương trình và hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ và cộng tác viên về công tác khuyến nông. - Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khuyến nông. - Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hợp nông. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông trung ương bao gồm: Giám đốc, phó Giám đốc và các bộ phận giúp việc Giám đốc Trung tâm. - Giám đốc Trung tâm do một Phó Cục trưởng cục khuyến nông và khuyến lâm kiêm nhiệm. - Bộ phận giúp việc Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục khuyến nông và khuyến lâm trình Bộ quyết định. Điều 4. Quản lý tài chính: - Bộ máy hoạt động của Trung tâm được chi từ kinh phí hành chính hàng năm được giao chung cho Cục. - Kinh phí sự nghiệp khuyến nông được Bộ cấp trực tiếp cho Trung tâm theo dự toán được duyệt hàng năm và chịu trách nhiệm quyết toán theo chế độ hiện hành. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và khuyến lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lê Huy Ngọ
Đồng bộ tài khoản