Quyết định số 30/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Nhựa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 30/2003/Q -BNV Hà N i , Ngày 12 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I NH A VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/511957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Nh a Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i Nh a Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ III ngày 07 tháng 12 năm 2002 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Nh a Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I NH A VI T NAM. Chương 1
  2. TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i l y tên là Hi p h i Nh a Vi t Nam Tên ti ng Anh: Vietnam Plastics Association. Vi t t t là: VPA. i u 2. Hi p h i Nh a Vi t Nam là m t t ch c t nguy n phi Chính ph c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c, s n xu t và kinh doanh các s n phNm nh a, cao su (ch t d o). M c ích c a Hi p h i là liên k t, h p tác, h tr nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v , nâng cao giá tr s n phNm; i di n và b o v l i ích h p pháp c a h i viên; góp ph n t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng c a ngư i lao ng. i u 3. Hi p h i Nh a Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính t t i thành ph H Chí Minh, Hi p h i có văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi p h i Nh a Vi t Nam ho t ng trong ph m vi c nư c, ch u s qu n lý c a B Công nghi p trong các ho t ng nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v ... nh a, ch t d o theo pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Hi p h i Nh a Vi t Nam là thành viên c a Liên oàn Công nghi p nh a các nư c Asean (AFPI) và Di n àn nh a Châu Á (ÁP F). Chương 2 NHI M V , QUY N H N C A HI P H I i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i: 1. Tuyên truy n giáo d c h i viên hi u rõ ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v xây d ng, phát tri n ngành Nh a trong các thành ph n kinh t , m b o v sinh môi trư ng t các ho t ng s n xu t nh a, ch t d o b o h an toàn lao ng. 2. i di n cho H i viên ki n ngh v i Nhà nư c v nh ng ch trương, chính sách, bi n pháp khuy n khích, giúp phát tri n ngành nh a, b o v quy n l i chính áng c a h i viên, gi i quy t các trư ng h p, v vi c gây thi t h i n quy n l i c a ngành và c a h i viên; th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. 3. ng viên nhi t tình và kh năng lao ng sáng t o c a h i viên; h p tác, h tr , giúp nhau v kinh t - k thu t trong nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, d ch v v nh a trên cơ s trao i kinh nghi m, ph bi n và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh m i; oàn k t giúp nhau trong khó khăn i s ng.
  3. 4. H tr tư v n cho các t ch c và cá nhân trong Hi p h i trong quá trình s p x p l i t ch c, chuy n i cơ c u ngh nghi p. Cung c p thông tin v kinh t , th trư ng, giá c h i viên b trí l i s n xu t, kinh doanh t hi u qu kinh t cao. 5. T ch c các h i ngh , h i th o trao i kinh nghi m ngh nghi p, khuy n khích h p tác, liên k t gi a các h i viên cùng t n t i và phát tri n. Xúc ti n thương m i gi a các doanh nghi p v i h i viên, gi a h i viên v i các t ch c kinh t . 6. T ch c ào t o b ng các hình th c thích h p giúp các doanh nghi p nâng cao ki n th c và năng l c qu n lý kinh doanh, nâng cao trình k thu t s n xu t ngành nh a theo quy nh c a pháp lu t. 7. Hòa gi i các b t ng, tranh ch p gi a các h i viên thông qua thương lư ng, hòa gi i, h p tác. 8. Xây d ng t ch c Hi p h i và phát tri n h i viên, xây d ng cơ s v t ch t và m r ng ph m vi c a Hi p h i. Xây d ng và phát tri n các m i quan h qu c t v i các cá nhân và t ch c qu c t , trong khu v c ông Nam Á và các nư c trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ch c các trung tâm ào t o, d ch v , tư v n... tr c thu c Hi p h i khi có nhu c u theo quy nh c a pháp lu t. 10. Xu t b n t p san, các tài li u ph bi n k thu t và qu n lý kinh t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I VIÊN i u 6. H i viên 1. H i viên chính th c: Các pháp nhân c a Vi t Nam ho t ng trong các lĩnh v c: s n xu t, kinh doanh, nghiên c u, tiêu th ... nh a tán thành i u l c a Hi p h i, t nguy n vi t ơn gia nh p Hi p h i, óng ti n nh p Hi p h i và h i phí u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i. Ngư i ư c c tham gia Hi p h i ph i là ngư i có thNm quy n c a h i viên là ơn v có tư cách pháp nhân. Trong trư ng h p ngư i ư c c tham gia Hi p h i ngh hưu ho c chuy n công tác khác, thì h i viên là ơn v có tư cách pháp nhân s c ngư i thay th . 2. H i viên liên k t: Các t ch c, cá nhân có liên quan n s n xu t, kinh doanh, ch bi n, tiêu th d ch v Nh a và các t ch c s n xu t, kinh doanh có v n nư c ngoài... tán thành i u l c a Hi p h i, có ơn xin gia nh p u có th tr thành h i viên liên k t c a Hi p h i.
  4. 3. H i viên danh d : Nh ng công dân, các nhà qu n lý khoa h c, k thu t và t ch c pháp nhân có công lao i v i s nghi p phát tri n ngành nói chung và Hi p h i nói riêng ư c Hi p h i m i làm h i viên danh d . 4. Hi p h i c a các a phương ã ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p có ơn xin gia nh p Hi p h i Nh a Vi t Nam, ư c Ban ch p hành xem xét tr thành chi h i c a Hi p h i Nh a Vi t Nam. Các chi h i này ho t ng ch ng, song không trái và i ngư c l i các Ngh quy t c a Ban ch p hành và i u l c a Hi p h i Nh a Vi t Nam. i u 7. Th t c ch m d t quy n h i viên: 1. H i viên t nguy n xin rút ra kh i Hi p h i, c n g i ơn cho Ban ch p hành Hi p h i. 2. H i viên b khai tr ra kh i Hi p h i trong trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng i u l Hi p h i, làm nh hư ng n th di n, uy tín và tài chính c a Hi p h i. 3. B cơ quan nhà nư c ình ch ho t ng, b gi i th hay b tuyên b phá s n. Quy n và nghĩa v c a h i viên ch m d t sau khi Ban ch p hành Hi p h i ra thông báo. Ban ch p hành Hi p h i thông báo danh sách h i viên xin rút kh i Hi p h i, h i viên b khai tr và h i viên xóa tên cho t t c các h i viên khác bi t. i u 8. Quy n l i c a h i viên: 1. ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham d i h i c a Hi p h i. 2. ư c th o lu n, bi u quy t, ch t v n, phê bình m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , t ý ki n c a mình v i các cơ quan nhà nư c thông qua Hi p h i. 3. ư c ng c , c và b u vào Ban ch p hành Hi p h i và các ch c v khác c a Hi p h i. 4. ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m s n xu t, b i dư ng ngh nghi p, nâng cao trình khoa h c k thu t b ng các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, trình di n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát trong và ngoài nư c. 5. ư c Hi p h i giúp , b o tr trong các công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n phát minh trong ngh , b o v quy n l i chính sách trong s n xu t, tiêu th s n phNm theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. 6. ư c Hi p h i giúp , gi i thi u v i các cơ s trong và ngoài ngành h p ng s n xu t, làm chuyên gia k thu t.... 7. ư c quy n ra kh i Hi p h i.
  5. 8. H i viên liên k t và h i viên danh d ư c hư ng các quy n như h i viên chính th c, tr các quy n ng c , b u c và bi u quy t. i u 9: H i viên có nghĩa v : 1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này; th c hi n ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n h i viên m i. 2. Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các h i viên khác xây d ng t chi h i ngày càng v ng m nh. 3. Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i. 4. óng l phí gia nh p và h i phí y theo quy nh. Chương 6 T CH C H I i u 10. Hi p h i Nh a Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng v i m i h i viên. Các cơ quan ch p hành ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , thi u s ph c tùng a s . i u 11. T ch c c a Hi p h i g m: i h i toàn th thành viên. Ban Ch p hành Hi p h i. Ban Thư ng tr c Hi p h i. Ban Ki m tra. i u 12. ih i i bi u toàn qu c Hi p h i Nh a Vi t Nam: 1. i h i i bi u toàn qu c Hi p h i Nh a Vi t Nam là cơ quan có thNm quy n cao nh t c a Hi p h i. i h i ư c t ch c 3 năm m t l n. 2. Nhi m v chính c a i h i: Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng m i c a Hi p h i; Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; Quy t nh s a i và b sung i u l Hi p h i; Th o lu n và quy t nh m t s v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban ch p hành Hi p h i;
  6. Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khóa m i; B u Ban ch p hành, Ban ki m tra c a Hi p h i; 3. i h i i bi u có th ư c tri u t p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Hi p h i theo ngh c a 213 y viên Ban ch p hành Hi p h i, ho c trên 112 s h i viên yêu c u. 4. Các Ngh quy t c a i h i ư c thông qua theo nguyên t c a s . i u 13. Ban ch p hành Hi p h i: 1. Ban ch p hành Hi p h i là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a 2 kỳ i h i. S lư ng y viên Ban ch p hành Hi p h i do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u b u h p l . Thành viên Ban ch p hành Hi p h i có th ư c b u l i ho c b mi n nhi m trư c th i h n theo quy t nh c a i h i, ho c theo ngh c a hơn 1/2 s h i viên. Nhi m kỳ c a Ban ch p hành Hi p h i là 3 năm m t l n, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. 2. Ban ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. 3. Nhi m v , quy n h n c a Ban ch p hành Hi p h i: Quy t nh các bi n pháp th c hi n ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a i h i. Quy t nh chương trình, k ho ch công tác hàng năm và thông báo k t qu ho t ng c a Ban ch p hành Hi p h i cho thành viên bi t. Phê duy t k ho ch và quy t toán tài chính hàng năm. Quy nh t ch c và ho t ng các Ban chuyên môn, văn phòng H i, văn phòng i di n t i các khu v c; Quy nh các nguyên t c, ch , s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i. B u c và bãi mi n ch c danh lãnh o c a Hi p h i: Ch t ch, Phó ch t ch và T ng thư ký. C Trư ng các Ban chuyên môn, các Trư ng i di n c a Hi p h i các khu v c. ChuNn b n i dung, chương trình ngh s và tài li u trình i h i. Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c H i ngh i bi u hàng năm. Xét k t n p, khai tr h i viên. i u 14. Ban Thư ng tr c:
  7. 1. Ban thư ng tr c do Ban ch p hành Hi p h i b u, g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và m t s y viên. S lư ng y viên do Ban ch p hành Hi p h i quy t nh. 2. Ban thư ng tr c thay m t Ban ch p hành Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i gi a 2 kỳ h p và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban ch p hành Hi p h i. 3. Ban thư ng tr c ho t ng theo Quy ch ư c Ban ch p hành Hi p h i thông qua. i u 15. Ch t ch và Phó ch t ch: 1. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t. T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a ban ch p hành Hi p h i. Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban ch p hành Hi p h i. Phê duy t nhân s văn phòng Hi p h i. Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Hi p h i và toàn th H i viên v các ho t ng c a Hi p h i. 2. Các Phó ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và m t Phó ch t ch có th ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban ch p hành Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. i u 16. T ng thư ký Hi p h i: Là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban ch p hành Hi p h i phê duy t. nh kỳ báo cáo cho Ban thư ng tr c và Ban ch p hành Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i. L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban ch p hành Hi p h i. Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên. Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng hi p h i. i u 17. Văn phòng Hi p h i.
  8. 1. Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do T ng thư ký trình Ban ch p hành Hi p h i phê duy t. 2. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i dư c tuy n d ng và làm vi c theo ch h p ng có th i h n. 3. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình Ban ch p hành Hi p h i duy t. i u 18. Ban ki m tra: 1. Ban ki m tra do i h i toàn th Hi p h i tr c ti p b u ra. S lư ng y viên Ban ki m tra do i h i quy t nh. 2. Ban Ki m tra ho t ng theo quy ch do i h i thông qua. Chương 5 TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 19. Ngu n thu c a Hi p h i: L phí gia nh p Hi p h i H i phí c a h i viên óng góp theo quy nh. Tài tr c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. Các kho n thu h p pháp khác. i u 20. Các kho n chi c a Hi p h i. ư c chi theo Quy ch tài chính c a Hi p h i như tr lương cho nhân viên, b i dư ng c ng tác viên, cho cơ s h t ng, giao t , t thi n và các kho n chi h p lý khác do Thư ng tr c Hi p h i quy t nh. i u 21. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n. 1. Ban ch p hành Hi p h i quy nh vi c qu n lý s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 2. Ban Ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho h i viên bi t. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 22. Khen thư ng.
  9. Nh ng h i viên, thành viên Ban ch p hành Hi p h i, Ban thư ng v , Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp vào s nghi p phát tri n ngh nh a, xây d ng Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan nhà nư c khen thư ng. i u 23. K lu t. H i viên, thành viên Ban ch p hành Hi p h i, Ban thư ng tr c, Ban ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i nào ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng, không óng h i phí m t năm, s tùy m c mà phê bình, khi n trách, c nh cáo ho c xóa tên trong danh sách H i viên ho c ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 24. Vi c s a i, b sung i u l ph i ư c i h i i bi u toàn qu c Hi p h i Nh a Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n. i u 25. B n i u l này ã ư c i h i nhi m kỳ III Hi p h i Nh a Vi t Nam nh t trí thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2002 và có hi u l c thi hành k t ngày ư c B N i v phê duy t. B n i u l s không còn hi u l c khi Hi p h i ng ng ho t ng ho c gi i th ./.
Đồng bộ tài khoản