Quyết định số 30/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 30/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2003/QĐ-UB về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 30/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY T Đ NH S 155/2002/QĐ-UB NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2002 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CÔNG TÁC QU N LÝ CÁC D ÁN Đ U TƯ TRONG NƯ C. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 200/KH T-TH ngày 15 tháng 01 năm 2003 ; QUY T Đ NH i u 1.- S a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c như sau : 1. S a i Kho n 13.2, i u 13 như sau : “13.2- y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t quy t nh u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n cho thuê nhà s h u Nhà nư c do thành ph qu n lý ; y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh quy t nh u tư các d án nhóm C s d ng ngu n v n m b o giao thông, v n duy tu và các d án ki m nh c u ; ti p t c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án nhóm
  2. C s d ng v n ngân sách Nhà nư c (tr nh ng d án ã y quy n cho Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Giao thông Công chánh và phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư).” 2. S a i, b sung Kho n 16.1.1 và kho n 16.1.2, i u 16 như sau : 2.1- Kho n 16.1.1 t + D án nhóm B, C n h t ph n cu i : “+ i v i các d án u tư nhóm B, C : Phê duy t k ho ch u th u c a các d án nhóm B (k ho ch u th u d án nhóm C ư c phê duy t cùng lúc quy t nh u tư d án) ; thNm nh, d th o quy t nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hóa có giá tr t 50 (năm mươi) t ng tr lên và th c hi n y quy n c a y ban nhân dân thành ph phê duy t các n i dung cơ b n khác c a quá trình u th u, k t qu u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c quy nh trên (tr các gói th u c a các d án ã phân c p cho y ban nhân dân qu n- huy n và y quy n cho các S khác quy t nh u tư nêu t i kho n 13.1, kho n 13.2, i u 13 và y quy n phê duy t nêu t i kho n 16.1.2, i u 16 c a Quy t nh này).” 2.2- Kho n 16.1.2 “ y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh ( i v i các d án u tư nhóm B, C thu c ngành giao thông công chánh), Giám c S Công nghi p ( i v i các d án u tư nhóm B, C chuyên ngành i n và các d án mua s m máy móc thi t b thu c ngành s n xu t công nghi p không có ho c có giá tr xây l p nh hơn 300 (ba trăm) tri u ng), Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ( i v i các d án u tư nhóm B, C xây d ng các công trình th y l i và chuyên ngành nông-lâm-ngư-diêm nghi p) th c hi n thNm nh, d th o quy t nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu u th u các gói th u tư v n có giá tr t 05 (năm) t ng tr lên, các gói th u xây l p ho c mua s m hàng hóa có giá tr t 50 (năm mươi) t ng tr lên và th c hi n y quy n c a y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch u th u (d án nhóm B), h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch (n u gói th u ư c y ban nhân dân thành ph cho phép u th u h n ch ), k t qu u th u các gói th u còn l i có giá tr dư i m c quy nh trên (tr các gói th u c a các d án ã ư c phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh u tư và các n i dung ã y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư phê duy t).” 3. S a i, b sung i u 18 như sau : “ i u 18.- i v i các d án u tư nhóm B, C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p căn c vào qui ho ch phát tri n ngành ã ư c xác nh quy t nh u tư theo như quy nh t i Kho n 6, i u 1, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . Riêng các d án u tư nhóm B, C s d ng ngu n v n kh u hao cơ b n, s a ch a l n và qu phát tri n s n xu t c a Công ty C p nư c thành ph và Công ty Khai thác nư c ng m thành ph , Giám c Công ty C p nư c thành ph và Giám c Công ty Khai thác nư c ng m thành ph căn c vào danh m c d án u tư do y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Giao thông Công chánh giao k ho ch hàng năm quy t nh vi c chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án, th c hi n d án. Công ty C p nư c thành ph ư c s d ng hình th c “T th c hi n d án” cho các công trình c i t o ng nư c m c có m c v n t 300.000.000 (ba trăm tri u) ng tr xu ng.”
  3. i u 2.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S a chính-Nhà t, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Khoa h c- Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c do thành ph qu n lý, các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Công an thành ph - C c Thu thành ph - Vi n ki m sát nhân dân thành ph - Tòa án nhân dân thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Trg)
Đồng bộ tài khoản