Quyết định số 30/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà nội - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 30/2004/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU DI DÂN TÁI NNH CƯ T P TRUNG C A HUY N T LIÊM T I XÃ PHÚ DI N, HUY N T LIÊM, HÀ N I - T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/02/2000 v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 194/TTr-QHKT, ngày 5/2/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm, t l 1/500, t i xã Phú Di n, huy n T Liêm do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 12 năm 2003 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm (g i t t là khu quy ho ch) n m v phía Tây thành ph Hà N i, thu c xã Phú Di n, huy n T Liêm + Phía B c giáp Qu c l 32. + Phía Nam giáp khu t c a T ng c c C nh sát - B Công an. + Phía ông giáp tuy n ư ng s t hi n có. + Phía Tây giáp khu dân cư thôn Ki u Mai - xã Phú Di n. - Quy mô:
 2. + T ng di n tích khu quy ho ch: 122.470m2 Bao g m:- t th c hi n D án khu di dân: 118.150m2 - t ngh t m giao qu n lý ch ng l n chi m: 4.320m2 + Quy mô dân s quy ho ch : 3077 ngư i. 2. M c tiêu: C th hoá m t ph n c a quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000, ã ư c UBND thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t nh s 14/2000/Q -UB, ngày 14/02/2000 nh m : + Xây d ng m t khu v i ng b h th ng h t ng k thu t. + Khai thác qu t hi n có theo quy ho ch, áp ng m t ph n nhu c u v nhà ph c v công tác di dân gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a huy n T Liêm, huy ng ư c nhi u ngu n v n cùng tham gia u tư xây d ng. + án quy ho ch này là cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng và qu n lý vi c u tư xây d ng theo quy ho ch trên a bàn huy n T Liêm. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T Trong ph m vi D án Ngoài ph m vi D Toàn khu quy ho ch án H NG M C Di n T Di n T Di n T Ch tiêu Ch tiêu Ch tiêu tích l tích l tích l (m2) (%) (m2/ng) (m2) (%) (m2/ng) (m2) (%) (m2/ng) T ng di n tích t 118150 100 4320 100 122470 100 - t hành lang b o v tuy n 4278 3.6 4278 3.5 i n (cây xanh
 3. cách ly) - t dành m r ng 1580 1.3 1580 1.3 ư ng 32 - t ưư ng thành 5058 4.3 4320 100 9378 7.7 ph và phân khu v c - t cây xanh, v- 14486 12.3 4.7 14486 11.8 4.7 ư n hoa - t XD TT D.v Nông 3542 3 3542 2.9 nghi p và Thư- ơng m i - t nhà Cty Vư n 4198 3.6 20 4198 3.4 20 qu Du l ch T Liêm - t nhà xây 53391 45.2 18.6 53391 43.6 18.6 m i - t nhà tr , m u 4858 4.1 1.6 4858 4 1.6 giáo - t ư ng (MCN 26759 22.6 8.7 26759 21.8 8.7 13,5- 17,5m) B NG CH TIÊU S D NG T THEO CÁC Ô QUY HO CH Ô Ký Ch c năng Di n Di n M t H T ng S Di n ghi chú hi u ô t tích tích s cao tích t QH xd sàn XD SDD BQ ngư i
 4. (Ngư- (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) i) Hành lang Cây xanh CL 4278 b ov cách ly tuy n i n Cơ CQ Cơ quan 3542 1580 4000 44.6 1.13 2.5 quan hi n có Nhà th p ã TT 4198 1430 5270 34.1 1.26 3.7 210 t ng QHMB T ng 1 dành cho m c ích công c ng, Nhà cao có di n CT1 7297 2225 21320 30.5 2.92 9.6 504 A t ng tích sàn= 2225 m2. Di n tích bãi xe = 813m2 Di n Nhà tr , 217 tích NT 4858 1060 1305 27.2 0.33 1.2 m u giáo (hs) ư ng: 961m2 Cây xanh, CX1 3558 vư n hoa
 5. T ng 1 dành cho m c ích công c ng, Nhà cao có di n CT2 5406 1775 18565 32.8 3.43 10.5 442 t ng tích sàn= 1775 m2. Di n tích bãi xe = 282m2. B T ng 1 &2 dành cho m c ích Nhà cao CT3 3105 1535 15210 49.4 4.9 9.9 319 công t ng c ng, có di n tích sàn= 3070 m2 Di n Cây xanh, tích bãi CX2 10928 vư n hoa xe = 690m2.
 6. T ng 1 dành cho m c ích công c ng, Nhà cao có di n CT4 6636 2090 16800 31.5 2.53 8 386 t ng tích sàn= 2090 m2. Di n tích bãi xe = 663m2. C T ng 1 dành cho m c ích Nhà cao công CT5 5374 1730 10380 32.2 1.93 6 228 t ng c ng, có di n tích sàn= 1730 m2 Nhà th p t ng, NV2 5374 1990 5970 37 1.11 3 104 nhà vư n T ng 1 dành cho m c ích Nhà cao công D CT6 6672 2595 15570 38.9 2.33 6 341 t ng c ng, có di n tích sàn= 2595 m2
 7. T ng 1 dành cho m c ích công c ng, Nhà cao có di n CT7 6855 2120 17200 30.9 2.51 8.1 395 t ng tích sàn= 2120 m2. Di n tích bãi xe = 579m2. Nhà th p t ng, NV1 6672 2765 8295 41.4 1.24 3 148 nhà vư n ư ng nhánh D1 26759 (MCN : 15,5- 17,5m) t dành m 2 1580 ư ng 32 t ư ng phân khu 2' 5058 v c (MCN30M) T ng c ng 118150 22895 139885 19.4 1.18 6.1 3077 b. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan + B trí các công trình nhà chung cư cao t ng h p kh i d c theo các tr c ư ng chính, có hình th c hài hoà v không gian và c nh quan, t o i m nh n cho khu v c. + D c theo tuy n ư ng 17,5m phía B c khu quy ho ch (song song v i ư ng 32) b trí t h p các công trình nhà cao t ng (có s t ng cao t 9 n 17 t ng, trong ó t ng 1 dành cho m c ích công c ng, ph c v cho dân cư t i ch ). Gi a các khu nhà b trí sân vư n, ư ng d o và bãi xe.
 8. + T i hai góc phía Tây Nam và ông Nam c a khu quy ho ch b trí các c m công trình nhà cao t ng (cao t 5 n 12 t ng) th p d n v phía Nam t o không gian ki n trúc cho khu v c. + Nhóm nhà th p t ng và nhà vư n b trí theo c m có b c c th ng nh t, hài hoà. + Nhà tr m u giáo b trí trung tâm khu quy ho ch, m b o bán kính ph c v cho c khu. 3. 2. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t a. Quy ho ch giao thông: a.1. M ng ư ng : + Tuy n ư ng qu c l 32: s ư c m r ng c i t o theo d án riêng. + Tuy n ư ng phân khu v c: có m t c t ngang B=30 m: lòng ư ng r ng 15m, v a hè m i bên r ng 7,5 m) phía Tây khu quy ho ch. + M ng ư ng nhánh bên trong khu quy ho ch : có m t c t ngang B=15,5m n 17,5m v i b r ng lòng ư ng 7,5m, v a hè r ng t 4¸5m. + ư ng n i b và l i vào nhà: có m t c t ngang B £ 11,5m, ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình. a.2. Bãi xe : + i v i các công trình công c ng, các chung cư cao t ng và nhà th p t ng ph i m b o nhu c u xe ph c v cho công trình ó, ch tiêu t dành cho nhu c u này tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (£ 6 ti ng) thì t dành xây d ng các bãi này tính là t bãi xe công c ng. T ng di n tích bãi xe công c ng c a khu ô th này là 3027m2 và ư c b trí làm 5 bãi xe. b. San n n, thoát nư c mưa : b.1. San n n : - Cao n n t 6,50m n 6,80m d c d n v phía Nam v i d c n n i = 0,003 0,004 m b o thoát nư c cho ô t xây d ng công trình, san n n theo phương pháp ư ng ng m c thi t k v i chênh cao gi a hai ư ng ng m c Dh=0,1m. b.2. Thoát nư c mưa : - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn.
 9. - T i v trí ti p giáp v i khu dân cư lân c n ph i xây d ng h th ng thoát nư c tránh gây úng ng p cho các khu dân cư này. c. Quy ho ch C p nư c : c.1. Ngu n nư c : Ngu n nư c cho khu quy ho ch ư c c p t nhà máy nư c Mai D ch và nhà máy nư c Cáo nh thông qua tuy n ng c p nư c truy n d n d ki n xây d ng trên ư ng 32 theo quy ho ch chi ti t h t ng k thu t c a huy n T Liêm. Trư c m t, khi chưa có tuy n ng truy n d n chung, khi làm d án u tư xây d ng h t ng ph i có gi i pháp c th gi i quy t ngu n c p nư c cho khu quy ho ch. c.2. M ng lư i ư ng ng: - M ng lư i c p nư c là m ng vòng k t h p v i nhánh c t, gi i quy t c p nư c tr c ti p t m ng phân ph i và c p nư c thông qua tr m bơm, b ch a. - i v i khu nhà và các công trình th p t ng, nư c ư c c p tr c ti p t các tuy n ng phân ph i u n i v i các tuy n ng chính. - i v i các nhà và công trình cao t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a (S ư c tính toán riêng tùy thu c vào d án xây d ng các công trình ó). - B trí các tuy n ng c p nư c phân ph i theo tuy nel k thu t d c v a hè, mb o kho ng cách ly an toàn i v i các công trình ng m khác. c.3. C p nư c ch a cháy : - Các h ng c u ho ư c b trí t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u h a l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D ³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u h a kho ng 150m. - i v i các công trình cao t ng c bi t c n thi t k phòng cháy, ch a cháy bên trong công trình theo úng tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a Nhà nư c. d. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : d.1. Thoát nư c bNn : H th ng thoát nư c bNn c a khu quy ho ch ph i b trí c l p v i h th ng thoát nưóc mưa. Tr m bơm thoát nư c ư c b trí trong khu v c cây xanh, và ph i m b o úng tiêu chuNn quy ph m hi n hành.
 10. - H th ng c ng thoát nư c bNn ư c thi t k xây d ng là c ng bê tông c t thép úc s n có ư ng kính D300mm, t i các i m giao nhau và trên các o n c ng có t gi ng thăm. kho ng cách gi a các gi ng thăm là 20m. - i v i khu nhà th p t ng và nhà vư n, b trí h th ng c ng thu gom nư c th i có ư ng kính D200mm d c theo v a hè, m b o kho ng cách i v i các công trình k thu t h t ng khác. Trên h th ng thu gom b trí các gi ng thăm ch un iv ih th ng thoát nư c t công trình bên trong ô t. - i v i khu nhà cao t ng, b trí h th ng c ng bê tông c t thép ch u l c có ư ng kính D300mm và có b trí các ga ch u n i v i h th ng thoát nư c t công trình. d.2. Rác th i : - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t t ng xu ng b rác cho t ng ơn nguyên, m b o an toàn v sinh môi trư ng. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng, gi i quy t theo 2 phương th c sau: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/thùng. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . e. Quy ho ch c p i n: Ngu n i n c p cho khu quy ho ch ư c l y t tr m 110/22KV C u Di n (Ki u Mai), xây d ng phía Tây Nam khu quy ho ch. - Lư i h th : Xây d ng 4 tr m bi n áp 22/0,4 có t ng công su t 3840KWA. Lư i h th có c p i n áp 380/220V. T các tr m bi n th có các l h th 0,4KV n các ph t i c p i n cho công trình (các l cáp tr c có ti t di n t XLPE-95 tr lên). f. Quy ho ch h th ng thông tin: Các thuê bao c a khu quy ho ch ư c ph c v t t ng ài v tinh (TL4) d ki n xây d ng phía Tây khu quy ho ch. g. T ng h p ư ng dây, ư ng ng : - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình... trên các ư ng khu v c và liên khu v c s ư c t vào các tuy-nen k thu t b trí d c v a hè c a các tuy n ư ng này.
 11. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình... trên các ư ng nhánh, ư ng vào nhà s ư c t h th ng ng gen b ng nh a ho c trong các rãnh xây có n p an bê tông c t thép, b trí d c v a hè. - i v i h th ng thoát nư c mưa, nư c bNn do ph i mb ov d c, chôn sâu, nên t theo các tuy n riêng. i u 2: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo quy ho ch chi Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n Ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t khu quy ho ch này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn, Khoa h c và Công ngh ; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Giám c Ban qu n lý d án huy n T Liêm; Ch t ch U ban nhân dân xã Phú Di n; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàn Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản