intTypePromotion=3

Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 30/2006/QĐ-BCN Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ Đ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN ĐI N Đ CL P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B công nghi p; Căn c Lu t Đi n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph qui đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đi n l c; Căn c các quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư, xây d ng và đ u th u; Theo đ ngh c a V trư ng Năng lư ng và D u khí, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng các d án đi n đ c l p. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 50/2002/QĐ-BCN ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p ban hành Quy đ nh v qu n lý đ u tư xây d ng các d án đi n đ c l p. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, đơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Hoàng Trung H i QUY Đ NH V QU N LÝ Đ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN ĐI N Đ C L P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy đ nh v l a ch n ch đ u tư, chu n b d án đ u tư, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư, th c hi n d án đ u tư và qu n lý đ u tư đ i v i các d án đi n đ c l p. 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân tham gia đ u tư xây d ng d án đi n đ c l p.
  2. Đi u 2. D án đi n đ c l p 1. D án đi n đ c l p (IPP) là d án đ u tư xây d ng ngu n đi n không s d ng v n ngân sách nhà nư c đ đ u tư, khai thác và bán đi n theo quy đ nh c a pháp lu t v đi n l c. 2. D án đi n đ c l p đư c đ u tư thông qua các hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT), Xây d ng - S h u - Kinh doanh (BOO) ho c các hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Đ u tư d án đi n đ c l p 1. Vi c đ u tư xây d ng d án đi n đ c l p ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n đi n l c đư c cơ quan có th m quy n phê duy t. Đ i v i các d án chưa có trong quy ho ch ph i đư c cơ quan có th m quy n phê duy t quy ho ch đ ng ý trư c khi chu n b đ u tư. 2. Th m quy n phê duy t Quy ho ch phát tri n đi n l c đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Đi n l c. Đ i v i quy ho ch phát tri n th y đi n nh , B Công nghi p phê duy t Quy ho ch phát tri n thu đi n nh toàn qu c, U ban nhân dân t nh phê duy t Quy ho ch phát tri n thu đi n nh c a t nh sau khi có tho thu n c a B Công nghi p. 3. Nhà nư c qu n lý d án đi n đ c l p v ch trương, ti n đ và quy mô đ u tư phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t v đ u tư xây d ng. 4. Cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư các d án đi n đ c l p th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư và xây d ng. Chương 2 L A CH N CH Đ U TƯ, CHU N B D ÁN VÀ TH M Đ NH, PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ Đi u 4. L a ch n ch đ u tư 1. Đ đ m b o tính hi u qu và b n v ng c a d án, vi c l a ch n ch đ u tư th c hi n các d án đi n đ c l p đư c ti n hành thông qua đ u th u. Trình t th c hi n đ u th u th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u. 2. Sau khi quy ho ch phát tri n đi n l c đư c duy t, B Công nghi p công b Quy ho ch phát tri n đi n l c qu c gia, Quy ho ch thu đi n v a và nh toàn qu c, U ban nhân dân t nh công b Quy ho ch phát tri n đi n l c t nh, huy n, Quy ho ch thu đi n v a và nh c a t nh. Trên cơ s danh m c kêu g i đ u tư các d án đi n đ c l p và đăng ký tham gia đ u tư c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư quy đ nh t i kho n 4 Đi u 3 Quy đ nh này t ch c đ u th u đ l a ch n nhà đ u tư phát tri n d án và trình duy t theo quy đ nh. 3. Đ i v i các trư ng h p đ c bi t như d án có quy mô nh ; d án có m c tiêu cung c p đi n cho vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn; d án ch có m t nhà đ u tư đăng ký tham gia ho c có lý do h p lý khác, cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư quy đ nh t i kho n 4 Đi u 3 Quy đ nh này quy t đ nh l a ch n ch đ u tư theo hình th c ch đ nh th u. Đi u 5. Đăng ký tham gia đ u tư d án 1. T ch c, cá nhân đăng ký tham gia đ u tư d án đi n đ c l p ph i l p Báo cáo đ u tư đ i v i các d án nhóm A ho c báo cáo xin phép đ u tư đ i v i các d án nhóm B và nhóm C trình cơ quan có th m quy n cho phép tri n khai nghiên c u đ u tư đ cho phép đ u tư.
  3. 2. N i dung Báo cáo đ u tư, Báo cáo xin phép đ u tư trình cơ quan cho phép đ u tư bao g m: a) Đ i v i các d án nhóm A : Th c hi n theo quy đ nh v n i dung c a Báo cáo đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. b) Đ i v i các d án khác: - Công văn đ ngh c a ch đ u tư trình cơ quan có th m quy n xin phép đ u tư. - Thông tin cơ b n v ch đ u tư: Các tài li u v tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, sơ đ t ch c b máy, nhân s ch ch t, v năng l c kinh nghi m th c hi n d án, năng l c tài chính, k thu t, trong đó c n kê khai danh sách các d án đã th c hi n (bao g m các d án công nghi p và d án đi n) trong vòng năm năm g n nh t và báo cáo quy t toán/ki m toán c a doanh nghi p trong vòng ba năm g n nh t. Ch đ u tư ch u trách nhi m v s chính xác các thông tin khai báo trên. - Các thông tin sơ b v d án đăng ký: Đ a đi m xây d ng; m c tiêu d án; các thông s chính v quy mô công su t, v n đ u tư, th i đi m v n hành, các n i dung liên quan đ n quy ho ch ngành và đ a phương, ti n đ d ki n th c hi n d án, kh i lư ng đ n bù, di dân, phương th c t ch c qu n lý đ u tư, v n hành, kinh doanh và chuy n giao d án (n u có). -Có văn b n ch p thu n mua đi n c a T p đoàn Đi n l c Vi t Nam ho c đơn v bán buôn, bán l đi n. -Trong trư ng h p các d án không do t nh gi i quy t thì ph i có văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân t nh. -Ngu n v n d ki n huy đ ng đ th c hi n d án và cam k t cho vay v n c a t ch c tín d ng, ngân hàng. -V n c a ch đ u tư ph i có t l ít nh t 30%. Trong trư ng h p đ c bi t, cơ quan có th m quy n có th xem xét nhưng không dư i 20%. 3.Th i h n tr l i c a cơ quan cho các ch đ u tư v Báo cáo đ u tư, Báo cáo xin phép đ u tư như sau: a)Đ i v i các d án nhóm A: Trong th i h n 30 ngày, B Công nghi p th m tra và báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép đ u tư. b)Các d án còn l i trong th i h n 20 ngày. 4.Sau khi cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư, ch đ u tư d án đi n đ c l p m i đư c ti n hành công tác l p d án đ u tư theo quy đ nh. 5.N i dung c a d án đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t, trong đó đ u n i v i h th ng đi n qu c gia, thi t b đo lư ng, đi u khi n th c hi n theo tho thu n v i T p đoàn Đi n l c Vi t Nam. Đi u 6.Th m đ nh, phê duy t d án đ u tư 1.Ch đ u tư l p, t ch c th m đ nh, trình cơ quan có th m quy n th m đ nh thi t k cơ s theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th m quy n th m đ nh thi t k cơ s như sau:
  4. a) B Công nghi p: các d án nhóm A và các d án có công trình chính n m t hai t nh tr lên. b) S Công nghi p: Các d án nhóm B và C còn l i. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c (đ i v i d án nhóm A) và 20 ngày (đ i v i d án nhóm B và C) k t ngày nh n đ h sơ h p l , cơ quan có th m quy n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này ph i có ý ki n b ng văn b n v k t qu th m đ nh thi t k cơ s c a d án và thông báo cho ch đ u tư. 4. N i dung th m đ nh thi t k cơ s ngoài vi c tuân th theo quy đ nh hi n hành, còn ph i th m đ nh tính an toàn v xây d ng, v n hành công trình, các gi i pháp thi t k và xây d ng các đ p h ch a nư c (n u có). 5. Ch đ u tư t ch c th m đ nh, phê duy t d án đ u tư và quy t đ nh đ u tư trên cơ s k t qu th m đ nh thi t k cơ s c a cơ quan có th m quy n. Chương 3 TH C HI N D ÁN Đ U TƯ Đi u 7. Thi t k k thu t, t ng d toán 1. Ch đ u tư l p, t ch c th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, t ng d toán trên cơ s d án đ u tư đư c duy t và các quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ch đ u tư ch đư c phép kh i công d án khi đã có ít nh t thi t k k thu t h ng m c kh i công đư c duy t và đã thu x p đ v n cho công trình. Đi u 8. Th c hi n d án 1. Th c hi n d án đ u tư ph i tuân th các quy đ nh v gi y phép xây d ng, l a ch n nhà th u, qu n lý thi công, hình th c qu n lý d án, h p đ ng, thanh quy t toán theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trong quá trình tri n khai, ch đ u tư c n có bi n pháp thích h p đ đ m b o ti n đ d án như đã th a thu n, ch u trách nhi m v an toàn công trình và t ch c thi công đ m b o ch t lư ng d án. 3. Trư c khi đưa d án vào ho t đ ng, ch đ u tư ph i xin c p phép ho t đ ng đi n l c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. Ch m d t th c hi n d án 1. Sau 18 tháng đ i v i các d án nhóm A, 12 tháng đ i v i các d án nhóm B, C k t khi d án đư c phép chu n b đ u tư, n u ch đ u tư không hoàn thành l p và phê duy t d án đ u tư, cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư có quy n ra văn b n ch m d t d án đ kêu g i ch đ u tư khác tri n khai d án. 2. Sau hai năm k t khi d án đ u tư đư c phê duy t đ i v i các d án nhóm A, sau 1 năm đ i v i các d án khác, n u ch đ u tư không kh i công xây d ng công trình, cơ quan có th m quy n cho phép đ u tư có th ra văn b n ch m d t d án đ kêu g i ch đ u tư khác tri n khai d án. Chương 4
  5. QU N LÝ D ÁN ĐI N Đ C L P Đi u 10. Ch đ báo cáo 1. Sau khi Báo cáo đ u tư ho c D án đ u tư đư c duy t, ch đ u tư g i m t b h sơ d án hoàn ch nh (bao g m b n in trên gi y kh A4 và b n đi n t ghi trên đĩa CD) v B Công nghi p và S Công nghi p đ qu n lý, theo dõi. 2. Trong th i gian xây d ng, vào tu n đ u hàng quý, và hai tu n đ u c a năm, ch đ u tư ph i có báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n d án trong quý, năm g i B Công nghi p, S Công nghi p. 3. Trong th i gian v n hành nhà máy, 6 tháng m t l n ch đ u tư ph i báo cáo v tình hình v n hành và an toàn công trình g i B Công nghi p, S Công nghi p đ theo dõi. 4. S Công nghi p có trách nhi m t ng h p báo cáo c a các d án đi n đ c l p trên đ a bàn t nh đ báo cáo B Công nghi p sau m t tu n so v i th i gian quy đ nh báo cáo c a ch đ u tư. Đi u 11. Ch đ ki m tra, giám sát 1. S Công nghi p ch u trách nhi m đ i v i t t c các d án đi n đ c l p trong đ a bàn qu n lý và ph i l p k ho ch giám sát ki m tra hàng năm đ th c hi n. 2. B Công nghi p ch đ o và ph i h p v i các S Công nghi p ti n hành ki m tra giám sát các d án đi n đ c l p. Đi u 12. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t đ ng đi n l c và s d ng đi n 1. Theo dõi tình hình th c hi n d án c a ch đ u tư. 2. Xem xét, gi i quy t theo th m quy n các ki n ngh c a ch đ u tư v nh ng v n đ liên quan đ n th c hi n d án. 3. Ki m tra, thanh tra theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 13. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng các d án đi n đ c l p Các t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng các d án đi n đ c l p có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Quy đ nh này. Đi u 14. T ch c th c hi n V Năng lư ng và D u khí có trách nhi m t ch c, hư ng d n và ph i h p v i S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này./. B TRƯ NG
  6. Hoàng Trung H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản