intTypePromotion=3

Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc S : 30/2007/QĐ-BCN Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ĐI M PHÍA NAM Đ N NĂM 2015, CÓ XÉT Đ N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Công văn s 3174/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng B Công nghi p phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam đ n năm 2015, có xét đ n năm 2020; Xét T trình s 237/TTr-NC ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a Vi n trư ng Vi n Chi n lư c và Chính sách công nghi p; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam đ n năm 2015, có xét đ n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n 1.1. Phát huy vai trò đ u tàu c a Vùng đ i v i c nư c, phát tri n nhanh theo hư ng chuy n d n sang các ngành công nghi p có công ngh và k thu t cao, có giá tr gia tăng cao, thúc đ y phát tri n các vùng khác. 1.2. Phát huy l i th c a toàn Vùng và t ng đ a phương, phát tri n công nghi p ch đ ng h i nh p v i khu v c và th gi i, tham gia m t cách hi u qu vào liên k t công nghi p và hi p tác s n xu t gi a các doanh nghi p, gi a các ngành và v i các t p đoàn đa qu c gia trên th gi i. 1.3. Phát tri n công nghi p trên cơ s phát huy t ng h p ngu n l c c a m i khu v c kinh t , trong đó đ ng l c phát tri n là khu v c dân doanh và đ u tư nư c ngoài. 1.4. Phát tri n công nghi p k t h p ch t ch v i phát tri n các ngành kinh t khác, v i b o v môi trư ng và đ m b o an ninh, qu c phòng. 2. M c tiêu phát tri n 2.1. T c đ tăng trư ng bình quân v giá tr s n xu t công nghi p giai đo n 2006- 2015 kho ng 15%, trong đó giai đo n 2006- 2010 đ t 15 - 16%; giai đo n 2016- 2020 kho ng 13 - 14%. 2.2. T c đ tăng trư ng bình quân v kim ng ch xu t kh u s n ph m công nghi p giai đo n 2006-2015 là 15-16% và giai đo n 2016-2020 là 14-15% . Kim ng ch xu t kh u s n ph m công nghi p chi m t tr ng 80- 85 % t ng giá tr kim ng ch xu t kh u c a Vùng. 2.3. Giai đo n 2006-2010 khu v c công nghi p thu hút thêm kho ng 800-810 nghìn lao đ ng. Đ n năm 2020, ngành công nghi p s có kho ng 5,5-6 tri u lao đ ng, chi m 37-38% t ng s lao đ ng trên đ a bàn. T ng bư c c i thi n đ i s ng, thu nh p và đi u ki n làm vi c cho công nhân. 2.4. So v i năm 2005 năng su t lao đ ng công nghi p (tính theo GDP) vào năm 2010 đ t g p kho ng 1,46 l n, năm 2020 g p 3,5-4 l n. 3. Đ nh hư ng phát tri n 3.1. T p trung phát tri n các ngành công nghi p có ti m năng v tài nguyên (khai thác và ch bi n d u khí, phát đi n, ch bi n nông, lâm, h i s n); có l i th so sánh v ngu n nhân l c ch t lư ng cao (cơ khí ch t o, cơ đi n t , đi n t , hoá ch t), công nghi p ph c v xu t kh u (d t may, da gi y ch bi n nông, lâm, h i s n), công nghi p luy n kim và công nghi p h tr .
 2. 3.2. T p trung phát tri n các ngành công nghi p công ngh cao, có hàm lư ng trí th c cao t i thành ph H Chí Minh, Đ ng Nai, Bình Dương và chuy n d n các ngành s d ng nhi u lao đ ng, đ t đai, có nhu c u v n t i l n t các khu v c trung tâm thành ph ra các đ a bàn lân c n. 4. Quy ho ch các ngành công nghi p 4.1. Công nghi p khai khoáng a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p khai khoáng đ m b o khai thác và s d ng m t cách h p lý, t ng h p và ti t ki m ngu n tài nguyên trong Vùng; đ ng th i t ng bư c đ u tư khai thác ngu n tài nguyên khoáng s n nư c ngoài. - Đ y m nh ho t đ ng tìm ki m, thăm dò ngu n tài nguyên khoáng s n trong Vùng, đ c bi t là d u khí theo s ch đ o c a Ch nh ph , đá vôi cho s n xu t xi măng và các khoáng s n khác nh m gia tăng tr lư ng tài nguyên đánh giá đ t tiêu chu n thi t k khai thác đ đ m b o phát tri n b n v ng. - K t h p có hi u qu gi a vi c khai thác d u khí v i vi c ch bi n d u khí. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t m c tăng trư ng s n xu t bình quân toàn Vùng (bao g m c khai thác d u khí) giai đo n 2006-2010 là 3,46%, giai đo n 2011-2015 là 3,23% và giai đo n 2016-2020 là 3,15%. N u không k d u khí m c tăng trư ng tương ng t ng giai đo n là 15,65%, 13,51% và 11,69%. c) Quy ho ch phát tri n - Đ y m nh khai thác d u thô và khí thiên nhiên trên cơ s thăm dò b sung ngu n tài nguyên (ch y u t i Bà R a Vũng Tàu); ph n đ u đ t s n lư ng khai thác trong Vùng giai đo n 2006-2010 chi m 90-95% s n lư ng toàn ngành, giai đo n 2011-2015 chi m 80-90% và giai đo n 2016-2020 chi m 85-90%. - Khai thác đá vôi xi măng t i Tây Ninh và Bình Phư c, đá, cát, s i xây d ng t i Đ ng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà R a Vũng Tàu và Bình Phư c đ m b o đáp ng nhu c u c a Vùng và m t ph n cho Vùng Tây Nam b . - Khai thác sét g ch ngói và cao lanh t i Bình Dương, Đ ng Nai đáp ng nhu c u s n xu t g ch và g m s trong Vùng . - Khai thác nư c khoáng t i Long An và Bà R a Vũng Tàu - Qu ng bauxit t i Bình Phư c đư c xem xét khai thác sau năm 2020. 4.2. Công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n a) Quan đi m phát tri n - T p trung phát tri n nh ng s n ph m có l i th c nh tranh, có ngu n nguyên li u d i dào, có th trư ng tiêu th l n trong nư c và xu t kh u. - Ưu tiên đ u tư công ngh , thi t b tiên ti n đ nâng cao hàm lư ng ch bi n và giá tr gia tăng c a s n ph m, s n xu t s n ph m cao c p, s n ph m m i, gi m s n ph m sơ ch . - Phát tri n công nghi p ch bi n ph i g n v i phát tri n vùng nguyên li u, có s phân công, h p tác ch t ch gi a các đ a phương trong vùng, tránh tình tr ng đ u tư dàn tr i, tranh mua, tranh bán. - Đa d ng hóa v quy mô và lo i hình ch bi n; coi tr ng vi c phát tri n các cơ s s n xu t v a và nh t i các vùng nguyên li u làm nhi m v sơ ch , cung c p cho các nhà máy ch bi n sâu; khuy n khích phát tri n các cơ s ti u th công nghi p, làng ngh truy n th ng. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t m c tăng trư ng s n xu t bình quân toàn ngành giai đo n 2006-2010 là 16,05%, giai đo n 2011-2015 là 14,89% và giai đo n 2016-2020 là 12,52%. c) Quy ho ch phát tri n - T ng bư c chuy n d ch m t s ngành ch bi n t trung tâm các thành ph l n v các t nh trong lân c n như Long An, Ti n Giang, Bình Phư c, Tây Ninh. - Xay xát g o: Phát tri n Long An, Ti n Giang và các t nh Đ ng b ng Sông C u Long. Không xây d ng thêm cơ s xay xát g o thành ph H Chí Minh. - Ch bi n th c ăn chăn nuôi: Giai đo n 2006 - 2010: Hoàn thành xây d ng nhà máy ch bi n th c ăn thu s n Ti n Giang. Kêu g i đ u tư xây d ng m i nhà máy Long An và Bà R a - Vũng Tàu. Giai đo n 2011 -
 3. 2015: Kêu g i đ u tư xây d ng Bình Phư c, Tây Ninh, Ti n Giang 4 nhà máy ch bi n th c ăn chăn nuôi v i t ng công su t t 300-350 ngàn t n/năm. - Công nghi p ch bi n b t s n: Đ u tư hoàn thi n các dây chuy n hi n có nh m nâng cao ch t lư ng b t và x lý ô nhi m môi trư ng. Kêu g i đ u tư xây d ng Tây Ninh nhà máy s n xu t ch t đ n gi m t tinh b t s n công su t 1.000 t n/ năm. - Công nghi p ch bi n các lo i b t ngũ c c, b t dinh dư ng: Giai đo n 2006- 2015: Kêu g i đ u tư nhà máy ch bi t b t dinh dư ng các t nh Đ ng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, thành ph H Chí Minh; ch bi n tinh b t ngô Đ ng Nai; nhà máy xay b t g o, ngô, đ u… Ti n Giang; xay xát lúa mỳ Bà R a - Vũng Tàu. - Công nghi p ch bi n đư ng mía: Giai đo n 2006 - 2010 : Đ u tư đa d ng hoá s n ph m cho các nhà máy đư ng như ch bi n c n t r đư ng, s n xu t bánh k o, ván dăm t bã mía đ nâng cao hi u qu s n xu t. Giai đo n 2011 - 2015 : Khi vi c tr ng mía đã n đ nh, s n lư ng mía gia tăng s m r ng các nhà máy đư ng hi n có và xây d ng m i nhà máy đư ng Bình Phư c. - Công nghi p ch bi n rau qu : Giai đo n 2006 - 2015 : Phát tri n các nhà máy ch bi n rau qu h p, nư c trái cây, rau qu chiên s y và sơ ch rau qu tươi xu t kh u t i các vùng nguyên li u Đ ng nai, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang, Bà R a - Vũng Tàu. Nghiên c u, kêu g i đ u tư ch bi n nư c ng t, rư u vang t nư c ép qu đi u t i Bình Phư c. - Công nghi p ch bi n cà phê: Giai đo n 2006 - 2015: Kêu g i đ u tư xây d ng nhà máy ch bi n cà phê nhân ch t lư ng cao, nhà máy rang xay, ch bi n cà phê hoà tan t i Bình Dương, Đ ng Nai và Bình Phư c. - Công nghi p ch bi n h t đi u: T nay t i 2015 không đ u tư xây d ng thêm nhà máy ch bi n h t đi u, t p trung đ u tư chi u sâu nâng cao ch t lư ng nhân đi u, các dây chuy n ép d u v h t đi u, ch bi n nư c ng t, rư u vang t nư c ép th t qu đi u, làm bánh k o cao c p có pha tr n nhân đi u… đ gia tăng l i nhu n cho công nghi p ch bi n đi u. - Công nghi p ch bi n d u th c v t: Giai đo n 2006 - 2015: Hoàn thi n nhà máy tinh luy n d u t i Bình Dương; di chuy n nhà máy d u Tư ng An v Bà R a - Vũng Tàu k t h p đ u tư m i nhà máy trích ly d u đ u nành v i công su t 300 ngàn t n/năm; kêu g i đ u tư nhà máy trích ly d u cám Long An, Ti n Giang ; nhà máy ép d u Tây Ninh; c i t o, nâng công su t các nhà máy ép d u Đ ng Nai. - Công nghi p ch bi n s a: T nay t i 2015 ngoài vi c m r ng s n xu t các nhà máy hi n có s xây d ng thêm m t s nhà máy Tây Ninh, Long An, Ti n Giang… đ đáp ng nhu c u trong nư c và xu t kh u, gi v ng v trí d n đ u c nư c. - Công nghi p ch bi n th t: C i t o, m r ng các cơ s ch bi n hi n có và kêu g i đ u tư m t s cơ s ch bi n hi n đ i ph c v xu t kh u, b o đ m các yêu c u v ki m tra thú y và v sinh an toàn th c ph m. - Công nghi p ch bi n thu s n: Ti p t c phát tri n t i Bà R a - Vũng Tàu cùng v i c i t o, nâng c p các nhà máy hi n có, kêu g i đ u tư m i m t s nhà máy có công ngh cao, ch bi n sâu, s n ph m đa d ng ph c v xu t kh u. D ch chuy n m t s cơ s ch bi n t thành ph H Chí Minh v Long An và Ti n Giang k t h p nâng công su t và đ i m i công ngh . - Công nghi p rư u, bia, nư c gi i khát: Trong giai đo n đ n năm 2015, hoàn thi n nhà máy bia C Chi v i công su t 200 tri u lít/năm và nâng c p, m r ng các nhà máy bia Đ ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, phát huy công su t nhà máy bia Foster Ti n Giang. Kêu g i đ u tư nhà máy s n xu t nư c trái cây v i công su t 20 tri u lít/năm; nhà máy s n xu t men bia 120.000 t n/năm; nhà máy s n xu t nư c khoáng 30 tri u lít/năm. - Công nghi p ch bi n thu c lá: Trong th i gian t i không xây d ng thêm nhà máy s n xu t thu c lá đi u. T p trung đ u tư chi u sâu nâng cao k thu t ch bi n thu c lá gi m thành ph n đ c h i, gi m ô nhi m môi trư ng, tăng ph m c p thu c lá đ gi m b t thu c lá nh p l u. Đ y m nh đ u tư s n xu t các nguyên, ph li u trong nư c. - Công nghi p ch bi n g : T nay t i 2015, phát tri n công nghi p ch v i vi c kêu g i đ u tư các nhà máy 3 m i có công su t 600-700 ngàn m /năm t i Bình Dương, Đ ng Nai, các nhà máy g bán s i MDF v i t ng 3 công su t 130-150 ngàn m /năm t i Tây Ninh, Đ ng Nai và Bình Phư c s d ng nguyên li u t i các đ a phương. - Công nghi p ch bi n gi y: Trong giai đo n quy ho ch phát tri n s n xu t b t gi y đi t g và cây công nghi p ng n ngày v i quy mô kho ng 200 ngàn t n/năm t i Long An và Bình Phư c; nghiên c u xây d ng nhà máy gi y s d ng nguyên li u gi y ph li u v i quy mô l n t i Bình Dương. Nh ng nhà máy nh , gây ô nhi m môi trư ng, n u không có gi i pháp x lý c n đình ch s n xu t ho c di d i t i v trí thích h p. Tăng cư ng đ u tư phát tri n vùng nguyên li u gi y trong Vùng. 4.3. Công nghi p cơ khí
 4. a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n ngành trên cơ s phát huy m i ngu n l c trong nư c k t h p v i ngu n l c bên ngoài. Nâng cao kh năng chuyên môn hóa và h p tác hóa, tăng năng l c c a ngành t o ti n đ phát tri n các ngành công nghi p khác. - T p trung phát tri n m t s chuyên ngành, s n ph m cơ khí tr ng đi m mà Vùng có ti m năng và l i th so sánh. - Tăng cư ng năng l c t nghiên c u, thi t k , ch t o, đ ng th i đ y m nh vi c ti p thu, ng d ng khoa h c, công ngh tiên ti n đ đ t trình đ công ngh trung bình tiên ti n c a châu Á, ch t o nhi u s n ph m có kh năng c nh tranh cao. b) M c tiêu phát tri n ngành - Xây d ng ngành công nghi p cơ khí đ kh năng đáp ng nhu c u v s n ph m c a các ngành công nghi p khác, ph c v phát tri n kinh t -xã h i c a Vùng và công cu c công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c. - Nâng cao năng su t lao đ ng, ph n đ u tăng hàm lư ng xu t x trong nư c c a các s n ph m cơ khí có ti m năng xu t kh u lên 35 - 40% vào năm 2015. c) Quy ho ch phát tri n + T nh Bình Dương: T p trung phát tri n cơ khí l n (máy công nghi p h ng trung, máy xây d ng, chi ti t và b ph n ô tô, xe máy); + T nh Bà R a -Vũng Tàu: T p trung phát tri n công nghi p cơ khí ph c v d u khí, cán thép các lo i, đóng tàu; + Thành ph H Chí Minh: T p trung phát tri n cơ khí chính xác, s n ph m yêu c u s d ng công ngh tiên ti n, đ s c gi i quy t nh ng yêu c u ph c t p trong ch t o và chuy n giao; s n ph m có giá tr gia tăng cao. + T nh Đ ng Nai: T p trung phát tri n các ngành cơ khí ch t o nh và v a: máy nông nghi p, máy đ ng l c c nh , các chi ti t n i đ a hoá ôtô, xe máy... + T nh Ti n Giang: Phát tri n công nghi p đóng tàu, máy thi t b cho nông nghi p và thu s n; + T nh Long An: Tham gia s n xu t linh ki n ph tùng ô tô, xe máy; máy canh tác; linh ki n cơ khí chính xác và d ng c y t ; đóng tàu... + T nh Tây Ninh: Cơ khí h tr ngành ô tô, xe máy; máy nông nghi p và ch bi n nông s n; thi t b năng lư ng m t tr i... + T nh Bình Phư c: Cơ khí nông nghi p và ch bi n; 4.4. Công nghi p đi n t a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p đi n t trên cơ s huy đ ng m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t , đ c bi t là ngu n l c đ u tư nư c ngoài. - Phát tri n công nghi p đi n t theo chi n lư c ti p c n và đón đ u, đi th ng vào công ngh hi n đ i, l y đ nh hư ng xu t kh u làm ch l c đ tr thành m t xích trong chu i s n xu t khu v c và th gi i. b) M c tiêu phát tri n - Phát tri n ngành đi n t - tin h c thành ngành công nghi p mũi nh n c a Vùng. Ph n đ u đ t m c tăng trư ng s n xu t bình quân c giai đo n quy ho ch là 24%/năm, trong đó giai đo n 2006-2010 đ t 28,11%, giai đo n 2011-2015 đ t 23,99% và giai đo n 2016-2020 đ t 19,33%. Ph n đ u nâng d n t l giá tr gia tăng c a các s n ph m t 5-10% hi n nay lên 15-20% vào năm 2010 và trên 20% giai đo n sau 2010; Kim ng ch xu t kh u đ t 2-3 t USD vào năm 2010. Đ n 2015 xu t kh u đ t 4-5 t USD và 8-9 t USD vào năm 2020. c) Quy ho ch phát tri n Trong giai đo n 2006-2010, t p trung phát tri n t i các t nh, thành ph H Chí Minh, Đ ng Nai, Bình Dương. Thành ph H Chí Minh đóng vai trò ch đ o trong vi c thu hút đ u tư phát tri n ngành (t nghiên c u, thi t k , ch t o và s n xu t), đ c bi t vào các Khu công ngh cao.
 5. Giai đo n sau 2010, m r ng ra các đ a phương trong Vùng, thành ph H Chí Minh s tr thành m t trung tâm thi t k đi n t và bán d n, s n xu t các s n ph m ph c t p, công ngh cao như rô-b t, máy t đ ng, t p trung đào t o chuyên gia thi t k nghiên c u và phát tri n s n ph m; các đ a phương khác, tuỳ vào kh năng s đ m nh n m t ho c nhi u khâu gia công, l p ráp các s n ph m đi n t , bán d n. Chú tr ng phát tri n công nghi p h tr và s n xu t linh ki n cho ngành. 4.5. Công nghi p luy n kim a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p luy n kim trên cơ s s d ng công ngh và thi t b tiên ti n nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng s n ph m, gi m thi u tác đ ng t i môi trư ng, hư ng t i s n xu t các s n ph m ch t lư ng cao, các lo i thép ch t o...; s d ng t ng h p, ti t ki m và hi u qu ngu n tài nguyên khoáng s n c a đ t nư c k t h p v i nguyên li u nh p kh u. - Thu hút các thành ph n kinh t , nh t là đ u tư nư c ngoài, xây d ng các công trình có quy mô l n công đo n thư ng ngu n và s n xu t các s n ph m m i (thép d t) nh m đáp ng nhu c u c a các ngành công nghi p xây d ng, ch t o máy, hoá ch t, ôtô, thi t b đi n - đi n t , đóng tàu, v n t i, đư ng s t, các ngành công nghi p m i… b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t m c tăng trư ng s n xu t bình quân trong giai đo n quy ho ch là 15,8%/năm, trong đó giai đo n 2006-2010 đ t 20,99%, giai đo n 2011-2015 đ t 11,63% và giai đo n 2016-2020 đ t 6,37%. - Ph n đ u đ n năm 2020, trình đ s n xu t đ t m c tiên ti n c a khu v c ASEAN, có kh năng c nh tranh v ch t lư ng và giá c trong môi trư ng c nh tranh toàn c u. c) Quy ho ch phát tri n - M r ng cơ c u s n ph m t ch y u là s n ph m thép dài (thép hình, thép thanh) hi n nay đ n năm 2010 là s n ph m thép cu n, băng, lá cán ngu i và cán nóng (k c thép không r ); sau năm 2010/2015 là phôi thép, thép t m và nhôm. - Đ y m nh di d i các cơ s gây ô nhi m và có nguy cơ gây ô nhi m trong các khu đô th đông dân cư vào khu, c m công nghi p đã quy ho ch trên đ a bàn. - Hư ng phát tri n t p trung t i 3 t nh là Bà R a - Vũng Tàu, Đ ng Nai và Bình Dương. + T i Bà R a - Vũng Tàu s xây d ng các nhà máy cán nóng, cán ngu i, m k m; luy n cán thép không r ; cán nhôm hình (thanh) xu t kh u; luy n thép lò đi n công ngh Consteel tiên ti n trong giai đo n 2006- 2010. Giai đo n 2011-2015: Tri n khai giai đo n hai c a 2 nhà máy cán (POSCO- Hàn Qu c và Phú M ). Giai đo n 2016-2020 d ki n đ u tư t h p hoàn nguyên luy n thép minimill (DR-EAF) và nhà máy đi n phân nhôm. + T i Bình Dương trong giai đo n 2006-2010: Hoàn thành xây d ng và đưa vào s n xu t nhà máy thép cu n cán ngu i c a Công ty tôn Hoa Sen. Xây d ng nhà máy thép cu n cán ngu i c a công ty Sun Steel. Giai đo n sau 2010 ch y u là ti p nh n s d ch chuy n s n xu t t thành ph H Chí Minh đ n. + T i Đ ng Nai trong giai đo n 2006-2010: Hoàn thành m r ng nhà máy cán thép thanh, thép dây c a Công ty Sun Steel. Giai đo n sau 2010 ch y u là ti p nh n s chuy n d ch s n xu t t thành ph H Chí Minh. - Thành ph H Chí Minh trong giai đo n đ n năm 2010 - 2015, t p trung đ u tư đ i m i công ngh , trang thi t b đ x lý ch t th i, gi m thi u ô nhi m môi trư ng t i các cơ s s n xu t không thu c di n ph i di d i và th c hi n vi c di d i ho c chuy n đ i các cơ s gây ô nhi m theo k ho ch. 4.6. Công nghi p hoá ch t a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n công nghi p hóa ch t nh m đáp ng đ m t s s n ph m thi t y u, có l i th trong vùng đ cung c p cho th trư ng trong nư c và tham gia xu t kh u như phân bón, l p ôtô- xe máy, l p xe đ p …. - Hình thành và phát tri n công nghi p hoá d u, hoá dư c v i công ngh hi n đa , t o ra s n ph m có đ s c c nh tranh, góp ph n gi m kim ng ch nh p kh u và chuy n đ i cơ c u ngành. - T i các thành ph ch phát tri n các d án s n xu t hoá ch t áp d ng công ngh cao, ít gây ô nhi m môi trư ng, môi sinh. b) M c tiêu phát tri n T c đ tăng trư ng giá tr s n xu t c a ngành bình quân giai đo n 2006-2010 là 18-19%; giai đo n 2011- 2015 là 16,5-17,5% và giai đo n 2016-2020 là 13-14%.
 6. T tr ng giá tr s n xu t ngành hoá ch t c a Vùng so v i c nư c đ n năm 2010 chi m kho ng 76-77%, năm 2015 kho ng 87-88%. Công nghi p hoá ch t chi m t tr ng kho ng 14-15% trong cơ c u công nghi p Vùng năm 2010 và 16-17% năm 2020. c) Quy ho ch phát tri n - Chuy n đ i cơ c u s n ph m hư ng vào các s n ph m ch l c như s n ph m hoá d u, s n ph m nh a cao c p, ch t t y r a và các s n ph m chăm sóc cá nhân cao c p; săm l p ô tô, xe máy, phân bón; c n ethanol, pin, c quy cao c p, sơn. - Hình thành các khu công nghi p hoá ch t t p trung; th c hi n tri t đ k ho ch di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng vào các khu, c m công nghi p, k t h p đ u tư c i t o, nâng c p và đ i m i thi t b , công ngh . - Các d án quy mô l n, s n xu t các s n ph m ch l c, công ngh tiên ti n, công ngh s ch, s t p trung ch y u t i Thành ph H Chí Minh, Đ ng Nai, Bình Dương và Bà R a - Vũng Tàu. Các d án s n xu t có quy mô nh và v a đư c b trí t i các t nh khác trong vùng. T i Thành ph H Chí Minh, các d án ch y u b trí trong các khu công nghi p chuyên ngành như c n etanol, ch t t y r a b trí t i huy n Nhà Bè; s n ph m nh a, cao su t i huy n Bình Chánh, Hóc Môn; s n xu t thu c, hoá m ph m t i huy n C Chi. T i Tây Ninh, các d án cao su b trí t i khu công nghi p Tr ng Bàng; các s n ph m nh a c m công nghi p B n C i. T i Bình Phư c, các d án cao su b trí t i Đ ng Phú, Bình Long. T i Đ ng Nai các d án áp d ng công ngh s ch b trí trong khu công nghi p Nhơn Tr ch, An Phư c, Gò D u, Tam Phư c. T i Bà R a - Vũng Tàu các nhà máy s n xu t s n ph m hoá d u b trí trong khu liên h p v i nhà máy l c d u. T i Long An phát tri n s n xu t phân bón NPK, các s n ph m nh a. 4.7. Qui ho ch phát tri n ngành d t may, da giày a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n ngành theo hư ng áp d ng công ngh tiên ti n, s n xu t các s n ph m cao c p, th i trang, có giá tr gia tăng cao. Chuy n d ch công đo n x d ng nhi u lao đ ng t trung tâm Vùng sang các t nh khác, vùng khác. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t đ u tư phát tri n, đ c bi t thu hút đ u tư nư c ngoài vào lĩnh v c d t và hoàn t t x lý v i, da giày; - Ưu tiên phát tri n các lĩnh v c th i trang, s n xu t và cung ng nguyên ph li u chính cho ngành d t- may, da- giày trong Vùng và c nư c; - Xây d ng các thương hi u m nh c a ngành, gi m d n t tr ng gia công cho nư c ngoài. b) M c tiêu phát tri n - Ph n đ u đ t m c tăng trư ng s n xu t bình quân trong giai đo n quy ho ch kho ng 11%, trong đó giai đo n 2006-2010 đ t 10,87%, giai đo n 2011-2015 đ t 11,08% và giai đo n 2016-2020 đ t 11,01%, đáp ng 60% nhu c u nguyên ph li u c a c nư c. - Ph n đ u kim ng ch xu t kh u năm 2010 đ t 6 - 6,5 t USD, chi m 50% giá tr xu t kh u d t - may, da - giày c a c nư c; đ t 9 - 10 t USD năm 2015, chi m kho ng 45% c a c nư c và 12 - 13 t USD năm 2020, chi m kho ng 40% c a c nư c. c) Quy ho ch phát tri n - Thành ph H Chí Minh là trung tâm giao d ch, nghiên c u, thi t k m u m t ph c v cho công nghi p d t - may, da - giày c a Vùng và c nư c. - Quy ho ch phát tri n các nhóm s n ph m theo lãnh th như sau: + Kéo s i và s n xu t s i: Các nhà máy ph i đ t g n c ng đ thu n l i cho vi c chuyên ch nguyên ph li u và s n ph m, nên b trí t i Bà R a - Vũng tàu, Đ ng Nai, Bình Dương, Long An, thành ph H Chí Minh. + D t: Các nhà máy g n th trư ng tiêu th và nơi cung c p nguyên li u, t n d ng các đi m g n nhà máy x lý hoàn t t v i, nên b trí t i Đ ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, thành ph H Chí Minh.
 7. + Nhu m hoàn t t, thu c da: Các nhà máy đ t trong các khu công nghi p t p trung, có kh năng gi i quy t v n đ s lý nư c th i, đáp ng yêu c u v môi trư ng nên b trí t i T nh Bình Dương, Đ ng Nai, Long An. + May m c, da giày: S d ng nhi u lao đ ng và ch y u là lao đ ng n nên phát tri n t i Bình Phư c, Ti n Giang, Tây Ninh, Bà R a - Vũng Tàu. + Trung tâm giao d ch, s n xu t nguyên ph li u ngành may, da giày: nên b trí thành ph H Chí Minh, Long An, Đ ng Nai, Bình Dương. 4.8. Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng a) Quan đi m phát tri n - Đ u tư công ngh , k thu t đ s n xu t m t s ch ng lo i v t li u xây d ng m i, cao c p t i m t s đ a phương có l i th , ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t kh u; đáp ng nhu c u trong vùng các v t li u xây d ng thông thư ng trên cơ s ngu n nguyên li u t i đ a phương. - Phát tri n quy mô và phân b s n xu t ph i phù h p v i ngu n tài nguyên, th trư ng tiêu th , đi u ki n giao thông; g n cơ s s n xu t v i cơ s nguyên li u. - Không khuy n khích đ u tư m r ng s n xu t vào nh ng m t hàng cung đã vư t c u, khuy n khích đ u tư nâng cao kh năng c nh tranh c a s n ph m và ph c v xu t kh u. b) M c tiêu phát tri n: - Ph n đ u đ t t c đ tăng trư ng bình quân v giá tr s n xu t giai đo n 2006-2010 là 13-14%, giai đo n 2011-2015: 8,5-9,5% và giai đo n 2016-2020 là 9-10%. - T p trung phát tri n các s n ph m cao c p, s n ph m xu t kh u; đáp ng nhu c u các s n ph m thông thư ng phù h p ngu n nguyên li u t i đ a bàn. c) Quy ho ch phát tri n - Đ u tư s n xu t xi măng t i Tây Ninh và Bình Phư c; xây d ng các tr m nghi n xi măng ph c v nhu c u t i ch t i Bà R a -Vũng Tàu - Đ y m nh công tác di d i các cơ s s n xu t g ch ngói nung th công ra kh i đô th , đ u tư các lò g ch tuy nen và g ch không nung. - S n xu t g m s v sinh : Bình Dương, Đ ng Nai. - S n xu t g ch p lát các lo i : Bình Dương, Đ ng Nai, Long An, Tây Ninh. - S n xu t kính xây d ng, thu tinh : Bà R a-Vũng Tàu, Bình Dương, thành ph H Chí Minh. 4.9. Công nghi p s n xu t và phân ph i đi n a) Quan đi m phát tri n - Phát tri n đi n l c Vùng ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n đi n l c qu c gia, có tính đ n các đi u ki n c th Vùng, đ m b o c p đi n an toàn, n đ nh. - Huy đ ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n trong nư c và v n nư c ngoài, đa d ng hoá các hình th c đ u tư đ phát tri n ngu n đi n. Ưu tiên phát tri n ngu n năng lư ng m i và tái t o cho các đ a bàn thu c vùng sâu, vùng xa, h i đ o. - Ưu tiên xây d ng các công trình thu đi n đa m c tiêu trong Vùng nh m ch ng lũ, c p nư c, phát đi n cho Vùng và h tr c p ngu n cho h th ng. - Phát tri n và hoàn thi n m ng lư i đi n trong Vùng nh m nâng cao đ n đ nh, tin c y cung c p đi n theo tiêu chí N-1, gi m thi u t n th t đi n năng. - Sơ đ lư i đi n ph i có đ d tr và tính linh ho t cao cung c p đi n an toàn, n đ nh, đ m b o ch t lư ng đi n năng (đi n áp và t n s ) cho phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng, đ c bi t đ i v i khu v c trung tâm như thành ph H Chí Minh và các khu ch xu t, khu công nghi p. b) M c tiêu phát tri n Đ m b o cung c p đ y đ nhu c u tiêu dùng đi n cho s n xu t và tiêu dùng dân cư trong Vùng, nâng cao đ tin c y cung c p đi n và ch t lư ng đi n áp, chú tr ng t i các khu v c trung tâm, các khu công nghi p, khu ch xu t. - Trong giai đo n 2006 - 2010 t c đ tăng trư ng đi n năng tiêu th kho ng 18,21%/năm; t c đ tăng trư ng công su t kho ng 16,98%/năm; giai đo n 2011 - 2015 tương ng là 12,47%/năm và 12,11%/năm; giai đo n 2016 -2020 tương ng là 11,2%/năm và 10,8%/năm.
 8. c) Quy ho ch phát tri n Th c hi n theo Quy ho ch phát tri n đi n l c Vi t Nam giai đo n 2006-2015 có xét đ n tri n v ng 2025 và các Quy ho ch phát tri n đi n l c các t nh trong Vùng giai đo n đ n 2015. Kh n trương nghiên c u đ a đi m phát tri n thêm các nhà máy nhi t đi n than công su t l n, đ m b o đáp ng nhu c u c a Vùng trong trư ng h p tăng trư ng cao hơn d ki n. Ph n đ u đ n 2015 trong Vùng s phát tri n thêm 11-13 công trình ngu n đi n v i t ng công su t kho ng 3.700 - 5.000 MW. Sau 2015, xây d ng thêm 2-3 nhà máy nhi t đi n than, công su t t 1200-1800MW, đ ng th i tri n khai xây d ng nhà máy thu đi n tích năng. Phát tri n đ ng b lư i đi n các c p đi n áp nh m đ m b o đáp ng nhu c u dùng đi n cho Vùng. 4.10. Quy ho ch phát tri n khu công nghi p, khu ch xu t a) Quan đi m phát tri n - T p trung thu hút đ u tư đ l p đ y di n tích các khu công nghi p, khu ch xu t hi n có. Ch đ u tư m r ng ho c đ u tư m i khi t l l p đ y đ t đư c trên 75%. Phát tri n các khu công nghi p đ ng b v i h t ng xã h i, chăm lo đi u ki n làm vi c, đ i s ng và nhà cho ngư i lao đ ng. - C n hình thành m t s khu công nghi p chuyên ngành như luy n kim, đi n t tin h c, hoá ch t, đóng tàu, m t s khu công ngh cao. - Các khu công nghi p, khu ch xu t c n đư c đ u tư t m i ngu n v n, nh t là v n t các doanh nghi p và c n đư c đ u tư cơ s h t ng t t nh t đ t o đi u ki n thu hút các nhà đ u tư. b) M c tiêu phát tri n Trong giai đo n đ n năm 2015 - 2020 d ki n m r ng và tri n khai xây d ng thêm kho ng 35 nghìn ha các khu công nghi p, khu ch xu t. c) Quy ho ch phát tri n Đ n năm 2015 t ng di n tích khu công nghi p do Chính ph thành l p c a Vùng s đ t trên 30.662 ha chi m 52,1% so v i c nư c. Các khu công nghi p do các đ a phương thành l p đ n năm 2020 kho ng 23.482 ha, nâng t ng di n tích khu công nghi p c a Vùng đ n năm 2020 đ t kho ng 54.144 ha. (Danh m c các khu công nghi p do Chính ph thành l p xem Ph l c 2). 4.11. Nhu c u v n đ u tư - Nhu c u v n đ u tư giai đo n 2006 - 2015 kho ng 806.171 t đ ng, trong đó cho các ngành công nghi p kho ng 762.546 t đ ng; cho cơ s h t ng các khu công nghi p kho ng 43.625 t đ ng . - Kh năng huy đ ng các ngu n v n d ki n : + V n trong nư c kho ng 65%, bao g m t ngân sách 14 - 15%, vay 29 -30%, v n c a doanh nghi p 21 - 22%. + V n ngoài nư c kho ng 35%, trong đó ngu n đ u tư tr c ti p 32 - 33%. (Danh m c m t s công trình ch y u xem Ph l c 1) 5. Gi i pháp và chính sách 5.1. Nh ng gi i pháp chính a) Gi i pháp v t ch c - Tăng cư ng s h p tác liên k t gi a các t nh trong Vùng và gi a Vùng v i các Vùng kinh t khác trong c nư c. T ng bư c hình thành các c m liên k t doanh nghi p trong đó bao g m doanh nghi p s n xu t, cơ s d ch v công nghi p, cơ s đào t o, cơ s nghiên c u-tri n khai, cơ s cung ng nguyên li u, kho bãi. - Hình thành m t s Khu công ngh cao t i các t nh Đ ng Nai, Bình Dương và thành ph H Chí Minh. - D ch chuy n các nhà máy gây ô nhi m môi trư ng, các ngành s d ng nhi u lao đ ng, s d ng nhi u nguyên v t li u v i kh i lư ng l n ra kh i các trung tâm thành ph , hư ng t p trung vào các khu, c m công nghi p, các vùng ven đô th , g n nơi cung c p nguyên v t li u - Đ y m nh công tác c i cách hành chính, đ gi m phi n hà và chi phí cho các doanh nghi p góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh cho ngành. b) Gi i pháp v v n - V n t Ngân sách Nhà nư c t p trung đ u tư xây d ng k t c u h t ng đ đ n năm 2010 hoàn thành các công trình ch y u, đ m b o th c hi n các m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a các đ a phương trong Vùng; m t ph n h tr cho đ u tư nghiên c u đ i m i khoa h c công ngh và đào t o phát tri n ngu n nhân l c.
 9. - Ưu tiên cho các thành ph n kinh t , các doanh nghi p vay đ u tư phát tri n nh ng lĩnh v c s n xu t kinh doanh mà Nhà nư c khuy n khích. - Huy đ ng và s d ng có hi u qu m i ngu n v n cho đ u tư phát tri n, chú tr ng các ngu n v n c a doanh nghi p, t th trư ng ch ng khoán, t c ph n hoá doanh nghi p, ngu n FDI, v n vay...k t h p l ng ghép gi a các ngu n v n đ phát huy hi u qu . - Khuy n khích thành l p doanh nghi p m i, khuy n khích tư nhân đ u tư s n xu t thông qua vi c đơn gi n hóa các th t c thành l p, t o đi u ki n ti p c n v đ t đai, m t b ng s n xu t, ngu n v n, thông tin... c) Gi i pháp v đ t đai - Phân b k ho ch s d ng đ t m t cách h p lý, có hi u qu , đ c bi t đ t giành cho khu công nghi p. - Có gi i pháp và chính sách tích c c, đ ng b v gi i phóng m t b ng, di dân tái đ nh cư cho các d án b o đ m ti n đ xây d ng. d) Gi i pháp v công ngh - Khuy n khích doanh nghi p đ u tư đ i m i công ngh thi t b , áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i vào s n xu t theo phương châm đ i m i công ngh t ng ph n, t ng công đo n ti n t i đ i m i toàn b . - Phát tri n h th ng thông tin khoa h c và công ngh ph c v công tác nghiên c u c a các doanh nghi p trong vùng. G n ho t đ ng nghiên c u phát tri n c a các cơ s nghiên c u v i các doanh nghi p. đ) Gi i pháp v ngu n nhân l c - T p trung đào t o đ ngu n nhân l c cho các ngành then ch t như: cơ khí, đi n t , công ngh thông tin, s n xu t v t li u m i... cho các khu công nghi p, các d án công nghi p tr ng đi m, các ngành ngh m i, chú tr ng đào t o ngh đ có đ i ngũ công nhân k thu t, nhân viên nghi p v lành ngh đ kh năng n m b t và s d ng thành th o các phương ti n k thu t và công ngh hi n đ i. T ch c đào t o l i đ i ngũ cán b k thu t và qu n lý, nâng ch t lư ng đào t o lên ngang t m các nư c trong khu v c và th gi i. - Th c hi n xã h i hóa công tác đào t o ngh . C ng c và đ u tư phát tri n các Trư ng công nhân k thu t, Trư ng d y ngh c a các đ a phương trong Vùng. - Có các chính sách khuy n khích doanh nghi p và các đ a phương t ch c đào t o ngu n nhân l c b ng các hình th c đào t o theo đ a ch , đào t o t i ch , t ch c d y ngh cho cư dân nông thôn. e) Gi i pháp b o v môi trư ng - Th c hi n nghiêm túc các quy đ nh c a pháp lu t v đánh giá tác đ ng môi trư ng c a d án và đánh giá môi trư ng chi n lư c c a các quy ho ch. - Giành đ ngu n l c cho đ u tư các d án b o v môi trư ng, x lý ch t th i t các nhà máy t i các khu công nghi p. Khuy n khích doanh nghi p tăng tích lu , hình thành ngu n v n h tr ho t đ ng b o v môi trư ng. - Th c hi n đ y đ công tác theo dõi, quan tr c, đo đ c và qu n lý các ch tiêu môi trư ng; thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh b o v môi trư ng c a doanh nghi p. 5.2. Các chính sách ch y u a) Chính sách v th trư ng - Xây d ng đ ng b chính sách kích c u, m r ng th trư ng tiêu th s n ph m công nghi p nông thôn. - M r ng và nâng cao hi u qu các ho t đ ng xúc ti n thương m i, thông tin th trư ng, đ giúp các doanh nghi p m r ng th trư ng, nâng cao hi u qu s n xu t - kinh doanh. - Ti p t c hoàn thi n khung pháp lý liên quan t i thương m i, đ h n ch nh ng hành vi gian l n thương m i (hàng gi , hàng nhái, buôn l u...), vi ph m các nguyên t c và lu t l thương m i qu c t như tr c p, bán phá giá; các hành vi c nh tranh không bình đ ng; nâng cao ý th c c a ngư i tiêu dùng và tăng cư ng vai trò c a H i b o v ngư i tiêu dùng. - Nâng cao vai trò c a các Hi p h i ngành hàng trong công tác xúc ti n thương m i, phát tri n th trư ng và h tr gi a các doanh nghi p trong Vùng. - Ti p t c đ y m nh công tác c i cách hành chính, đ gi m phi n hà và chi phí cho các doanh nghi p, góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh cho ngành. b) Chính sách xúc ti n đ u tư - Công b danh m c các d án công nghi p kêu g i đ u tư trong t ng th i kỳ đ các nhà đ u tư l a ch n các phương án đ u tư thích h p.
 10. - Tri n khai c th hoá các ch trương chính sách phát tri n các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n trong vùng. - Khuy n khích các T p đoàn, T ng công ty l n trong và ngoài nư c đ u tư dư i nhi u hình th c khác nhau vào các ngành ngh công ngh cao, các d án có quy mô l n, công ngh tiên ti n. c) Chính sách huy đ ng v n - Áp d ng chính sách t o v n đ u tư thông qua hình th c thuê tài chính, nh t là thuê tài chính c a các t ch c nư c ngoài. - Áp d ng huy đ ng v n ng trư c đ i v i khách hàng đ đ u tư h t ng, trư c h t là đ u tư cho đi n, nư c và giao thông. - Các đ a phương trong Vùng có k ho ch giành t ngân sách đ a phương 0,5 - 1% t ng thu ngân sách hàng năm đ b sung ngu n kinh phí khuy n công. d) Chính sách v tài chính, thu - T o thu n l i cho các lo i hình doanh nghi p đư c ti p c n các ngu n tài chính m t cách bình đ ng, nhanh chóng. Có cơ ch h tr tích c c cho các ho t đ ng khoa h c công ngh , hình thành doanh nghi p m i, ti p c n th trư ng c a các doanh nghi p v a và nh ... - Các doanh nghi p áp d ng công ngh cao đư c hư ng các chính sách ưu đãi v thu , v s d ng đ t đư c quy đ nh t i Đi u 3, Đi u 4, Quy t đ nh s 53/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách khuy n khích đ u tư t i Khu công ngh cao - T ng đ a phương c n công khai khung giá thuê đ t cho t ng khu v c t o đi u ki n cho các nhà đ u tư l a ch n; ph bi n các bi u thu theo l trình cam k t WTO đ doanh nghi p ch đ ng các gi i pháp th c hi n. - S d ng công c thu , phí m t cách linh ho t, phù h p v i các cam k t qu c t đ khuy n khích c nh tranh bình đ ng, đ ng th i b o h h p lý m t s s n ph m công nghi p. e) Chính sách khoa h c công ngh - Có chính sách h tr m t ph n kinh phí đ đ i m i, chuy n giao công ngh ho c mua thi t k , đào t o nhân l c..... - Hình thành m t s trung tâm nghiên c u và phát tri n m nh đ kh năng cung c p thông tin, tư v n chuy n giao công ngh tiên ti n cho các doanh nghi p trong Vùng. - Có chính sách h tr tài chính đ t o l p và phát tri n th trư ng công ngh , s n xu t s n ph m công ngh cao, s n ph m ch th l n đ u t các k t qu nghiên c u. - Các t nh trong Vùng có k ho ch giành m t ph n ngân sách đ a phương hàng năm đ h tr cho các ho t đ ng khoa h c công ngh , nghiên c u tri n khai áp d ng công ngh m i, các chương trình, đ tài nghiên c u khoa h c, áp d ng các gi i pháp h u ích... - C n có chính sách thu hút cán b qu n lý gi i, các chuyên gia khoa h c k thu t đ u đàn, công nhân có tay ngh cao như ưu đãi v nhà , phương ti n đi l i, phương ti n làm vi c, ph c p lương... g) Chính sách phát tri n vùng nguyên li u - Khuy n khích hình thành m i liên k t gi a nhà s n xu t v i ngư i cung c p nguyên li u b ng nhi u hình th c phù h p trên cơ s hài hoà l i ích đ phát tri n vùng nguyên li u và n đ nh ngu n cung c p. - Các đ a phương, doanh nghi p có cơ ch h tr ngư i tr ng nguyên li u v gi ng, áp d ng các ti n b k thu t trong thâm canh, chăm sóc cây tr ng, v t nuôi, thu hái và sơ ch , b o qu n, v n chuy n đ nâng cao ch t lư ng nguyên li u và hi u qu s n xu t. h) Chính sách đào t o và s d ng lao đ ng - Có chính sách thu hút các trí th c, chuyên gia, th lành ngh v công tác t i các đ a phương trong vùng. Nh ng cán b tr có năng l c c n đư c g i đi đào t o t i các nư c phát tri n. - Th c hi n chính sách tuy n d ng cán b thông qua thi tuy n, b trí đúng ngư i, đúng vi c; chuy n d n hình th c b nhi m giám đ c doanh nghi p sang hình th c ký h p đ ng. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh trong Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam th c hi n quy ho ch này và tham gia có hi u qu các ho t đ ng c a Ban ch đ o đi u ph i phát tri n các Vùng Kinh t tr ng đi m do Phó th tư ng Chính ph ph trách.
 11. 2. Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Xây d ng, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p tri n khai c th hoá các gi i pháp, chính sách nêu trong Quy t đ nh này. 3. U ban nhân dân các t nh trong Vùng Kinh t tr ng đi m phía Nam ch đ o các S Công nghi p: - Hoàn thi n quy ho ch phát tri n công nghi p trên đ a bàn m i t nh, thành ph cho phù h p v i quy ho ch t ng th c a Vùng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p tri n khai các d án. - Đưa các n i dung tri n khai quy ho ch công nghi p theo Vùng vào k ho ch hàng năm, k ho ch 5 năm (đ n năm 2015) đ B Công nghi p t ng h p, cân đ i. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh trong Vùng Kinh t tr ng đi m Phía Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Hoàng Trung H i - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - UBKT&NS c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ; - Công báo; - Các V NLDK, CLH, TDTP, KHCN, TCKT, HTQT; - C c CNĐP; - Vi n CLCSCN; - Lưu: VT, KH. PH L C 1. DANH M C CÁC D ÁN Đ U TƯ CH Y U GIAI ĐO N 2006-2015 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 30 /2007/QĐ-BCN ngày 17 tháng 7 năm 2007) 1. NGÀNH CÔNG NGHI P KHAI KHOÁNG 2006-2010 2011-2015 Đ a phương TT Tên d án S n V nđ u S n lư ng V n đ u tư lư ng tư T n khai các m d u B ch H , R ng, 22,5- 1 Đ i Hùng, R ng Đông, H ng Ng c, 23,5 Ng c L c B o 800-1.000 tri u t n 20,5-21,5 tri u s n tri u U$ t n s n lư ng lư ng Tăng s n lư ng các m m i khai thác: 2 quy d u (năm quy d u khí Lan Tây, d u Sư T Đen 2010) (năm Khai thác m khí m i: R ng Đôi, R ng 600-750 2015) 3 Đôi Tây và Lan Đ tri u U$
 12. 2006-2010 2011-2015 Đ a phương TT Tên d án S n V nđ u S n lư ng V n đ u tư lư ng tư T n khai các m d u B ch H , R ng, 4 Đ i Hùng, R ng Đông, H ng Ng c, Ng c L c B o 1.100- Khai thác m khí H i Th ch, M c Tinh, 1.500 5 Th Tinh, Thiên Nga, Kim Cương Tây, tri u U$ Sư T Tr ng Khai thác m d u R ng Tr và Tê Giác 6 Tr ng Thăm dò các khu v c quanh m Tê 1.000- Giác Tr ng; tìm ki m, thăm dò các lô 1.000-1.300 7 1.500 m b C u Long, Nam Côn Sơn, Tư tri u U$ tri u U$ Chính-Vũng Mây.
 13. 2. NGÀNH CÔNG NGHI P CH BI N NÔNG LÂM THU S N Giai đo n 2006÷ 2010 ÷ Giai đo n 2011÷ 2015 ÷ Giai đo n 2016÷ 2025 ÷ ST Đa Các d án đ u tư T phương V n đ u tư V n đ u tư V n đ u tư Công su t Công su t Công su t (t đ ng) (t đ ng) (t đ ng) Công nghi p xay xát 3 3 3 1 TP.HCM - Kho b o qu n 100.000m 100,0 100.000m - 100.000m 3 3 3 2 Long An - Kho b o qu n 50.000m 50,0 100.000m 50,0 100.000m - 3 C vùng - Đ u các dây chuy n đánh bóng, tách 400.000T/M 80,0 800.000T/n 80,0 800.000T/n - m u - ĐTCS và đ i m i thi t b - 50,0 - 80,0 - 150,0 Công nghi p CB th c ăn chăn nuôi 150,0 1 Đ ng Nai - ĐT XD nhà máy CB th c ăn chăn nuôi 300.000T/n 22,0 500.000T/n 150,0 500.000T/n - 2 Bà R a - - ĐT XD nhà máy CB th c ăn chăn nuôi 100.000T/n 80,0 200.000T/n 80,0 500.000T/n 200,0 VT 3 Ti n Giang - Hoàn ch nh Nhà máy CB th c ăn thu 160.000T/n 300,0 160.000T/n - 300.000T/n 250,0 s n 4 C vùng ĐTCS và đ i m i thi t b các nhà máy - 120,0 - 150 - 300,0 Công nghi p ch bi n tinh b t s n 1 Tây Ninh - ĐTXD Nhà máy CB m t nha t b s n 10 tsp/ngày 10,0 20Tsp/ngày 10,0 20Tsp/ngày - 2 C vùng ĐTCS nâng cao ch t lư ng b t, x lý môi - 100,0 - 100,0 - 100,0 trư ng Công nghi p sơ ch m cao su
 14. 1 Bình - ĐTXD 3 nhà máy sơ ch m cao su 3 x 10.000T/n 120,0 3 x 20.000T/n 60.0 3 x 20.000T/n - Phư c 2 Bình - ĐTXD 2 nhà máy sơ ch m cao su 2 x 10.000T/n 80,0 2 x 20.000T/n 40.0 2 x 20.000T/n - Dương 3 Đ ng Nai - ĐTXD 2 nhà máy sơ ch m cao su 2 x 6.000T/n 40,0 2 x 10.000T/n 20.0 2 x 6.000T/n - 4 Tây Ninh - ĐTXD 2 nhà máy sơ ch m cao su 2 x 6.000T/n 40,0 2 x 10.000T/n 20.0 2 x 6.000T/n - 5 Bà R a - - ĐTXD nhà máy sơ ch m cao su 6.000T/n 20,0 10.000T/n 10.0 10.000T/n - VT 6 C vùng Đ u tư chi u sâu, đ i m i thi t b - 100,0 - 100.0 - 200,0 Công nghi p ch bi n d u th c v t 1 Bình - Hoàn ch nh và đưa vào s n xu t n/m 120.000T/n 300,0 120.000T/n - 120.000T/n - Dương d u Đasô - C i t o, m r ng n/m ép d u th c v t 60.000T/n 100,0 60.000T/n - 60.000T/n - 2 Bà R a - - ĐTXD nhà máy trích ly d u đ u nành 300.000T/n 320,0 300.000T/n - 600.000T/n 320,0 VT Công nghi p ch bi n Rư u-Bia-Nư c gi i khát 1 TP. HCM - XD 3 nhà máy Bia Sài Gòn-C Chi 200 tr lít/n 4.000,0 300 tr lít/n 2.000,0 500 tr lít/n 4.000,0 2 Đ ng Nai - ĐT m r ng s n xu t nhà máy Bia 20 tr lít/n 300,0 20 tr lít/n - 20 tr lít/n - 3 Bà R a - - ĐT M r ng s n xu t nhà máy Bia 10 tr lít/n 160,0 10 tr lít/n - 10 tr lít/n - VT 4 Ti n Giang Phát huy h t công su t nhà máy Bia 70 tr lít/n 50,0 70 tr lít/n - 70 tr lít/n - Foster 5 Long An Nhà máy bia quy mô l n 50-100 tr.lít/n
 15. Công nghi p s n xu t gi y 1 Đ ng Nai - M r ng s n xu t Cty gi y Tân Mai 200.000t/n 200.000T/n - 200.000T/n 150.000Tb t/n 1600,0 150.000T/n 150.000T/n - M r ng s n xu t Cty c ph n gi y 100.000T gi y/n 300,0 100.000T/n - 100.000T/n Đ ng Nai 60.000Tb t/n 60.000T/n 60.000T/n - M r ng PX gi y bao bì nhà máy G 50.000T/n 100,0 - 50.000T/n Đ ng Nai 2 Bình - M r ng s n xu t Cty Gi y Bình An 100.000T gi y/n 100.000T/n - 100.000T/n Dương 60.000Tb t/n 200,0 60.000T/n 60.000T/n Bình Nhà máy gi y kraft Vina (Thái Lan) 220.000 t n/năm 136 tri u Dương USD 3 Long An Nhà máy b t gi y Phương Nam, H, 100.000T/n Th ch Hoá 4 Bình Đ u tư xây d ng nhà máy b t gi y - - 50.000T/n 1.800,0 100.000T/n 1000,0 Phư c 5 C vùng MRSX các nhà máy hi n có 400.000T/n 1,000 600.000T/n 1000,0 1.000.000T/n 2.500,0 3. NGÀNH CƠ KHÍ V n đ u tư (t đ ng) STT D án S n ph m 2006-2010 2011-2015 T l nh, máy gi t 50.000 cái/năm. N i cơm đi n, máy 1 Xây d ng m i nhà máy thi t b đi n dân d ng 100 150 xay sinh t 500.000 cái/năm Xây d ng nhà máy s n xu t k t c u phi kim lo i, thi t b phi 2 20.000 T/năm 20 20 tiêu chu n 3 Xây d ng xư ng đúc ng gang c u ng d n n c1000 T/ năm 15 10
 16. 4 Xư ng s n xu t khung nhà thép 5.000 t n/năm 47 5 N/m SX bulông, c vít, đinh tán, vòng đ m 300tr.SP/năm 78 6 N/m s n xu t ng thép (d u khí) 10000T n/năm 78 7 N/m đóng s a ch a tàu bi n Long Sơn Sau năm 2015 đ u t m r ng 930 1.550 N/m SX van công nghi p ph c v d u khí, hoá ch t CN đi n, 8 3.000t n/năm (sau năm 2015) 1.550 CN đóng tàu 9 N/m cơ khí n ng 20.000 t n/năm (sau năm 2015) 15.500 10 D án s n xu t ô tô buýt: 1.200 xe/năm 4,2 tr.USD. 2.000 xe/năm. Sau 2,9 tr. 11 D án s n xu t ô tô mini buýt 2 tr. USD năm 2010 nâng công su t lên 4.000 xe/nam USD T l nh: 100.000 cái/năm Máy đi u hoà không khí: 50.000 cái/năm Máy hút 12 Nhà máy s n xu t thi t b đi n gia đình b i: 10.000 cái/năm N i cơm 20 tr. USD đi n: 100.000 cái/năm Máy xay sinh t : 50.000 cái/năm Công tơ đi n, đ ng h đo các thông s đi n các lo i. 13 D án đ u tư m i Nhà máy s n xu t đ ng h đo đ m đi n: 12 tr. USD S n lư ng: 5 tri u s n ph m/năm. 14 D án đ u tư NM ch t o d ng c c t g t cho máy công c 500 T/năm. 10 tr. USD S n ph m,: Bu-lông, đai c, vòng đ m lò xo ch t lư ng 15 Đ u tư nhà máy ch t o s n ph m quy ch m i cao ph c v cho công nghi p ô tô, xe máy, đư ng s t, 4,5 tr. USD c u... - S n lư ng 3.000 T/năm 16 Nâng cao năng l c thi t k ch t o Công ty CK Tây Ninh 500 T n thi t b /năm 40 17 Nhà máy SX thi t b đi n và khí c đi n 100.000 SP/năm 40
 17. 5.000 T n/năm. Sau năm 2010 có th m r ng lên 18 Cơ s ch t o k t c u thép 20 20 6.000T n/năm 2000 t n SP/năm. 19 NM SX thanh nhôm đ nh hình 50 40 Sau 2010 nâng CS lên 4.000 t n SP/năm 20 Đ u tư cơ s ch t o c u ki n kim lo i 1.500 t n s n ph m/năm 10 30 21 NM SX và l p ráp đ đi n gia d ng 500.000 SP/năm - 50 5000 xe và ph tùng/năm. 22 NM SX ph tùng và l p ráp xe máy 40 40 Sau 2010 nâng CS lên g p đôi
 18. 4- NGÀNH CÔNG NGHI P ĐI N T V n ĐT (tr. USD) TT Tên d án 06-10 11-15 10 S n xu t m ch in nhi u l p 17 10 15 D án nhà máy s n xu t đóng gói chíp c a Intel 300 305 17 Các d án tăng v n c a Nidec 150 200 19 S n xu t t m silicon 50 50 20 S n xu t màn tinh th l ng cho ĐT di đ ng 20 20 21 S n xu t b nh đ ng NAND 30 20 23 S n xu t "than nano" l ng và ng than nano 10 20 25 S n xu t các thi t b đi n t s d ng cho thanh toán ngân hàng 15 10 27 S n xu t các thi t b đi n t cho ngành đi n l c 10 10 31 S n xu t, l p ráp màn hình tivi LCD, Plasma 10 30 34 M r ng và tăng v n c a các d án FDI hi n có 150 200 5 S n xu t, l p ráp các thi t b thu phát không dây 30 20 7 Dây chuy n l p ráp máy tính đ bàn + xách tay 7 10 8 S n xu t, l p ráp các thi t b truy n hình k thu t s đa ch c năng 10 10 10 S n xu t linh ki n và l p ráp các thi t b lu tr s , đĩa, băng t 25 50 13 S n xu t b n m ch in d o dùng trong các thi t b đi n t s 50 30 1 S n xu t b nh DRAM và DDRAM cho máy tính đ bàn và laptop 30 20 3 S n xu t th nh di đ ng cho máy nh, máy tính, camera 30 20 4 S n xu t các thi t b đi n t c m bi n 15 20
 19. 19 5- NGÀNH HOÁ CH T V n đ u tư (T đ ng) TT D án Công su t 2006 - 2011 - 2010 2015 Nhà máy s n xu t l p ô tô theo công 1 ngh radian 2-3 tri u b /năm 1.500 6 Nhà máy s n xu t pin nhiên li u r n 5 tri u s n ph m/năm 300-500 Nhà máy ho c xư ng s n xu t pin 1 – 1,5 tri u s n 7 Niken Hydro kim lo i ho c pin ion - Li ph m/năm 200 2 Nhà máy s n xu t băng t i và dây 1 tri u m băng t i và 3 1.000 10 curoa tri u m dây curoa/năm 13 Nhà máy s n xu t pin ion - Li 5 tri u s n ph m/năm 300-500 17 Nhà máy s n xu t ethanol 100 tri u lít/năm 1600 18 Nhà máy s n xu t Formaldehyt 300.000 t n/năm 300 19 Nhà máy s n xu t etylen và polyetylen 300.000 t n/năm 4.960 20 Nhà máy s n xu t PVC 100.000 t n/năm 1.085 21 Nhà máy l c d u Long Sơn 6,5 tri u t n/năm 20.150 26 Nhà máy s n xu t phân NPK 300.000 t n/năm 30 Nhà máy s n xu t săm l p ôtô, máy 3.120 27 kéo 1 tri u b /năm 6- NGÀNH D T-MAY, DA-GIÀY V i d t kim: (Bình quân công su t 1.000 t n.năm/nhà máy) 2010 2015 2020 T nh SL VĐT (t SL (T n) VĐT (t SL (T n) VĐT (t (T n) đ ng) đ ng) đ ng) Đ ng Nai 2.000 50 1.000 25 2.000 50 Long An 1.000 25 2.000 50 1.000 25 Bình Dương 1.000 25 1.000 25 1.000 25 Tp. H Chí Minh 1.000 25
 20. 20 T ng c ng 5.000 125 4.000 100 4.000 100 May m c: (Bình quân 2 tri u s n ph m.năm/nhà máy) 2010 2015 2020 T nh SL VĐT (t SL VĐT (t SL VĐT (t (Tr.SP) đ ng) (Tr.SP) đ ng) (Tr.SP) đ ng) Bà R a- Vũng Tàu 6 30 4 20 4 20 Đ ng Nai 6 30 4 20 4 20 Long An 10 50 10 50 20 100 Bình Dương 4 20 4 20 4 20 Tây Ninh 10 50 20 100 20 100 Bình Phư c 6 30 20 100 20 100 Ti n Giang 6 30 20 100 10 50 T ng c ng 48 250 82 410 82 410 Da giày: (Bình quân công su t 2 tri u s n ph m.năm/nhà máy) 2010 2015 2020 T nh SL VĐT (t SL VĐT (t SL VĐT (t (Tr.SP) đ ng) (Tr.SP) đ ng) (Tr.SP) đ ng) Bà R a- Vũng Tàu 6 42 4 16 4 16 Đ ng Nai 6 42 4 16 4 16 Long An 10 70 10 40 20 80 Bình Dương 6 42 4 16 4 16 Tây Ninh 10 70 20 80 20 80 Bình Phư c 6 42 20 80 20 80 Ti n Giang 6 42 20 80 10 40 T ng c ng 50 350 82 574 82 574

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản