Quyết định số 30/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 30/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2007/QĐ-BGTVT về Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng bảo vệ trên tàu hoả do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 30/2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V B I DƯ NG NGHI P V AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG S T CHO L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 55/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh v t ch c, nhi m v , quy n h n, trang thi t b , trang ph c, phù hi u và công c h tr c a l c lư ng b o v trên tàu ho ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đư- ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: Như Đi u 3; VP Chính ph (đ b/c); Các B LĐTB&XH, GD&ĐT, Công an; TCTy Đư ng s t Vi t Nam; H Nghĩa Dũng UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); Công báo; Website Chính ph ; Lưu: VT, TCCB(ĐT). 0
  2. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc QUY Đ NH V B I DƯ NG NGHI P V AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG S T CHO L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 30/2007/QĐ- BGTVT ngày 29 tháng 06 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh v m c đích, yêu c u, n i dung, chương trình b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân có liên quan. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i l c lư ng b o v trên tàu ho , cơ s đào t o, t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh v n t i hành khách, hàng hóa trên đư ng s t qu c gia ho c có các ho t đ ng liên quan đ n đư ng s t qu c gia. 2. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i các l c lư ng b o v cơ quan, xí nghi p thu c doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t. 3. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Chương 2: M C ĐÍCH, YÊU C U VÀ N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG NGHI P V AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG S T Đi u 3. M c đích Trang b nh ng ki n th c và k năng th c hành cơ b n cho l c lư ng b o v trên tàu ho đ th c hi n t t nhi m v và quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. Yêu c u 1. K t thúc khoá b i dư ng, h c viên ph i n m đư c các ki n th c cơ b n v nghi p v an toàn giao thông đư ng s t, bao g m: a) Các ki n th c pháp lu t cơ b n có liên quan đ n công tác an toàn giao thông đư ng s t; b) Các ki n th c cơ b n v nghi p v v n t i hàng hoá và hành khách, quy trình, quy ph m đư ng s t; c) Các ki n th c và k năng th c hành cơ b n x lý các tình hu ng liên quan đ n an toàn giao thông đư ng s t. 2. Sau khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cơ b n, l c lư ng b o v trên tàu ho v n ph i đư c thư ng xuyên b túc, c p nh t các n i dung m i liên quan đ n nghi p v an toàn giao thông đư ng s t. Đi u 5. N i dung b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t 1. N i dung, chương trình b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t TT N i dung Th i lư ng Gi i thi u Lu t Đư ng s t và m t s văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c 1 06 ti t hi n Lu t Đư ng s t 2 Quy đ nh v l c lư ng b o v trên tàu ho 04 ti t Quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông v n t i đư ng 3 04 ti t s t 0
  3. 4 Quy đ nh v trình t , n i dung ki m tra an toàn giao thông v n t i đư ng s t 12 ti t 5 Quy t c gi i quy t tai n n giao thông đư ng s t 12 ti t 6 Nghi p v v n t i hành khách, hàng hoá 12 ti t 7 Quy ph m k thu t khai thác đư ng s t 12 ti t 8 Quy trình ch y tàu và công tác d n đư ng s t 12 ti t 9 Quy trình tín hi u đư ng s t 12 ti t 10 Cách th c và đi u ki n s d ng m t s trang thi t b trên tàu ho 04 ti t 11 Quy trình k thu t v an toàn lao đ ng 04 ti t 12 Trình t tác nghi p c a nhân viên công tác trên tàu ho 04 ti t 13 Quy trình sơ c p c u n n nhân 04 ti t 14 Th c hành trên tàu ho 08 ti t T ng c ng 110 ti t 15 Ki m tra k t thúc khoá h c 150 phút 2. N i dung ki m tra k t thúc khóa h c a) Bài ki m tra k t thúc khoá h c g m 30% ki n th c v pháp lu t; 30% ki n th c v nghi p v v n t i, quy ph m, quy trình đư ng s t; 40% ki n th c v x lý các tình hu ng liên quan đ n an toàn giao thông đư ng s t. b) Bài ki m tra ch m theo thang đi m 10. H c viên đ t yêu c u khi k t qu bài ki m tra k t thúc khoá h c đ t t 6 đi m tr lên. 3. Các khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t đư c th c hi n theo hình th c t p trung t i các Cơ s đào t o có đào t o các chuyên ngành đư ng s t (sau đây g i chung là Cơ s đào t o) đư c cơ quan có th m quy n công nh n. 4. K t thúc khoá b i dư ng, nh ng h c viên đ t yêu c u s đư c Cơ s đào t o c p Gi y ch ng nh n hoàn thành khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t. Chương III: TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN LIÊN QUAN Đi u 6. Trách nhi m c a Cơ s đào t o 1. Xây d ng đ cương chi ti t các n i dung b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Quy đ nh này, trình C c Đư ng s t Vi t Nam th m đ nh và phê duy t. 2. T ch c các khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho theo đúng quy đ nh, đ m b o ch t lư ng. 3. T ng h p danh sách các h c viên đ t yêu c u qua khóa b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t báo cáo C c Đư ng s t Vi t Nam. 4. C p Gi y ch ng nh n hoàn thành khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho nh ng h c viên đ t yêu c u theo m u quy đ nh t i Ph l c c a Quy đ nh này. Đi u 7. Trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t 1. L p k ho ch, ph i h p v i Cơ s đào t o t ch c các khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho theo quy đ nh. 2. T o đi u ki n thu n l i đ l c lư ng b o v trên tàu ho tham gia đ y đ các khoá b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t do Cơ s đào t o t ch c. 3. Thư ng xuyên t ch c c p nh t và b túc các n i dung m i có liên quan đ n nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho . 4. Đ nh kỳ hàng năm t ch c ki m tra v nghi p v an toàn giao thông đư ng s t đ i v i l c lư ng b o v trên tàu ho . Đi u 8. Trách nhi m c a C c Đư ng s t Vi t Nam 1. T ch c th m đ nh và phê duy t đ cương chi ti t các n i dung b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 5 c a Quy đ nh này. 1
  4. 2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng hư ng d n, ki m tra, đôn đ c, ch đ o các t ch c và cá nhân có liên quan th c hi n Quy đ nh này. Chương IV: T CH C TH C HI N Đi u 9. Đi u kho n thi hành Sau 24 tháng, k t khi Quy đ nh này có hi u l c, các t ch c, cá nhân có liên quan ph i hoàn t t vi c b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu ho . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c c n s a đ i, b sung, các đơn v g i văn b n v C c Đư ng s t Vi t Nam đ t ng h p, báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, quy t đ nh PH L C M u Gi y ch ng nh n hoàn thành khóa b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t 1. N i dung Gi y ch ng nh n a) M t trư c: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (1) Đ c l p – T do – H nh phúc (2) GI Y CH NG NH N (3) HOÀN THÀNH KHÓA B I DƯ NG NGHI P V AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG S T (4) b) M t sau: CƠ QUAN CH QU N (5) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (8) TRƯ NG…………………………(6) Đ c l p – T do – H nh phúc (7) GI Y CH NG NH N (9) Hi u trư ng Trư ng : .......................................................(10) nh 3x4 Ch ng nh n: Ông (bà) : ............................................................................... Ngày tháng năm sinh : ........................................................... Đơn v công tác : .................................................................... Đã hoàn thành khóa b i dư ng nghi p v an toàn giao thông đư ng s t S Q : (11) t ch c t i Trư ng ................................................................. Vào s s : t ngày ….. tháng …. năm …… đ n ngày …...tháng …. năm…. …….., ngày ..... tháng .... 2 năm …. HI U TRƯ NG (12) (Ký tên, đóng d u)
  5. 2. Hình th c c a Gi y ch ng nh n : a) Quy cách: Gi y ch ng nh n in trên gi y d y, kích thư c 13 x 17 cm. b) Ki u ch , kh ch và màu ch : * M t trư c : N n màu đ , ch màu vàng, trong đó: - M c (1) : Kh ch 12, ki u ch Time New Roman in hoa đ m; - M c (2) : Kh ch 12, ki u ch Time New Roman in thư ng đ m; - M c (3) : Kh ch 26, ki u ch Time New Roman in hoa đ m; - M c (4) : Kh ch 14, ki u ch Time New Roman in hoa đ m; * M t sau : N n màu tr ng, ch màu đen, trong đó: - M c (5), (6),(7), (12), : Kh ch 12, ki u ch Time New Roman in hoa đ m; - M c (8) : Kh ch 12, ki u ch Time New Roman in thư ng đ m; - M c (9) : Kh ch 16, ki u ch Time New Roman in hoa đ m; - M c (10), (11) : Kh ch 12, ki u ch Time New Roman in thư ng. 3
Đồng bộ tài khoản