Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
22
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 30/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH HO T NG BAO THANH TOÁN C A CÁC T CH C TÍN D NG BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 1096/2004/Q -NHNN NGÀY 06/9/2004 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p năm 2005; Căn c Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính; Căn c Ngh nh s 95/2008/N -CP ngày 25/8/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2001/N -CP ngày 02/5/2001 v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch ho t ng bao thanh toán c a các T ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 1096/2004/Q -NHNN ngày 06/9/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (sau ây vi t t t là Quy ch ho t ng bao thanh toán ) như sau: 1. Các thu t ng sau t i Quy ch ho t ng bao thanh toán ư c s a i như sau: - “H p ng mua, bán hàng hoá” thành “H p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ”. - “Mua, bán hàng hoá” thành “Mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ”; - “Ch ng t bán hàng” thành “Ch ng t mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ”. - “Bên mua hàng” thành “Bên mua hàng hoá, s d ng d ch v ”.
  2. - “Bên bán hàng” thành “ Bên bán hàng hoá, cung ng d ch v ” 2. Kho n 2 i u 1 ư c s a i, b sung như sau: “2. i tư ng áp d ng: 2.1. T ch c tín d ng th c hi n nghi p v bao thanh toán, g m: a. T ch c tín d ng thành l p và ho t ng theo Lu t các T ch c tín d ng: - Ngân hàng thương m i nhà nư c; - Ngân hàng thương m i c ph n; - Ngân hàng liên doanh; - Ngân hàng 100% v n nư c ngoài; - Công ty tài chính; - Công ty cho thuê tài chính. b. Ngân hàng nư c ngoài ư c m chi nhánh t i Vi t Nam theo Lu t T ch c tín d ng. 2.2. Khách hàng ư c t ch c tín d ng bao thanh toán là các t ch c kinh t Vi t Nam và nư c ngoài bán hàng hoá, cung ng d ch v (sau ây vi t t t là bên bán hàng) và ư c th hư ng các kho n ph i thu phát sinh t vi c bán hàng hoá, cung ng d ch v theo tho thu n gi a bên bán hàng và bên mua hàng hoá, s d ng d ch v (sau ây vi t t t là bên mua hàng) t i h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v . i v i Công ty cho thuê tài chính, ch ư c th c hi n bao thanh toán i v i khách hàng là bên thuê c a Công ty cho thuê tài chính”. 3. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “b. T l n x u trên t ng dư n t i th i i m cu i t ng tháng c a ba tháng g n nh t dư i 5%; không vi ph m các quy nh v các t l m b o an toàn trong ho t ng ngân hàng;” “3. i v i Công ty cho thuê tài chính, ch ư c th c hi n ho t ng bao thanh toán khi có m c v n i u l tương ương v i m c v n pháp nh quy nh i v i Công ty tài chính,”. 4. i u 8 ư c b sung Kho n 3 như sau: “3. Các tài li u trong h sơ ph i là b n chính, trư ng h p là các b n sao trong h sơ ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p b n chính ho c ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t.” 5. i u 10 ư c s a i, b sung như sau:
  3. “2. T ch c tín d ng ph i g i t i Ngân hàng Nhà nư c các s báo ã ăng, b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n và các tài li u khác có liên quan. 3. Trong th i h n sáu tháng, k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n, t ch c tín d ng ph i ti n hành th c hi n ho t ng bao thanh toán. H t th i h n quy nh, n u t ch c tín d ng không ti n hành ho t ng bao thanh toán, văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c s h t hi u l c.” 6. i m d, , e Kho n 1 i u 13 ư c s a i như sau: “d. Bên bán hàng g i văn b n thông báo v h p ng bao thanh toán cho bên mua hàng và các bên liên quan, trong ó nêu rõ vi c bên bán hàng chuy n giao quy n òi n cho ơn v bao thanh toán và hư ng d n bên mua hàng thanh toán cho ơn v bao thanh toán. . Bên mua hàng g i văn b n cho bên bán hàng và ơn v bao thanh toán xác nh n v vi c ã nh n ư c thông báo và cam k t v vi c th c hi n thanh toán cho ơn v bao thanh toán. Trư ng h p bên mua hàng không có văn b n cam k t th c hi n thanh toán cho ơn v bao thanh toán thì vi c ti p t c th c hi n bao thanh toán gi a bên bán và ơn v bao thanh toán s do hai bên quy t nh và t ch u trách nhi m khi có r i ro phát sinh. e. Bên bán hàng chuy n giao b ng kê kèm b n g c h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; ch ng t mua bán hàng hoá, cung ng d ch v và các ch ng t khác liên quan n các kho n ph i thu cho ơn v bao thanh toán. N u tài li u nêu trên là b n sao có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n thì s do bên bán hàng, ơn v bao thanh toán tho thu n và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình khi có r i ro phát sinh;” 7. i u 19 ư c b sung Kho n 8 và Kho n 9 như sau: “8. Các kho n ph i thu phát sinh t h p ng cung ng d ch v trong lĩnh v c xây d ng; lĩnh v c tài chính, ngân hàng theo ph l c ính kèm; 9. H p ng mua bán hàng hoá và cung ng d ch v có tho thu n không ư c chuy n giao quy n và nghĩa v trong h p ng”. 8. i u 23 ư c s a i, b sung như sau: - S a i i m b, Kho n 1: “ ư c yêu c u bên bán hàng chuy n giao toàn b b ng kê kèm b n g c ho c b n sao có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n v h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; ch ng t mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; quy n, l i ích và các gi y t liên quan n kho n ph i thu ư c bao thanh toán”. -B i m a, Kho n 2, i u 23; 9. i m d Kho n 2 i u 24 ư c s a i, b sung như sau:
  4. “d. Chuy n giao y và úng h n cho ơn v bao thanh toán toàn b b ng kê kèm b n g c (ho c b n sao có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n) h p ng mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; ch ng t mua bán hàng hoá, cung ng d ch v ; quy n, l i ích và các gi y t khác có liên quan n kho n ph i thu ư c bao thanh toán theo tho thu n trong h p ng bao thanh toán”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch và các thành viên H i ng Qu n tr , Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát và T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (02 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); - Lưu VP, Pháp ch , V CNH. Tr n Minh Tu n PH L C DANH M C CÁC DNCH V TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG (*) A. DNCH V B O HI M VÀ DNCH V LIÊN QUAN N B O HI M: 1. B o hi m tr c ti p (k c ng b o hi m): - Nhân th - Phi nhân th 2. Tái b o hi m và tái như ng b o hi m; 3. Trung gian b o hi m, như môi gi i và i lý; 4. D ch v ph tr cho b o hi m, như tư v n, d ch v ánh giá xác xu t và r i ro và d ch v gi i quy t khi u n i. B. NGÂN HÀNG VÀ CÁC DNCH V TÀI CHÍNH KHÁC (TR B O HI M) 1. Nh n ti n g i ho c t c c và các kho n ti n có th thanh toán khác c a công chúng;
  5. 2. Cho vay dư i các hình th c, bao g m tín d ng tiêu dùng, tín d ng th ch p, bao tiêu n và tài tr các giao d ch thương m i; 3. Thuê mua tài chính; 4. M i d ch v thanh toán và chuy n ti n, bao g m th tín d ng, th thanh toán và báo n , séc du l ch và h i phi u ngân hàng. 5. B o lãnh và cam k t. 6. Kinh doanh tài kho n c a mình ho c c a khách hàng, t i s giao d ch và trên th trư ng không chính th c, ho c các giao d ch khác v : - Công c th trư ng ti n t (g m séc, ch ng ch ti n g i) - Ngo i h i; - Các s n phNm tài chính phái sinh, bao g m nhưng không h n ch các h p ng kỳ h n (futures) ho c h p ng quy n ch n (opions); - Các s n phNm d a trên t giá h i oái và lãi su t, g m các s n phNm như hoán i (swaps), h p ng t giá kỳ h n; - Ch ng khoán có th chuy n như ng; - Các công c có th chuy n như ng khác b ng tài s n tài chính, k c kim khí quý. 7. Tham gia vào vi c phát hành các lo i ch ng khoán, k c b o lãnh phát hành và chào bán như i lý (công khai ho c theo tho thu n riêng) và cung c p d ch v liên quan t i vi c phát hành ó; 8. Môi gi i ti n t ; 9. Qu n lý tài s n, như ti n m t ho c qu n lý danh m c u tư, các hình th c qu n lý u tư t p th , qu n lý qu hưu trí, d ch v b o qu n, lưu gi và tín thác. 10. Các d ch v thanh toán và quy t toán tài s n tài chính, bao g m ch ng khoán, các s n phNm tài chính phái sinh và các công c thanh toán khác; 11. Các d ch v v tư v n, trung gian môi gi i và các d ch v tài chính ph tr khác liên quan n các ho t ng nêu t i m (1) n i m (10), k c tham kh o và phân tích tín d ng, nghiên c u, tư v n u tư và danh m c u tư, tư v n mua s m và v cơ c u l i ho c chi n lư c doanh nghi p. (*) Ngu n: Theo Các văn b n pháp lý cơ b n c a T ch c thương m i th gi i WTO năm 2007 - t USAID và U Ban Qu c Gia v h p tác kinh t qu c t (tr. 245)
Đồng bộ tài khoản