Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H i CH NGHĨA VI T T NH VĨNH LONG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 30/2008/Q -UBND Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH NÂNG B C LƯƠNG TRƯ C TH I H N I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C L P THÀNH TÍCH XU T S C TRONG TH C HI N NHI M V TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG. Y BAN NHÂN DÂN T NH VĨNH LONG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Thông tư s 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v v hư ng d n th c hi n ch nâng b c lương thư ng xuyên và nâng b c lương trư c th i h n i v i cán b , công ch c, viên ch c; Căn c Thông tư s 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 c a B trư ng B N i v hư ng d n s a i, b sung ch nâng b c lương và các ch ph c p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c; Theo ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch nâng b c lương trư c th i h n i v i cán b , công ch c, viên ch c l p thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v trên a bàn t nh Vĩnh Long. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và ư c ăng công báo c p t nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Th trư ng các s , ban, ngành t nh và Ch t ch UBND các huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - VP Chính ph ; - C c ki m tra văn b n-BTP; - TT.TU, TT.H ND t nh; - Như i u 3; - oàn BQH t nh; - UBMTTQVN t nh và các oàn th ;
  2. - L .VP.UBT; - Báo Vĩnh Long ( ăng báo); Ph m Văn u - Các phòng, TT thu c VP; - Lưu VT: 3.11.02. QUY CH NÂNG B C LƯƠNG TRƯ C TH I H N I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C L P THÀNH TÍCH XU T S C TRONG TH C HI N NHI M V TRÊN NA BÀN T NH VĨNH LONG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30 /2008/Q -UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a UBND t nh Vĩnh Long) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi th c hi n Quy ch này quy nh vi c nâng b c lương trư c th i h n và quy trình th c hi n i v i cán b , công ch c, viên ch c l p thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v . i u 2. i tư ng 1. i tư ng áp d ng: a) Cán b b u c trong các cơ quan hành chính nhà nư c ư c x p lương theo ng ch, b c công ch c hành chính và ph c p ch c v lãnh o. b) Cán b , công ch c, viên ch c x p lương theo b ng lương chuyên môn nghi p v , th a hành, ph c v làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, bao g m c cán b trong biên ch làm vi c t i các H i, Ban Qu n lý d án (có biên ch nhà nư c). c) Công ch c xã, phư ng, th tr n. d) Nh ng ngư i h p ng theo Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17/11/2000 c a Chính ph làm vi c trong các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p c a Nhà nư c ã ư c th a thu n trong h p ng x p lương theo ng ch, b c công ch c, viên ch c. 2. i tư ng không áp d ng: a) Cán b chuyên trách xã, phư ng, th tr n thu c di n hư ng lương theo b ng lương ch c v ã ư c x p theo nhi m kỳ. b) Công ch c xã, phư ng, th tr n là ngư i ang hư ng ch hưu trí ho c tr c p m t s c lao ng, ngoài lương hưu ho c tr c p m t s c lao ng hi n hư ng, hàng
  3. tháng ư c tr thêm ti n lương theo quy nh t i kho n 6 i u 8 Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph . i u 3. i u ki n áp d ng Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i làm vi c theo ch h p ng quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy ch này có các i u ki n sau thì ư c xem xét nâng b c lương trư c th i h n: 1. L p thành tích xu t s c ã ư c c p có thNm quy n quy t nh công nh n (b ng văn b n) trong th c hi n nhi m v và ư c khen thư ng b ng m t trong các hình th c sau: a) Huân chương Lao ng các h ng; b) Anh hùng Lao ng; c) Gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng c p Nhà nư c, gi i thư ng Qu c t ; d) B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; e) B ng khen c a B , Ngành, Trung ương v thành tích công tác trong năm (không tính các b ng khen v phong trào, t xu t); g) B ng khen c a UBND t nh v thành tích công tác trong năm; h) Chi n sĩ Thi ua toàn qu c; i) Chi n sĩ Thi ua c p t nh; Các thành tích khen thư ng do l p thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v nói trên ch ư c tính k t năm 2006 tr v sau làm căn c bình ch n. 2. Trong th i gian gi b c lương, ư c c p có thNm quy n ánh giá v k t qu ánh giá công ch c nh kỳ hàng năm (theo quy nh c a B N i v ) t t lo i khá tr lên. 3. Còn th i gian ư c nâng b c lương thư ng xuyên t 01 tháng n 12 tháng. Chương II CH NÂNG B C LƯƠNG TRƯ C TH I H N i u 4. Tiêu chu n nâng b c lương trư c th i h n 1. Áp d ng nâng b c lương trư c th i h n 12 tháng i v i: Cán b , công ch c, viên ch c i u ki n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 3 Quy ch này, ng th i t thành tích và ư c khen thư ng b ng m t trong các hình th c: Huân chương Lao ng các h ng; Anh hùng Lao ng; Gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng c p Nhà nư c, gi i thư ng Qu c t ; B ng khen c a Th tư ng
  4. Chính ph , Chi n sĩ Thi ua toàn qu c quy nh t i các i m a, b, c, d và h kho n 1 i u 3 Quy ch này. 2. Áp d ng nâng b c lương trư c th i h n 06 tháng i v i: Cán b , công ch c, viên ch c i u ki n quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 3 Quy ch này, ng th i t thành tích, ư c khen thư ng b ng m t trong các hình th c: B ng khen c a B , Ngành, Trung ương; B ng khen c a UBND t nh; Chi n sĩ Thi ua c p t nh quy nh t i các i m e, g và i kho n 1 i u 3 Quy ch này. i u 5. Nguyên t c xét nâng b c lương trư c th i h n 1. Không nâng 02 b c lương liên ti p trư c th i h n i v i ngư i ư c nâng b c trư c th i h n. 2. m b o úng i tư ng và các i u ki n ư c quy nh t i i u 2, i u 3 c a Quy ch này. 3. Trong th i gian gi b c lương không b c p có thNm quy n x lý vi ph m k lu t b t kỳ hình th c nào theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c. 4. Xét ưu tiên trư c s ngư i có thành tích ư c nâng b c lương trư c th i h n 12 tháng r i m i xét n s ngư i có thành tích ư c nâng b c lương trư c th i h n 06 tháng. 5. N u cán b , công ch c, viên ch c ngang nhau v c p thành tích thì th t ưu tiên như sau: - Cán b , công ch c, viên ch c có tu i i cao, chuNn b ngh hưu. - Cán b , công ch c, viên ch c có thêm nh ng thành tích ư c khen thư ng, phong t ng, công nh n hình th c khác. - Cán b , công ch c, viên ch c ch trì th c hi n các tài, án nghiên c u, phát minh,sáng ch ,gi i pháp h u ích áp d ng vào th c ti n góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t xã h i ư c c p b ngành và c p t nh nghi m thu ưa vào áp d ng trong th c ti n có hi u qu . - Cán b , công ch c, viên ch c chưa ư c nâng b c lương s m trong quá trình công tác. - Cán b , công ch c, viên ch c có nhi u năm công tác hơn. - Cán b , công ch c, viên ch c có m c lương h s th p hơn. - Cán b , công ch c, viên ch c kiêm công tác ng, oàn th . i u 6. Quy trình xét nâng b c lương trư c th i h n
  5. 1. Hàng năm, cơ quan, ơn v s d ng cán b , công ch c, viên ch c t ch c H i ngh công nhân viên ch c bình ch n danh sách các i tư ng ư c ngh xét nâng b c lương trư c th i h n. 2. Căn c vào danh sách ư c H i ngh công nhân viên ch c ngh , H i ng lương cơ quan g m: Th trư ng ơn v , i di n: c p y, Ban ch p hành Công oàn và oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh cùng c p xem xét quy t nh s lư ng và danh sách c th các i tư ng ư c nâng b c lương trư c th i h n theo quy nh; ng th i niêm y t công khai danh sách các i tư ng ư c xét nâng lương trư c th i h n cán b , công ch c, viên ch c bi t và ph n h i ý ki n. Trong trư ng h p có ý ki n trái ngư c v i danh sách ư c ch n thì Th trư ng ơn v là ngư i quy t nh sau cùng và ch u trách nhi m v i c p có thNm quy n v quy t nh c a mình. 3. N i dung và k t qu h p xét ph i ư c ghi chép b ng biên b n lưu h sơ cán b , công ch c, viên ch c t i cơ quan, ơn v , a phương và báo cáo c p có thNm quy n xem xét quy t nh theo phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c hi n hành. i u 7. Cách tính s ngư i ư c nâng b c lương trư c th i h n hàng năm S ngư i ư c nâng b c lương trư c th i h n hàng năm không quá 5% (ch tính ph n s nguyên) ch tiêu biên ch ư c giao th c hi n (không tính ch tiêu công ch c d b ). Ch tiêu nâng b c lương trư c th i h n c a năm nào thì th c hi n h t trong năm ó. N u n h t quý I năm sau li n k , cơ quan, ơn v và a phương không th c hi n h t ch tiêu trong năm thì không ư c c ng d n vào ch tiêu c a năm ti p theo tính. Riêng các ơn v có s biên ch ít thì ư c tính như sau: a) ơn v có s biên ch dư i 10 ngư i, thì c 03 năm ư c 01 ch tiêu nâng b c lương trư c th i h n; b) ơn v có s biên ch t 10 n dư i 20 ngư i, thì c 02 năm ư c 01 ch tiêu nâng b c lương trư c th i h n. i u 8. H sơ th t c H sơ lưu v nâng b c lương trư c th i h n c a cán b , công ch c, viên ch c g m có: 1. Văn b n ch ng nh n thành tích c a c p có thNm quy n (b n photocopy). 2. Biên b n h p bình xét c a H i ng nâng lương trư c th i h n c a ơn v tr c ti p qu n lý, s d ng cán b , công ch c, viên ch c. 3. B n ánh giá công tác cán b , công ch c, viên ch c hàng năm c a c p có thNm quy n. Riêng i v i các ch c danh ng ch công ch c và các ch c danh lãnh o thu c thNm quy n nâng lương c a Ch t ch UBND t nh và Trung ương thì b sung thêm T trình c a ơn v tr c ti p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c có ý ki n c a cơ quan ch
  6. qu n v ngh nâng b c lương trư c th i h n g i Thư ng tr c T nh y (qua Ban T ch c T nh y) i v i cơ quan ng, M t tr n, oàn th ; g i UBND t nh (qua S N i v ) i v i các cơ quan, ơn v , a phương thu c kh i Nhà nư c. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. Th i gian h p xét nâng lương trư c h n Th i gian xét nâng b c lương trư c th i h n ư c th c hi n 02 l n trong 01 năm (vào tháng 03 và tháng 10 hàng năm). i u 10. Trách nhi m thi hành 1. i v i cơ quan, ơn v tr c thu c các s , ngành và a phương. Th trư ng cơ quan, ơn v tr c thu c các s , ngành và a phương (sau ây g i chung là ơn v cơ s ) có trách nhi m: a) T ch c h c t p, quán tri t k các văn b n c a Trung ương, c a t nh quy nh v ch nâng b c lương trư c th i h n trong i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a cơ quan, ơn v và a phương mình nh m m b o tính dân ch , công khai và minh b ch; b) Th ng kê, d ki n danh sách và th i gian cán b , công ch c ư c xét nâng b c lương trư c th i h n có k ho ch th c hi n; c) T ch c h p v i c p y và Ban ch p hành Công oàn cùng c p xem xét, có ý ki n th ng nh t ngh s ngư i nâng lương trư c th i h n trong cơ quan, ơn v ; d) Thông báo công khai danh sách nh ng ngư i ư c xét nâng b c lương trư c th i h n trong cơ quan, ơn v và a phương; e) Gi i thích nh ng ki n ngh , vư ng m c trong vi c th c hi n ch nâng b c lương trư c th i h n; f) Hoàn thành th t c ngh cơ quan có thNm quy n ra quy t nh nâng b c lương trư c th i h n i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v theo phân c p hi n hành c a UBND t nh. 2. i v i các s , cơ quan ngang s , ơn v thu c UBND t nh và UBND các huy n, th xã: a) Xét duy t và ra quy t nh nâng b c lương trư c th i h n cho cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v theo phân c p hi n hành c a UBND t nh; b) Có t trình ngh UBND t nh nâng lương trư c th i h n i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c di n UBND t nh và Trung ương qu n lý;
  7. c) Ki m tra vi c th c hi n ch nâng b c lương thư ng xuyên và nâng lương trư c th i h n ơn v cơ s thu c ph m vi qu n lý. 3. Giám c S N i v có trách nhi m: a) Giúp UBND t nh theo dõi ki m tra, thanh tra vi c th c hi n nâng b c lương trư c th i h n các cơ quan, ơn v và a phương trong t nh; b) Tham mưu Ch t ch UBND t nh quy t nh nâng b c lương trư c th i h n iv i các ch c danh, ng ch do UBND t nh qu n lý theo phân c p hi n hành; c) Tham mưu UBND t nh ngh B N i v th a thu n nâng b c lương trư c th i h n i v i các ng ch chuyên viên cao c p và tương ương; d) T ng h p báo cáo theo quy nh. i u 11. Th i gian áp d ng Ch nâng b c lương trư c th i h n do t thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v quy nh t i Quy ch này ư c áp d ng k năm 2006. i u 12. Ch báo cáo nh kỳ vào tháng 12 hàng năm, các s , cơ quan ngang s , ơn v thu c UBND t nh và UBND các huy n, th xã, thành ph thu c t nh báo cáo tình hình th c hi n và k t qu vi c nâng b c lương trư c th i h n (theo M u s 1 và M u s 2 Thông tư s 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v ) v S N i v theo dõi, báo cáo UBND t nh và B N i v theo quy nh. i u 13. B n Quy ch này ư c ph bi n n cán b , công ch c, viên ch c và ư c công khai trong cơ quan, ơn v , a phương và làm căn c th c hi n vi c nâng b c lương trư c th i h n i v i cán b , công ch c, viên ch c l p ư c thành tích xu t s c trong th c hi n nhi m v ư c giao./.
Đồng bộ tài khoản