Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CHŨ NGHÃI VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM -------- c L p- T Do-H nh Phúc ---------------- S : 30/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC KHU CH XU T VÀ CÔNG NGHI P THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 100/2000/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n giao Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p c p t nh tr c thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph t i Công văn s 2101/BQL-KCN-HCM ngày 08 tháng 10 năm 2008, Công văn s 278/BQL-KCN-HCM ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Giám c S N i v t i T trình s 242/TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph . i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Trung Tín QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC KHU CH XU T VÀ CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2009/Q -UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng 1. Ban Qu n lý Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh (g i t t là Ban Qu n lý) là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con d u hình qu c huy; th c hi n ch c năng tr c ti p qu n lý các khu ch xu t (g i t t là KCX), các khu công nghi p (g i t t là KCN) trên a bàn thành ph ; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong KCX, KCN. 2. Ban Qu n lý ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a các B , ngành qu n lý v ngành, lĩnh v c có liên quan; có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph trong công tác qu n lý KCX, KCN. 3. Ban Qu n lý th c hi n ch t ch kinh phí ho t ng theo quy nh t i Quy t nh s 42/2008/Q -BTC ngày 25 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính v ban hành Quy ch t ch kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý 1. Tham gia ý ki n, xây d ng và trình các B , ngành và y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c th c hi n các công vi c: a) Tham gia ý ki n v i B , ngành và y ban nhân dân thành ph trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch có liên quan n ho t ng u tư, phát tri n KCX, KCN;
  3. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ho c các cơ quan có liên quan th c hi n các nhi m v và quy n h n ư c giao theo cơ ch m t c a và m t c a liên thông, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c th c hi n; c) Xây d ng chương trình, k ho ch v xúc ti n u tư phát tri n KCX, KCN trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c th c hi n; d) Xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm v phát tri n ngu n nhân l c, áp ng nhu c u c a KCX, KCN trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c th c hi n; ) D toán ngân sách, kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n hàng năm c a Ban Qu n lý trình cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và pháp lu t có liên quan. 2. Gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a nhà u tư t i KCX, KCN và ki n ngh Th tư ng Chính ph , các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t thNm quy n. 3. Nh n báo cáo th ng kê, báo cáo tài chính c a doanh nghi p ho t ng trong KCX, KCN; ánh giá hi u qu u tư trong KCX, KCN. 4. Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c xây d ng và qu n lý h th ng thông tin v KCX, KCN thu c thNm quy n qu n lý. 5. Báo cáo nh kỳ v i B K ho ch và u tư, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân thành ph v tình hình: xây d ng và phát tri n KCX, KCN; vi c c p, i u ch nh, thu h i gi y ch ng nh n u tư; tri n khai và ho t ng c a d án u tư; th c hi n các nghĩa v i v i nhà nư c; thu hút và s d ng lao ng; th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng và gi i quy t tranh ch p lao ng và th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng sinh thái trong KCX, KCN. 6. T ch c phong trào thi ua và khen thư ng cho doanh nghi p trong KCX, KCN. 7. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m hành chính trong KCX, KCN. 8. Th c hi n các nhi m v theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý tài chính, tài s n, ngân sách ư c giao; thu và qu n lý s d ng các lo i phí, l phí; nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; h p tác v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v các lĩnh v c có liên quan n u tư xây d ng và phát tri n KCX, KCN; qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c và ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c, viên ch c c a Ban Qu n lý; gi i thi u vi c làm cho công nhân lao ng làm vi c t i KCX, KCN. 9. C p gi y phép kinh doanh i v i ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng liên quan tr c ti p n mua bán hàng hóa cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài
  4. ã ư c c p gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Công Thương. 10. C p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng i v i công trình xây d ng cho t ch c trong khu công nghi p, khu ch xu t. 11. T ch c th c hi n thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. 12. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n ho c y quy n c a các B , ngành và y ban nhân dân thành ph . Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 3. T ch c b máy c a Ban Qu n lý 1. Ban Qu n lý g m Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban; Ban Qu n lý có b máy giúp vi c g m các phòng chuyên môn, nghi p v và các ơn v tr c thu c. 2. Trư ng Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m. Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý. 3. Trư ng ban có trách nhi m i u hành m i ho t ng c a Ban Qu n lý, ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và pháp lu t v ho t ng và hi u qu ho t ng c a Ban Qu n lý và c a KCX, KCN. 4. Các Phó Trư ng ban giúp Trư ng ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v k t qu th c hi n nhi m v ư c giao. 5. Trư ng Ban Qu n lý quy t nh thành l p, gi i th , xác nh s lư ng, tên g i các phòng chuyên môn, nghi p v c a Ban sau khi có th a thu n c a S N i v b ng văn b n. 6. Theo yêu c u công tác, Trư ng ban có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các ơn v tr c thu c th c hi n các nhi m v ư c giao. 7. Biên ch c a Ban Qu n lý ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. i u 4. Các t ch c ng, oàn th ho t ng t i KCX, KCN thành ph ư ct ch c và ho t ng theo quy nh. Chương IV CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 5. i v i các B , ngành Trung ương
  5. 1. Trư ng ban có nhi m v báo cáo nh kỳ v i các B , ngành Trung ương v nh ng v n liên quan n ho t ng c a KCX, KCN thành ph . 2. Nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , ư c s y nhi m c a y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý ư c phép tr c ti p báo cáo Th tư ng Chính ph ho c các B , ngành Trung ương gi i quy t. i u 6. i v i y ban nhân dân thành ph 1. Trư ng ban báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a KCX, KCN thành ph và c a Ban Qu n lý; tham d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c ư c phân công, y quy n. 2. Trư ng ban báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t thNm quy n. 3. i v i nh ng v n liên quan n KCX, KCN thành ph , gi a Ban Qu n lý v i các S - ngành thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n chưa có s nh t trí, Trư ng ban ph i báo cáo y ý ki n và ki n ngh c a các ơn v y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 7. i v i các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n thành ph 1. Ban Qu n lý quan h ph i h p v i các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n, các t ch c chính tr xã h i c a thành ph th c hi n nhi m v ư c giao. Ban Qu n lý tham gia ngay t u cùng v i S - ngành ch c năng trong vi c quy ho ch, t ch c qu n lý và phát tri n các KCX, KCN. 2. Ban Qu n lý ch trì ph i h p v i các S - ngành trong vi c xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu các ngu n l c c a KCX, KCN thành ph ; trình y ban nhân dân thành ph phê duy t d toán, t ng biên ch lao ng c a Ban Qu n lý theo t ng th i kỳ. 3. Ban Qu n lý ph i h p v i các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n và ơn v liên quan trong vi c l p quy ho ch và qu n lý quy ho ch KCX, KCN, n m tình hình b i thư ng, gi i phóng m t b ng xây d ng các KCX, KCN, xây d ng h t ng ngoài tư ng rào, nhà công nhân và an ninh - tr t t KCX, KCN. 4. Các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m ph i h p ch t ch và h tr Ban Qu n lý hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 8. Quan h v i Công ty phát tri n h t ng KCX, KCN 1. Công ty phát tri n h t ng ho t ng phù h p v i gi y phép u tư ho c quy t nh ch p thu n u tư, tuân th theo i u l KCX, KCN do cơ quan có thNm quy n phê duy t; ch u s ki m tra, giám sát c a Ban Qu n lý trong ph m vi quy nh c a pháp lu t và y quy n c a các c p có thNm quy n.
  6. 2. Ban Qu n lý th c hi n vi c qu n lý i v i các Công ty phát tri n h t ng v vi c t ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n xây d ng, phát tri n KCX, KCN bao g m: tham gia quy ho ch phát tri n công trình k t c u h t ng; quy ho ch b trí ngành ngh ; ôn c, ki m tra vi c xây d ng các công trình k t c u h t ng trong KCX, KCN. 3. Hư ng d n, giám sát, ki m tra vi c thu và s d ng phí duy tu b o dư ng cơ s h t ng theo quy ch do B Tài chính ban hành; xây d ng chương trình và cùng th c hi n vi c v n ng u tư trong và ngoài nư c vào KCX, KCN. i u 9. Quan h v i doanh nghi p trong KCX, KCN Ban Qu n lý có trách nhi m qu n lý toàn di n doanh nghi p trong KCX, KCN theo gi y phép u tư, i u l KCX, KCN và s y quy n c a các B , ngành, y ban nhân dân thành ph ; hư ng d n, giám sát, ki m tra và x lý các v n phát sinh c a doanh nghi p KCX, KCN thu c ph m vi trách nhi m và quy n h n c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và theo cơ ch qu n lý “M t c a, t i ch ”. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 10. Trư ng Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan có k ho ch và bi n pháp ph i h p ch t ch , ng b th c hi n úng các quy nh c a Quy ch này. i u 11. Căn c Quy ch này, Trư ng Ban Qu n lý có trách nhi m ban hành N i quy, Quy ch làm vi c c a Ban Qu n lý, t ch c s p x p các phòng - ban, các ơn v tr c thu c; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v , b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c c a Ban Qu n lý ã ư c giao. i u 12. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Trư ng Ban Qu n lý có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân thành ph xem xét, i u ch nh s a i, b sung Quy ch này cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản