Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 30/2004/QĐ-BNV Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG KI N TH C HÀNH CHÍNH VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C CHO CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ CÁC T NH TÂY NGUYÊN B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t đ nh s 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Căn c Quy t đ nh s 253/QĐ-TTg ngày 05/03/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án “M t s gi i pháp c ng c , ki n toàn chính quy n cơ s vùng Tây Nguyên giai đo n 2002-2010; Theo đ ngh c a Ch t ch H i đ ng th m đ nh chương trình b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c t i biên b n h p H i đ ng ngày 08/04/2004 và V trư ng V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, Giám đ c H c vi n Hành chính qu c gia, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình b i dư ng ki n th c hành chính và qu n lý nhà nư c cho cán b , công ch c c p xã các t nh Tây Nguyên. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c ch trì, ph i h p v i H c vi n Hành chính qu c gia t ch c xây d ng tài li u b i dư ng ki n th c hành chính và qu n lý nhà nư c cho cán b , công ch c c p xã các t nh Tây Nguyên theo n i dung chương trình ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3: Ch t ch y ban nhân dân các t nh Tây Nguyên, Giám đ c H c vi n Hành chính qu c gia, Chánh Văn phòng, V trư ng V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B N i v và Giám đ c S N i v các t nh Tây Nguyên ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B N IV Đ Quang Trung CHƯƠNG TRÌNH B I DƯ NG KI N TH C HÀNH CHÍNH VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C CHO CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ CÁC T NH TÂY NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 30/2004/QĐ-BNV ngày 04/05/2004 c a B trư ng B N i v ) Trình đ đào t o, b i dư ng: Sơ c p. Ngành đào t o, b i dư ng: Hành chính và Qu n lý nhà nư c Đ i tư ng đào t o: Cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên – nh ng ngư i chưa đ trình đ văn hóa đ h c Trung c p Chính tr - Hành chính dành riêng cho các t nh Tây Nguyên; nh ng ngư i
 2. không có đi u ki n v th i gian ho c không nh t thi t ph i qua đào t o, b i dư ng ki n th c hành chính và qu n lý nhà nư c trình đ cao hơn. I. Đ C ĐI M VÀ M C TIÊU ĐÀO T O, B I DƯ NG 1. Đ c đi m chung v đ i ngũ cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên Cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên có m t b ng trình đ văn hóa chưa cao l i không đ ng đ u (kho ng 16% c p I, 36% c p II, 46% c p III, 2% đ i h c), đa s h là ngư i dân t c, l i ho t đ ng trên đ a bàn r ng l n, m t đ dân cư thưa th t và ch y u là đ ng bào các dân t c thi u s v i m t b ng dân trí còn th p. Ph n l n chưa qua các khóa b i dư ng ki n th c hành chính và qu n lý nhà nư c, vì v y cán b ch ch t lãnh đ o ch ch t c a c p xã thư ng g p khó khăn trong vi c t ch c ho t đ ng qu n lý c a chính quy n, còn đ ngũ cán b , công ch c c a đ a phương cũng thư ng lúng túng trong khâu ph i h p và ng h . 1.2. M c tiêu đào t o b i dư ng a) M c tiêu chung: - Nâng cao nh n th c và năng l c đ cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên thành th o trong vi c t ch c th c hi n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a chính quy n c p xã, xây d ng chính quy n v ng m nh, gi i quy t t t các v n đ c a đ a phương, phát huy đư c m i ti m năng đ thúc đ y nhanh nh p đ phát tri n kinh t - xã h i trên đ a bàn cơ s và t ng bư c ti p c n v i n n hành chính chuyên nghi p, hi n đ i; - Sau khi đư c trang b ki n th c theo Chương trình này Cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên có đ đi u ki n ti p t c h c chương trình Trung c p Chính tr - Hành chính (đư c biên so n dành riêng cho đ i tư ng là cán b , công ch c cơ s các t nh Tây Nguyên). b) M c tiêu c th : + B i dư ng cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v : - Nhà nư c và pháp lu t Vi t Nam; v trí, ch c năng và nhi m v , quy n h n c a chính quy n c p xã; c i cách hành chính và quy ch th c hi n dân ch c p xã; - T ch c ho t đ ng, qu n lý nhà nư c trên đ a bàn c p xã; - Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c thu c th m quy n c a chính quy n c p xã… + B i dư ng cho ngư i h c nh ng k năng ch y u v : - T ch c, đi u hành ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân c p xã; - Qu n lý, đi u hành các lĩnh v c; thành th o trong vi c gi i quy t các công vi c c th ; - M t s nghi p v hành chính… II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 2.1. Kh i lư ng ki n th c và th i gian b i dư ng + Chương trình bao g m 29 chuyên đ , đư c chia thành 3 ph n chính: - Ph n 1. Nh ng ki n th c cơ b n; - Ph n 2. Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c; - Ph n 3. K năng hành chính và qu n lý nhà nư c. + T ng th i gian b i dư ng là 3 tháng v i t ng th i lư ng là 448 ti t (3 tháng x 30 ngày/tháng: 7 ngày/m t tu n x 5 ngày làm vi c/tu n x 7 ti t/ngày làm vi c). Trong đó: - Gi ng trên l p và th o lu n, gi i quy t tình hu ng: 319 ti t; - Ki m tra (theo 3 ph n): 10 ti t; - Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra: 14 ti t; - Nghe báo cáo ngo i khóa: 35 ti t; - Kh o sát và nghiên c u th c t : 49 ti t; - Vi t thu ho ch cu i khóa: 14 ti t;
 3. - T ng k t và trao Gi y ch ng nh n cho h c viên: 7 ti t. 2.2. C u trúc ki n th c c a chương trình Ph n 1: NH NG KI N TH C CƠ B N Ph n này bao g m 8 chuyên đ sau: Th o lu n S và gi i th Tên chuyên đ Gi ng Phân b th i gian quy t tình t hu ng 1 Nhà nư c C ng hòa xã 3 4 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n h i ch nghĩa Vi t Nam Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 2 Pháp lu t và pháp ch xã 4 3 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n h i ch nghĩa Chi u 2 ti t gi ng + 1 ti t th o lu n 3 Lu t t c, hương ư c, vai 5 6 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n trò c a chúng trong đ i Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n s ng xã h i đ a phương. Xây d ng Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n hương ư c 4 T ch c và nhi m v c a 4 6 Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n chính quy n c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 5 Các ho t đ ng giám sát, 5 6 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ki m tra, thanh tra. Th m Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n quy n gi i quy t khi u n i, t cáo c a chính Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n quy n c p xã 6 C i cách hành chính và 4 3 Chi u 2 ti t gi ng + 1 ti t th o lu n th c hi n cơ ch m t c a Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n t i y ban nhân dân c p xã 7 Quy ch th c hi n dân 4 6 Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ch xã và các cách Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n th c tri n khai đ a phương Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 8 Công v và cán b , công 6 5 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ch c c p xã Chi u 2 ti t gi ng + 1 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n T ng 35 39 74 Ki m tra bu i sáng (180 4 3 Chi u 3 ti t ôn đ ki m tra Ph n 1 phút) Chi u ngh 3 1 ngày nghe báo cáo 7 - Tình hình kinh t - xã h i c a ngo i khóa huy n - Tình hình an ninh, tr t t c a
 4. huy n 2 ngày t ch c đi kh o 14 - Nghe báo cáo v b máy t ch c sát th c t t i chính c a chính quy n c p t nh; quy n c p t nh - Thăm quan m t s S , Ban… T ng 60 45 105 ti t T ng s 105 ti t – 15 ngày làm vi c (3 tu n). Trong đó: 35 ti t gi ng bài; 39 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng; 4 ti t ki m tra và 6 ti t ngh trư c và sau ki m tra; 7 ti t nghe báo cáo ngo i khóa và 14 ti t đi kh o sát th c t . K t thúc Ph n 1 là qua 3 tu n h c t p và kh o sát th c ti n. Sau 3 tu n này, các h c viên đã có đư c ki n th c chung v Nhà nư c và Pháp lu t; xác đ nh đư c v trí, nhi m v c a chính quy n c p xã; v trí, nhi m v và ch đ c a t ng cán b , công ch c c p xã; có đư c m t s nh n th c cơ b n v các ho t đ ng giám sát, ki m tra, thanh tra…, th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo…, nh t là có nh n th c chung v c i cách hành chính và trách nhi m tri n khai quy ch th c hi n dân ch c p xã… Ph n 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C TRÊN CÁC LĨNH V C C P XÃ Ph n này bao g m 11 chuyên đ sau: Th o lu n S và gi i th Tên chuyên đ Gi ng Phân b th i gian quy t tình t hu ng 1 Qu n lý nhà nư c và 5 6 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n qu n lý hành chính nhà Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n nư c c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 2 Qu n lý các ngu n l c 3 4 Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 3 Qu n lý nhà nư c v kinh 5 5 Chi u 2 ti t gi ng + 1 ti t th o lu n t c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 4 Qu n lý tài chính và ngân 5 6 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n sách c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 5 Qu n lý đ t đai và đ a 4 6 Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n gi i hành chính c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 6 Qu n lý văn hóa – xã h i 3 4 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 7 Qu n lý và t ch c cung 3 4 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ng d ch v công c p Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n xã 8 Qu n lý dân t c và tôn 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n giáo c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n
 5. Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 9 Qu n lý qu c phòng, an 3 4 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ninh và tr t t , an toàn xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n h i c p xã 10 Qu n lý hành chính – tư 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n pháp c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 11 S d ng máy tính trong 4 3 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n công tác qu n lý hành Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n chính nhà nư c c p xã T ng 47 58 105 Ki m tra bu i chi u (120 3 4 Sáng 4 ti t ôn đ ki m tra Ph n 2 phút) 2 ngày nghe báo cáo 14 Tình hình qu n lý tài chính c a ngo i khóa huy n Tình hình qu n lý dân t c c a huy n Tình hình qu n lý tôn giáo c a huy n 2 ngày t ch c đi kh o 14 - Nghe báo cáo v b máy t ch c sát th c t t i chính c a chính quy n c p huy n; quy n c p huy n - Thăm và làm vi c v i m t s phòng, ban… c a huy n T ng c ng 78 62 140 ti t T ng s 140 ti t – 20 ngày làm vi c (4 tu n). Trong đó: 47 ti t gi ng bài; 58 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng; 3 ti t ki m tra và 4 ti t ngh ôn ki m tra; 14 ti t nghe báo cáo ngo i khóa và 14 ti t đi kh o sát th c t . K t thúc Ph n 2 là qua 4 tu n h c t p, th o lu n và kh o sát th c ti n. Sau 4 tu n này, các h c viên đã có đư c ki n th c chung v qu n lý nhà nư c và qu n lý hành chính nhà nư c; xác đ nh đư c các ngu n l c c a đ a phương; phân bi t đư c các lĩnh v c thu c th m quy n qu n lý c a chính quy n c p xã; có đư c nh n th c cơ b n v qu n lý t ng lĩnh v c…, nh t là qu n lý và phát tri n kinh t - xã h i c p xã. Ph n 3: K NĂNG QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C Ph n này bao g m 10 chuyên đ sau: Th o lu n S và gi i th Tên chuyên đ Gi ng Phân b th i gian quy t tình t hu ng 1 Phương th c ho t đ ng 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n qu n lý hành chính nhà Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n nư c và ho t đ ng đi u hành c a y ban nhân Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n dân c p xã
 6. Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 2 K năng t ch c kỳ h p 4 10 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n và ra ngh quy t c a H i Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n đ ng nhân dân c p xã Sáng 4 ti t t ch c cu c h p m u Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t ti p t c cu c h p m u đ ra ngh quy t c a H i đ ng nhân dân xã 3 K năng t ch c thi hành 4 10 Sáng 1 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n và áp d ng pháp lu t Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n trong qu n lý nhà nư c Sáng 1 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 4 K năng xây d ng và t 4 7 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n ch c th c hi n chương Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n trình, k ho ch c p xã Sáng 1 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n 5 K năng l p và qu n lý 7 10 Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n th c hi n d án c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 6 K năng t ch c ki m tra 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n hành chính, x ph t và Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n cư ng ch hành chính c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 7 K năng phát hi n, x lý 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n tình hu ng phát sinh trên Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n đ a bàn c p xã Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 8 K năng ph i h p và ch 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n đ o Trư ng thôn, b n… Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n trong vi c th c hi n m t s nhi m v c a chính Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n quy n c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 9 K năng so n th o văn 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n b n c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n 10 Nghi p v văn phòng và 6 8 Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n th ng kê c p xã Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Sáng 2 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n Chi u 1 ti t gi ng + 2 ti t th o lu n
 7. T ng 55 85 140 Ki m tra bu i chi u (120 3 4 Sáng 4 ti t ôn đ ki m tra Ph n 3 phút) 2 ngày nghe báo cáo 14 Tình hình qu n lý tài chính c a xã chuyên đ c a các xã v Tình hình l p và qu n lý d án c a các lĩnh v c khác nhau xã Tình hình qu n lý tư pháp c a xã Tình hình qu n lý an ninh, tr t t và an toàn xã h i c a 1 xã 3 ngày t ch c đi kh o 21 - Nghe báo cáo c a y ban nhân sát th c t t i các xã: M t dân xã; xã đi n hình v kinh t ; - Thăm và làm vi c v i m t s cơ m t xã y u kém v kinh s s n xu t c a m t s xã t - xã h i 2 ngày vi t thu ho ch 14 cu i khóa 1 ngày t ch c t ng k t 7 và phát Gi y ch ng nh n cho h c viên T ng c ng 114 89 203 ti t T ng s 203 ti t – 29 ngày làm vi c (g n 6 tu n). Trong đó: 55 ti t gi ng bài; 85 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng; 3 ti t ki m tra và 4 ti t ngh ôn ki m tra; 21 ti t nghe báo cáo chuyên đ , 21 ti t đi kh o sát th c t , 14 ti t vi t thu ho ch cu i khóa và 7 ti t t ch c l t ng k t và trao Gi y ch ng nh n cho h c viên. K t thúc Ph n 3 là qua g n 6 tu n h c t p, th o lu n và kh o sát th c ti n. Sau g n 6 tu n này, các h c viên có đư c k năng ho t đ ng qu n lý đi u hành các lĩnh v c đ i s ng xã h i trên đ a bàn xã, nh t là k năng thi hành và áp d ng pháp lu t, phát hi n và x lý các tình hu ng phát sinh đ a phương, thành th o trong vi c t ch c ki m tra, x ph t và cư ng ch hành chính… Đ c bi t, h c viên còn n m đư c k năng xây d ng chương trình, k ho ch công tác, l p và qu n lý d án c p xã… III. YÊU C U VI C BIÊN SO N VÀ GI NG D Y CÁC CHUYÊN Đ 3.1. Đ i v i vi c biên so n - Các chuyên đ c n đư c biên so n m t cách ng n g n, đơn gi n và đư c mô hình hóa; - N i dung các chuyên đ ph i g n v i đ c thù Tây Nguyên; - Các chuyên đ c a ba ph n ph i có m i liên h d n xu t, nhân qu ch t ch , nhưng d hi u, d nh mà không làm cho h c viên b r i; - Các chuyên đ c n đư c biên so n theo k t c u m đ gi ng viên d c p nh t đư c các tư li u m i t các văn b n quy ph m pháp lu t ho c các quy đ nh c th c a đ a phương; - Tài li u có th đư c coi như cu n c m nang đ cán b chính quy n cơ s các t nh Tây Nguyên tra c u, s d ng hàng ngày trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c trên đ a bàn c p xã. 3.2. Đ i v i vi c gi ng d y - Vi c gi ng d y theo cách đ i tho i v i ngư i h c. Gi ng viên ch truy n đ t v a đ v ki n th c lý lu n (trình bày v n đ có đ u, có cu i; có m i liên h d n d t; truy n đ t ch m, rành r t đ h c viên d hi u và k p ghi chép); chú tr ng đ t câu h i tình hu ng g i m cho h c viên phát bi u th o lu n; gi ng viên nghe và nh n xét, b sung thêm, không đánh giá đúng sai, nhưng có nh ng góp ý đ h c viên n m b t các v n đ đ áp d ng vào th c ti n; - Tăng cư ng đưa ra tình hu ng đ h c viên th o lu n và cùng gi i quy t trên l p;
 8. - B trí th i lư ng c n thi t đ h c viên đư c nghe các báo cáo chuyên đ do cán b ch ch t ho c cán b chuyên môn trong các lĩnh v c chu n b và trình bày. IV. YÊU C U Đ I V I VI C T CH C NGHE BÁO CÁO CHUYÊN Đ VÀ ĐI KH O SÁT TH C T Vi c nghe báo cáo chuyên đ và đi kh o sát th c ti n có th đư c b trí xen k th i gian lên l p ho c cu i m i ph n h c, tùy thu c vào tinh th n và s c ch u đ ng c a h c viên. 4.1. Đ i v i vi c t ch c nghe báo cáo các chuyên đ : - Các chuyên đ ph i đư c chu n b phù h p tình hình th c ti n c a đ a phương; - Báo cáo viên ph i là ngư i v a có trình đ chuyên môn, v a có kh năng truy n đ t t t. 4.2. Đ i v i vi c t ch c đi kh o sát th c t : - Vi c kh o sát th c t ph i có chương trình và n i dung thi t th c; - C n kh o sát c nh ng nơi có thành tích t t và tìm hi u c nhưng nơi còn y u kém ho c còn có nhi u khó khăn… đ h c viên phát hi n, suy nghĩ, đánh giá các nguyên nhân…, tìm ra bài h c kinh nghi m cho đ a phương và b n thân mình. V. CHƯƠNG TRÌNH CHI TI T Ph n 1: Nh ng ki n th c cơ b n (8 chuyên đ ; v i th i lư ng là 74 ti t) Chuyên đ 1. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (7 ti t => 3 ti t gi ng + 4 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Nhà nư c và b n ch t Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 1. Khái quát v Nhà nư c. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 2. B n ch t c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 3. Nhà nư c trong h th ng chính tr nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. II. Nguyên t c t ch c và ho t đ ng c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam 1. Nguyên t c t p trung dân ch ; 2. Nguyên t c qu n chúng nhân dân tham gia qu n lý nhà nư c; 3. Nguyên t c Đ ng lãnh đ o. III. B máy Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam 1. Khái ni m b máy Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 2. T ch c b máy Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chuyên đ 2. Pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa (7 ti t => 4 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Pháp lu t và vai trò c a pháp lu t trong qu n lý nhà nư c 1. Pháp lu t và s khác bi t gi a pháp lu t v i các quy t c xã h i khác; 2. Vai trò c a pháp lu t trong qu n lý nhà nư c đ a bàn c p xã; 3. Các ngành và lĩnh v c pháp lu t. II. Pháp ch xã h i ch nghĩa 1. Pháp ch và nguyên t c pháp ch xã h i ch nghĩa; 2. Các bi n pháp tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa c p xã; 3. Vai trò c a chính quy n c p xã và các đoàn th nhân dân trong vi c b o v và tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. III. Thi hành và áp d ng pháp lu t c a chính quy n c p xã
 9. 1. Phân bi t các hình th c thi hành và áp d ng pháp lu t; 2. Thi hành pháp lu t và các đ c đi m c a vi c thi hành pháp lu t; 3. Áp d ng pháp lu t và các đ c đi m c a áp d ng pháp lu t; 4. B o đ m pháp ch trong vi c thi hành và áp d ng pháp lu t c a chính quy n c p xã. Chuyên đ 3. Lu t t c, hương ư c và vai trò c a chúng trong đ i s ng xã h i đ a phương. Xây d ng hương ư c (11 ti t => 5 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Lu t t c và hương ư c 1. Lu t t c - Quan ni m v lu t t c và s hình thành lu t t c trong c ng đ ng dân t c; - Vai trò c a lu t t c trong đ i s ng c ng đ ng các dân t c thi u s . 2. Hương ư c - Quan ni m v hương ư c, vi c xây d ng hương ư c c a c ng đ ng dân cư; - Vai trò c a hương ư c trong đ i s ng c ng đ ng làng, xã. II. S d ng lu t t c và hương ư c trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c 1. Nguyên t c s d ng lu t t c, hương ư c trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c; 2. Chính quy n c p xã v i vi c đ u tranh ch ng h t c l c h u, mê tín d đoan và phát huy các phong t c, truy n th ng t t đ p trong c ng đ ng dân cư làng, xã. III. Xây d ng hương ư c 1. Quy đ nh chung v vi c xây d ng hương ư c; 2. Ph m vi c ng đ ng dân cư đư c xây d ng hương ư c; 3. Nh ng v n đ cơ b n đư c quy đ nh trong hương ư c. Chuyên đ 4. T ch c và ho t đ ng c a chính quy n c p xã (10 ti t => 4 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n gi i quy t tình hu ng) I. Chính quy n c p xã và vai trò c a chính quy n c p xã 1. Chính quy n c p xã – cơ quan quy n l c nhà nư c đ a bàn c p xã; 2. V trí, vai trò c a Chính quy n c p xã trong vi c qu n lý nhà nư c và t ch c đ i s ng xã h i c a đ a phương. II. H i đ ng nhân dân 1. V trí, vai trò, nhi m v và quy n h n c a H i đ ng nhân dân c p xã; 2. Cách th c làm vi c c a H i đ ng nhân dân c p xã. III. y ban nhân dân 1. Cách th c thành l p y ban nhân dân c p xã; 2. Cơ c u t ch c y ban nhân dân c p xã; 3. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân c p xã; 4. Ch đ làm vi c c a y ban nhân dân c p xã. IV. Xây d ng, c ng c t ch c và ho t đ ng c a chính quy n c p xã các t nh Tây Nguyên 1. Quán tri t đư ng l i và s lãnh đ o c a Đ ng trong vi c xây d ng và c ng c chính quy n c p xã; 2. Đào t o, b i dư ng đ nâng cao năng l c cho cán b , công ch c chính quy n c p xã; 3. Tăng cư ng vai trò c a qu n chúng nhân dân trong vi c xây d ng và c ng c chính quy n c p xã; 4. Tăng cư ng vai trò c a các đoàn th nhân dân trong xây d ng, c ng c chính quy n c p xã.
 10. Chuyên đ 5. Các ho t đ ng giám sát, ki m tra, thanh tra và th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo c a chính quy n c p xã (11 ti t => 5 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái quát chung v ho t đ ng giám sát, ki m tra, thanh tra 1. Giám sát và th m quy n giám sát; 2. Ki m tra và th m quy n ki m tra; 3. Thanh tra và th m quy n thanh tra. II. Ho t đ ng giám sát c a H i đ ng nhân dân và các t ch c c p xã 1. Ho t đ ng giám sát c a H i đ ng nhân dân c p xã; 2. M t tr n t qu c Vi t Nam và quy n giám sát c a M t tr n đ i v i ho t đ ng c a chính quy n c p xã; 3. Giám sát c a các t ch c chính tr - xã h i (Đoàn Thanh niên, H i Nông dân, H i C u chi n binh…). III. Ho t đ ng thanh tra 1. B n ch t c a ho t đ ng thanh tra; 2. Đ i tư ng c a ho t đ ng thanh tra; 3. Thanh tra nhân dân c p xã, cách th c t ch c và hư ng d n ho t đ ng cho các t ch c thanh tra nhân dân. IV. Ho t đ ng ki m tra 1. Đ ng và ho t đ ng ki m tra c a t ch c Đ ng cơ s đ i v i ho t đ ng c a chính quy n; 2. Ho t đ ng ki m tra hành chính c a chính quy n c p xã. V. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a cá nhân, t ch c 1. Phân bi t khi u n i, t cáo; 2. Th m quy n c a chính quy n c p xã trong gi i quy t các khi u n i, t cáo c a cá nhân, t ch c; 3. Th t c gi i quy t các khi u n i, t cáo c a cá nhân, t ch c; 4. Vai trò c a các t ch c hòa gi i trong vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo c a cá nhân, t ch c. Chuyên đ 6. C i cách hành chính và th c hi n cơ ch m t c a t i y ban nhân dân c p xã (7 ti t => 4 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Ch trương c i cách hành chính c a Đ ng và Nhà nư c ta 1. B n ch t và m c tiêu c a c i cách hành chính; 2. Nh ng quan đi m ch đ o đ i v i công cu c c i cách hành chính; 3. K t qu c a ti n trình c i cách hành chính trong nh ng năm qua nư c ta. II. N i dung c i cách hành chính 1. C i cách th ch và th t c hành chính; 2. C i cách b máy hành chính nhà nư c; 3. Xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c; 4. C i cách tài chính công. III. Th c hi n cơ ch m t c a t i y ban nhân dân c p xã 1. Cơ ch m t c a; 2. Cách th c th c hi n cơ ch m t c a. Chuyên đ 7. Quy ch th c hi n dân ch xã và cách th c tri n khai đ a phương
 11. (10 ti t => 4 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. S c n thi t c a vi c th c hi n quy ch dân ch c p xã t i các t nh Tây Nguyên 1. Vai trò c a quy ch dân ch đ i v i đ ng bào các dân t c Tây Nguyên; 2. Chính quy n c p xã trong vi c b o đ m quy ch th c hi n dân ch c p xã; 3. Th c tr ng tri n khai quy ch th c hi n dân ch và tăng cư ng ho t đ ng c a chính quy n c p xã trong vi c b o đ m quy ch th c hi n dân ch c p xã. II. Các bi n pháp đ tăng cư ng quy ch th c hi n dân ch c p xã 1. V n đ ng qu n chúng nhân dân ch đ ng th c hi n quy n làm ch ; 2. Tăng cư ng vai trò c a các đoàn th nhân dân trong vi c th c hi n quy ch dân ch c p xã. Chuyên đ 8. Công v và cán b , công ch c c p xã (11 ti t => 6 ti t gi ng + 5 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Công v và các ho t đ ng công v 1. Khái ni m công v ; 2. Các lo i ho t đ ng công v c p xã; 3. Phân bi t ho t đ ng công v v i ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c. II. Cán b , công ch c c p xã 1. Khái ni m cán b xã; 2. Khái ni m công ch c xã; 3. Các ch đ chính sách c a Nhà nư c đ i v i cán b , công ch c c p xã. III. Đ o đ c cán b , công ch c c p xã 1. Ch t ch H Chí Minh nói v đ o đ c cán b , công ch c; 2. Quan đi m c a Đ ng C ng s n Vi t Nam v đ o đ c cán b , công ch c; 3. Các quy đ nh c a pháp lu t v đ o đ c cán b , công ch c. IV. Rèn luy n đ o đ c c a cán b , công ch c chính quy n c p xã các t nh Tây Nguyên 1. Rèn luy n theo Đi u l và k lu t c a Đ ng; 2. Rèn luy n theo quy đ nh c a pháp lu t và yêu c u c a ti n trình đ i m i. Ph n 2. Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c c p xã (11 chuyên đ ; v i th i lư ng là 105 ti t) Chuyên đ 9. Qu n lý nhà nư c và qu n lý hành chính nhà nư c (11 ti t => 5 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái quát chung v qu n lý nhà nư c và qu n lý hành chính nhà nư c 1. Khái ni m v qu n lý nhà nư c; 2. Khái ni m v qu n lý hành chính nhà nư c. II. N i dung, quy trình ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c 1. N i dung ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c; 2. Quy trình ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c; 3. Phương pháp ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c III. Quy t đ nh hành chính trong qu n lý hành chính nhà nư c 1. Khái ni m quy t đ nh hành chính; 2. Tính ch t c a quy t đ nh hành chính;
 12. 3. Phân lo i quy t đ nh hành chính; 4, Tính h p pháp và tính h p lý c a quy t đ nh hành chính; 5. Phân bi t quy t đ nh hành chính v i các lo i quy t đ nh c a các cơ quan nhà nư c khác. Chuyên đ 10. Qu n lý các ngu n l c c p xã (7 ti t => 3 ti t gi ng + 4 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái ni m chung v các ngu n l c 1. Khái ni m v ngu n l c; 2. Phân lo i các ngu n l c; 3. Vai trò c a các ngu n l c trong phát tri n kinh t - xã h i trên đ a bàn c p xã. II. Ngu n l c tài nguyên thiên nhiên trên đ a bàn xã 1. Đ t đai; r ng núi, sông, h , h m m (tài nguyên trong lòng đ t…); 2. V trí đ a lý; 3. N i dung qu n lý, s d ng ngu n tài nguyên thiên nhiên đ phát tri n kinh t - xã h i c p xã. III. Ngu n l c con ngư i 1. Dân s và quy mô, cơ c u, ch t lư ng dân s ; 2. Ngu n nhân l c lao đ ng và ch t lư ng ngu n lao đ ng; 3. Huy đ ng ngu n l c con ngư i đ phát tri n kinh t - xã h i c p xã. IV. Công s n 1. Công s n và vai trò c a công s n trong phát tri n kinh t - xã h i c p xã; 2. Các lo i công s n c p xã; 3. N i dung qu n lý, khai thác, s d ng công s n. V. Ngu n l c tài chính c a c p xã 1. Ngân sách c p xã; 2. Các kho n thu b ng ti n c a c p xã; 3. Qu n lý s d ng ngu n l c tài chính c a c p xã. Chuyên đ 11. Qu n lý nhà nư c v kinh t c p xã (10 ti t => 5 ti t gi ng + 5 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Nhi m v c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý nhà nư c v kinh t 1. Xác đ nh ti m năng và l i th v kinh t trên đ a bàn c p xã; 2. Xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch và quy ho ch phát tri n kinh t chung c a huy n, t nh và c a c nư c; 3. B o v môi trư ng sinh thái trong quá trình phát tri n kinh t trên đ a bàn; 4. Đ nh hư ng trong vi c kêu g i đ u tư, tìm đ i tác, b n hàng và ti p nh n công ngh trong và ngoài nư c đ phát tri n kinh t c p xã; 5. Đ nh hư ng và h tr ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a cá nhân, t ch c trên đ a bàn c p xã; 6. T o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh và chuy n đ i cơ c u kinh t trên đ a bàn c p xã; 7. Ki m tra, giám sát ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a cá nhân, t ch c trên đ a bàn c p xã. II. Nh ng bi n pháp qu n lý nhà nư c v kinh t c p xã 1. Bi n pháp kích thích, đòn b y kinh t ; 2. Bi n pháp giáo d c, thuy t ph c;
 13. 3. Bi n pháp cư ng ch hành chính V. Nh ng nghi p v cơ b n c a chính quy n c p xã trong qu n lý kinh t 1. Xây d ng chương trình, k ho ch phát tri n kinh t trên đ a bàn c p xã; 2. V n đ ng nhân dân th c hi n chương trình, k ho ch phát tri n kinh t theo đ nh hư ng c a c p trên và c a c p xã; 3. Ti p nh n đăng ký s n xu t, kinh doanh c a công dân, t ch c; 4. Tr c ti p t ch c m t s ho t đ ng đ u tư, t o đi u ki n cho nhân dân trên đ a bàn xã làm kinh t ; 5. Th c hi n giám sát ho t đ ng kinh t c a cá nhân, t ch c. VI. T ch c b máy qu n lý kinh t c p xã 1. Nh ng yêu c u đ i v i ngư i làm công tác qu n lý kinh t c p xã; 2. Th c hi n vi c phân công, phân nhi m gi a các công ch c trong b máy chính quy n c p xã trong vi c qu n lý kinh t ; 3. M i quan h cơ b n trong qu n lý kinh t c a chính quy n xã. Chuyên đ 12. Qu n lý tài chính và ngân sách c p xã (11 ti t => 5 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái ni m, đ c đi m, vai trò cùa tài chính và ngân sách xã 1. Khái ni m tài chính, ngân sách xã; 2. Đ c đi m tài chính, ngân sách xã; 3. Vai trò c a tài chính, ngân sách xã; 4. Nhi m v c th c a chính quy n c p xã v tài chính và thu chi ngân sách. II. Qu n lý thu, chi ngân sách xã 1. Ngu n thu ngân sách xã; 2. Chi ngân sách xã. III. L p d toán ngân sách xã 1. Các căn c đ l p d toán ngân sách xã; 2. Yêu c u v l p d toán ngân sách xã; 3. Phương pháp l p d toán ngân sách xã; 4. Trách nhi m c a các cá nhân và t ch c trong l p d toán ngân sách xã; 5. Duy t và quy t đ nh d toán ngân sách xã; 6. Báo cáo ngân sách xã. IV. Ch p hành ngân sách xã 1. Các căn c đ ch p hành ngân sách xã; 2. Ch p hành thu ngân sách xã; 3. Ch p hành chi ngân sách xã; 4. Cân đ i thu, chi ngân sách xã. V. Quy t toán và ki m toán ngân sách xã 1. Khóa s k toán cu i năm ; 2. L p báo cáo quy t toán ngân sách xã ; 3. Xét duy t, phê chu n quy t toán ngân sách xã ; 4. Ki m toán ngân sách xã.
 14. VI. Qu n lý các qu công chuyên dùng c p xã 1. Qu n lý qu qu c phòng, an ninh; 2. Qu n lý qu đ u tư t ngu n đóng góp t nguy n; 3. Qu n lý qu đ n ơn đáp nghĩa; 4. Qu n lý qu ngày lao đ ng công ích. Chuyên đ 13. Qu n lý đ t đai và đ a gi i hành chính c p xã (10 ti t => 4 ti t gi ng + 6 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. M t s khái ni m 1. Quy n s h u đ t đai; 2. Quy n s d ng đ t; 3. Các lo i đ t; 4. Đ a gi i hành chính. II. M c đích, th c tr ng và các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý đ t đai 1. M c đích c a qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; 2. Th c tr ng qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; 3. Phương hư ng và các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; 4. Th m quy n c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý đ t đai. III. N i dung c a qu n lý nhà nư c v đ t đai 1. Ban hành các văn b n v qu n lý đ t đai; 2. T ch c kh o sát, đo đ c l p b n đ đ a chính và đ nh giá các lo i đ t; 3. L p quy ho ch và k ho ch s d ng đ t; 4. Giao đ t và cho thuê đ t, thu h i đ t, chuy n m c đích s d ng đ t; 5. L p và qu n lý h sơ đ a chính; th ng kê, ki m kê đ t đai; l p h sơ đ c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; 6. Qu n lý tài chính v đ t đai; 7. Ki m tra, thanh tra vi c s d ng đ t; 8. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i và x lý vi ph m v qu n lý s d ng đ t đai. IV. Qu n lý nhà nư c v đ a gi i hành chính 1. Xác đ nh đ a gi i hành chính, l p và qu n lý b n đ đ a gi i hành chính; 2. Qu n lý đ a gi i hành chính; 3. Gi i quy t các tranh ch p v đ a gi i hành chính Chuyên đ 14. Qu n lý văn hóa – xã h i c p xã (7 ti t => 3 ti t gi ng + 4 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Chính sách xã h i và qu n lý nhà nư c v các v n đ xã h i 1. Khái ni m v chính sách xã h i; 2. Ph m vi, đ i tư ng và m c đích c a chính sách xã h i; 3. Vai trò c a chính sách xã h i; 4. Qu n lý nhà nư c v các v n đ xã h i. II. M t s chính sách xã h i ch y u
 15. 1. Chính sách dân s ; 2. Chính sách lao đ ng vi c làm; 3. Chính sách b o tr xã h i; 4. Chính sách phòng, ch ng t n n xã h i III. Qu n lý nhà nư c v văn hóa, giáo d c, y t c p xã 1. Qu n lý nhà nư c v văn hóa c p xã các t nh Tây Nguyên; 2. Qu n lý nhà nư c v giáo d c c p xã thu c các t nh Tây Nguyên; 3. Qu n lý nhà nư c v y t c p xã. Chuyên đ 15. Qu n lý và t ch c cung ng d ch v công c p xã (7 ti t => 3 ti t gi ng + 4 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. D ch v công và vai trò c a Nhà nư c 1. Khái ni m d ch v công; 2. Các lo i d ch v công; 3. Vai trò c a Nhà nư c trong vi c cung ng và t ch c cung ng d ch v công; 4. N i dung qu n lý nhà nư c v d ch v công c p xã. II. Các công c qu n lý d ch v công 1. Pháp lu t; pháp quy; 2. Cơ ch , t ch c hành chính; 3. Quy ho ch, k ho ch; 4. Các bi n pháp kinh t . III. L a ch n mô hình và c i ti n ch t lư ng d ch v công 1. Th c tr ng cung ng và qu n lý d ch v công; 2. Đánh giá và l a ch n mô hình cung ng d ch v công; 3. C i ti n cung ng d ch v công. IV. Xã h i hóa cung ng d ch v công 1. Vai trò c a c ng đ ng dân cư trong vi c th c hi n d ch v công; 2. Chính sách và công c thu hút s tham gia c a c ng đ ng vào cung ng d ch v công. Chuyên đ 16. Qu n lý dân t c và tôn giáo c p xã (14 ti t => 6 ti t gi ng + 8 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Qu n lý nhà nư c v dân t c 1. Nh ng v n đ chung v dân t c; 2. Nh ng đ c đi m ch y u c a c ng đ ng các dân t c Vi t Nam và các dân t c các t nh Tây Nguyên; 3. Quan đi m và đư ng l i c a Đ ng v dân t c; 4. N i dung qu n lý nhà nư c v dân t c. II. Qu n lý nhà nư c v tôn giáo 1. Nh ng v n đ chung v tôn giáo; 2. Ngu n g c và vai trò c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i Tây Nguyên; 3. Khái quát v m t s tôn giáo l n Vi t Nam và Tây Nguyên; 4. Quan đi m c a Đ ng và chính sách c a Nhà nư c v tôn giáo;
 16. 5. N i dung qu n lý nhà nư c v ho t đ ng tôn giáo. Chuyên đ 17. Qu n lý nhà nư c v qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i c p xã (7 ti t => 3 ti t gi ng + 4 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. V n đ chung v qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i 1. Nh ng khái ni m cơ b n; Phân bi t gi a qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i 2. Quan đi m c a Đ ng v qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i trong tình hình m i. II. Quy n h n c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý nhà nư c v qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i. 1. Quy n h n c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý v qu c phòng; 2. Quy n h n c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý v an ninh; 3. Quy n h n c a chính quy n c p xã trong vi c qu n lý v b o v tr t t an toàn xã h i. III. Cách th c t ch c th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i trên đ a bàn c p xã 1. Th c hi n nhi m v theo k ho ch đư c giao; 2. T ch c tuyên truy n, giáo d c ý th c qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i cho toàn dân; 3. Xây d ng phong trào qu n chúng b o v t qu c, b o v an ninh và tr t t , an toàn xã h i; 4. S d ng các bi n pháp hành chính. Chuyên đ 18. Qu n lý hành chính – tư pháp c p xã (14 ti t => 6 ti t gi ng + 8 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái quát v hành chính – tư pháp 1. Khái ni m v hành chính – tư pháp; 2. Quan đi m c a Đ ng và Nhà nư c v hành chính – tư pháp. II. Cơ c u t ch c và n i dung qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp 1. H th ng các cơ quan qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp; 2. N i dung qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp c p xã; 3. M i quan h c a cơ quan qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp c p xã. III. Nâng cao hi u qu ho t đ ng qu n lý hành chính – tư pháp c p xã 1. M c đích c a vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp c p xã; 2. Các bi n pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng qu n lý nhà nư c v hành chính – tư pháp c p xã Chuyên đ 19. S d ng máy vi tính trong công tác qu n lý hành chính nhà nư c c p xã (7 ti t gi ng => 4 ti t gi ng + 3 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Vai trò c a máy vi tính trong ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c 1. M t s khái ni m cơ b n v máy tính và công d ng c a máy tính; 2. ng d ng c a máy tính trong các lĩnh v c qu n lý hành chính nhà nư c; 3. Tra c u thông tin trên m ng và trao đ i trên m ng ph c v cho ho t đ ng qu n lý nhà nư c c p xã. II. Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c 1. Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai đo n 2001-2005; 2. Nh ng n i dung chính c a tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c. Ph n 3. K năng hành chính và qu n lý nhà nư c (10 chuyên đ ; v i th i lư ng là 140 ti t)
 17. Chuyên đ 20. Phương th c ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c và ho t đ ng đi u hành c a chính quy n c p xã (14 ti t => 6 ti t gi ng + 8 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. N i dung ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c c a y ban nhân dân c p xã 1. Ban hành các quy t đ nh qu n lý hành chính nhà nư c; 2. Tri n khai t ch c th c hi n các quy t đ nh qu n lý hành chính nhà nư c; 3. Các công c ch y u b o đ m ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c t i c p xã có hi u l c, hi u qu . II. Phương th c ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c 1. Qu n lý b ng ngh quy t c a H i đ ng nhân dân; 2. Qu n lý theo th m quy n ch c danh và theo s phân công công tác; 3. Qu n lý chuyên ngành. III. Phương th c ho t đ ng đi u hành 1. Đi u hành b ng ngh quy t, quy t đ nh c a t p th lãnh đ o y ban nhân dân; 2. Đi u hành b ng quy t đ nh c a Ch t ch y ban nhân dân; 3. Đi u hành gi i quy t các v n đ phát sinh t i đ a bàn xã và liên xã. IV. K năng ho t đ ng qu n lý, đi u hành 1. K năng qu n lý chung; 2. K năng n m b t đ i tư ng qu n lý; 3. K năng ph i h p trong ho t đ ng qu n lý; 4. K năng đi u hành m t công vi c c th ; 5. K năng t ch c và đi u hành cu c h p y ban nhân dân xã; 6. K năng ban hành quy t đ nh qu n lý hành chính nhà nư c. Chuyên đ 21. K năng t ch c kỳ h p và ra ngh quy t c a H i đ ng nhân dân c p xã (14 ti t => 4 ti t gi ng + 10 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Các căn c đ tri u t p kỳ h p H i đ ng nhân dân c p xã 1. Căn c theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Căn c vào tình hình nhi m v th c t c a đ a phương; 3. Th t c tri u t p kỳ h p H i đ ng nhân dân c p xã II. Chu n b cho kỳ h p H i đ ng nhân dân c p xã 1. Xác đ nh th i gian h p; 2. Xác đ nh thành ph n m i thêm ngoài Đ i bi u H i đ ng nhân dân; 3. Chu n b n i dung và các tài li u c n thi t cho kỳ h p H i đ ng nhân dân; 4. Chu n b cơ s v t ch t cho kỳ h p. III. Cách th c ti n hành h p 1. Khai m c kỳ h p; 2. C ch t a và thư ký; 3. Thông qua chương trình ngh s ; 4. Trình bày n i dung báo cáo và các v n đ c n th a lu n; 5. Đi u khi n th o lu n và t ng k t th o lu n;
 18. 6. Đi u khi n chương trình ch t v n và tr l i ch t v n. IV. Thông qua ngh quy t và biên b n cu c h p H i đ ng nhân dân 1. Xây d ng ngh quy t theo m u; 2. Hình th c thông qua ngh quy t; 3. Cách vi t biên b n kỳ h p; 4. Trình bày biên b n trư c cu c h p và thông qua biên b n kỳ h p. Chuyên đ 22. K năng t ch c thi hành và áp d ng pháp lu t trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c (14 ti t => 4 ti t gi ng + 10 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Yêu c u chung v vi c thi hành và vi c áp d ng pháp lu t 1. Các yêu c u c a vi c thi hành pháp lu t; 2. Các nguyên t c và các yêu c u áp d ng pháp lu t; 3. Phân bi t vi c thi hành pháp lu t và vi c áp d ng pháp lu t. II. K năng t ch c thi hành pháp lu t 1. T ch c thi hành pháp lu t đ th c hi n các nhi m v c a chính quy n c p xã theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. T ch c thi hành pháp lu t đ th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c đ i v i các nhi m v c th trên đ a bàn c p xã; 3. Trình t các giai đo n t ch c thi hành pháp lu t. III. K năng áp d ng pháp lu t đ gi i quy t các v n đ trên đ a bàn c p xã 1. Áp d ng pháp lu t đ gi i quy t các v n đ chung; 2. Áp d ng pháp lu t đ gi i quy t v n đ c th phát sinh trên đ a bàn c p xã; 3. Trình t , th t c áp d ng pháp lu t. V. K năng gi i quy t khi u n i, t cáo c p xã 1. Th t c khi u n i, t cáo và th t c gi i quy t khi u n i, t cáo c p xã; 2. K năng đi u tra, xem xét, gi i quy t khi u n i, t cáo c p xã. Chuyên đ 23. K năng xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch c p xã (11 ti t => 4 ti t gi ng + 7 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Khái ni m chung v chương trình và k ho ch 1. Khái quát chung và các lo i chương trình; 2. Khái quát chung và các lo i k ho ch; 3. Phân bi t chương trình và k ho ch. II. Các lo i chương trình và cách xây d ng 1. Chương trình ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân; 2. Chương trình ho t đ ng c a y ban nhân dân; 3. Chương trình công tác cá nhân; 4. M u m t s lo i chương trình. III. Các lo i k ho ch và cách xây d ng 1. K ho ch t ng h p; 2. K ho ch c th ; 3. K ho ch dài h n;
 19. 4. K ho ch ng n h n; 5. K ho ch đ t xu t; 6. K ho ch cá nhân; 7. M u m t s lo i k ho ch. IV. Tri n khai th c hi n chương trình và k ho ch trong th c t 1. Các bư c tri n khai th c hi n chương trình và k ho ch; 2. Các đi u ki n c n thi t đ tri n khai chương trình và k ho ch; 3. Ki m tra, đánh giá k t qu tri n khai và đi u ch nh chương trình, k ho ch. Chuyên đ 24. K năng l p và qu n lý th c hi n d án c p xã (17 ti t => 7 ti t gi ng + 10 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. D án, khái ni m và các đ c trưng c a d án 1. Khái ni m chung v d án; 2. Các lo i d án; 3. Các đ c trưng c a d án. II. K năng l p d án 1. Xác đ nh và ti p c n ngu n v n; 2. Xác đ nh d án; III. Ki m tra tính kh thi c a d án 1. Các tiêu chí đ ki m tra tính kh thi c a d án; 2. Đi u ki n v tính kh thi. IV. Tri n khai th c hi n d án 1. L a ch n hình th c th c hi n d án; 2. L a ch n nhà qu n lý d án; 3. L a ch n nh ng ngư i tham gia th c hi n d án; 4. Theo dõi, đi u ch nh các ho t đ ng c a d án; 5. Gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình th c hi n d án. Chuyên đ 25. K năng t ch c ki m tra hành chính, x ph t và cư ng ch hành chính (14 ti t => 6 ti t gi ng + 8 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. V n đ chung v ki m tra, x ph t và cư ng ch hành chính 1. Các khái ni m: - Khái ni m v ki m tra hành chính; - Khái ni m v x ph t hành chính; - Khái ni m v cư ng ch hành chính. 2. Phân bi t gi a cư ng ch hành chính và cư ng ch thi hành án. 3. Phân bi t gi a x ph t hành chính v i vi c k lu t hành chính II. Các hình th c ki m tra hành chính 1. Ki m tra hành chính theo k ho ch; 2. Ki m tra hành chính đ t xu t; 3. K năng t ch c th c hi n vi c ki m tra hành chính. III. Các hình th c x ph t hành chính
 20. 1. Các hình th c x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Các hình th c x ph t b sung; 3. K năng t ch c th c hi n vi c x ph t vi ph m hành chính. IV. Các hình th c cư ng ch hành chính 1. Cư ng ch hành chính b ng s c m nh c a chính quy n nhà nư c; 2. Cư ng ch hành chính b ng hình th c c m ho t đ ng; 3. . K năng t ch c th c hi n vi c cư ng ch hành chính V. Th m quy n c a ch t ch y ban nhân dân xã trong vi c quy t đ nh, t ch c thi hành quy t đ nh v ki m tra, x ph t và cư ng ch hành chính. 1. Nguyên t c xác đ nh th m quy n; 2. Th m quy n c th c a ch t ch y ban nhân dân c p xã; VI. Vai trò c a nhân dân trong vi c x lý hành chính 1. Phát hi n vi ph m hành chính; 2. Giám sát, theo dõi vi c tuân th pháp lu t các ho t đ ng ki m tra, x ph t và cư ng ch hành chính c a y ban nhân dân xã. Chuyên đ 26. K năng phát hi n, x lý tình hu ng phát sinh trên đ a bàn c p xã (14 ti t => 6 ti t gi ng + 8 ti t th o lu n và gi i quy t tình hu ng) I. Nh n bi t các tình hu ng phát sinh 1. Cách th c nh n bi t tình hu ng có v n đ c n x lý trên đ a bàn c p xã; 2. Các lo i tình hu ng thư ng g p và c n x lý trên đ a bàn c p xã; 3. Cách th c x lý các tình hu ng phát sinh trên đ a bàn c p xã. II. Phân tích và xác đ nh nguyên nhân phát sinh tình hu ng 1. Các căn c đ phân tích; 2. Phương pháp phân tích; 3. Các nguyên nhân thư ng g p tình hu ng phát sinh trên đ a bàn c p xã. III. Các nguyên t c gi i quy t tình hu ng c p xã 1. Nguyên t c th o lu n dân ch trong x lý tình hu ng; 2. Nguyên t c th ng nh t trong x lý tình hu ng; 3. Nguyên t c phân công trách nhi m c th ; 4. Nguyên t c ph i h p v i các t ch c, đoàn th đ gi i quy t tình hu ng; 5. Phát huy s tham gia c a c ng đ ng dân cư trong x lý tình hu ng; 6. Kh c ph c các nguyên nhân phát sinh tình hu ng. IV. Các phương pháp và bi n pháp gi i quy t tình hu ng 1. Phương pháp gi i quy t tình hu ng - Phương pháp v n đ ng, giáo d c, thuy t ph c; - Phương pháp hòa gi i; - Phương pháp s d ng các bi n pháp hành chính 2. Các bi n pháp gi i quy t tình hu ng - Bi n pháp ngăn ch n không đ x y ra tình hu ng x u; - Bi n pháp x lý hành chính;
Đồng bộ tài khoản