Quyết định số 30-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 30-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 30 - H BT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1981 I U CH NH NA GI I M T S XÃ VÀ THN TR N THU C T NH GIA LAI - KON TUM H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum. QUY T NNH i u 1: Phê chuNn vi c i u ch nh a gi i m t s xã và th tr n c a các huy n Sa Th y, Kon Plông, Măng Yang, An Khê, Krông Pa, Chư Prông, Chư Pah và các th xã Kon Tum, Plêi-ku thu c t nh Gia Lai - Kon Tum như sau: 1. Th xã Kon Tum: a. Chia xã oàn K t thành 2 xã l y tên là xã oàn K t và xã Chư Hreng. a gi i c a xã oàn K t: phía b c giáp sông k Bla, phía nam giáp xã Hoà Bình, phía ông giáp xã Chư Hreng, phía tây giáp xã IA Chim. a gi i c a xã Chư Hreng: phía b c giáp sông k Bla, phía nam giáp xã Hoà Bình, phía ông giáp huy n Măng Yang, phía tây giáp xã oàn K t. b. Chia xã k K m thành 2 xã l y tên là xã k K m và xã Ng k Réo. a gi i c a xã k K m: phía b c giáp xã Ng k Réo, phía nam giáp phư ng Quy t Th ng và xã k Bla, phía ông giáp huy n Kon Plông, phía tây giáp xã k Ui. a gi i c a xã Ng k Réo: phía b c giáp huy n k Tô, phía nam giáp xã k K m, phía ông giáp huy n Kon Plông, phía tây giáp xã k Ui. 2. Huy n Sa Th y: a. Chia xã R Kơi thành hai xã l y tên là xã R Kơi và xã Sa Lon.
  2. a gi i c a xã R Kơi: phía b c giáp xã B Y, phía nam giáp xã Sa Nhơn, phía ông giáp xã Pô Kô c a huy n k Tô, phía tây giáp xã Sa Lon. a gi i c a xã Sa Lon: phía b c giáp xã B Y, phía nam giáp xã Mô Rai, phía ông giáp xã R Kơi, phía tây giáp biên gi i Cam - Pu - Chia. b. Chia xã Ya Ly thành hai xã l y tên là xã Ya Ly và xã Ya Xiêr. a gi i c a xã Ya Ly: phía b c giáp xã Ya Xiêr, phía nam giáp và phía ông giáp sông Ya Krông Blah, phía tây giáp su i IA Tri và su i IA Na. a gi i xã Ya Xiêr: phía b c giáp xã Sa Sơn và xã Sa Bình, phía nam giáp xã Ya Ly, phía ông giáp xã Sa Bình và núi Chư Lo Ruê, phía tây giáp núi Chư Tăng An và núi Cư Pu. c. Thành l p m t xã m i l y tên là xã Sa Nhơn. a gi i c a xã Sa Nhơn: phía b c giáp xã R Kơi, phía nam giáp xã Sa Sơn, phía ông giáp núi Chư Côr-tông và núi Chư - t - sang, phía tây giáp núi Chư - mom - ray. 3. Th xã Plêi - ku: a. Thành l p m t xã m i l y tên là xã Trà a. a gi i c a xã Trà a: phía b c giáp xã Bi n H , phía nam giáp xã Chư Á, phía ông giáp xã An Phú và huy n Măng Yang, phía tây giáp sân bay Plêi - Ku. b. Thành l p m t xã m i l y tên là xã Diên Phú. a gi i xã Diên Phú: phía b c giáp phư ng Diên H ng và phư ng H i Phú, phía nam giáp su i IA Kraih và xã Trà Bá, phía ông giáp phư ng H i Phú và xã Trà Bá, phía tây giáp huy n Chư Pah. 4. Huy n Chư Prông: Thành l p th tr n c a huy n Chư Prông l y tên là th tr n Chư Prông. Th tr n Chư Prông bao g m t ai c a 5 làng: làng Phìn, làng Ó, làng La, làng Bò và làng Kinh T m i c a xã IA Phìn. a gi i c a th tr n Chư Prông: phía b c giáp nông trư ng cao su Chư Prông, phía nam giáp xã IA Me, phía ông giáp xã IA Phìn, phía tây giáp cao i m 492 và 493. 5. Huy n Kon Plông: Chia xã k Ru ng thành 2 xã l y tên là xã k Ru ng và xã k-t -re. a gi i c a xã k Ru ng: phía b c giáp xã c-t -re, phía nam giáp huy n Măng Yang, phía ông giáp xã Tân L p và xã k - Pne, phía tây giáp th xã Kon Tum.
  3. a gi i c a xã k - t - re: phía b c giáp xã k Kôi, phía nam giáp xã k Ru ng, phía ông giáp xã Tân L p, phía tây giáp th xã Kon Tum. 6. Huy n An Khê: Chia xã An Trung thành 2 xã l y tên là xã An Trung và xã Sơ Krey. a gi i c a xã An Trung: phía b c giáp xã Hà Tam, phía nam giáp xã Yang Trung, phía ông giáp xã Ya Ma và xã Yang B c, phía tây giáp xã Sơ Krey. a gi i c a xã Sơ Krey: phía b c giáp xã Hà Tam, phía nam giáp xã Yang Trung, phía ông giáp xã An Trung, phía tây giáp huy n Măng Yang. 7. Huy n Măng Yang: Chia xã Lơ Pang thành 2 xã l y tên là xã Lơ Pang và xã Kon Th p. a gi i c a xã Lơ Pang: phía b c giáp nông trư ng chè A Yun, phía nam giáp xã Kon Th p, phía ông giáp xã H Ra, phía tây giáp xã Trang. a gi i c a xã Kon Th p: phía b c giáp xã Lơ Pang, phía nam giáp xã K k Trôi và xã Kon Chiêng, phía ông giáp xã H Ra, phía tây giáp xã Trang. 8. Huy n Krông Pa: a. Chia xã IA Rm k thành 2 xã l y tên là xã IA Rm k và xã Phú C n. a gi i c a xã IA Rm k: phía b c giáp xã Chư Drăng và xã Phú C n, phía nam giáp xã Krông Năng, phía ông giáp xã Phú C n và xã IA Dreh, phía tây giáp xã Chư Drăng và t nh c L c. a gi i c a xã Phú C n: phía b c giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh và xã IA Rm k, phía ông giáp xã t B ng và xã IA Dreh, phía tây giáp xã Chư Drăng và xã IA Rsai. b. Chia xã t B ng thành 2 xã l y tên là xã t B ng và xã IA Mlah. a gi i c a xã t B ng: phía b c giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh, phía ông giáp t nh Phú Khánh, phía tây giáp xã IA Mlah và xã IA Rsai. a gi i c axã IA Mlah: phía b c giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh và xã Phú C n, phía ông giáp xã t B ng, phía tây giáp xã IA Rsai và xã Phú C n. c. Chia xã Chư Drăng thành 2 xã lây tên là xã Chư Drăng và xã Chư Gu. a gi i c a xã Chư Drăng: phía b c giáp xã IA Siơm, phía nam giáp xã Ia Rm k, phía ông giáp xã Chư Gu và xã IA Rm k, phía tây giáp xã IA Rsai và t nh k L c. a gi i c a xã Chư Gu: phía b c giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã Chư Drăng, phía ông giáp xã Phú C n và xã IA Rsai, phía tây giáp xã Chư Drăng và xã Ia Rsai.
  4. d. Chi xã Ia Rsai thành 2 xã l y tên là xã IA Rsai và xã IA Siơm. a gi i c a xã Ia Rsai: phía b c giáp huy n A yun Pa, phía nam giáp xã Chư Gu, xã Phú C n và xã IA Siơm, phía ông giáp xã t B ng và t nh Phú Khánh, phía tây giáp huy n A Yun Pa. a gi i c a xã IA Siơm: phía b c giáp xã Ia Rsai và huy n A Yun Pa, phía nam giáp xã Chư Drăng, phía ông giáp xã Chư Gu và xã IA Rsai, phía tây giáp huy n A Yun Pa. 9. Th xã Plêi - ku, huy n Măng Yang và huy n Chư Pah: a. Tách xã Tân Bình c a th xã Plêi-ku sáp nh p vào huy n Măng Yang. b. Tách xã Hoà Phú c a th xã Plêi - ku sáp nh p vào huy n Chư Pah. c. Tách xã Chư Á và xã Chư Jôr c a huy n Măng Yang sáp nh p vào th xã Plêi- ku. i u 2: U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản