Quyết định số 300-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 300-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300-CP về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 300-CP Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 1979 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I M T S HUY N VÀ THN XÃ THU C T NH AN GIANG H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh các quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh An Giang và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c phân v ch a gi i m t s huy n và th xã thu c t nh An Giang như sau: 1. Chia huy n B y Núi thành hai huy n l y tên là huy n Tri Tôn và huy n T nh Biên. a. Huy n Tri Tôn g m có các xã Núi Tô, Tân Cương, Tân Tuy n, Cô Tô, An Phư c, An Ninh, An L c, An Thành, Ba Chúc, L c Qu i, Vĩnh Gia, An L p và th tr n Tri Tôn (trư c là th tr n B y Núi). b. Huy n T nh Biên g m có các xã Nhơn Hưng, Th i Sơn, Th i Thu n, Vĩnh Trung, An Phú, An Cư, An Nông, Xuân Tô, Tân L i, An H o, Tân L p và th tr n Chi Lăng. c. Ranh gi i gi a hai huy n Tri Tôn và T nh Biên quy nh như sau: B t u t c t m c s 115 (biên gi i v i Cam-pu-chia) th ng hư ng ông nam n tr á s 1 trên l Lê Trì - T nh Biên (cách ngã ba Sóc T c 150 mét) r i qu o xu ng phía nam song song v i l T nh Biên – Tri Tôn theo ư ng mòn v phía ông ven chân núi Nam Quy vòng lên phía b c i th ng n ngã tư Kinh Tri Tôn - M c C n Dưng (c u s t s 13) theo gi a lòng kinh n giáp ranh huy n Châu Thành (c u s t s 10). 2. Chia huy n Châu Thành thành hai huy n l y tên là huy n Châu Thành và huy n Tho i Sơn a. Huy n Châu Thành g m có các xã Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh H nh, C n ăng, An Hòa, Bình Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh L i, Vĩnh Nhu n, Tân Phú, Hòa Bình Th nh và th tr n An Châu. b. Huy n Tho i Sơn g m có các xã Phú Hòa, Vĩnh Tr ch, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, nh Thành, nh M , Vĩnh Phú, Tây Phú, V ng ông, V ng Thê, Tho i Giang và th tr n Núi S p.
  2. c. Ranh gi i gi a hai huy n Châu Thành và Tho i Sơn quy nh như sau: B t u t gi a lòng kinh Tư K (ph n giáp ranh v i huy n Tri Tôn) n i li n v i Kinh Làng, kinh Ba D u n ngã năm Ba B n theo gi a lòng kinh Long Xuyên i R ch giá n giáp ranh th xã Long Xuyên. 3. Sáp nh p xã Bình Th y c a huy n Châu Thành vào huy n Châu Phú. 4. Sáp nh p xã M Hòa Hưng c a huy n Châu Thành vào th xã Long Xuyên. 5. Sáp nh p xã Vĩnh T c a huy n Châu Phú vào th xã Châu c. i u 2. y ban nhân dân t nh An Giang và Ban t ch c c a Chính ph có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản