Quyết định số 3008/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 3008/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3008/QĐ-UB về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3008/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 3008/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH B O V MÔI TRƯ NG THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t b o v môi trư ng và Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t b o v môi trư ng; Căn c Ngh quy t s 54/NQ-H ngày 13 tháng 7 năm 1996 c a H i ng nhân dân thành ph khoá XI, kỳ h p th 6; Xét ngh c a Giám c s khoa h c công ngh và môi trư ng, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này quy nh b o v môi trư ng thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th quy t nh s 5083QD- UB ngày 16 tháng 11 năm 1990 c a U ban nhân dân thành ph v quy nh b o v môi trư ng ô th Th ô Hà N i. i u 3: Giao giám c s khoa h c công ngh và môi trư ng Hà n i ch trì, t ch c hư ng d n th c hi n quy nh b o v môi trư ng thành ph Hà N i. i u 4: Chánh văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám c s khoa h c công ngh và môi trư ng; giám c, th trư ng các s , ban, ngành c a thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n; t ch c và cá nhân cư trú trên a bàn thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Hoàng Văn Nghiên ( ã ký) QUY NNH
  2. B O V MÔI TRƯ NG THÀNH PH HÀ N I (Ban hành theo quy t nh s 3008 ngày 13-9-1996 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Quy nh này c th hoá m t s i u trong vi c thi hành Lu t b o v môi trư ng c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trên cơ s tình hình th c t c a thành ph Hà N i. Quy nh này không nêu chi ti t các quy nh c a chuyên ngành khác liên quan n vi c b o v môi trư ng c a thành ph . i u 2: Quy nh này ư c áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3: Công tác b o v môi trư ng thành ph ph i tuân th Lu t b o v môi trư ng, nh m gi gìn c i thi n và b o v môi trư ng s ng, s d ng h p lý, ti t ki m qu t và tài nguyên thiên nhiên, b o m phát tri n b n v ng. i u 4: U ban nhân dân các c p, các ngành c a thành ph ph i ưa n i dung b o v môi trư ng vào quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i dài h n, trung h n và hàng năm c a ngành, a phương và th c hi n k ho ch b o v môi trư ng m b o s cân i gi a phát tri n kinh t xã h i v i vi c b o v môi trư ng. Chương 2: B O V VÀ C I THI N MÔI TRƯ NG i u 5: Các ho t ng sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, d ch v , th nghi m khoa h c, nhân o, t thi n, an ninh qu c phòng c a t ch c, cá nhân trên a bàn thành ph có th i ra các lo i ch t th i; c bi t là ch t th i c h i, ch t th i ch a vi sinh v t, vi trùng gây b nh nh hư ng n môi trư ng s ng, n s c kho con ngư i u ph i th c hi n m i bi n pháp x lý, m b o t các tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c (các ph l c s 1, 2, 3, 4 kèm theo quy nh này). i u 6: Các ch u tư, ch d án và giám c các cơ quan xí nghi p ang ho t ng trên a bàn thành ph thu c di n ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo Luât b o v môi trư ng, thì ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng thNm nh. N u vi ph m s b x lý theo quy nh t i ngh nh 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph "Quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng" (sau ây g i t t là Ngh nh 26/CP). i u 7: T ch c, cá nhân có trách nhi m b o v các ngu n nư c (m t nư c, nư c ng m), ng d n nư c, nhà máy và tr m c p nư c không b ô nhi m; không ư c x rác, các lo i ph th i vào sông, h , kênh, mương. Nh ng gi ng khoan khai thác nư c ã b suy thoái không có kh năng ph c h i ph i ư c l p úng yêu c u quy trình k thu t c a cơ quan qu n lý Nhà nư c.
  3. i u 8: Vi c s d ng thu c b o v th c v t, phân bón hoá h c và hoá ch t khác trong nông nghi p ph i th c hi n theo úng quy nh hi n hành b o m v sinh an toàn th c phNm, không làm m t cân b ng môi trư ng sinh thái. Khuy n khích m r ng các bi n pháp sinh h c trong nông nghi p. i u 9: T ch c, cá nhân ph i ch p hành nghiêm Lu t b o v và phát tri n r ng, phòng ch ng n n cháy r ng, côn trùng và b nh h i cây r ng; nghiêm c m ch t phá b a bãi, phá r ng khai hoang. ưa vi c tr ng cây, tr ng c ph xanh t tr ng i tr c, tăng thêm di n tích cây xanh thành ph vào k ho ch hàng năm. Xoá b t p t c b cành, hái l c u xuân nơi công c ng. i u 10: T ch c, cá nhân có trách nhi m b o v các gi ng loài ng th c v t quý hi m, b o v các loài chim và côn trùng có ích. C m săn, b t các loài chim, thú c n b o v trên a bàn thành ph . C m n ch t các cây hoang d i n m trong danh sách th c v t c n b o v c a qu c gia. C m m i hành vi vi ph m các c nh quan thiên nhiên, c bi t cây c th các nơi danh lam th ng c nh, khu b o t n thiên nhiên, vư n hoa, công viên và nơi công c ng. i u 11: C m th i các ch t c h i, phân h u cơ chưa ư c x lý ho c x lý chưa t tiêu chuNn môi trư ng vào các khu v c nuôi tr ng thu s n, sông, h , h th ng thoát nư c c a thành ph , c bi t v i các h : Hoàn Ki m, H Tây, B y m u, Trúc B ch và các sông H ng, Tô L ch, Kim Ngưu, L , Sét. Chương 3: PHÒNG, CH NG Ô NHI M MÔI TRƯ NG i u 12: Khi l p và trình duy t d án u tư, xây d ng m i, c i t o và m r ng công trình hi n có, ch u tư ph i l p và trình duyêt báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ư c quy nh c th v i t ng lo i công trình. i v i các d án ư c mi n l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, ph i kê khai các ho t ng có nh hư ng n môi trư ng và các bi n pháp gi m thi u nh ng ô nhi m S khoa h c công ngh và môi trư ng xem xét c p tho thu n môi trư ng. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng và các th t c thNm nh theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và U ban nhân dân thành ph Hà N i. Vi c thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng do S khoa h c công ngh và môi trư ng t ch c th c hi n theo phân c p quy nh i u 14 trong Ngh nh 175/CP ngày 18-10-1994 c a Chính ph . Các ch u tư, ch d án có trách nhi m thanh toán phí thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a B tài chính.
  4. i u 13: H th ng thi t b phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng c a các công trình xây d ng m i ho c c i t o u ph i ư c th c hi n c giai o n thi t k và thi công. Khi k t thúc xây d ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý xây d ng c a thành ph ti n hành ki m tra h th ng thi t b phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng; c p gi y ch ng nh n n u t tiêu chuNn môi trư ng. Ch ư c phép s n xu t, v n hành khi ã ư c c p gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng. i u 14: Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ang ho t ng ph i có văn b n tho thu n môi trư ng c a S khoa h c công ngh và môi trư ng. N u gây ô nhi m môi trư ng, ph i x lý kh c ph c, n u không th c hi n ư c thì ph i ng ng s n xu t. i u 15: Rác, phân và các ch t th i, xác súc v t ph i ư c thu d n, chuyên ch , x lý, theo úng quy nh và hư ng d n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng. Các bãi chôn l p rác, ph th i ph i ư c quy ho ch, thi t k , thi công và v n hành theo úng tiêu chuNn k thu t. Ch t th i có tính phóng x ph i ư c qu n lý nghiêm ng t theo Pháp l nh an toàn và ki m soát b c x i u 16: Vi c t ch c thi công xây d ng, c i t o m r ng các lo i công trình, v n chuy n, khai thác, buôn bán, lưu gi v t li u xây d ng ph i th c hi n các bi n pháp c n thi t m b o không gây ô ni m môi trư ng v khói, b i, hơi, khí c, ch n ng, ti ng n, cháy n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và U ban nhân dân thành ph . i u 17: Máy, thi t b phương ti n giao thông n cao, rung l n vư t tiêu chuNn cho phép ph i g n thi t b gi m thanh và ch ng rung m b o t tiêu chuNn TCVN 5949-1995 (ph l c 2-2). C m s d ng các thi t b gây n vư t quá gi i h n cho phép t 22 gi êm n 6 gi hôm sau, t i các khu v c b nh vi n, các khu dân cư ông úc, trong khu v c n i thành, n i th . Trư ng h p c bi t ph i có gi y phép c a U ban nhân dân thành ph . Trong khu v c n i thành c m s d ng loa có âm lư ng cao (ph l c 2-2). Không ư c s d ng các lo i máy tăng âm qu ng cáo, bán hàng làm m t tr t t nơi công c ng. i u 18: Máy, thi t b , phương ti n giao thông ph i l p t các thi t b x lý có hi u qu m b o khí th i, b i, khói, khi th i ra t tiêu chuNn TCVN 5939-1995( Ph l c 1-3). C m t và t n ng rác, ch t c h i, ch t gây mùi hôi th i khu dân cư t p trung, nơi có m ch nư c ng m và u hư ng gió nh hư ng t i môi trư ng. i u 19: T ch c, cá nhân s d ng, lưu gi , v n chuy n ch t c h i và ch t phóng x ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c, v an toàn và ki m soát b c x ; ng th i ph i có các bi n pháp phòng ch ng theo quy nh c a Nhà nư c.
  5. Khi c n tiêu hu s n phNm ho c ch t có c h i ph i ư c cơ quan qu n lý môi trư ng phê chuNn bi n pháp tiêu hu . Các ch t có ch a m m gây b nh và ch t th i b nh vi n ph i x lý theo úng quy nh c aB Yt . Vi c chuyên ch và chôn c t ngư i ch t do các b nh d ch nguy hi m ph i theo úng quy nh c a cơ quan y t . i u 20: T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v khi ho t ng có gây ô nhi m ph i n p phí b o v môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. Trư ng h p gây ra s c môi trư ng ph i nhanh chóng th c hi n các bi n pháp kh c ph c và thông báo kh năng gây t n h i cho cơ s và dân cư xung quanh, ng th i ph i báo cáo ngay cho cơ quan qu n lý môi trư ng và b i thư ng t n th t do mình gây ra i v i môi trư ng. Chương 4: T CH C QU N LÝ B O V MÔI TRƯ NG i u 21: U ban nhân dân thành ph Hà N i th ng nh t qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn. S khoa h c công ngh và môi trư ng ch u trách nhi m giúp U ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn thành ph Hà N i, theo n i dung sau: Tham gia vào quá trình xây d ng quy ho ch c a thành ph , quy trình xét duy t các d án u tư trên a bàn thành ph Hà N i; Cùng v i các s , ban, ngành xây d ng k ho ch hàng năm, trung h n và dài h n v b o v môi trư ng trình U ban nhân dân thành ph phê duy t và giám sát vi c th c hi n k ho ch; Ki m tra, ki m soát, thanh tra và hư ng dân th c hi n Lu t b o v môi trư ng và quy nh b o v môi trư ng thành ph Hà N i; Ki m tra, ki m soát ch t lư ng môi trư ng và ti n hành quan tr c ch t lư ng môi trư ng trên a bàn thành ph ; Căn c vào tiêu chuNn môi trư ng qu c gia và i u ki n c th c a thành ph xây d ng tiêu chuNn môi trư ng thành ph Hà N i, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t và ban hành; T ch c các h i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho các d án u tư, cơ s ang ho t ng trên a bàn thành ph theo thNm quy n; nh kỳ báo cáo U ban nhân dân thành ph và B khoa h c công ngh và môi trư ng hi n tr ng môi trư ng thành ph Hà N i. Kinh phí l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng thành ph ư c l y t kinh phí qu n lý môi trư ng hàng năm c a S khoa h c công ngh và môi trư ng.
  6. i u 22: c p qu n, huy n ph i b trí biên ch m t n hai cán b qu n lý môi trư ng giúp U ban nhân dân qu n, huy n qu n lý trên a bàn và ch u s ch o chuyên môn, nghi p v c a S khoa h c công ngh và môi trư ng. c p phư ng, xã, th tr n ph i có cán b bán chuyên trách v môi trư ng. i u 23: Các s , ban, ngành c a thành ph có trách nhi m ch o và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng trong ph m vi ngành mình theo quy nh và hư ng d n c a U ban nhân dân thành ph và cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng. i u 24: Các nhà máy, xí nghi p ph i có b ph n qu n lý, x lý các ch t th i công nghi p và quan tr c nh hư ng c a các ch t th i i v i môi trư ng. i u 25: T ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn thành ph u ph i ch u s ki m tra, ki m soát nh kỳ và t xu t v b o v môi trư ng, ng th i ph i nghiêm ch nh ch p hành nh ng yêu c u c a cơ quan qu n lý môi trư ng thành ph ghi trong thông báo k t qu ki m tra, ki m soát. Kinh phí cho ki m tra, ki m soát ư c l y t kinh phí qu n lý môi trư ng hàng năm c a S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. i u 26: Khi công trình thay i v quy mô và tính ch t ho t ng có nh hư ng n môi trư ng, ch công trình ph i báo cáo ngay b ng văn b n v i cơ quan qu n lý môi trư ng thành ph . Trư ng h p ch công trình không báo cáo v i cơ quan qu n lý môi trư ng c a thành ph s b x lý theo i u 31 c a quy nh này. i u 27: S khoa h c công ngh và môi trư ng có trách nhi m ti p nh n, xem xét các ơn khi u n i, t cáo v gây ô nhi m môi trư ng. T ch c thanh tra i v i các ho t ng c a t ch c, cá nhân b khi u n i, t cáo tr l i b ng văn b n cho bên khi u n i, t cáo ch m nh t là 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn. i u 28: Trong trư ng h p bên khi u n i không nh t trí v i k t lu n c a thanh tra chuyên ngành khoa h c công ngh và môi trư ng, S khoa h c công ngh và môi trư ng, thì Giám c S khoa h c công ngh và môi trư ng thành l p oàn phúc tra ki m tra l i theo úng trình t , th t c do S khoa h c công ngh và môi trư ng quy nh t i văn b n hư ng d n thi hành quy nh này. i u 29: Trong quá trình thanh tra, oàn thanh tra ho c thanh tra viên có quy n: Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u và tr l i nh ng v n c n thi t cho vi c thanh tra; Quy t nh t m th i ình ch trong trư ng h p khNn c p các ho t ng có nguy cơ gây s c nghiêm tr ng v môi trư ng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh ó. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
  7. i u 30: T ch c, cá nhân ph i ch p hành nghiêm ch nh Lu t b o v môi trư ng và các quy nh v b o v môi trư ng c a Nhà nư c và U ban nhân dân thành ph Hà N i. T ch c, cá nhân s ư c bi u dương, khen thư ng khi có thành tích xu t s c trong các vi c làm dư i ây: Qu n lý môi trư ng, giám sát quan tr c, nghiên c u khoa h c và tuyên truy n giáo d c v môi trư ng; Phòng ch ng ô nhi m môi trư ng; B o v thiên nhiên và môi trư ng sinh thái; Kh c ph c s c ô nhi m môi trư ng, phát hi n các hành vi làm suy thoái, ô nhi m môi trư ng; k p th i báo cáo v i cơ quan có trách nhi m ngăn ch n, x lý; Gi i quy t t t các tranh ch p, khi u n i v môi trư ng. i u 31: T ch c, cá nhân vi ph m m t trong các i u kho n trong b n quy nh này tuỳ theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c xem xét, truy c u trách nhi m hình s . Vi c x lý hành chính th c hi n theo Ngh nh s 26/CP và các văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 32: S khoa h c công ngh và môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các ngành, các c p hư ng d n các t ch c, cá nhân th c hi n b n quy nh này. Các s , ban, ngành c a thành ph và U ban nhân dân các c p căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n han ti n hành ki m tra, ôn c các t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm ch nh b n quy nh này. i u 33: Quy nh này có hi u l c t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i quy nh này u hu b . Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, các ngành, các c p, các t ch c, cá nhân ph n ánh v i S khoa h c công ngh và môi trư ng t ng h p báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét b sung.
Đồng bộ tài khoản