Quyết định số 3008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 3008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3008/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Phạm Ngũ Lão - quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------- Số: 3008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO - QUẬN 1 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Tờ trình số 871/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3759/TTr-TNMT-KH ngày 29 tháng 5 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010: a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: Đơn vị tính: ha Hiện trạng Quy hoạch đến năm 2005 năm 2010 Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 49,90 100,00 49,90 100,00 1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 49,90 100,00 49,90 100,00 2.1 Đất ở OTC 16,90 33,87 16,47 33,01 2.1.1 Đất ở tại đô thị ODT 16,90 100,00 16,47 100,00 2.2 Đất chuyên dùng CDG 31,95 64,03 32,38 64,90 2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0,40 1,24 0,37 1,13 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 0,02 0,05 0,02 0,05
  2. 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,68 8,39 3,65 11,27 2.2.3.1 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 2,68 100,00 3,65 100,00 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 28,86 90,33 28,35 87,55 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 14,26 49,41 14,30 50,44 2.2.4.2 Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT DNT 0,01 0,03 0,01 0,04 2.2.4.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 10,08 34,93 10,08 35,56 2.2.4.4 Đất cơ sở y tế DYT 2,03 7,03 2,03 7,16 2.2.4.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,37 8,21 1,82 6,42 2.2.4.6 Đất chợ DCH 0,11 0,38 0,11 0,39 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,05 2,09 1,05 2,09 b) Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Diện tích (1) (2) (3) (4) 1 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1,16 1.1 Đất ở OTC 0,43 1.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,43 1.2 Đất chuyên dùng CDG 0,73 1.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0,03 1.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,15 1.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 0,55 Cộng 1,16 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân Quận 1 lập ngày 11 tháng 5 năm 2009 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1. Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 05 năm (2006-2010) của Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 với các chỉ tiêu sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: ha Diện tích (ha) Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010
  3. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 2.1 Đất ở OTC 16,86 16,73 16,62 16,50 16,47 2.1.1 Đất ở tại đô thị ODT 16,86 16,73 16,62 16,50 16,47 2.2 Đất chuyên dùng CDG 31,99 32,12 32,23 32,35 32,38 2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,72 2,81 3,50 3,62 3,65 2.2.3.1 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 2,72 2,81 3,50 3,62 3,65 2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 28,86 28,90 28,35 28,35 28,35 2.2.4.1 Đất giao thông DGT 14,26 14,30 14,30 14,30 14,30 2.2.4.2 Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 2.2.4.4 Đất cơ sở y tế DYT 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2.2.4.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,37 2,37 1,82 1,82 1,82 2.2.4.6 Đất chợ DCH 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2. Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Diện tích Phân theo từng năm Thứ cần thu hồi LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Mã Năm Năm Năm Năm Năm tự trong kỳ kế hoạch 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1,16 0,04 0,13 0,73 0,12 0,14 1.1 Đất ở OTC 0,43 0,04 0,13 0,11 0,12 0,03 1.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,43 0,04 0,13 0,11 0,12 0,03 1.2 Đất chuyên dùng CDG 0,73 0,62 0,11 1.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình SN CTS 0,03 0,03
  4. 1.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CSK 0,15 0,04 0,11 1.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 0,55 0,55 Cộng 1,16 0,04 0,13 0,73 0,12 0,14 Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 1 có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; Nguyễn Thành Tài - Lưu:VT, (ĐTMT-VH) H.
Đồng bộ tài khoản