Quyết định số 3011/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 3011/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3011/2001/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3011/2001/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 3011/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Chỉ thị số 58/CN-TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 17 tháng 10 năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; Căn cứ Công văn số 359/CP-QHQT ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tín dụng của Chính phủ ấn Độ để xây dựng các Trung tâm Đào tạo phần mềm ; Theo Công văn số 3507/BKHCNMT-CNTT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 23 tháng 11 năm 2000 về việc sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ ấn Độ trong việc xây dựng Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm ;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 0750/SKHCNMT-CNTT ngày 23 tháng 4 năm 2001 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 41/TCCQ ngày 14 tháng 5 năm 2001 ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Tên giao dịch tiếng Anh : Information Technology Training Institute-Ho Chi Minh Ctity. Tên viết tắt : ITTI Ho Chi Minh Ctity. Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động trong hai năm đầu, các năm tiếp sau tự cân đối thu-chi, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố. Trụ sở : Trung tâm đặt tại Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Điều 2. Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ : 1. Tham mưu cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hồ Chí Minh. 2. Đào tạo và liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm ở các trình độ khác nhau (kỹ thuật viên, lập trình viên, chuyên viên lập trình, chuyên viên quản trị dự án, chuyên gia công nghệ thông tin) đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phần mềm theo hướng chuẩn hóa của khu vực và quốc tế. 3. Nghiên cứu, hỗ trợ tổ chức ứng dụng và triển khai nhanh các công nghệ đào tạo tiên tiến về công nghệ thông tin. 4. Thực hiện chế độ quản lý tài chính và quản lý đào tạo theo quy định của Nhà nước. Điều 3. Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc phụ trách và một đến hai Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ; chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động và biên chế tổ chức của đơn vị, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành trong tháng 6 năm 2001. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố, Giám đốc các sở-ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Như điều 5 - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH-CN và MT - Ban TCCB Chính phủ - TT.TU, TT HĐND/TP Võ Viết Thanh - Thường trực UBND/TP - Sở GD-ĐT, Sở TC-VG - Công an TP (PC.13), Ngân hàng NN/TP - Sở KH-ĐT/TP, Kho bạc NN/TP - VPUB : Các PVP, Tổ CNN, TH, VX - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản