Quyết định số 3014/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 3014/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 1, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3014/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3014/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 1, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2967/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5000/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 1, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n Di n Cơ c u Cơ c u tích tích (ha) (%) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 26,52 100,00 26,52 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.2 t lâm nghi p LNP
  2. 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 26,52 100,00 26,52 100,00 2.1 * t OTC 15,47 58,33 13,42 50,60 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 15,47 100,00 13,42 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 10,01 37,75 12,06 45,48 2.2.1 - t tr s cơ quan, CTSN CTS 0,19 1,90 0,20 1,66 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 - t s n xu t, kinh doanh PNN CSK 0,12 1,20 0,11 0,91 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,12 100,00 0,11 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 9,70 96,90 11,75 97,43 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,22 64,12 7,19 61,19 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,02 0,21 1,06 9,02 2.2.4.3 + t chuy n t i NL, truy n thông DNT 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,56 5,77 0,57 4,85 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,54 5,57 0,57 4,85 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,43 4,43 0,43 3,66 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,37 3,81 0,37 3,15 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 1,56 16,08 1,56 13,28 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 0,04 0,01 0,04 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,04 0,15 0,04 0,15 2.5 t sông r ch và m t nư c CD SMN 0,99 3,73 0,99 3,73 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n CH TIÊU Mã t tích 1 2 3 4 1 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI NNP/PNN
  3. NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN CHUY N I CƠ C U SD T TRONG N I 2 B T NÔNG NGHI P T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PNN CÓ THU TI N S PN0(a)/PN1(a) 0,02 D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,02 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.3 t công c ng không thu ti n s d ng t CC0(a)/PN1(a) 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.2 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.3 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 2,08 2.1 t OTC 2,05 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,05 2.2 t chuyên dùng CDG 0,03 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,02 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,01
  4. 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 1, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Các năm trong kỳ k ho ch tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH T 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.2 t lâm nghi p LNP 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS T PHI NÔNG 2 PNN 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 NGHI P 2.1 * t OTC 15,47 15,43 15,27 13,73 13,54 13,42 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 15,47 15,43 15,27 13,73 13,54 13,42 2.2 * t chuyên dùng CDG 10,01 10,05 10,21 11,75 11,94 12,06 - t tr s cơ quan, CT 2.2.1 CTS 0,19 0,19 0,17 0,20 0,20 0,20 SN 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA
  5. 2.2.3 - t s n xu t, KD PNN CSK 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 doanh - t có m c ích công 2.2.4 CCC 9,70 9,74 9,93 11,44 11,63 11,75 c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,22 6,26 6,42 6,88 7,07 7,19 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,02 0,02 0,02 1,06 1,06 1,06 + t chuy n t i NL, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,54 0,54 0,56 0,57 0,57 0,57 + t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 t o + t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT thao 2.2.4.8 + t ch DCH 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 + t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 CD 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P
  6. CHUY N I CƠ C U SD 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PNN KHÔNG THU TI N S D NG T 3 CHUY N SANG T PNN PN0(a)/PN1(a) 0,02 0,02 CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,02 0,02 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) t công c ng không thu ti n 3.3 CC0(a)/PN1(a) s d ng t 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.5 t sông su i và m t nu c CD SMN/PN1(a) T PNN KHÔNG PH I 4 T CHUY N SANG PKT(a)/OTC T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC t sông r ch và m t nư c 4.4 SMN/OTC chuyên dùng 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n LO I T PH I THU H I Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.2 t lâm nghi p LNP 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 2,08 0,04 0,19 0,54 0,19 0,12 2.1 t OTC 2,05 0,04 0,16 0,54 0,19 0,12 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  7. 2.1.2 t t i ô th ODT 2,05 0,04 0,16 0,54 0,19 0,12 2.2 t chuyên dùng CDG 0,03 0,03 t tr s cơ quan, CT s 2.2.1 CTS 0,02 0,02 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, KD phi nông 2.2.3 CSK nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 1 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản