Quyết định số 3018/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 3018/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3018/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3018/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ---- S : 3018/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 6, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2963/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5004/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 6, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n Cơ c u Di n tích Cơ c u tích (%) (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT NHIÊN 29,93 100,00 29,93 100,00 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 29,93 100,00 29,93 100,00 2.1 * t OTC 19,75 65,99 19,58 65,42
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 19,75 100,00 19,58 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 9,64 32,21 9,81 32,78 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 1,31 13,59 1,36 13,86 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,80 18,67 1,43 14,58 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 1,80 100,00 1,43 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,53 67,74 7,02 71,56 2.2.4.1 + t giao thông DGT 5,73 87,75 5,75 81,91 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t chuy n d n năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,08 1,14 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,15 0,03 0,43 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,78 11,94 1,15 16,38 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 2.2.4.9 + t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,15 0,01 0,14 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,48 1,60 0,48 1,60 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,06 0,20 0,06 0,20 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 0,64 2.1 t OTC 0,17
  3. 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,17 2.2 t chuyên dùng CDG 0,47 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,37 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,10 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n Bình Th nh do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Các năm trong kỳ k ho ch tích Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 29,93 2.1 * t OTC 19,75 19,73 19,58 19,58 19,58 19,58 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 19,75 19,73 19,58 19,58 19,58 19,58 2.2 * t chuyên dùng CDG 9,64 9,66 9,81 9,81 9,81 9,81 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 1,31 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 trình s nghi p
  4. 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,80 1,75 1,43 1,43 1,43 1,43 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 1,80 1,75 1,43 1,43 1,43 1,43 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 6,53 6,55 7,02 7,02 7,02 7,02 2.2.4.1 + t giao thông DGT 5,73 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t chuy n d n năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,08 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,78 0,78 1,25 1,25 1,25 1,15 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 2.2.4.9 + t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n LO I T PH I THU H I Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 0,64 0,07 0,47 0,10 2.1 t OTC 0,17 0,02 0,15 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,17 0,02 0,15
  5. 2.2 t chuyên dùng CDG 0,47 0,05 0,32 0,10 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,37 0,05 0,32 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,10 0,10 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 6 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản