Quyết định số 3019/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 3019/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3019/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3019/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3019/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 7, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2962/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5005/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 7, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 39,61 100,00 39,61 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,61 100,00 39,61 100,00 2.1 * t OTC 24,95 62,99 23,38 59,03
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 24,95 100,00 23,38 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 13,51 34,11 15,45 39,01 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,63 4,66 0,63 4,08 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,28 2,07 0,28 1,81 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,28 100,00 0,28 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 12,60 93,26 14,54 94,11 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,78 53,81 8,08 55,57 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,07 0,56 0,07 0,48 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 3,87 30,71 4,48 30,81 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,55 12,30 1,53 10,52 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 0,32 2,54 0,32 2,20 2.2.4.8 + t ch DCH 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,08 0,06 0,41 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,76 1,92 0,78 1,97 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,39 0,98 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n Th Ch tiêu Mã tích t (ha) (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P
  3. CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG 2 N IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG 3 PN0(a)/PN1(a) 0,02 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CC0(a)/PN1(a) 0,02 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 0,39 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,39 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 2,37 2.1 t OTC 1,96 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,96 2.2 t chuyên dùng CDG 0,02 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK
  4. 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,39 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 7 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 2006 - 2010 c a phư ng 7, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH TT 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61 39,61 2.1 * t OTC 24,95 24,31 23,98 23,98 23,29 23,38 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 24,95 24,31 23,98 23,98 23,29 23,38 2.2 * t chuyên dùng CDG 13,51 14,15 14,48 14,46 15,45 15,45 - t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 doanh 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 12,60 13,24 13,57 13,55 14,54 14,54
  5. 2.2.4.1 + t giao thông DGT 6,78 7,07 7,39 7,39 8,08 8,08 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t chuy n t i năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 3,87 4,22 4,23 4,23 4,48 4,48 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,55 1,55 1,55 1,53 1,53 1,53 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,76 0,76 0,76 0,78 0,78 0,78 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,39 0,39 0,39 0,39 0,09 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm chuy n m c Th Ch tiêu ích s Năm Năm Năm Năm Năm t d ng trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch T NÔNG NGHI P CHUY N 1 SANG PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ 0,02 0,2 THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan t có m c ích công c ng không thu 3.4 0,02 0,2 ti n s d ng t T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 0,39 0,30 0,09 PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng
  6. 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,39 0,30 0,09 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th LO I T PH I THU Di n Mã Năm Năm Năm Năm Năm t H I tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 2,37 0,64 0,33 0,02 1,29 0,09 2.1 t OTC 1,96 0,64 0,33 0,99 2.1.2 t t i ô th ODT 1,96 0,64 0,33 0,99 2.2 t chuyên dùng CDG 0,02 0,02 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,39 0,30 0,09 i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y
  7. ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 7 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản