Quyết định số 3021/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 3021/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3021/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3021/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3021/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 12, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2960/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5007/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 12, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 111,37 100,00 111,37 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 111,37 100,00 111,37 100,00 2.1 * t OTC 59,20 53,16 60,11 53,97
  2. 2.1.2 - t t i ô th ODT 59,20 100,00 60,11 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 33,29 29,89 37,19 33,39 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,66 1,98 0,65 1,75 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 1,42 4,27 1,42 3,82 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 8,64 25,95 6,77 18,20 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 8,64 100,00 6,77 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 22,57 67,80 28,35 76,23 2.2.4.1 + t giao thông DGT 15,97 70,76 17,09 60,28 2.2.4.2 + t th y l i DTL 5,62 24,90 5,69 20,07 + t CD năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,68 2,40 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,04 0,04 0,14 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,82 3,63 3,20 11,29 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 1,50 5,29 2.2.4.8 + t ch DCH 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 0,15 0,66 0,15 0,53 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 1,25 1,12 1,23 1,10 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 1,07 0,96 0,88 0,79 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 16,56 14,87 11,96 10,74 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P 2 CHUY N I CƠ C U S D NG T TRONG
  3. N IB T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI 3 PN0(a)/PN1(a) 1,39 NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,10 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 0,00 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 0,19 (a) 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1 1,10 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I T 4 PKT(a)/OTC 8,30 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4,80 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4,80 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 3,50 c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 NHÓM T PHI NÔNG NGHI P NKN 10,10 2.1 t OTC 7,39 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 7,39 2.2 t chuyên dùng CDG 2,50 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,10 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 1,87 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,53 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,19 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 12 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 12, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm Th t Ch tiêu Mã tích Năm Năm Năm Năm Năm (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH 111,37 111,37 111,37 111,37 111,37 111,37 T T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP T PHI NÔNG 2 PNN 111,37 111,37 111,37 111,37 111,37 111,37 NGHI P 2.1 * t OTC 59,20 61,34 60,33 60,11 57,91 60,11 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 59,20 61,34 60,33 60,11 57,91 60,11 2.2 * t chuyên dùng CDG 33,29 31,88 33,55 33,89 36,12 37,19 - t tr s cơ quan, 2.2.1 CTS 0,66 0,66 0,75 0,70 0,70 0,65 công trình s nghi p - t qu c phòng, an 2.2.2 CQA 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 ninh - t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 8,64 8,64 8,55 7,62 7,62 6,77 doanh phi nông nghi p
  5. 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, 2.2.3.2 SKC 8,64 8,64 8,55 7,62 7,62 6,77 kinh doanh - t có m c ích 2.2.4 CCC 22,57 21,16 22,83 24,15 26,38 28,35 công c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 15,97 14,43 16,00 16,66 18,89 17,09 2.2.4.2 + t th y l i DTL 5,62 5,69 5,69 5,69 5,69 5,69 + t CD năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,06 0,13 0,18 0,18 0,68 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,04 + t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 DGD 0,82 0,82 0,82 1,43 1,43 3,20 ào t o + t cơ s th d c - 2.2.4.7 DTT 1,50 th thao 2.2.4.8 + t ch DCH + t có di tích, danh 2.2.4.9 LDT 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 th ng + t bãi th i, x lý 2.2.4.10 RAC ch t th i t tôn giáo, tín 2.3 TTN 1,25 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 ngư ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD 1,07 1,06 0,98 0,91 0,88 0,88 a t sông r ch và m t 2.5 SMN 16,56 15,86 15,28 15,23 15,23 11,96 nư c chuyên dùng t phi nông nghi p 2.6 PNK khác T CHƯA S 3 CSD D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010
  6. 1 2 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ 1,39 0,03 0,66 0,17 0,03 0,50 THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,10 0,05 0,05 3.2 t qu c phòng, an ninh 3.3 t công c ng không thu ti n s d ng t 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,19 0,01 0,08 0,07 0,03 3.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 1,10 0,02 0,58 0,05 0,45 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 8,30 3,08 0,60 4,62 PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 4,80 2,40 0,60 1,80 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 4,80 2,40 0,60 1,80 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 3,50 0,68 2,82 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 10,10 0,97 1,18 1,90 2,23 3,82
  7. 2.1 t OTC 7,39 0,94 1,01 0,82 2,20 2,42 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 7,39 0,94 1,01 0,82 2,20 2,42 2.2 t chuyên dùng CDG 2,50 0,09 1,01 1,40 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,10 0,05 0,05 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,87 0,09 0,93 0,85 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,53 0,03 0,50 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,02 0,02 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,19 0,01 0,08 0,07 0,03 i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 12 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản