Quyết định số 3023/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 3023/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3023/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3023/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3023/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 14, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2958/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5009/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 14, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 32,28 100,00 32,28 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 32,28 100,00 32,28 100,00 2.1 * t OTC 18,37 56,91 16,98 52,60
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 18,37 100,00 16,98 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 13,76 42,63 15,16 46,96 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 2,23 16,21 2,90 19,13 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,97 7,05 0,97 6,40 - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 0,81 5,89 0,72 4,75 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 0,81 100,00 0,72 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 9,75 70,86 10,57 69,72 2.2.4.1 + t giao thông DGT 7,18 73,64 8,00 75,69 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,02 0,21 0,02 0,19 + t chuy n t i năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT 0,02 0,21 0,02 0,19 thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,15 1,54 0,17 1,61 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,50 5,13 0,50 4,73 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,97 9,95 0,97 9,18 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 0,68 6,97 0,68 6,43 2.2.4.8 + t ch DCH 0,02 0,21 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 0,21 2,15 0,21 1,99 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,15 0,46 0,14 0,43 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích t 1 2 3 4 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P 3 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU PN0(a)/PN1(a) 0,02
  3. TI N S D NG T CHUY N SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,02 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC 0,11 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,11 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,09 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,02 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 1,64 2.1 t OTC 1,50 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,50 2.2 t chuyên dùng CDG 0,13 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,02 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,09 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD
  4. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 14, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Phân theo t ng năm tích Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH T 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 2.1 * t OTC 18,37 18,32 18,14 18,05 17,84 16,98 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 18,37 18,32 18,14 18,05 17,84 16,98 2.2 * t chuyên dùng CDG 13,76 13,81 14,00 14,09 14,30 15,16 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 2,23 2,23 2,23 2,26 2,26 2,90 trình s nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 - t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 0,81 0,81 0,81 0,72 0,72 0,72 phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 0,81 0,81 0,81 0,72 0,72 0,72 doanh - t có m c ích công 2.2.4 CCC 9,75 9,80 9,99 10,14 10,35 10,57 c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 7,18 7,23 7,42 7,57 7,78 8,00 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 + t chuy n t i năng 2.2.4.3 DNT 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17
  5. 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 + t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 t o + t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 thao 2.2.4.8 + t ch DCH 0,02 0,02 0,02 2.2.4.9 + t di tích, danh th ng LDT 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 + t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NÔNG NNP/PNN NGHI P CHUY N I CƠ C U SD 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG PN0(a)/PN1(a) 0,02 0,02 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,02 0,02 3.2 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T PKT(a)/OTC 0,11 0,11 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,11 0,11
  6. t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 CTS/OTC s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 CSK/OTC 0,09 0,09 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,02 0,02 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 1,64 0,05 0,19 0,33 0,21 0,86 2.1 t OTC 1,50 0,05 0,18 0,20 0,21 0,86 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,50 0,05 0,18 0,20 0,21 0,86 2.2 t chuyên dùng CDG 0,13 0,13 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,02 0,02 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,09 0,09 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,01 0,01 i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t;
  7. 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 14 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản