Quyết định số 3029/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 3029/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3029/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3029/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3029/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 24, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2952/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5015/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 24, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T NG DI N TÍCH TT 56,94 100,00 56,94 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 56,94 100,00 56,94 100,00 2.1 t OTC 39,47 69,32 34,77 61,06 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 39,47 100,00 34,77 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 13,21 23,20 18,01 31,63 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,28 2,12 0,27 1,50 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 0,08 0,01 0,06 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 1,72 13,02 1,71 9,49 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 1,72 100,00 1,71 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, g m 2.2.3.4 SKX s 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 11,20 84,78 16,02 88,95 2.2.4.1 t giao thông DGT 10,53 94,02 13,42 83,77 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,90 11,86 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,10 0,89 0,11 0,69 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,10 0,89 0,13 0,81 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,47 4,20 0,46 2,87 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,97 1,70 0,90 1,58 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,18 0,32 0,15 0,26 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 3,11 5,46 3,11 5,46 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha
  3. Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 4,86 2.1 t OTC 4,70 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 4,70 2.2 t chuyên dùng CDG 0,06 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,01 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,04 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,07 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,03 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 24 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 24, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Hi n Di n tích n năm Th t Ch tiêu tr ng Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T NG DI N TÍCH TT 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 56,94 2.1 t 39,47 36,92 36,84 36,17 34,88 34,77
  4. 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 39,47 36,92 36,84 36,17 34,88 34,77 2.2 t chuyên dùng 13,21 15,76 15,84 16,58 17,87 18,01 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 1,72 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh 1,72 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng 11,20 13,75 13,83 14,57 15,88 16,02 2.2.4.1 t giao thông 10,53 11,18 11,26 12,00 13,31 13,42 2.2.4.2 t th y l i 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa 0,10 0,11 0,08 0,08 0,08 0,11 2.2.4.5 t cơ s y t 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o 0,47 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,97 0,97 0,97 0,90 0,90 0,90 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác 3 T CHƯA S D NG 2. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha
  5. Di n tích Phân theo t ng năm Th c n thu h i Lo i t ph i thu h i Năm Năm Năm Năm Năm t trong kỳ k ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 1 T NÔNG NGHI P 2 T PHI NÔNG NGHI P 4,86 2,56 0,11 0,74 1,31 0,14 2.1 t 4,70 2,55 0,08 0,67 1,29 0,11 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 4,70 2,55 0,08 0,67 1,29 0,11 2.2 t chuyên dùng 0,06 0,01 0,03 0,02 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 0,01 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 0,01 0,01 nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng 0,04 0,01 0,03 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng 0,07 0,07 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a 0,03 0,03 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 24 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  6. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản