Quyết định số 303/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 303/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 303/2003/QĐ-UB về việc thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 303/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 303/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TH C HI N CHÍNH SÁCH IV I I TƯ NG CÁC TRUNG TÂM XÃ H I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 43/2003/NQ-H ngày 25 tháng 7 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI v nhi m v kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2003 ; Xét ngh c a Liên S Lao ng-Thương binh và Xã h i và S Tài chính t i T trình s 3591/TTLT ngày 27 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NH i u 1.- i u ch nh m c tr c p sinh ho t phí i v i các i tư ng chính sách có công và i tư ng xã h i, tr i viên xã h i t i các cơ s nuôi dư ng t p trung, như sau : 1. i u ch nh tăng m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng cho i tư ng chính sách có công t i Trung tâm Dư ng lão Th Nghè thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n lý, t 180.000 ng/ngư i/tháng lên 210.000 ng/ngư i/tháng. 2. i u ch nh tăng m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng cho i tư ng xã h i, tr i viên xã h i là ngư i già, ngư i tàn t t và ngư i b nh tâm th n t i các Trung tâm B o tr ngư i già và Trung tâm i u dư ng ngư i b nh tâm th n thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n lý, t 150.000 ng/ngư i/tháng lên 180.000 ng/ngư i/tháng. i u 2.- Th i gian th c hi n các ch , chính sách nêu trên ư c áp d ng t ngày 01 tháng 8 năm 2003. i u 3.- Các ch , chính sách quy nh t i Công văn s 3020/UB-VX ngày 30 tháng 8 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v nâng m c sinh ho t phí cho i tư ng chính sách có công và i tư ng xã h i, tr i viên xã h i t i các cơ s nuôi dư ng t p trung, không i u ch nh theo Quy t nh này v n ư c ti p t c th c hi n.
  2. i u 4.- S Lao ng-Thương binh và Xã h i và S Tài chính hư ng d n thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành Quy t nh này. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n CH T CH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph Lê Thanh H i - Các Trung tâm H tr và B o tr xã h i thành ph - VPH -UB : CPVP, T VX - Lưu (VX/LC)
Đồng bộ tài khoản