Quyết định số 303-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 303-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 303-CT về việc ban hành giá bán xăng dầu cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp do Chủ tịch Hôi đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 303-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 303-CT Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 1988 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH GIÁ BÁN XĂNG D U CHO S N XU T NÔNG NGHI P, NGƯ NGHI P, LÂM NGHI P CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 90-H BT ngày 24-5-1988 c a H i ng B trư ng ban hành danh m c s n ph m do Nhà nư c nh giá; Theo ngh c a B trư ng B V t tư và Ch nhi m U ban V t giá Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Nay quy nh giá bán xăng d u cho s n xu t nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p: - Xăng A72 - A76 600 ng/lít ho c 840 ng/kg. - Diedel thông d ng 520 ng/lít ho c 624 ng/kg. - Ma dút 300 ng/lít ho c 330 ng/kg. a i m bán hàng t i kho c a hàng v t tư thành ph , th xã, huy n trên phương ti n bên mua. i u 2. Giá bán xăng d u trên ây áp d ng cho các ngành s n xu t nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p thu c các thành ph n kinh t qu c doanh, t p th , cá th theo ch tiêu phân ph i và theo i tư ng do U ban k ho ch Nhà nư c hư ng d n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 12 năm 1988. Các ơn v s n xu t, kinh doanh ph i ki m kê xăng d u t n kho khi th c hi n giá m i. i u 4. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c có liên quan. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản