Quyết định số 3030/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 3030/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3030/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3030/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3030/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 25, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2951/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5016/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 25, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 184,20 100,00 184,20 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 184,20 100,00 184,20 100,00 2.1 * t OTC 85,02 46,16 72,52 39,37
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 85,02 100,00 72,52 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 70,94 38,51 84,53 45,89 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 6,13 3,33 5,94 7,03 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 10,04 5,45 8,76 10,36 - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 13,92 7,56 13,14 15,54 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 13,92 100,00 13,14 100,00 2.2.3.3 + t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 + t s n xu t v t li u xây d ng SKX 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 40,85 22,18 56,69 67,06 2.2.4.1 + t giao thông DGT 35,04 19,02 45,51 80,28 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,06 0,03 1,24 2,19 + t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT 0,01 0,01 0,01 0,02 truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,78 0,42 0,87 1,53 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,02 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 3,79 2,06 3,63 6,40 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 0,40 0,22 4,67 8,24 2.2.4.8 + t ch DCH 0,76 0,41 0,75 1,32 2.2.4.9 + t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,49 0,27 0,49 0,27 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,08 0,04 0,08 0,04 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 27,67 15,02 26,58 14,43 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha
  3. Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 3 PN0(a)/PN1(a) 2,52 PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TSO/PN1(a) 0,28 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 1,28 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 0,02 (a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) 0,94 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC 0,51 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,36 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,36 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 0,15 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP
  4. 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 16,33 2.1 t OTC 13,01 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 13,01 2.2 t chuyên dùng CDG 3,32 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,28 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 1,28 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 1,59 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,17 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 25 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 25, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Các năm trong kỳ k ho ch Di n Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NG DI N TÍCH 184,20 184,20 184,20 184,20 184,20 184,20 T T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.2 t lâm nghi p LNP 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS
  5. T PHI NÔNG 2 PNN 184,20 184,20 184,20 184,20 184,20 184,20 NGHI P 2.1 * t OTC 85,02 81,21 81,24 76,20 73,18 72,52 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 85,02 81,21 81,24 76,20 73,18 72,52 2.2 * t chuyên dùng CDG 70,94 75,55 75,73 80,77 83,82 84,53 - t tr s cơ quan, 2.2.1 CTS 6,13 6,11 6,20 6,02 5,94 5,94 công trình s nghi p - t qu c phòng, an 2.2.2 CQA 10,04 10,04 10,04 9,76 9,76 8,76 ninh - t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 13,92 13,07 13,07 12,61 13,14 13,14 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, 2.2.3.2 SKC 13,92 13,07 13,07 12,61 13,14 13,14 kinh doanh + t cho ho t ng 2.2.3.3 SKS khoáng s n + t s n xu t v t li u 2.2.3.4 SKX xây d ng - t có m c ích công 2.2.4 CCC 40,85 46,33 46,42 52,38 54,98 56,69 c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 35,04 35,43 35,58 41,54 44,18 45,51 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,06 0,86 0,86 0,86 0,86 1,24 + t CD năng lư ng, 2.2.4.3 DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,78 0,80 0,87 0,87 0,87 0,87 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 DGD 3,79 3,79 3,66 3,66 3,63 3,63 ào t o + t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 0,40 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 thao 2.2.4.8 + t ch DCH 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 + t có di tích, danh 2.2.4.9 LDT th ng + t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
  6. t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 a t sông r ch và m t 2.5 SMN 27,67 26,87 26,66 26,66 26,63 26,58 nư c chuyên dùng t phi nông nghi p 2.6 PNK khác 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P 1 CHUY N SANG PHI NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S 2 D NG TN IB T NKH/PNN NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N 3 SANG T PHI NÔNG RDD/NKR(a) 2,52 0,82 0,06 0,46 0,13 1,05 NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan RPH/NKR(a) 0,28 0,02 0,18 0,08 3.2 t qu c phòng, an ninh PN0(a)/PN1(a) 1,28 0,28 1,00 t công c ng không thu ti n 3.3 TS0/PN1(a) 0,02 0,00 0,02 s d ng t 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a CQA/PN1(a) t sông r ch và m t nư c 3.5 CC0(a)/PN1(a) 0,94 0,80 0,06 0,03 0,05 chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P 4 KHÔNG PH I T NTD/PN1(a) 0,51 0,18 0,21 0,06 0,06 CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng SMN/PN1(a) 0,36 0,18 0,06 0,06 0,06
  7. t tr s cơ quan, công trình 4.1.1 PKT(a)/OTC s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CDG/OTC t s n xu t, kinh doanh phi 4.1.3 CTS/OTC nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CQA/OTC 0,36 0,18 0,06 0,06 0,06 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng CSK/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a CCC/OTC t sông r ch và m t nư c 4.4 TTN/OTC 0,15 0,15 chuyên dùng 4.5 t phi nông nghi p khác NTD/OTC 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 17,25 0,80 0,97 11,54 2,77 1,17 2.1 t OTC 13,01 0,80 0,92 8,81 2,31 0,17 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 13,01 0,80 0,92 8,81 2,31 0,17 2.2 t chuyên dùng CDG 3,15 1,78 0,37 1,00 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,28 0,18 0,10 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 1,28 0,28 1,00 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 1,59 1,32 0,27 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 1,09 0,05 0,95 0,09 chuyên dùng
  8. i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 25 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản