Quyết định số 304-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
12
download

Quyết định số 304-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 304-CP về việc tổ chức bộ máy, biên chế nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 304-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc ***** ******* S : 304-CP Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1979 QUY T NNH V VI C T CH C B MÁY, BIÊN CH C A NHÀ TR THU C KHU V C NHÀ NƯ C H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14/7/1960; Căn c ch th s 57-TTg ngày 02/02/1977 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh tiêu chu n biên ch và nh m c biên ch cho nh ng t ch c thu c các ngành không s n xu t v t ch t trong các cơ quan Nhà nư c; Theo ngh c a ng chí Ch nhi m y ban B o v bà m và tr em trung ương, QUY T NNH: i u 1: Nhà tr là ơn v s ngi p giáo d c và phúc l i, ư c ngân sách Nhà nư c tr c p theo ch , và có s tham gia óng góp c a gia ình có con g i nhà tr . i u 2: T ch c nhà tr thu c khu v c Nhà nư c g m có nhà tr khu v c, nhà tr cơ quan và xí nghi p. Nhà tr t 50 tr em tr lên có m t ch nhi m, và t 100 tr em tr lên có thêm m t phó ch nhi m. Ch nhi m là ngư i ph trách cao nh t c a nhà tr , ch u trách nhi m trư c Nhà nư c, trư c nhân dân và trư c c p trên tr c ti p v m i ho t ng nuôi d y c a nhà tr . Phó ch nhi m ch u trách nhi m v ph n công tác ư c phân công, ng th i liên i ch u trách nhi m chung v các m t công tác c a nhà tr . i u 3: Nhi m v công tác nhà tr . - K t h p t t công tác nuôi v i d y. ph n u nâng cao ch t lư ng nuôi d y các cháu, t o thu n l i cho các cháu phát tri n t t v th l c, trí thông minh và tình c m, chuNn b t t cho các cháu vào h c các l p m u giáo và ph thông sau này; - T ng bư c c i ti n công tác qu n lý nhà tr theo úng các quy ch ã ban hành, và ng d ng k t qu công tác nghiên c u khoa h c nuôi d y tr vào th c hành nuôi d y trong các nhà tr . i u 4: S lư ng biên ch c a nhà tr thu c khu v c Nhà nư c ư c quy nh th ng nh t như sau: 1. Nhà tr dư i 50 tr : M t ngư i ph c v 6 tr em i v i nhà tr khu v c, ho c 6,5 tr em i v i nhà tr cơ quan xí nghi p. 2. Nhà tr t 59 tr em tr lên: - M t ngư i ph c v bình quân 9 tr em g i theo gi hành chính hay ca kíp; ho c 4 tr em n u g i theo hình th c ký túc c tu n; - M t ngư i ph c v n u ăn t 30 n 35 tr em (bao g m qu n lý nhà ăn, ti p phNm); - Nhà tr t 100 tr em tr lên có m t bác sĩ ho c y sĩ; - Nhân viên hành chính, qu n tr (bao g m qu n tr , k toán, th qu , th kho, b o v , quét d n, tr ng hoa cây c nh,v.v..) a) i v i nhà tr khu v c: - Nhà tr t 50 tr em n dư i 75 tr b trí 1 ngư i - Nhà tr t 75 tr em n dư i 100 tr em b trí 2 ngư i, - Nhà tr t 100 tr em n dư i 150 tr em b trí 3 ngư i, - Nhà tr t 150 tr em n dư i 200 tr em b trí 4 ngư i, - Nhà tr t 200 tr em tr lên b trí 5 ngư i,
  2. Các nhà tr khu v c thành ph , th xã, th tr n có t 150 tr em tr lên ư c b trí thêm m t ngư i làm b o v (ngoài m t b o v ã tính trên); b) i v i nh ng nhà tr cơ quan và xí nghi p; - Nhà tr t 50 tr em n dư i 100 tr em b trí 1 ngư i. - Nhà tr t 100 tr em n dư i 200 tr em b trí 2 ngư i, - Nhà tr t 200 tr em tr lên b trí 3 ngư i. i u 5: Quy t nh này ư c thi hành k t ngày ban hành; nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 6: ng chí Ch nhi m y ban B o v bà m và tr em trung ương có trách nhi m hư ng d n c th vi c thi hành quy t nh này. i u 7: Các ng chí Ch nhi m y ban B o v bà m và tr em trung ương, th trư ng các ngành liên quan trung ương và ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. H I NG CHÍNH PH KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản