Quyết định số 3044/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 3044/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3044/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3044/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3044/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A THN TR N C CHI, HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n C Chi t i T trình s 14/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5033/TTr-TNMT- KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a th tr n C Chi, huy n C Chi v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Quy ho ch Hi n tr ng Tăng (+), gi m (-) so v i n năm năm 2005 hi n tr ng 2010 Th t CH TIÊU Mã Di n Cơ Di n Cơ Di n tích c u tích c u tích T l (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (8)=(6)- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)=[(8)/(4)]*100 (4) T NG DI N TÍCH 379,40100,00 379,40100,00 T T NHIÊN 1 T NÔNG NNP 222,09 58,54 176,99 46,65 -45,10 -20,31
  2. NGHI P t s n xu t 1.1 SXN 221,82 99,88 176,99100,00 -44,83 -20,21 nông nghi p t tr ng cây 1.1.1 CHN 41,82 18,85 23,28 13,15 -18,54 -44,33 hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 10,73 25,66 -10,73 -100,00 t chuyên 1.1.1.1.1 LUC 10,73 100,00 -10,73 -100,00 tr ng lúa nư c t tr ng cây 1.1.1.2 hàng năm còn HNC 31,09 74,34 23,28 100,00 -7,81 -25,12 l i t tr ng cây 1.1.2 CLN 180,00 81,15 153,71 86,85 -26,29 -14,61 lâu năm t nuôi tr ng 1.3 NTS 0,27 0,12 -0,27 -100,00 th y s n T PHI 2 NÔNG PNN 157,29 41,46 202,41 53,35 45,12 28,69 NGHI P 2.1 t OTC 55,48 35,27 64,29 31,76 8,81 15,88 2.1.2 t t i ô th ODT 55,48 100,00 64,29 100,00 8,81 15,88 t chuyên 2.2 CDG 96,01 61,04 132,37 65,40 36,36 37,87 dùng t tr s cơ 2.2.1 quan, công CTS 8,96 9,33 10,02 7,57 1,06 11,83 trình s nghi p t qu c 2.2.2 CQA 2,75 2,86 2,75 2,08 phòng, an ninh t s n xu t, 2.2.3 kinh doanh phi CSK 15,50 16,14 22,56 17,04 7,06 45,55 nông nghi p t khu công 2.2.3.1 SKK 1,81 11,68 1,81 8,02 nghi p t cơ s s n 2.2.3.2 xu t, kinh SKC 13,69 88,32 20,75 91,98 7,06 51,57 doanh t có m c 2.2.4 CCC 68,80 71,66 97,04 73,31 28,24 41,05 ích công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 52,53 76,35 66,24 68,26 13,71 26,10 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,72 2,50 1,78 1,83 0,06 3,49
  3. t cơ s văn 2.2.4.4 DVH 2,06 2,99 8,66 8,92 6,60 320,39 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,10 0,15 0,20 0,21 0,10 100,00 t cơ s giáo 2.2.4.6 DGD 10,79 15,68 13,98 14,41 3,19 29,56 d c - ào t o t cơ s th 2.2.4.7 DTT 0,88 1,28 4,96 5,11 4,08 463,64 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,72 1,05 0,72 0,74 t bãi th i, x 2.2.4.10 RAC 0,50 0,52 0,50 lý ch t th i t tôn giáo, 2.3 TTN 3,68 2,34 3,68 1,82 tín ngư ng t nghĩa 2.4 NTD 2,12 1,35 2,07 1,02 -0,05 -2,36 trang, nghĩa a t phi nông 2.6 PNK nghi p khác T CHƯA 3 CSD 0,02 0,01 -0,02 -100,00 S D NG t b ng chưa 3.1 BCS 0,02 0,01 -0,02 -100,00 s d ng b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t. ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN 45,12 NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 44,85 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 18,54 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC/PNN 10,73 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 26,31 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 1.4 t làm mu i LMU/PNN
  4. 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN c) Di n tích t ph i thu h i ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 45,12 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 44,85 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 18,54 Trong ó: t chuyên tr ng lúa nư c LUC 10,73 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 26,31 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,27 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 3,03 2.1 t OTC 1,69 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,69 2.2 t chuyên dùng CDG 1,29 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,43 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,86 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,05 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: ơn v tính: ha Th t M C ÍCH S D NG Mã Di n tích (1) (2) (3) (4)
  5. 1 T NÔNG NGHI P NNP 0,02 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 0,02 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 0,02 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a th tr n C Chi, huy n C Chi do y ban nhân dân huy n C Chi l p ngày 24 tháng 8 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a th tr n C Chi, huy n C Chi v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch ơn v tính: ha Di n tích (ha) Th t CH TIÊU Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T NG DI N TÍCH T 379,40 379,40 379,40 379,40 379,40 T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 217,92 201,54 194,61 189,28 176,99 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 217,92 201,54 194,61 189,28 176,99 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 39,44 27,71 26,04 24,35 23,28 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 8,76 1,52 t chuyên tr ng lúa 1.1.1.1.1 LUC 8,76 1,52 nư c t tr ng cây hàng năm 1.1.1.2 HNC(a) 30,68 26,19 26,04 24,35 23,28 còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 178,48 173,83 168,57 164,93 153,71 T PHI NÔNG 2 PNN 161,48 177,86 184,79 190,12 202,41 NGHI P 2.1 t OTC 59,04 61,85 62,51 63,69 64,29 2.1.2 t t i ô th ODT 59,04 61,85 62,51 63,69 64,29 2.2 t chuyên dùng CDG 96,69 110,26 116,53 120,68 132,37
  6. t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 9,19 9,24 10,02 10,02 10,02 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 t s n xu t, kinh doanh 2.2.3 CSK 16,07 22,56 22,56 22,56 22,56 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 t cơ s s n xu t, kinh 2.2.3.2 SKC 14,26 20,75 20,75 20,75 20,75 doanh t có m c ích công 2.2.4 CCC 68,68 75,71 81,20 85,35 97,04 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 52,05 52,05 54,55 54,55 66,24 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 2,06 5,66 6,86 9,66 8,66 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,20 0,20 0,20 0,20 t cơ s giáo d c - ào 2.2.4.6 DGD 10,95 12,03 13,63 13,98 13,98 t o t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT 1,12 2,77 2,96 3,96 4,96 thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC 0,50 0,50 0,50 0,50 th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm chuy n m c Th CH TIÊU Mã ích s d ng Năm Năm Năm Năm Năm t t trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T NÔNG NGHI P 1 CHUY N NNP/PNN 45,12 4,19 16,38 6,93 5,33 2,29 SANG PHI NÔNG NGHI P
  7. t s n xu t nông 1.1 SXN/PNN 44,85 3,92 16,38 6,93 5,33 2,29 nghi p t tr ng cây 1.1.1 CHN/PNN 18,54 2,38 11,73 1,67 1,69 ,07 hàng năm Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN 10,73 1,97 7,24 1,52 nư c t tr ng cây lâu 1.1.2 CLN/PNN 26,31 1,54 4,65 5,26 3,64 11,22 năm 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN t nuôi tr ng 1.3 NTS/PNN 0,27 0,27 th y s n 3. K ho ch thu h i t ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm Th LO I T PH I c n thu h i Mã t THU H I trong kỳ k Năm Năm Năm Năm Năm ho ch 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 T NÔNG NGHI P NNP 45,12 4,19 16,38 6,93 5,33 12,29 t s n xu t nông 1.1 SXN 44,85 3,92 16,38 6,93 5,33 12,29 nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 18,54 2,38 11,73 1,67 1,69 1,07 Trong ó: t chuyên LUC 10,73 1,97 7,24 1,52 tr ng lúa nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 26,31 1,54 4,65 5,26 3,64 11,22 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,27 0,27 T PHI NÔNG 2 NKN 3,03 0,79 1,20 1,01 0,03 NGHI P 2.1 t OTC 1,69 0,65 1,01 0,03 2.1.2 t t i ô th ODT 1,69 0,65 1,01 0,03 2.2 t chuyên dùng CDG 1,29 0,74 0,55 t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 0,43 0,03 0,40 doanh phi NN 2.2.4 t có m c ích công CCC 0,86 0,71 0,15
  8. c ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD 0,05 0,05 a 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm t CSD Th M C ÍCH S Mã ưa vào s Năm Năm Năm Năm Năm t D NG d ng trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 T NÔNG NGHI P NNP 0,02 0,02 t s n xu t nông 1.1 SXN 0,02 0,02 - nghi p 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN Trong ó: t tr ng lúa LUA 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 0,02 0,02 i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân huy n C Chi có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Ch t ch y ban nhân dân th tr n C Chi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  9. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản