Quyết định số 306/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 306/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/2003/QĐ-UB về việc thành lập Công an xã Trung Chánh, thuộc Công an huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 306/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P CÔNG AN XÃ TRUNG CHÁNH, THU C CÔNG AN HUY N HÓC MÔN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 130/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v thành l p các qu n Bình Tân, Tân Phú và các phư ng tr c thu c; i u ch nh a gi i hành chính phư ng thu c qu n Tân Bình; thành l p xã, th tr n thu c huy n Bình Chánh, huy n C n Gi và huy n Hóc Môn, thành ph H CHí Minh; Căn c Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Công an xã và Thông tư s 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10 tháng 8 năm 1999 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Công an xã; Xét ngh c a Giám c Công an thành ph t i Công văn s 661/CATP/TCCB ngày 9 tháng 12 năm 2003 và ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 166/SNV ngày 16 tháng 12 năm 2003; QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Công an xã Trung Chánh, thu c Công an huy n Hóc Môn, thành ph H Chí Minh. i u 2. Công an xã Trung Chánh có trách nhi m th c hi n úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Công an xã; Thông tư s 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10 tháng 8 năm 1999 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 40/1999/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v Công an xã và Quy t nh s 06/2000/Q -UB ngày 21 tháng 02 năm 2000 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v cơ c u t ch c và ch ph c p i v i l c lư ng Công an xã. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân huy n Hóc Môn, Trư ng Công an huy n Hóc Môn và Công an xã Trung Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ban An ninh N i chính Thành y - Tòa án nhân dân thành ph - Vi n Ki m sát nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Lê Thanh H i - Các oàn th thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - Các s -ngành thành ph - VPH -UB : Các PVP, - Các T NCTH - Lưu (VX/N)
Đồng bộ tài khoản