Quyết định số 306/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 306/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bổ trợ tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 306/Q -BTP Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V B TR TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V B tr tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ch c năng V B tr tư pháp (sau ây g i là V ) là ơn v thu c B Tư pháp, có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c b tr tư pháp, bao g m: lu t sư, tư v n pháp lu t, giám nh tư pháp, công ch ng, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i. i u 2. Nhi m v , quy n h n V có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm, hàng năm c a V ; tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch và chính sách phát tri n ngh lu t sư, tư v n pháp lu t, giám nh tư pháp, công ch ng, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i; 3. Ch trì xây d ng án, d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; thNm nh, tham gia thNm nh, góp ý các d án, d th o văn b n trong lĩnh v c b tr tư pháp và các văn b n khác do B trư ng giao; 4. Xây d ng, trình B trư ng ban hành và hư ng d n s d ng m u văn b n trong lĩnh v c b tr tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; 5. Rà soát, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 6. T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch, chi n lư c, chương trình, án, các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 7. Theo dõi, t ng h p tình hình, k t qu th c hi n các ch trương, chính sách, gi i pháp, các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c b tr tư pháp; 8. Hư ng d n nghi p v chung v qu n lý lu t sư, tư v n pháp lu t, giám nh tư pháp, công ch ng, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i;
  2. 9. V lu t sư: a) Th c hi n các ch trương, bi n pháp nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý lu t sư và các bi n pháp h tr phát tri n ngh lu t sư sau khi ư c phê duy t; b) Ti p nh n, thNm tra h sơ trình B trư ng quy t nh vi c c p Ch ng ch hành ngh lu t sư; Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam cho lu t sư nư c ngoài; Gi y phép thành l p t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Trình B trư ng quy t nh thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư; Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài; Gi y phép thành l p t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; d) Ti p nh n, thNm tra h sơ trình B trư ng quy t nh vi c công nh n t t nghi p ào t o ngh lu t sư do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a nư c ngoài c p; ) Ti p nh n, thNm tra h sơ thành l p cơ s ào t o ngh lu t sư trình B trư ng quy t nh c p Gi y phép thành l p cơ s ào t o ngh lu t sư; e) Ti p nh n, thNm tra h sơ ngh ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư trình B trư ng quy t nh vi c t ch c ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư theo khu v c; t ch c vi c ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư; g) ThNm nh d th o i u l c a Liên oàn Lu t sư Vi t Nam trình B trư ng phê duy t; thNm nh án t ch c i h i nhi m kỳ c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam; ti p nh n h sơ phê chuNn k t qu i h i c a Liên oàn lu t sư Vi t Nam trình B trư ng phê chuNn; trình B trư ng quy t nh ình ch thi hành và yêu c u s a i nh ng quy nh, quy t nh và ngh quy t c a Liên oàn lu t sư toàn qu c trái v i quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các bi n pháp h tr vi c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ngư i th c hi n tư v n pháp lu t và các bi n pháp h tr khác nh m phát tri n t ch c, ho t ng tư v n pháp lu t; 11. V giám nh tư pháp: a) Ti p nh n, thNm tra h sơ trình B trư ng quy t nh vi c c p, thu h i th giám nh viên tư pháp; b) L p và trình B trư ng công b danh sách giám nh viên tư pháp, danh sách ngư i giám nh tư pháp theo v vi c. 12. V công ch ng: a) Ti p nh n và thNm tra h sơ trình B trư ng quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m công ch ng viên, c p Th công ch ng viên; b) Hư ng d n vi c thành l p cơ s ào t o ngh công ch ng Vi t Nam và công nh n ào t o ngh công ch ng nư c ngoài. 13. Ti p nh n, thNm tra h sơ trình B trư ng c p Th u giá viên. 14. V tr ng tài thương m i: a) Ti p nh n và thNm tra h sơ trình B trư ng c p Gi y phép thành l p Trung tâm Tr ng tài, thu h i Gi y phép thành l p Trung tâm Tr ng tài; b) ThNm nh d th o i u l Trung tâm Tr ng tài trình B trư ng phê duy t.
  3. 15. Th c hi n vi c sơ k t, t ng k t và t ng h p s li u, báo cáo th ng kê nh kỳ ho c t xu t v các lĩnh v c, nhi m v thu c ph m vi qu n lý c a V ; xây d ng báo cáo v tình hình t ch c và ho t ng v lu t sư, tư v n pháp lu t, công ch ng, giám nh tư pháp, tr ng tài thương m i và bán u giá tài s n B trư ng báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph theo quy nh; 16. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c b tr tư pháp theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c aB ; 17. T ch c ki m tra, tham gia thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t, phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V ; tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 18. Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b , ph bi n giáo d c pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 19. Th c hi n công tác thi ua, khen thư ng, qu n lý công ch c c a V theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 20. Qu n lý, s d ng kinh phí, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; 21. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V g m: a) Lãnh oV : Lãnh o V g m có V trư ng và không quá 03 Phó V trư ng. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c giao c a V . Các Phó V trư ng giúp V trư ng qu n lý, i u hành ho t ng c a V ; ư c V trư ng phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Các t ch c tr c thu c V : - Phòng Qu n lý lu t sư, tư v n pháp lu t; - Phòng Qu n lý công ch ng, giám nh tư pháp; - Phòng Qu n lý bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i. Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c tr c thu c V do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V B tr tư pháp. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c tr c thu c V do V trư ng quy nh. 2. Biên ch c a V thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V B tr tư pháp. i u 4. Trách nhi m và m i quan h công tác
  4. Trách nhi m và m i quan h công tác gi a V v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và các quy nh c th như sau: 1. V ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng và Th trư ng ư c phân công ph trách; có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo k t qu và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao. 2. V là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c khác có liên quan trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c B khác thì V có trách nhi m ch trì trao i th ng nh t v hình th c và n i dung ph i h p v i ơn v ó. ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n s ph i h p theo yêu c u v hình th c, n i dung và th i h n c a V B tr tư pháp. Trư ng h p phát sinh v n vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a V và các ơn v có liên quan, V trư ng có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. 4. Quan h công tác gi a V B tr tư pháp và các ơn v thu c B có liên quan: a) Ch trì ho c ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v có liên quan xây d ng n i dung, chương trình, tài li u b i dư ng nghi p v tư v n pháp lu t, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i; chương trình b i dư ng ki n th c pháp lu t cho giám nh viên tư pháp; b) Ph i h p v i V T ch c cán b , H c vi n Tư pháp trong vi c qu n lý, t ch c vi c ào t o ngh lu t sư, công ch ng và các ngh b tr tư pháp khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph i h p v i V Hành chính tư pháp trong vi c hư ng d n nghi p v ch ng th c h p ng, giao d ch theo quy nh c a pháp lu t; d) Ch trì, ph i h p v i Cơ quan i di n c a B Tư pháp t i thành ph H Chí Minh trong vi c th c hi n các nhi m v thu c ph m vi qu n lý c a V ; ) Ph i h p v i V H p tác qu c t th c hi n các ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V . i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1483/Q -BTP ngày 29 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a V B tr tư pháp. i u 6. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V B tr tư pháp có trách nhi m ti p nh n công vi c, h sơ, tài li u và các n i dung có liên quan n lĩnh v c công ch ng do V trư ng V Hành chính tư pháp bàn giao sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V B tr tư pháp, V trư ng V Hành chính tư pháp, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Lãnh o B ; - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - C ng thông tin i n t c a B Tư pháp; Hà Hùng Cư ng - Lưu: VT, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản