Quyết định số 307/2005/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 307/2005/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 307/2005/QĐ-TTG về việc ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 307/2005/QĐ-TTG

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 307/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão s a đ i, b sung ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn c Ngh đ nh s 24/CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng thu văn; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ. V lũ quét: các B , ngành, đ a phương căn c ch c năng, nhi m v , th c hi n Ch th s 32/2004/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp phòng tránh lũ quét các t nh mi n núi. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 581/TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch báo bão, lũ. M i quy đ nh trư c đây v ch đ trách nhi m báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m ch trì hư ng d n, t ch c, ch đ o và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng ban Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
 2. QUY CH BÃO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh nhi m v , quy n h n c a các ngành, các c p trong công tác báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ; đư c áp d ng đ i v i: a) Nh ng cơn áp th p nhi t đ i, bão ho t đ ng trên Bi n Đông và các cơn bão phát sinh t phía đông kinh tuy n 120o Đông nhưng có kh năng di chuy n vào Bi n Đông trong kho ng t 12 đ n 24 gi t i (Ph l c s 1); b) Lũ trên các sông chính trong ph m vi lãnh th Vi t Nam (Ph l c s 2). 2. N i dung công tác báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ quy đ nh trong Quy ch này bao g m vi c thư ng xuyên theo dõi, thu th p, x lý thông tin, ra các thông báo, d báo v bão, áp th p nhi t đ i, lũ và truy n phát k p th i các tin đó đ n các cơ quan lãnh đ o, các ngành, các c p, các t ch c kinh t , xã h i và toàn th c ng đ ng nh m ph c v t t công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra. Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Xoáy thu n nhi t đ i là vùng gió xoáy, đư ng kính có th t i hàng trăm km, hình thành trên bi n nhi t đ i, gió th i xoáy vào trung tâm theo hư ng ngư c chi u kim đ ng h , áp su t khí quy n (khí áp) trong xoáy thu n nhi t đ i th p hơn xung quanh, có mưa, đôi khi kèm theo dông, t , l c. 2. Tâm xoáy thu n nhi t đ i là nơi có tr s khí áp th p nh t trong xoáy thu n nhi t đ i, nơi h i t c a các lu ng gió xoáy t xung quanh th i vào. 3. S c gió m nh nh t trong xoáy thu n nhi t đ i là t c đ gió trung bình l n nh t xác đ nh trong th i gian 2 phút quan tr c (tính b ng c p gió Bô - pho). 4. Gió gi t là t c đ gió tăng lên t c th i đư c xác đ nh trong kho ng 2 giây. 5. Áp th p nhi t đ i là m t xoáy thu n nhi t đ i có s c gió m nh nh t t c p 6 đ n c p 7 và có th có gió gi t. 6. Bão là m t xoáy thu n nhi t đ i có s c gió m nh nh t t c p 8 tr lên và có th có gió gi t. Bão t c p 10 đ n c p 11 đư c g i là bão m nh; t c p 12 tr lên đư c g i là bão r t m nh. 7. Bão đ b là khi tâm bão đã vào đ t li n. 8. Bão tan là bão đã suy y u thành vùng áp th p, s c gió m nh nh t dư i c p 6. 9. Vùng ch u nh hư ng tr c ti p c a bão ho c áp th p nhi t đ i là vùng có gió m nh t c p 6 tr lên do bão ho c áp th p nhi t đ i gây ra. 10. Nư c dâng là hi n tư ng nư c bi n dâng cao hơn m c nư c tri u bình thư ng do nh hư ng c a bão. 11. Lũ là hi n tư ng m c nư c sông dâng cao trong kho ng th i gian nh t đ nh, sau đó xu ng và đư c phân thành các lo i sau đây: a) Lũ nh là lũ có đ nh lũ th p hơn m c đ nh lũ trung bình nhi u năm; b) Lũ v a là lũ có đ nh lũ tương đương m c đ nh lũ trung bình nhi u năm; c) Lũ l n là lũ có đ nh lũ cao hơn m c đ nh lũ trung bình nhi u năm; d) Lũ đ c bi t l n là lũ có đ nh lũ cao hi m th y trong th i kỳ quan tr c;
 3. đ) Lũ l ch s là lũ có đ nh lũ cao nh t trong chu i s li u quan tr c ho c do đi u tra kh o sát đư c. 12. Đ nh lũ là m c nư c cao nh t quan tr c đư c trong m t tr n lũ t i m t tuy n đo. Đ nh lũ năm là đ nh lũ cao nh t trong năm. Đ nh lũ trung bình nhi u năm là tr s trung bình c a các đ nh lũ năm trong th i kỳ quan tr c. 13. Biên đ lũ là tr s chênh l ch m c nư c gi a đ nh lũ và m c nư c ngay trư c lúc lũ lên. 14. Cư ng su t lũ là tr s bi n đ i m c nư c lũ trong m t đơn v th i gian. 15. Mùa lũ là th i gian thư ng xu t hi n lũ, đư c quy đ nh như sau: a) Trên các sông thu c B c B t ngày 15 tháng 6 đ n ngày 15 tháng 10; b) Trên các sông t Thanh Hoá đ n Hà Tĩnh t ngày 15 tháng 7 đ n ngày 15 tháng 11; c) Trên các sông t Qu ng Bình đ n Ninh Thu n t ngày 01 tháng 9 đ n ngày 15 tháng 12; d) Trên các sông thu c Bình Thu n, Nam B và Tây Nguyên t ngày 15 tháng 6 đ n ngày 30 tháng 11. Đi u 3. Trách nhi m th c hi n công tác báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ 1. B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ. 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c ho t đ ng báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ trên lãnh th , lãnh h i Vi t Nam ph i đư c phép c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Các cơ quan nhà nư c, các cơ quan thông tin đ i chúng và các t ch c, cá nhân, khi truy n phát tin d báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ ph i theo đúng n i dung c a các tin do B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p. Chương 2: CH Đ BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ Đi u 4. Phát tin áp th p nhi t đ i, bão, lũ Khi phát hi n có áp th p nhi t đ i, bão, lũ, B Tài nguyên và Môi trư ng ph i phát tin theo quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 5. Báo áp th p nhi t đ i 1. Tin áp th p nhi t đ i: Khi áp th p nhi t đ i ho t đ ng trên Bi n Đông và v trí tâm áp th p nhi t đ i cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta trên 500 km, ho c khi còn cách b bi n đ t li n nư c ta t 300 đ n 500 km và chưa có kh năng di chuy n v phía đ t li n nư c ta trong 24 gi t i ho c khi bão đã đ b vào đ t li n nhưng s c gió m nh nh t v n còn c p 6, c p 7 thì phát “Tin áp th p nhi t đ i”. 2. Tin áp th p nhi t đ i g n b : Khi v trí tâm áp th p nhi t đ i cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta dư i 300 km, ho c khi v trí tâm áp th p nhi t đ i cách b bi n đ t li n nư c ta t 300 đ n 500 km nhưng có kh năng nh hư ng tr c ti p đ n nư c ta trong 24 gi t i thì phát “Tin áp th p nhi t đ i g n b ”. 3. Tin cu i cùng v áp th p nhi t đ i: Khi áp th p nhi t đ i đã tan ho c không còn kh năng nh hư ng đ n nư c ta thì phát “Tin cu i cùng v áp th p nhi t đ i”. Đi u 6. Báo bão 1. Tin bão theo dõi: Khi bão ho t đ ng phía đông kinh tuy n 1200 Đông, có kh năng di chuy n vào Bi n Đông trong kho ng 24 gi t i và hư ng v phía b bi n nư c ta thì phát “Tin bão theo dõi”. 2. Tin bão xa:
 4. Khi tâm bão vư t qua kinh tuy n 1200 Đông, vào Bi n Đông và cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta trên 1.000 km, ho c khi v trí tâm bão cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta t 500 đ n 1.000 km và chưa có kh năng di chuy n v phía đ t li n nư c ta thì phát “Tin bão xa”. 3. Tin bão g n: Khi v trí tâm bão cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta t 500 đ n 1.000 km và có hư ng di chuy n v phía đ t li n nư c ta, ho c khi v trí tâm bão cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta t 300 đ n dư i 500 km và chưa có kh năng di chuy n v phía đ t li n nư c ta trong 24 đ n 48 gi t i thì phát “Tin bão g n”. 4. Tin bão kh n c p: "Tin bão kh n c p" đư c phát khi: a) V trí tâm bão cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta t 300 đ n 500 km và có kh năng di chuy n v phía đ t li n nư c ta trong 24 đ n 48 gi t i, ho c khi v trí tâm bão cách đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta dư i 300 km; b) Bão đã đ b vào đ t li n nư c ta và s c gió m nh nh t v n còn t c p 8 tr lên, ho c khi bão đã đ b vào nư c khác nhưng s c gió m nh nh t v n còn t c p 8 tr lên và có kh năng nh hư ng tr c ti p đ n nư c ta trong 24 gi t i. 5. Tin cu i cùng v cơn bão: Khi bão đã tan ho c bão không còn kh năng nh hư ng đ n nư c ta thì phát “Tin cu i cùng v cơn bão”. Đi u 7. Báo lũ 1. Thông báo lũ: Khi m c nư c lũ trong sông có kh năng lên m c báo đ ng III thì phát “Thông báo lũ”. 2. Thông báo lũ kh n c p: Khi m c nư c lũ trong sông trên m c báo đ ng III và có kh năng ti p t c lên cao thì phát “Thông báo lũ kh n c p”. Đi u 8. N i dung tin áp th p nhi t đ i N i dung tin áp th p nhi t đ i bao g m: 1. Tiêu đ tin áp th p nhi t đ i đư c xác đ nh theo lo i tin áp th p nhi t đ i quy đ nh t i Đi u 5 Quy ch này. Không đ t s hi u cho các cơn áp th p nhi t đ i. 2. Th c tr ng áp th p nhi t đ i d a theo s li u có đư c t i th i đi m g n nh t v i các y u t c th như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9 c a Quy ch này. 3. D báo di n bi n c a áp th p nhi t đ i trong 24 gi t i g m các y u t c th như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 9 c a Quy ch này. Trư ng h p “Tin áp th p nhi t đ i g n b ” có kh năng nh hư ng tr c ti p đ n nư c ta trong 24 gi t i thì ph i d báo thêm v th i gian và khu v c có th b nh hư ng tr c ti p, kh năng gây gió m nh, mưa v a, mưa to (Ph l c s 3 và Ph l c s 4). Đi u 9. N i dung tin bão N i dung tin bão bao g m: 1. Tiêu đ tin bão đư c xác đ nh theo lo i tin bão quy đ nh t i Đi u 6 Quy ch này kèm theo s hi u cơn bão đư c xác đ nh theo th t các cơn bão trong năm. Không đ t s hi u cho nh ng cơn bão theo dõi. 2. Th c tr ng c a bão d a theo s li u có đư c t i th i đi m g n nh t v i các y u t c th sau đây: a) Di n bi n c a cơn bão trong 12 ho c 24 gi qua v hư ng và t c đ di chuy n (đ i hư ng, nhanh, ch m, d ng), cư ng đ bão (m nh lên, y u đi...) n u có; b) V trí tâm bão (xác đ nh theo to đ kinh, vĩ v i đ chính xác đ n 1/10 đ ). Khi không có đi u ki n đ nh v tâm bão t i m t đi m to đ thì xác đ nh v trí tâm bão trong ô vuông, m i
 5. c nh b ng 1 đ kinh, vĩ. Trong “Tin bão kh n c p”, ngoài v trí tâm bão xác đ nh theo to đ , ph i ghi thêm kho ng cách t v trí tâm bão đ n đi m g n nh t thu c b bi n đ t li n nư c ta ho c đ n vùng b bi n có kh năng b nh hư ng tr c ti p c a bão; c) S c gió m nh nh t vùng g n tâm bão, kèm theo gió gi t, n u có (Ph l c s 3). 3. D báo di n bi n c a bão trong 24 gi t i bao g m các y u t c th sau đây: a) Hư ng di chuy n c a bão ghi theo 1 trong 16 hư ng chính ho c gi a 2 hư ng chính. Các hư ng chính là B c, B c Đông B c, Đông B c, Đông Đông B c, Đông, Đông Đông Nam, Đông Nam, Nam Đông Nam, Nam, Nam Tây Nam, Tây Nam, Tây Tây Nam, Tây, Tây Tây B c, Tây B c, B c Tây B c; b) T c đ di chuy n c a bão; c) Nh n đ nh kh năng di n bi n c a bão trong 24 gi t i. 4. Đ i v i “Tin bão kh n c p”, ngoài các y u t d báo quy đ nh t i kho n 3 Đi u này, n u bão có kh năng nh hư ng tr c ti p đ n nư c ta trong 24 gi t i thì ph i d báo thêm: a) Th i gian và khu v c có th b nh hư ng tr c ti p; b) Kh năng gây gió m nh m t s vùng; c) Kh năng gây mưa v a, mưa to (Ph l c s 4); d) Kh năng nư c bi n dâng và đ cao nư c bi n dâng (m). Đi u 10. N i dung thông báo lũ N i dung thông báo lũ: 1. Tiêu đ thông báo lũ đư c xác đ nh theo lo i thông báo lũ quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy ch này kèm theo tên sông và tên đ a đi m đư c thông báo lũ quy đ nh t i Ph l c s 2. 2. Th c tr ng di n bi n lũ trong 24 gi qua và s li u th c đo v m c nư c t i th i đi m g n nh t. 3. Nh n đ nh kh năng, m c đ di n bi n lũ trong th i gian d ki n, trong đó có d báo m c nư c t i đ a đi m thông báo lũ; so sánh tr s m c nư c d báo v i tr s m c nư c các c p báo đ ng ho c các tr n lũ đ c bi t l n. Đi u 11. Ch đ phát tin áp th p nhi t đ i, bão, lũ 1. Tin bão theo dõi: M i ngày phát 2 tin vào 9 gi 30 và 15gi 30. 2. Tin áp th p nhi t đ i, tin bão xa: a) M i ngày phát 4 tin chính vào 3 gi 30, 9gi 30, 14 gi 30 và 21 gi 30; b) Trư ng h p bão, áp th p nhi t đ i di n bi n ph c t p, ngoài 4 tin chính, khi c n thi t có th phát m t s tin b sung xen k gi a các tin chính. 3. Tin bão g n. M i ngày phát 7 tin chính vào 03gi 30, 05gi 30, 09gi 30, 11gi 30, 14 gi 30, 17gi 30 và 21gi 30. 4. Tin bão kh n c p, tin áp th p nhi t đ i g n b M i ngày phát 8 tin chính vào 03gi 30, 05gi 30, 09gi 30, 11gi 30, 14gi 30, 17gi 30, 21gi 30 và 23gi 30. 5. Thông báo lũ a) Lũ trên sông H ng, sông Thái Bình m i ngày phát 1 tin vào 10gi 30. Trư ng h p lũ di n bi n ph c t p thì phát thêm m t (1) tin b sung vào 21gi ; b) Lũ trên sông Ti n, sông H u, 5 ngày phát 1 tin vào 10gi 30; c) Lũ trên các sông khác t i Ph l c s 2, th i gian phát tin là th i đi m nh n đ nh đư c kh năng lũ lên m c báo đ ng III.
 6. 6. Thông báo lũ kh n c p a) Lũ trên sông H ng, sông Thái Bình m i ngày phát 2 tin chính vào 10gi 30 và 21gi 00. Trư ng h p lũ đ c bi t l n ho c khi lũ di n bi n ph c t p, ngoài 2 tin chính, m i ngày phát m t s tin b sung xen k gi a các tin chính; b) Lũ trên sông Ti n, sông H u, 5 ngày phát 1 tin vào 10gi 30. Trong trư ng h p lũ di n bi n ph c t p, phát tin b sung xen k gi a các tin chính; c) Lũ trên các sông khác t i Ph l c s 2, th i gian phát tin là th i đi m lũ trên m c báo đ ng III và còn ti p t c lên cao. Chương 3: TRÁCH NHI M BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ Đi u 12. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan tr c ti p và các cơ quan thông tin, báo chí 1. B Tài nguyên và Môi trư ng: a) Ch đ o Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia thu c B t ch c theo dõi thư ng xuyên tình hình th i ti t, thu văn, phát các tin chính th c v áp th p nhi t đ i, bão, lũ trên các sông chính trong c nư c theo quy đ nh t i Chương II Quy ch này và cung c p các tin đó cho các cơ quan đư c quy đ nh t i Ph l c s 5. b) T ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c v bão, áp th p nhi t đ i, lũ và hư ng d n s d ng tin bão, áp th p nhi t đ i, lũ nh m nâng cao ý th c ch đ ng phòng, ch ng, gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, kh n trương t ch c nghiên c u hoàn thi n các n i dung liên quan đ n quy ch báo lũ trên h th ng sông c nư c. Trên cơ s k t qu nghiên c u và sau khi th ng nh t v i các cơ quan liên quan, B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t đ nh ban hành nh ng n i dung b sung v báo lũ trên h th ng sông c nư c trư c tháng 12 năm 2007; d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương liên quan kh n trương xây d ng d án hoàn thi n cơ s v t ch t nh m th c hi n nghiêm ch nh Quy ch báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ; trình duy t theo quy đ nh hi n hành trư c tháng 12 năm 2006; 2. Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương: a) Ti p nh n và x lý theo ch c năng, nhi m v các tin báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ do B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p; b) Cung c p k p th i thông tin th c t liên quan v áp th p nhi t đ i, bão, lũ cho B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n: a) Ti p nh n, x lý theo ch c năng, nhi m v các tin báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ do B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p; b) Cung c p k p th i thông tin th c t liên quan v áp th p nhi t đ i, bão, lũ cho B Tài nguyên và Môi trư ng. 4. Đài Ti ng nói Vi t Nam: a) Khi nh n đư c “Tin áp th p nhi t đ i”, “Tin bão xa”, “Tin bão g n” và “Thông báo lũ” quy đ nh t i các kho n 2, 3 và 5 Đi u 11 c a Quy ch này ph i t ch c phát tin 2 gi m t l n vào đ u gi , liên t c c ngày và đêm trên các h phát sóng c a Đài. Khi chưa nh n đư c tin m i thì ti p t c phát l i; b) Khi nh n đư c “Tin áp th p nhi t đ i g n b ”,“Tin bão kh n c p”, “Thông báo lũ kh n c p” và Công đi n c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, ph i t ch c phát ngay (đ c 2 l n), sau đó c m i gi phát l i 1 l n vào đ u gi , liên t c c ngày và đêm trên các h phát sóng c a Đài cho đ n khi nh n đư c tin m i, ho c khi có yêu c u thay đ i th i gian phát tin c a B Tài nguyên
 7. và Môi trư ng ho c Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n; c) Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các đài phát thanh đ a phương liên quan th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy đ nh c a Quy ch này. 5. Đài Truy n hình Vi t Nam: a) Khi nh n đư c “Tin áp th p nhi t đ i”, “Tin bão xa”, “Tin bão g n” và “Thông báo lũ” quy đ nh t i các kho n 2, 3 và 5 Đi u 11 c a Quy ch này ph i t ch c phát tin vào các bu i truy n hình th i s g n nh t trên các kênh c a Đài; b) Khi nh n đư c “Tin bão kh n c p'', “Tin áp th p nhi t đ i g n b ”, “Thông báo lũ kh n c p”, Công đi n c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, ph i t ch c phát ngay trên các kênh c a Đài và sau 2 gi phát l i l l n cho đ n khi có tin m i ho c khi có yêu c u thay đ i th i gian phát tin c a B Tài nguyên và Môi trư ng ho c Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n; c) Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các đài truy n hình đ a phương liên quan th c hiên nghiêm ch nh nh ng quy đ nh c a Quy ch này. 6. Các báo ra hàng ngày Trung ương và đ a phương: Khi nh n đư c tin báo bão, áp th p nhi t đ i, lũ quy đ nh t i các Đi u 5, 6 và 7 c a Quy ch này, thông tin ch đ o c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m - C u n n các c p, các báo ra hàng ngày Trung ương và đ a phương liên quan ph i đăng ngay trên s báo phát hành s m nh t. 7. B Bưu chính, Vi n thông: Ch đ o các đơn v tr c thu c B , các ch doanh nghi p bưu chính, vi n thông, các m ng bưu chính, vi n thông chuyên dùng và dùng riêng ph i h p v i cơ quan thông tin chuyên ngành c a các B , ngành giành ưu tiên cao nh t cho vi c thu, nh n và chuy n tin áp th p nhi t đ i, bão, lũ do B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p, thông tin ch đ o c a Th tư ng Chính ph , c a Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m - C u n n các c p liên quan t i các ngành, các c p, các đ a phương, các ch tàu thuy n ho t đ ng trên bi n, các c ng đ ng dân cư đ ch đ ng phòng, tránh. 8. B Qu c phòng: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương có liên quan ch n đ a đi m b n pháo hi u báo áp th p nhi t đ i, bão; t ch c th c hi n vi c b n pháo hi u báo bão, áp th p nhi t đ i theo quy đ nh (Ph l c s 10); b) Xây d ng qu n lý và ch đ o s d ng h th ng các c t tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, c t m c báo lũ t i các khu v c quân s , quân c ng, h i đ o do B qu n lý; hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c treo tín hi u báo bão, áp th p nhi t đ i trên các tàu thuy n thu c l c lư ng qu c phòng; c) T ch c các chuy n bay quan sát, thông báo, b n pháo hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, kh n trương t ch c nghiên c u hoàn thi n các gi i pháp khoa h c, công ngh đ vi c b n pháo hi u b o đ m đ cao, đ sáng, th i gian chi u sáng. Trên cơ s k t qu nghiên c u và sau khi th ng nh t v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Qu c phòng tri n khai phương án b n pháo hi u báo áp th p nhi t đ i, bão trư c tháng 12 năm 2007. 9. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Xây d ng, qu n lý và ch đ o s d ng h th ng c t m c báo lũ t i nh ng vùng thư ng xuyên b ng p l t và nh ng đ a đi m c n thi t khác trên các sông trong c nư c. 10. B Thu s n:
 8. a) Hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c treo tín hi u báo bão, áp th p nhi t đ i trên các t u cá c a ngư dân, tàu ki m ngư, tàu cá c a các đơn v , t ng công ty thu c B trong c nư c; b) Xây d ng, qu n lý và ch đ o s d ng h th ng c t tín hi u báo bão, áp th p nhi t đ i t i các b n cá, c ng cá ven sông, ven bi n, h i đ o trên c nư c. 11. B Giao thông v n t i: a) Xây d ng, qu n lý và ch đ o s d ng h th ng c t tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ t i các tr m h i đăng, c ng sông, c ng bi n do B qu n lý; hư ng d n, ki m tra, đôn đ c vi c treo tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão trên các tàu, thuy n v n t i c a dân và c a các t ng công ty thu c B trong c nư c; b) Ch trì, ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông th c hi n vi c phát tin áp th p nhi t đ i, bão trên các kênh thông tin c a Đài thông tin duyên h i Vi t Nam cho ch tàu, thuy n ho t đ ng trên bi n. 12. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính: Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, giành ưu tiên cao nh t cho vi c b o đ m k ho ch và tài chính, đ u tư trư c m t bư c cho các cơ s v t ch t k thu t và các ho t đ ng th c hi n Quy ch này, góp ph n th c s có hi u qu vi c phòng, ch ng và gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra. Đi u 13. Trách nhi m c a các B , ngành Trung ương Khi nh n đư c tin áp th p nhi t đ i, bão, lũ do B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p, các B , ngành Trung ương ph i t ch c thông báo ngay và sau đó ch đ o, đôn đ c, ki m tra t i t n cơ s các cơ quan, đơn v thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành mình n m trong vùng có kh năng ch u nh hư ng c a áp th p nhi t đ i, bão, lũ đ k p th i tri n khai công tác phòng, ch ng. Đi u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Ch đ o Đài Phát thanh, Truy n hình đ a phương, các cơ quan ch c năng truy n đ t k p th i đ n các c p, các ngành, các t ch c kinh t , xã h i và nhân dân trong t nh các thông tin báo bão, áp th p nhi t đ i, lũ quy đ nh t i Đi u 11 c a Quy ch này, tin do các cơ quan nghi p v c a B Tài nguyên và Môi trư ng đ a phương (các Đài Khí tư ng Thu văn khu v c ho c các Trung tâm D báo khí tư ng thu văn t nh) cung c p, Công đi n c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n, các B , ngành. 2. Ph i h p v i các B , ngành liên quan ch n đ a đi m xây d ng, qu n lý và ch đ o s d ng h th ng c t tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ, c t m c báo lũ thu c th m quy n qu n lý c a các B theo quy đ nh t i các kho n 8, 9, 10 và 11 thu c Đi u 12 c a Quy ch này. 3. Giành ưu tiên cao nh t b o đ m k ho ch và tài chính, đ u tư đi trư c m t bư c cho các cơ s v t ch t k thu t và các ho t đ ng th c hi n đ y đ nhi m v báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ theo Quy ch này t i đ a phương mình; góp ph n phòng, ch ng và gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra th c s có hi u qu . Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. T ch c th c hi n Quy ch 1. T ch c, cá nhân hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao thì đư c khen thư ng theo ch đ chung c a Nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân không hoàn thành nhi m v đư c giao ho c c n tr vi c thi hành Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, đ a phương hư ng d n, ch đ o, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi c nư c; báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Quy ch và đ xu t n i dung s a đ i, b sung c n thi t.
 9. PH L C S 1 SƠ Đ KHU V C THEO DÕI VÀ D BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO TRÊN BI N ĐÔNG Chú thích: B c V nh B c B Nam V nh B c B Vùng bi n t Qu ng Tr đ n Qu ng Ngãi Vùng bi n t Bình Đ nh đ n Ninh Thu n
 10. Vùng bi n t Bình Thu n đ n Cà Mau Vùng bi n t Cà Mau đ n Kiên Giang. V nh Thái Lan B c Bi n Đông Gi a Bi n Đông Nam Bi n Đông
 11. PH L C S 2 DANH SÁCH CÁC SÔNG CHÍNH ĐƯ C THÔNG BÁO LŨ TT Tên sông Tr m thu văn M c nư c (m) c p báo Th i gian d ki n đ ng I II III 1 H ng Hà N i 9,5 10,5 11,5 24h- 36h-48h 2 Đà Hoà Bình 21,0 22,0 23,0 12h-24h 3 Thao Yên Bái 30,0 31,0 32,0 12h-24h 4 Thao Phú Th 17,5 18,2 18,9 12h-24h 5 Lô Tuyên Quang 22,0 24,0 26,0 12h-24h 6 Lô V Quang 18,3 19,5 20,5 12h-24h 7 Thái Bình Ph L i 3,5 4,5 5,5 24h- 36h 8 C u Đáp C u 3,8 4,8 5,8 12h-24h 9 Thương Ph L ng Thương 3,8 4,8 5,8 12h-24h 10 L c Nam L c Nam 3,8 4,8 5,8 12h-24h 11 Hoàng Long B nĐ 3,0 3,5 4,0 12h-24h 12 Mã Giàng 3,5 5,0 6,5 24h 13 C Nam Đàn 5,4 6,9 7,9 24h 14 La Linh C m 4,0 5,0 6,0 12h-24h 15 Gianh Mai Hoá 3,0 5,0 6,0 6h-12h 16 Hương Hu 0,5 1,5 3,0 6h-12h 17 Thu B n Câu Lâu 2,1 3,1 3,7 12h-24h 18 Trà Khúc Trà Khúc 2,7 4,2 5,7 6h-12h 19 Côn Tân An 5,5 6,5 7,5 12h-24h 20 Đà R ng Tuy Hoà (Phú Lâm) 2,0 2,8 3,5 12h- 24h 21 Ti n Tân Châu 3,0 3,6 4,2 5 ngày 22 H u Châu Đ c 2,5 3,0 3,5 5 ngày
 12. PH L C S 3 B NG C P GIÓ VÀ C P SÓNG C p gió T c đ gió Đ cao sóng M c đ nguy h i trung bình Bô-pho m/s km/h M 0 0-0.2
 13. PH L C S 4 B NG PHÂN C P LƯ NG MƯA C p mưa T ng lư ng mưa trong 24h Mưa nh Kho ng t 1 đ n 5 mm Mưa Kho ng t 6 đ n 15 mm Mưa v a Kho ng t 16 đ n 50mm Mưa to Kho ng t 51 đ n 100mm Mưa r t to Trên 100 mm
 14. PH L C S 5 DANH SÁCH CƠ QUAN ĐƯ C CUNG C P TIN ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ TT Tên cơ quan Phương th c cung c p tin 1 Văn phòng Trung ương Đ ng 2 Văn phòng Chính ph 3 Ban Ch đ o PCLB Trung ương 4 B Qu c phòng 5 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 6 B Bưu chính, Vi n thông Trung tâm 7 B Giao thông v n t i Khí tư ng Thu văn qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng chuy n tin 8 B Thu s n đ n 9 y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n 10 Đài Ti ng nói Vi t Nam 11 Đài Truy n hình Vi t Nam 12 Thông t n xã Vi t Nam 13 Báo Nhân dân 14 Các cơ quan khác Theo tho thu n v i Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng
 15. PH L C S 6 TÍN HI U BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO Tín hi u Hình d ng tín hi u Ý nghĩa c a t ng lo i tín hi u M t đèn nh p nháy màu đ Đang có áp th p nhi t đ i (s c gió m nh c p 6, c p 7) trên Bi n Đông Tín hi u s 1 Hai đèn nh p nháy màu đ Đang có bão (s c gió m nh nh t t c p 8 tr lên) trên Bi n Đông Tín hi u s 2 Ban ngày tàu, thuy n trên bi n dùng c đuôi nheo thay tín hi u đèn
 16. PH L C S 7 TÍN HI U BÁO LŨ Tín hi u Hình d ng tín hi u Ý nghĩa c a t ng lo i tín hi u M t đèn nh p nháy màu xanh Báo đ ng s 1 M c nư c trên khu v c kh ng ch đ t m c Báo đ ng s 1 Hai đèn nh p nháy màu xanh Báo đ ng s 2 M c nư c trên khu v c kh ng ch đ t m c Báo đ ng s 2 Ba đèn nh p nháy màu xanh Báo đ ng s 3 M c nư c trên khu v c kh ng ch đ t m c Báo đ ng s 3
 17. PH L C S 8 GI PHÁT THANH TIN ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ TRÊN ĐÀI TI NG NÓI VI T NAM 1. “Tin áp th p nhi t đ i”, “Tin bão xa”, “Tin bão g n” và tin “Thông báo lũ” đư c phát thanh kèm theo tin d báo th i ti t hàng ngày vào 5gi 00, 6gi 00, 12gi 00, 18gi 00, 21gi 30. Đ ng th i c cách 2 gi thông báo thêm m t l n trên c 3 h th ng phát thanh như sau: - H I phát vào 8gi 00, 10gi 00, 12gi 00, 14gi 00, 16gi 00, 20gi 00, 22gi 00. - H II phát vào 7gi 00, 9gi 00, 11gi 00, 13gi 00, 15gi 00, 17gi 00, 19gi 00, 21gi 00, 23gi 00. - Trên sóng FM c qua 2 gi phát 1 l n (vào đ u gi ). 2. “Tin áp th p nhi t đ i g n b ”, “Tin bão kh n c p”, tin “Thông báo lũ kh n c p”, Công đi n c a Th tư ng Chính ph , Ban Ch đ o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, y ban Qu c gia Tìm ki m - C u n n đư c phát thanh như sau: - C h I và II c qua m t gi phát m t l n (vào đ u gi ) liên t c trong 24gi (c ngày l n đêm). - Ch đ phát thanh đư c duy trì cho đ n khi k t thúc tin kh n c p. - “Tin áp th p nhi t đ i g n b ”, “Tin bão kh n c p” do Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng cung c p vào 23gi 30 và 3gi 30 ch thông báo trên sóng FM.
 18. PH L C S 9 GI VÀ T N S PHÁT THANH N I B C A TRUNG TÂM KHÍ TƯ NG TH Y VĂN QU C GIA THU C B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Gi phát T ns N i dung phát thanh Tin áp th p nhi t đ i, bão, lũ; phân tích hình th sy- n p và d báo th i 9gi 30 và 14gi 30 6920 KHZ và 5450 KHZ ti t, thu văn trong ph m vi c nư c.
 19. PH L C S 10 HƯ NG D N XÂY D NG C T TÍN HI U BÁO ÁP TH P NHI T Đ I, BÃO, LŨ, B N PHÁO HI U I. Tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ 1. Tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ b ng đèn. - Tuỳ thu c vào đ c đi m đ a hình và t m nhìn t ven b bi n, h i đ o, các c t tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ có th đư c xây d ng v i chi u cao khác nhau, b o đ m đ m i ngư i trong khu v c, nh t là phía ven bi n, c a sông nhìn th y đư c. - Nh ng nơi c n thi t và thích h p thì k t h p s d ng các c t h i đăng đ l p đ t, phát tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão. 2. Thi t b báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ th c hi n theo quy đ nh t i Ph l c 6 và Ph l c 7. Đ phân bi t v i các lo i đèn tín hi u khác, đèn tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ đư c thi t k theo ki u đèn quay, có tr c th ng đ ng và nh p nháy liên t c. 3. Đ phù h p v i đi u ki n trên bi n vào ban ngày, các tàu thuy n đang ho t đ ng trên bi n đư c dùng c đuôi nheo thay cho đèn tín hi u đ báo tin áp th p nhi t đ i, bão. C đuôi nheo (d ng tam giác vuông) có chi u dài t 1,00 m đ n 1,50 m; chi u r ng b ng 1/2 chi u dài và phân bi t như sau: - Báo tin áp th p nhi t đ i dùng c đuôi nheo màu xanh l c. - Báo tin bão dùng c đuôi nheo màu đ . 4. Ch đ phát tín hi u báo áp th p nhi t đ i, bão, lũ Khi có áp th p nhi t đ i, bão, lũ, các đơn v tr c ti p qu n lý c t tín hi u ph i treo đèn tín hi u theo quy đ nh t i Ph l c 6 và Ph l c 7. II. Ch đ b n pháo hi u báo áp th p nhi t đ i, bão 1. Khi có “Tin bão xa”, b n pháo hi u s 1 g m 9 phát pháo hi u màu xanh, chia làm 3 l n, m i l n b n li n 3 phát, l n b n trư c cách l n b n sau 3 phút. Gi b n pháo hi u t 19gi 30 đ n 20gi 00, t 4gi 30 đ n 5gi 00. 2. Khi có “Tin bão g n”, b n pháo hi u s 2 g m 9 phát, chia làm 3 l n, m i l n b n li n 3 phát (2 phát pháo hi u màu đ , 1 phát pháo hi u màu xanh), l n b n trư c cách l n b n sau 3 phút. Gi b n pháo hi u t 19gi 30 đ n 20gi 00, t 22gi 30 đ n 23gi 00, t 4gi 30 đ n 5gi 00. 3. Khi có “Tin áp th p nhi t đ i g n b ” ho c “Tin bão kh n c p”, b n pháo hi u s 3 g m 9 phát pháo hi u màu đ , chia làm 3 l n, m i l n b n li n 3 phát, l n b n trư c cách l n b n sau 3 phút. Gi b n pháo hi u t 19gi 30 đ n 20gi 00, t 22gi 30 đ n 23gi 00, t 0gi 30 đ n 1gi 00, t 4gi 30 đ n 5gi 00. III. Đ a đi m b n pháo hi u báo áp th p nhi t đ i, bão 1. Quân khu 3 b n pháo hi u 10 đi m: - T nh Qu ng Ninh t i đ o Cô Tô (Đ n Biên phòng (BP) 16) và đ o Ng c V ng (Đ n BP 24). - Thành ph H i Phòng t i đ o Cát Bà (Đ n BP 54), đ o Hòn D u/th xã Đ Sơn (Đ n BP 38), Tr m ki m soát Long Châu/Cát H i (Đ n BP 54). - T nh Thái Bình t i C a Diêm Đi n/Thái Th y (Đ n BP 64). - T nh Nam Đ nh t i Ng c Lâm/Nghĩa Hưng (Đ n BP 100), c a Ba L t (C n Lu)/Xuân Thu (Đ n BP 84), Doanh Châu/H i H u (Đ n BP 92). - T nh Ninh Bình t i C a Đáy/Kim Sơn (Đ n BP 104). 2. Quân khu 4 b n pháo hi u 11 đi m:
 20. - T nh Thanh Hoá t i núi Đ u Bò/Hoàng Trư ng (Đ n BP 118), Hòn Mê, Trư ng L /S m Sơn (Đ n BP 122), núi Du Xuyên/Tĩnh Gia (Đ n BP 126). - T nh Ngh An t i Hòn Mát (do b đ i trên đ o b n). - T nh Hà Tĩnh t i C a Sót/Th ch Hà (Đ n BP 164). - T nh Qu ng Bình t i C a Sông Gianh (Đ n BP c a kh u c ng C a Gianh), C a Ròn/Qu ng Tr ch (Đ n BP 184), Tr m ki m soát BP c a Nh t L /Đ ng H i (Đ n BP 196). - T nh Qu ng Tr t i đ o C n C (do b đ i trên đ o b n), C a Vi t/Gio Linh (Đ n BP c a kh u c ng C a Vi t). - T nh Th a Thiên - Hu t i c a Thu n An/Hư ng Đi n (Đ n c a kh u c ng Thu n An). 3. Quân khu 5 b n pháo hi u 16 đi m: - Thành ph Đà N ng t i bán đ o Sơn Trà (Đ n BP 252), đèo H i Vân/Liên Chi u (Phòng Tham mưu BP Đà N ng). - T nh Qu ng Nam t i Cù Lao Chàm/H i An (Đ n BP 276), mũi Bàn Than/Núi Thành (Đ n BP c a kh u c ng Kỳ Hà), C a Đ i/th xã H i An (Đ n BP 260). - T nh Qu ng Ngãi t i đ o Lý Sơn (Đ n BP 328), Sa Huỳnh/Đ c Ph (Đ n BP 304), Sơn Trà/Bình Sơn (Đ n BP c a kh u c ng Dung Qu t). - T nh Bình Đ nh t i Cù Lao Xanh/thành ph Quy Nhơn (Đ n BP 332). - T nh Phú Yên t i c a Sông C u/Sông C u (Đ n BP 348). - T nh Khánh Hoà t i Bình Ba/Cam Ranh (Đ n BP 392), Hòn Mun/thành ph Nha Trang (Đ n BP 388), Đ m Môn/V n Ninh (Đ n BP 358). - T nh Ninh Thu n t i Sơn H i/Ninh Phư c (Đ n BP 416), Nhơn H i/Ninh H i (Đ n BP 408), Vĩnh Hy/Ninh H i (Đ n BP 404). 4. Quân khu 7 b n pháo hi u 7 đi m: - T nh Bình Thu n t i núi Cao Cát/Phú Quý (Đ n BP 464), Thanh H i/Phan Thi t (Đ n BP 444). - T nh Bà R a- Vũng Tàu t i Côn Đ o (Đ n BP 540), B n Đá/thành ph Vũng Tàu (Đ n BP 522). - Thành ph H Chí Minh t i xã Th ch An/C n Gi (Đ n BP 554), Lý Nhơn/C n Gi (Đ n BP 554), Đông Hoà/C n Gi (Đ n BP 562). 5. Quân khu 9 b n pháo hi u 19 đi m: - T nh Ti n Giang t i Vàm Láng/Gò Công Đông (Đ n BP 578), C a Ti u/Gò Công Đông (Đ n BP 582). - T nh B n Tre t i c a Hàm Luông/An Thu (Đ n BP 598). - T nh Trà Vinh t i th tr n M Long/C u Ngang (Đ n BP 618). - T nh Sóc Trăng t i c a Tr n Đ /Long Phú (Đ n BP 638), Vĩnh Châu/ th tr n Vĩnh Châu (Đ n BP 646). - T nh B c Liêu t i c a Gành Hào/th tr n Gành Hào (Đ n BP 668). - T nh Cà Mau t i Hòn Khoai/Ng c Hi n (Đ n BP 700), c a sông Ông Đ c/th tr n Ông Đ c (Đ n BP 692), Hòn Chu i/Tr n Văn Th i (Đ n BP 704), Kinh H i/U Minh (Đ n BP 696). - T nh Kiên Giang t i An Th i/Phú Qu c (Đ n BP 750), đ o Th Chu/Phú Qu c (Đ n BP 770), Nam Du/Kiên H i (Đ n BP 742), phư ng Vĩnh L c/R ch Giá (B Ch huy BP t nh Kiên Giang). - T nh An Giang t i Vĩnh Xương/Tân Châu (Đ n BP 905), Vĩnh Ngươn/Châu đ c (Đ n BP 945). - T nh Đ ng Tháp t i Thông Bình/Tân H ng (Đ n BP 905), C u Ván/H ng Ng (Đ n BP 917). 6. Quân ch ng H i Quân b n pháo hi u 13 đi m:
Đồng bộ tài khoản