Quyết định số 307/BKH-LĐVX-TH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 307/BKH-LĐVX-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 307/BKH-LĐVX-TH về việc ban hành tạm thời Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 307/BKH-LĐVX-TH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 307/BKH-L VX-TH Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH T M TH I H TH NG CH TIÊU K HO CH PHÁT TRI N XÃ H I Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B k ho ch và u tư. Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 29/10/1993 ban hành h th ng ngành kinh t qu c dân. áp ng nhu c u c a công tác k ho ch phát tri n kinh t xã h i phù h p v i th c t Vi t Nam và thông l qu c t . Theo ngh c a V trư ng V Lao ng - Văn hoá và Xã h i, V Khoa h c giáo d c và Môi trư ng, V t ng h p kinh t qu c dân, Vi n trư ng Vi n qu n lý kinh t Trung ương, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này H th ng ch tiêu báo cáo k ho ch phát tri n xã h i bao g m các ngành và lĩnh v c sau ây: 1. Giáo d c ào t o 2. Y t dinh dư ng và chăm sóc s c kho 3. Dân s và K ho ch hoá gia ình 4. Các v n xã h i 5. Lao ng vi c làm, ti n công và thu nh p 6. Văn hoá ngh thu t 7. Phát thanh, truy n hình 8. Th d c th thao 9. Nghiên c u khoa h c 10. Môi trư ng
 2. i u 2: H th ng ch tiêu này áp d ng cho vi c l p và báo cáo k ho ch hàng năm và dài h n. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày 7 tháng 11 năm 1996. Trong quá trình th c hi n n u th y có v n c n s a i thì ki n ngh v i B k ho ch và u tư s a i và b sung. i u 4: Các b , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan k ho ch và u tư các c p ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) H TH NG CH TIÊU PHÁT TRI N XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh 307/BKH-L VX-TH ngày 7/11/1996) Cơ quan l p: B , cơ quan:...... T nh, thành ph :..... Ch M c M c S tiêu tiêu, tiêu, th Tên ch tiêu, m c tiêu ơn v tính báo ch ch t cáo tiêu tiêu hàng 1996 - dài năm 2000 h n 1 2 3 4 5 6 . I- Giáo d c - ào t o . 1.1. Ch tiêu ho t ng GD- T: 1 S h c sinh có m t u năm h c 1000 ngư i X X {chia theo nam, n , dân t c, Chia ra: Nhà tr , M u giáo, Ti u h c, Trung h c cơ s , Trung h c ph thông, h c sinh BTVH (chia theo c p), d y ngh (trong ó chính quy), THCN (trong ó h chính quy) d b i h c, Cao ng, i h c (trong ó h chính quy) B i dư ng cán b , cao h c, nghiên c u
 3. sinh} 2 S h c sinh, sinh viên tuy n m i 1000 ngư i X X X chia theo b c ào t o: . DN, THCN, C , H, Cao h c, 1000 ngư i X NCS (Trong ó chính quy) 3 S ngư i mù ch chia theo gi i Ngư i X tính, tu i (6-14; 15-25; 26-35) 4 S ngư i ư c xoá mù ch Ngư i X X 5 S tr em 10-14 tu i th t h c ư c Ngư i X X huy ng i h c ph c p giáo d c ti u h c 6 T l tr em 6 tu i i h c l p 1 % X X 7 T l tr em i h c úng tu i % X X X ti u h c, trung h c so v i tr em 6- 10 tu i và 11-14 tu i 8 T l h c sinh b h c (chia theo l p % X h c, c p h c, gi i tính) 9 T l h c sinh lưu ban (chia theo % X l p h c, c p h c, gi i tính) 10 T l h c sinh t t nghi p t ng c p so v i: . + S h c sinh vào h c uc p % X X . + S h c sinh d thi cu i c p % X X . (chia theo: Ti u h c, TH cơ s , % X THPT, BTVH) 11 T l h c sinh chuy n c p so v i HS t t nghi p: . + Ti u h c lên trung h c cơ s % X . + Trung h c cơ s lên trung h c % X ph thông . + Trung h c ph thông và BTVH % X vào C và H . Nhân l c, cơ s v t ch t cho Giáo d c và ào t o: 12 S giáo viên ph thông/l p Ngư i X . 1. Chia theo lo i trư ng (công, bán Ngư i X công, dân l p...)
 4. . 2. Chia theo c p h c: Ngư i X 13 T ng s giáo viên nuôi d y tr , m u Ngư i X X X giáo, ti u h c, trung h c T ng s CB gi ng d y: các trư ng d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c (chia theo: gi i tính, dân t c, tu i, c p h c, ngành h c, hàm h c, h c v , t ng lo i trư ng) 14 S trư ng, phòng h c: Tr.phòng X . S lư ng trư ng, phòng h c giáo Tr.phòng X d c PT: . 1. Chia theo c p h c (Nhà tr , m u Tr.phg.m2 X giáo, ti u h c...) . Trong ó phòng h c 3 ca Phòng X . 2. Chia theo qu n lý (công l p, bán Tr.phg.m2 X công, n i trú, dân l p) . 3. Chia theo tình tr ng cơ s v t Phòng.m2 X ch t (kiên c , bán kiên c , nhà t m) . S lư ng trư ng C , H, THCN Trư ng và d y ngh . 1. Chia theo ngành h c (DN, Phòng.m2 X THCN, C , H...) . 2. Chia theo qu n lý (công l p, bán Phòng.m2 X công, dân l p...) . 3. Chia theo tình tr ng cơ s v t Phòng.m2 X ch t (kiên c , bán kiên c , nhà t m) . Trong ó: di n tích trư ng s tăng m2 X thêm trong kỳ k ho ch: . (Chia ra: Ti u h c, Trung h c cơ s , Trung h c ph thông, d y ngh THCN, H và C ) 15 Bình quân giá tr cơ s v t ch t và 1000 /HS X thi t b /h c sinh, sinh viên 16 1.2. T ng chi phí cho ho t ng s Tr. ng X X nghi p GD- T . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c Tr. ng X . - Vi n tr (k c vay ODA) Tr. ng X
 5. . - Chi t ti n h c phí Tr. ng X . - Ngu n v n khác Tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (Kinh phí s Tr. ng X X nghi p) . Chia theo: c p GDPT, THCN, H Tr. ng X và C , CTQG và ngu n v n . BQ chi thư ng xuyên cho GD, 1000 ng X X T/1 h c sinh, sinh viên. . c. u tư XDCB cơ s v t ch t Tr. ng X X X ngành GD, T (theo lĩnh v c và ngu n) . II. Y t , dinh dư ng và chăm sóc s c kho . 2.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng 1 T l tr em dư i 1 tu i tiêm ch ng % X X 6 lo i vác xin 2 T l ph n có thai ư c khám % X X thai, tiêm phòng u n ván 3 S tr sinh ra s ng trong năm 1000 tr X 4 T su t ch t tr em dư i 1 tu i 1/1000 TSS X X X 5 T su t ch t tr em dư i 5 tu i 1/1000 TSS X X 6 T l ch t m do tai bi n s n 1/100.000 X X khoa/100.000TSS 7 T l tr sinh ra i thi u cân < % X 2500 gram 8 S tr em m c b nh b i li t trong ngư i X X năm 9 T l tr em 8-12 tu i b bi u c % X X 10 T l tr em dư i 5 tu i suy dinh % X X dư ng chia theo cân n ng, chi u cao, theo tu i; cân n ng theo chi u cao và phân lo i theo I, II, III 11 T l s dân dùng mu i i t (chia %h X X ra: thành th , nông thôn) 12 M c tiêu dùng ca lo bình calo/ngày X X quân/ngư i
 6. 13 T l h gia ình có h xí h p v % X X X sinh theo khu v c thành th , nông thôn 14 T l các trư ng nông thôn, mi n % X X núi có nư c s ch, có h xí h p v sinh 15 T l các tr m y t nông thôn, mi n % X X núi có nư c s ch, có h xí h p v sinh 16 T l m c các b nh nhi u ngư i % DS X X m c so v i dân s (u n ván, s t rét, lao, HIV-AIDS) 17 T l m c các b nh có tiêm ch ng % X X X 18 T l ch t so v i ngư i m c các % X X b nh: (u n ván, s t rét, lao, HIV- AIDS...) . Trong ó: t l tr em ch t b nh % X X 19 Thu c tiêu dùng BQ ngư i/năm ng X X . Cơ s , nhân l c cung c p d ch v Y t - B o v s c kho : 20 S cơ s y t chia theo khu v c Nhà nư c, ngoài nhà nư c: . B nh vi n: b nh vi n X X Trong ó: b nh vi n huy n . i u dư ng cơ s X X . Phòng khám a khoa khu v c phg. khám X X . Tr m y t cơ s . Trong ó: tr m X X Tr m y t xã phư ng . Nhà h sinh nhà X 21 S giư ng b nh chia theo khu v c X X X Nhà nư c, ngoài nhà nư c, giư ng . trong ó: i u tr , i u dư ng giư ng X X 22 S ngày s d ng giư ng i u tr ngày/tháng X 23 T ng s cán b chuyên môn y t t i ngư i X X cơ s y t :
 7. . Chia theo khu v c Nhà nư c, ngoài ngư i X X Nhà nư c (Chia ra: bác sĩ, y sĩ, y tá các lo i, h sinh, h lý, dư c sĩ cao c p, dư c sĩ trung c p) 24 S cán b y t và KHHG tuy n cơ ngư i X X s , trong ó: bác sĩ/xã 25 Thu c tiêu dùng bình quân u ng X X ngư i . 2.2. Ch tiêu tài chính 26 T ng chi cho ho t ng s nghi p y tr. ng X X t , BVSK . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X . - Vi n tr tr. ng X . - B o hi m y t tr. ng X . - Vi n phí tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p) chia theo: phòng b nh, ch a b nh nâng c p TTB, chương trình y t QG và ngu n v n . BQ chi thư ng xuyên cho y t 1000 X X . c. u tư XDCB cơ s v t ch t tr. ng X X X ngành y t (chia theo lĩnh v c và ngu n) . III. Dân s - K ho ch hoá gia ình . 3.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng 1 T ng dân s chia theo: thành th , tr.ngư i X X X nông thôn, gi i tính, dân t c, nhóm tu i: dư i 1 tu i, 1-3 tu i, 4-5, 6, 6- 10, 11-14, 15-17, 18-35, 36-55, nam 56-60 và theo ơn v hành chính 2 T su t sinh thô, chia ra: thành th , 1/1000 X X X nông thôn 3 M c gi m t l sinh, chia ra: thành 1/1000 X X X th , nông thôn
 8. 4 T su t ch t thô, chia ra: thành th , 1/1000 X nông thôn 5 T ng t su t sinh, chia ra: thành th , con/m X nông thôn 6 T l tăng t nhiên, chia ra thành % X X X th , nông thôn 7 S ngư i chuy n n, trong ó: 1000 ngư i X nh p cư vào ô th 8 S ngư i chuy n i 1000 ngư i X 9 T l tăng cơ h c % X 10 T l n 15-49 tu i, trong ó: có % X X ch ng 11 T l c p v ch ng th c hi n bi n % X X pháp tránh thai . Trong ó các bi n pháp tránh thai % X hi n ai 12 T l bà m sinh con th 3 tr lên % X so v i t ng s bà m sinh con trong năm chia ra: thành th , nông thôn . Cơ s , nhân l c th c hi n d ch v X KHHG 13 S cơ s th c hi n d ch v cơ s X KHHG chia theo khu v c Nhà nư c, ngoài Nhà nư c . Trong ó: . T i xã cơ s X X . T l so t ng s xã % X X 14 S i d ch v KHHG lưu ng i X X . Trong ó: . i c a huy n/th i X . T l so t ng s huy n % X 15 S cán b chuyên trách công tác ngư i X X DS-KHHG . Trong ó chuyên trách t i xã, ngư i X phư ng . 3.2. Ch tiêu tài chính
 9. 16 T ng chi cho ho t ng DS- tr. ng X X KHHG . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X . - Vi n tr (k c vay ODA) tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên theo chương tr. ng X X trình qu c gia: chia theo lĩnh v c và ngu n . Bình quân chi thư ng xuyên cho tr. ng X X KHHG /ngư i . c. u tư xây d ng cơ b n cơ s v t tr. ng X X X ch t DS-KHHG chia theo lĩnh v c và ngu n v n . IV. Các v n xã h i . 4.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng . 4.1.1. C u tr xã h i: 1 T l ngư i tàn t t so v i dân s % X X X trong ó chia theo t t: câm, i c, mù, c t chi 2 T l ngư i tàn t t trong tu i lao % X ng so v i lao ng trong tu i 3 T l tr em 0-14 tu i b tàn t t: so % X v i tr em cùng tu i và so v i t ng s ngư i tàn t t 4 T ng s ngư i ư c hư ng tr c p c u tr xã h i, trong ó: . Tr em m côi, ngư i tàn t t (trong ngư i X ó tr em), tâm th n, ngư i già cô ơn hoàn c nh khó khăn 5 Trong ó: ư c nuôi dư ng t p ngư i X trung (chia theo m t s nhóm: Tr em m côi, Ngư i tàn t t (trong ó tr em), tâm th n, Ngư i già cô ơn, tr em lang thang cơ nh , Ngư i cơ nh ) . 4.1.2. Tr c p xã h i: 6 S ngư i hư ng tr c p xã h i ngư i X
 10. thư ng xuyên trong ó: Tu t các lo i, Ngư i có công, M t s c lao ng, Tàn t t, Tr m côi 7 S ngư i tàn t t ã ư c ph c h i ngư i X ch c năng, trong ó TE (1-14 tu i) 8 S gia ình ư c c p nhà tình nghĩa gia ình X 9 T l tr em ư c c u tr và tr % X c p XH so v i tr em cùng hoàn c nh chia ra: tr m côi; lang thang, cơ nh ... . 4.1.3.Tr t t , an toàn xã h i: 10 S ngư i l m d ng ma tuý, trong ngư i X ó: dư i 16 tu i 11 S ngư i hi n ang ư c cai ngư i X nghi n 12 S ngư i hành ngh m i dâm, trong ngư i X ó: dư i 16 tu i 13 S m i dâm ư c giáo d c, ch a ngư i X b nh, d y ngh 14 S v ph m pháp, chia ra hình s , v X kinh t 15 S ngư i ph m pháp, trong ó : ngư i X Hình s (riêng tr em), kinh t 16 T l các v vi ph m Quy n tr em % X ư c truy t so v i t ng s v vi ph m, trong t l các v vi ph m quy n tr em b truy t ư c xét x so v i t ng s v b truy t 17 S v tai n n giao thông v X 18 S ngư i b tai n n và s ch t tai ngư i X n n giao thông 19 S v tai n n lao ng v X 20 S ngư i b tai n n và s ch t tai ngư i X n n lao ng 21 S v ho ho n (không k cháy v X r ng) 22 S ngư i ch t do ho ho n ngư i X 23 S v cháy r ng v X
 11. 24 ư c tính thi t h i do cháy r ng tr. ng X 25 S v t t , t sát v X 26 S ngư i t t , t sát và s ch t ngư i X . Cơ s v t ch t cho c u tr và an toàn xã h i: chia theo khu v c Nhà nư c, ngoài Nhà nư c 27 T ng s cơ s nuôi dư ng t p trung cơ s X . Chia ra Làng SOS; Khu nuôi dư ng cơ s X ngư i già cô ơn; Tr i nuôi dư ng ngư i tâm th n; Khu nuôi dư ng ngư i tàn t t; Cơ s chăm sóc và d y ngh cho tr lang thang cơ nh ; Cơ s nuôi d y tr em làm trái pháp lu t; các cơ s khác 28 S cơ s giáo d c, ch a b nh, d y cơ s X ngh cho ngư i m i dâm 29 S cơ s cai nghi n ma tuý cơ s X . 4.2. Ch tiêu tài chính 30 T ng chi cho các v n xã h i: tr. ng X X . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X . - Vi n tr tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p) (chia theo lĩnh v c và ngu n v n: TBLS, b o m XH, c u tr XH, ch ng t n n xã h i, X GN, GQVL . c. u tư XDCB, chia theo lĩnh v c tr. ng X X X và ngu n v n . V. Lao ng, vi c làm, ti n công và thu nh p (chia theo khu v c Nhà nư c và ngoài Nhà nư c) 1 T ng s lao ng và t tr ng so v i ngư i,% X X dân s . + Chia theo tu i (trong và ngoài ngư i,% X X tu i lao ng)
 12. . + Chia theo thành th , nông thôn ngư i,% X X 2 Lao ng tham gia trong n n kinh ngư i,% X X t qu c dân, trong ó n . Chia theo nhóm ngành: . - Công nghi p, xây d ng ngư i,% X X . - Nông nghi p, lâm nghi p ngư i,% X X . - D ch v ngư i,% X X . Trong ó: ngư i,% X X X ư c gi i quy t VL kỳ KH (nam, n ): . - Vào khu v c Nhà nư c ngư i,% X . - Vào khu v c t p th ngư i,% X . - DN tư nhân, cá th ngư i,% X . - i vào các vùng kinh t m i ngư i,% X . - DN v n u tư nư c ngoài ngư i,% X . - i làm vi c nư c ngoài ngư i,% X 3 S lao ng chưa có vi c làm ngư i,% X X . Trong ó: có nhu c u vi c làm ngư i,% X 4 S h ư c vay v n GQVL trong h X năm 5 L chia theo khu v c kinh t chia ngư i,% X X ra: Lao ng thu c khu v c Nhà nư c trong ó: Qu n lý nhà nư c, ho t ng s nghi p (theo ngành); L khu v c t p th ; cá th ; kinh t h n h p, các doanh nghi p nư c ngoài t i Vi t Nam 6 Chia theo trình chuyên môn, ngư i % X X chia ra: ã qua ào t o (trong ó m i ào t o) L chưa qua ào t o . Trình VH bq c a ngư i lao ng l p X (c th : m t s ngành) 7 Năng su t L (chia theo khu v c X NT-TT, ngành
 13. 8 T ng s lao ng khu v c nông ngư i X X thôn . Trong ó: Công nghi p, xây d ng ngư i % X . Nông, lâm nghi p ngư i % X . D ch v ngư i % X 9 S ngày làm vi c trung bình 1 lao ngày/năm X X ng nông thôn/1 năm 10 S lao ng/héc ta canh tác ngư i/ha X 11 Chi u cao trung bình lao ng 15 cm X tu i 12 Cân n ng trung bình lao ng 15 kg X tu i 13 Lương BQ 1 CNVC khu v c Nhà ng/tháng X nư c (ghi theo 20 ngành N 75/CP và vùng lãnh th ); trong ó thu nh p c a n 14 T l s h có m c s ng theo các X X nhóm thu nh p so v i t ng s h (theo quy ư c i u tra) chia theo 7 vùng; thành th , nông thôn . Nhóm 1 (Giàu) % . Nhóm 2 (Trên trung bình) % . Nhóm 3 (Trung bình) % . Nhóm 4 (Dư i trung bình) % . Nhóm 5 (Nghèo) % X X 14 Cơ c u tiêu dùng c a dân cư chia % X X theo: ăn, m c...; theo vùng . VI. Văn hoá, Ngh thu t . 6.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng (chia theo khu v c Nhà nư c và ngoài Nhà nư c) . 6.1.1. i n nh: 1 T ng s phim i n nh và Video b X X X SX . (Chia ra: Phim truy n, ho t hình, tài b X li u)
 14. 2 S phim Nhà nư c t hàng, tài tr b X (trong TS) . (Chia ra: Phim truy n, ho t hình, tài b X li u) 3 T ng s lư t ngư i xem chi u 1000 lư t X bóng/năm (Chia ra KV thành th , Nông thôn, Mi n núi) . 6.1.2. Ngh thu t bi u di n: 4 S ơn v ngh thu t chuyên nghi p ơn v X 5 S chương trình bi u di n ngh Ch.trình X thu t Nhà nư c tài tr 6 S chương trình dành cho thi u nhi ch.trình X 7 T ng s lư t ngư i xem ngh thu t 1000 lư t X trong năm . 6.1.3.Văn hoá thông tin: 8 S c m văn hoá cơ s ư c xây c m X d ng m i kỳ KH 9 T ng s i thông tin lưu ng, i X trong ó phát tri n m i 10 T ng s cu c tri n lãm, H i ch cu c X . 6.1.4. Thư vi n, lưu tr : 11 T ng s sách, báo trong thư vi n, 1000 b n X X trong ó ư c b sung trong năm 12 T ng s b n c trong năm 1000l/ng X 13 T ng s tài li u lưu tr mét giá X . 6.1.5. B o t n, B o tàng: 14 T ng s hi n v t trong b o tàng, cái X trong ó sưu t m m i 15 S lư t ngư i n xem b o tàng 1000 lư t X 16 S di tích ư c x p h ng di tích X . 6.1.6. Xu t b n: 17 T ng s sách, báo, t p chí xu t b n tít,1000 b n X . Trong ó: . Sách giáo khoa ph thông tít,1000 b n X
 15. . Sách cho thi u nhi tít,1000 b n X . Sách ti ng dân t c, song ng tít,1000 b n X . Báo Nhân dân 1000 b n X X . Báo quân i nhân dân 1000 b n X X . Báo ng b t nh, thành ph 1000 b n X . Báo cho thi u nhi (chia: TW, P) 1000 b n X 18 Sách, báo, t p chí Nhà nư c tr giá b n,tr. ng X (trong TS) 19 Xu t b n các s n phNm nghe nhìn: X . Chương trình âm nh c (cát xét, ĩa ch.trình X compact) . Chương trình video ch.trình X . 6.1.7. Phát hành sách, báo: 20 T ng s sách, báo phát hành t i a 1000 b n X phương (chia theo lo i sách, báo) . Cơ s v t ch t cho ho t ng văn hoá thông tin: 21 S i m chi u bóng màn nh X X . ơn v chi u bóng lưu ng ơn v X 22 S r p bi u di n (nhà hát, nhà văn r p X X hoá...) 23 S nhà, Trung tâm văn hoá nhà, ttâm X X . Chia theo c p t nh, huy n th và nhà,ttâm X ngành qu n lý 24 Nhà thông tin, tri n lãm nhà X 25 T ng s i m vui chơi tr em, trong i m X X ó xây d ng m i . (Chia theo: c p huy n, qu n và c p i m X xã) 26 T ng s xã có trung tâm văn hoá, xã % X X X th thao 27 T ng s thư vi n, chia theo lo i và thư vi n X X c p qu n lý; 28 S thư vi n tư nhân, t sách cho cái X thuê,
 16. . S qu y cho thuê phương ti n nghe qu y X nhìn 29 T ng s b o tàng chia theo lo i và b o tàng X X c p qu n lý . 6.2. Ch tiêu tài chính 30 T ng chi cho ho t ng s nghi p tr. ng X X VHTT . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X X . - Vi n tr (k c vay ODA) tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p) chia theo ngành và ngu n v n . Bình quân chi cho s nghi p ng/năm X X VHTT/ngư i . c. u tư XDCB cơ s v t ch t tr. ng X X X VHTT (chia theo ngành, lĩnh v c, ngu n) . VII. Phát thanh, truy n hình . 7.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng 1 T ng s gi , chương trình phát gi /năm X X thanh, truy n hình . (Chia ra: Chương trình TW, gi /năm X X Chương trình P) 2 T ng s gi phát sóng phát thanh, gi /năm X X X truy n hình chia TW, P . Trong ó: Phát thanh ti ng dân t c, gi /năm X chia TW, P . Cơ s v t ch t cho ho t ng phát thanh - truy n hình: 3 S ài, Tr m truy n thanh, chia tr m X theo huy n, qu n, cơ s 4 T ng s tr m phát l i truy n hình tr m X X X 5 T ng công su t máy phát thanh, KW X X phát hình chia theo TW, P
 17. . 7.2. Ch tiêu tài chính 6 T ng chi cho ho t ng PT-TH-TT tr. ng X X . a. NGu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X X . - Vi n tr (k c vay ODA) tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p): . (Chia theo PT, TH, TTX và ngu n tr. ng X v n) . Bình quân chi cho ho t ng ng/năm X PTTH/ngư i . c. u tư XDCB cơ s v t ch t tr. ng X X X PTTH . (Chia theo PT,TH,TTX và ngu n tr. ng X v n) . VIII. Th d c th thao . 8.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng 1 T l s ngư i tham gia luy n t p % X X TDTT thư ng xuyên so v i dân s 2 T l s ngư i tham gia luy n t p % X TDTT trong SV, HSPT 3 S ngư i t tiêu chuNn RLTT, ngư i X X trong ó SV, HSPT 4 S gia ình ư c công nh n Gia gia ình X X ình Th thao 5 S trư ng m b o chương trình trư ng X giáo d c th ch t 6 S v n ng viên t ng c p ngư i X (t ng c p chia theo b môn và c p: (c p I; C p II; ki n tư ng qu c gia; ki n tư ng qu c t ) 7 S huy chương dành ư c trong thi cái X u th thao qu c t , chia ra: vàng, b c, ng . Cơ s , ngu n nhân l c cho ho t ng th d c - th thao:
 18. . (Chia theo khu v c Nhà nư c và ngoài Nhà nư c) 8 T ng s cán b chuyên môn TDTT, X trong ó ào t o chính quy . (Chia ra: Hu n luy n viên, tr ng ngư i X tài, Giáo viên TDTT, qu n lý) 9 S cơ s thi u TDTT úng tiêu cái X X X chuNn, chia ra: sân v n ng, Sân i n kinh, nhà t p và thi u, b bơi, trư ng b n... 10 S cơ s luy n t p TDTT qu n cái X chúng khác (chia theo lo i) . 8.2. Ch tiêu tài chính 11 T ng chi cho ho t ng TDTT tr. ng X . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X X . - Vi n tr (vi n tr và vay ODA) tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p) chia theo ho t ng và ngu n . Bình quân chi cho ho t ng ng/năm X X TDTT/ngư i . c. u tư XDCB cơ s v t ch t tr. ng X X X TDTT . IX. Nghiên c u khoa h c . 9.1. Ho t ng: 1 S tài, d án nghiên c u khoa tài X h c công ngh . 1. Chia theo th i i m th c hi n: X (chuy n ti p, m i) . 2. Chia theo c p qu n lý (Nhà X nư c, ngành) 2 Nhi m v áp d ng ti n b k thu t công ngh X (ghi t ng nhi m v và th i gian TH) . Cơ s , ngu n nhân l c cho ho t
 19. ng nghiên c u khoa h c: 3 S cán b khoa h c: ngư i X X X . 1. Chia theo trình chuyên môn: ngư i X (Cao ng (c nhân); i h c (c nhân, k sư) Trên i h c (th c sĩ, Phó ti n sĩ, Ti n sĩ) . 2. Chia theo ngành: Khoa h c t ngư i X nhiên, Nông, Lâm, Thu s n, Y dư c K thu t; KHXH, nhân văn... . 3. Chia theo lĩnh v c ho t ng: ngư i X Qu n lý Nhà nư c, nghiên c u gi ng d y, chia ra KV nhà nư c, ngoài Nhà nư c S n xu t kinh doanh: (nhà nư c, ngoài Nhà nư c) 4 S lư ng cơ quan nghiên c u khoa cơ s X X X h c và phát tri n công ngh , chia theo lo i: Vi n, phân vi n, trung tâm, Phòng NC c l p 5 S lư ng các cơ quan tiêu chuNn, cơ s X o lư ng ch t lư ng; chia theo: Trung tâm chi c c, phòng ki m tra ch t lư ng s n phNm, phòng thí nghi m u quy n 6 S lư ng cơ quan thông tin khoa cơ s X h c và CN chia theo Trung tâm, Phòng 7 9.2. T ng chi cho ho t ng KH và Công ngh : . a. Ngu n v n chi: . - Ngân sách Nhà nư c tr. ng X . - Vi n tr (vi n tr và vay ODA) tr. ng X . - Ngu n v n khác tr. ng X . b. Chi thư ng xuyên (kinh phí s tr. ng X X nghi p): . (Chia theo tài c p Nhà nư c, c p tr. ng X B , t nh, cơ s và theo ngu n v n) . c. Chi u tư XDCB: tr. ng X X X . (Tách riêng cho nghiên c u, Tiêu tr. ng X chuNn, o lư ng ch t lư ng, Thông tin khoa h c k thu t và theo ngu n
 20. v n) . X. Môi trư ng . 10.1. M c tiêu, ch tiêu ho t ng: . Môi trư ng t nhiên: . 1. Môi trư ng không khí: 1 M t b i trong không khí gr/m3 X 2 M t khói gr/m3 X 3 N ng ch t ô nhi m trong không gr/m3 khí (SOx, CO2, SO2, NOx) 4 Ô nhi m ch t phóng x gr/m3 X 5 Ti ng n dB X . 2. Môi trư ng t: 6 Di n tích b xói mòn ha X 7 Di n tích b ô nhi m ha X 8 T c , Kh i lư ng t b xói mòn t n/ha X 9 Di n tích t s d ng không h p lý ha X . 3. Môi trư ng nư c: 10 Di n tích nư c m t (sông, h ...) b ha X ô nhi m 11 Khu v c nư c ng m b ô nhi m m3 X 12 Kh i lư ng nư c th i ã x lý và m3 X chưa x lý . 4. Môi trư ng sinh thái: 13 T l di n tích cây xanh/ u ngư i; m2/ngư i X X X trong ó: thành th 14 T l r ng che ph / t r ng % X 15 S ch ng lo i ng, th c v t quý loài X hi m ư c b o v 16 T l thu h i khoáng s n trong khai % X thác (tên khoáng s n) 17 Kh i lư ng t th i chưa ư c x t n X lý . 5. Môi trư ng bi n:
Đồng bộ tài khoản