Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3072/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 06 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP ÁP D NG 12 TH NGHI M PHÁT HI N NHANH Ô NHI M HÓA H C TRONG TH C PH M B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hóa; Xét ý ki n ánh giá các th nghi m pháp hi n nhanh v sinh an toàn th c ph m c a Trung tâm Y t d phòng các T nh/Thành ph tr c thu c trung ương và ngh c a H i ng ánh giá các b th nghi m phát hi n nhanh v sinh an toàn th c ph m c a Thái Lan s n xu t h p ngày 04/8/2004; Theo ngh c a Ông, Bà: V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T NNH i u 1. Cho phép áp d ng 12 th nghi m phát hi n nhanh ô nhi m hóa h c trong th c phNm s n xu t t i Thái Lan (Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này) i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Bãi b Quy t nh s 1928/2003/Q -BYT ngày 06/6/2003 và Quy t nh s 4527/2003/Q -BYT ngày 27/8/2003 c a B trư ng B Y t . i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Tr n Chí Liêm DANH M C CÁC TH NGHI M PHÁT HI N NHANH Ô NHI M HÓA H C TRONG TH C PH M S N XU T T I THÁI LAN Ư C PHÉP ÁP D NG T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3072/2004/Q -BYT; ngày 06/9/2004) TT DANH M C NƯ C S N XU T Thái Lan 1. Xác nh SULFIT trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 2. Xác nh HYPOCLORIT trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 3. Xác nh ch s AXIT trong d u, m TP Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 4. Xác nh ôi khét c a d u m th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 5. Xác nh AXIT vô cơ trong d m Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 6. Xác nh FORMALIN trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan Xác nh ch t AXIT SALICYLIC trong th c 7. phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan Xác nh HYDRO SULFITE NATRI trong 8. th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 9. Xác nh AXIT ACETIC trong d m Theo chuy ngiao k thu t
  3. c a JICA - Nh t B n Thái Lan 10. Xác nh phNm màu trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan 11. Xác nh hàn the (BORAX) trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n Thái Lan Xác nh t n dư thu c b o v th c v t nhóm 12. cacbamat và nhóm photphat trong th c phNm Theo chuy ngiao k thu t c a JICA - Nh t B n
Đồng bộ tài khoản