Quyết định số 3078/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
22
lượt xem
4
download

Quyết định số 3078/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3078/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3078/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C CÔNG NGH H TR CÁC DOANH NGHI P GIAI O N 2006 – 2010 T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 119/1999/N -CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v m t s chính sách cơ ch tài chính khuy n khích các doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 68/2005/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 191/2005/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án “H tr doanh nghi p ng d ng công ngh thông tin ph c v h i nh p và phát tri n giai o n 2005 - 2010”; Theo Quy t nh s 1262/Q -UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ki n toàn Ban Ch o chương trình khoa h c công ngh h tr các doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu; Theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh , Phó trư ng Ban Ch o chương trìnhk h c công ngh h tr các doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu t i T trình s 11/TTr-KHCN ngày 30 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ban Ch o chương trình khoa h c công ngh h tr các doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 1262/Q -UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ki n toàn Ban Ch o chương trình khoa h c công ngh h tr các doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Khoa h c và Công ngh , các thành viên c a Ban Ch o chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p
  2. giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a - Vũng Tàu và các S , ngành; Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Tr n Minh Sanh QUY CH LÀM VI C C A BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C CÔNG NGH H TR DOANH NGHI P GIAI O N 2006 - 2010 T NH BÀ RNA – VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3078/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2008 c a Ch t ch UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu) Chương I. I U KHO N CHUNG i u 1. Ban Ch o Chương trình Khoa h c công ngh h tr doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a – Vũng Tàu (dư i ây g i t t là Ban Ch o) là t ch c tư v n có ch c năng tham mưu, xu t UBND t nh trong vi c h tr các doanh nghi p nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, kinh doanh. i u 2. Nguyên t c làm vi c c a Ban Ch o 1. Ban Ch o làm vi c theo ch t p th , m i thành viên c a Ban Ch o có quy n tham gia ho c b o lưu ý ki n trong các phiên h p c a Ban Ch o. 2. Ngư i ch t a và k t lu n t i cu c h p Ban Ch o là Trư ng Ban Ch o ho c Phó trư ng Ban Ch o ư c u quy n. 3. Ngoài vi c th o lu n t p trung các thành viên cho ý ki n tr c ti p t i các cu c h p, các thành viên còn có th tham gia ý ki n b ng văn b n. Chương II. NHI M V , QUY N H N, CH LÀM VI C C A BAN CH O VÀ BAN THƯ KÝ i u 3. Nhi m v c a Ban Ch o:
  3. 1. L p k ho ch hàng năm h tr các doanh nghi p tham gia chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p (sau ây g i là chương trình). 2. D trù kinh phí h tr các doanh nghi p t ngu n ngân sách c a t nh. 3. Phân công các thành viên trong Ban Ch o th c hi n nhi m v ch o Chương trình i v i các doanh nghi p thu c ngành mình qu n lý, ph i h p ho t ng và t o i u ki n cho các thành viên th c hi n t t nhi m v ư c giao. 4. Ph bi n, hư ng d n cho các doanh nghi p các n i dung, k ho ch và ti n th c hi n chương trình. 5. Th c hi n ki m tra các doanh nghi p trong di n ch o tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình. 6. Trình UBND t nh nh ng v n vư t quá thNm quy n c a Ban Ch o chương trình. i u 4. Quy n h n c a Ban Ch o: 1. ThNm tra các báo cáo, k t qu th c hi n, quy t toán kinh phí ư c h tr cho các doanh nghi p tham gia chương trình. 2. Quy t nh m c kinh phí h tr các doanh nghi p tham gia chương trình theo ch tiêu k ho ch hàng năm và theo chương trình h tr c a t nh. i u 5. Ch làm vi c c a Ban Ch o: 1. Ban Ch o t ch c h p toàn th 06 tháng m t l n nghiên c u, xem xét các h sơ báo cáo tình hình c a Ban thư ký, ng th i ki m tra, theo dõi và ôn c k p th i vi c th c hi n ti n . T ng thành viên Ban Ch o có trách nhi m tham gia góp ý b ng văn b n g i v Ban thư ký t ng h p. 2. Trư ng Ban Ch o ch u trách nhi m phân công nhi m v cho các thành viên Ban Ch o và ch u trách nhi m trư c UBND t nh v quá trình tri n khai th c hi n Chương trình. 3. Phó trư ng Ban Ch o giúp vi c cho Trư ng ban. Trư ng h p c n thi t, Trư ng ban Ch o u quy n Phó trư ng ban ch trì t ch c nh ng cu c h p b t thư ng và m i thành viên Ban Ch o trong lĩnh v c có liên quan tham gia. 4. Văn b n k t lu n c a Ban Ch os ư c chuy n cho các cơ quan liên quan và Ban thư ký t ch c th c hi n. 5. Các u viên Ban Ch o m nhi m công vi c do Trư ng ban Ch o phân công. i u 6. Nhi m v và ch làm vi c c a Ban thư ký:
  4. 1. Ban thư ký có nhi m v giúp vi c cho Ban Ch o chương trình, tham mưu xây d ng k ho ch công tác; chuNn b tài li u và các n i dung liên quan ph c v cu c h p Ban Ch o. 2. Giúp Ban Ch o theo dõi, ki m tra tình hình tri n khai ti n th c hi n k ho ch, ng th i tham mưu, xu t nh ng bi n pháp ch o th c hi n trong t ng giai o n c th . 3. Làm u m i liên l c thư ng xuyên gi a S Khoa h c và Công ngh v i các cơ quan ư c UBND T nh giao nhi m v t ch c và th c hi n tri n khai chương trình. 4. Ban thư ký hàng tháng, hàng quý t ng h p, l p báo cáo tình hình th c hi n, nêu nh ng thu n l i, khó khăn khi th c hi n, xu t nh ng ki n ngh , gi i pháp và trình lên Ban Ch o xem xét gi i quy t. 5. Th c hi n các nhi m v , công vi c do Ban Ch o giao. i u 7. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o: 1. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c m b o thông qua ngu n ngân sách ho t ng khoa h c công ngh dành cho chương trình khoa h c công ngh h tr doanh nghi p hàng năm. 2. Ph c p trách nhi m: - Trư ng ban, Phó trư ng Ban: 250.000 ng/ngư i/tháng; - y viên: 200.000 ng/ngư i/tháng; - Ban thư ký: 150.000 ng/ngư i/tháng. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 8. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy ch ho t ng c a Ban Ch o chương trình Khoa h c công ngh h tr doanh nghi p giai o n 2006 - 2010 t nh Bà R a – Vũng Tàu ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 762/Q -UBND ngày 10 tháng 3 năm 2005 c a Ch t ch UBND t nh Bà R a- Vũng Tàu. i u 9. Ban Ch o, các S , ban, ngành liên quan ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. i u 10. Giao S Khoa h c và Công ngh làm u m i giúp Ban Ch o hư ng d n, ki m tra th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n, g p ph i vư ng m c, các S , ngành, thành viên Ban Ch o ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh báo cáo, xu t Ch t ch UBND t nh xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản