Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH CAO B NG c l p - T do - H nh phúc ------ ------- S : 308/2009/Q -UBND Cao B ng, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 - 2010 TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG Y BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c giai o n 2006 - 2010; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a y banDân t c - B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và PTNT hư ng d n th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; Theo ngh c a Trư ng Ban Dân t c t i T trình s 07/TTr-BDT ngày 12 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này n i dung Quy nh th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (g i t t là Chương trình 135 giai o n II) trên a bàn t nh Cao B ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký và thay th Quy t nh s 1031/2007/Q -UBND ngày 25 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 trên a bàn t nh Cao B ng và Quy t nh s 858/Q -UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c Ban hành chính sách h tr phát tri n s n xu t thu c Chương trình 135 giai o n II, t nh Cao B ng. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các cơ quan thành viên Ban ch o các Chương trình m c tiêu qu c gia c a t nh v gi m nghèo giai o n 2006 - 2010; Th trư ng các s , ban, ngành liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lô Ích Giang QUY NNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 – 2010 TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG (G I T T LÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 308/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng) Ph n th nh t QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG 1. i tư ng a) D án H tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào các dân t c (g i t t là d án h tr phát tri n s n xu t). b) D án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. c) D án ào t o, b i dư ng, nâng cao năng l c cán b xã, thôn, b n và c ng ng. d) Chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. 2. Ph m vi áp d ng a) Các xã c bi t khó khăn ( BKK) ư c th hư ng Chương trình 135 giai o n II theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . b) Thôn, b n BKK thu c các xã khu v c II ư c c p có thNm quy n quy t nh. II. NGUYÊN T C QU N LÝ VÀ S D NG V N U TƯ 1. Ngu n v n u tư
 3. Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n l ng ghép Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo và các chương trình, d án khác trên a bàn xã, thôn, xóm BKK v i v n c a Chương trình 135, bao g m: + V n ngân sách Trung ương; + V n ngân sách a phương (ngân sách t nh, ngân sách huy n, ngân sách xã); + V n l ng ghép t chương trình, d án khác; + V n huy ng t nhân dân, các cơ quan, ơn v kinh t , các t ch c xã h i h tr . 2. Nguyên t c qu n lý, tiêu chí phân b v n a) u tư m b o tính công khai, dân ch , phát huy tính ch ng, sáng t o c a ngư i dân và c ng ng trong vi c xây d ng và l p k ho ch t ch c th c hi n các d án, trong ó ưu tiên cho nh ng công trình, d án có tác ng tr c ti p n vi c gi m nghèo, gi i quy t các nhu c u b c xúc cơ s . b) Tăng cư ng phân c p cho y ban nhân dân xã qu n lý d án c a Chương trình, y ban nhân dân huy n có trách nhi m phân công cơ quan, ơn v trên a bàn huy n hư ng d n và tăng cư ng cán b giúp xã tr c ti p qu n lý, th c hi n các d án c a Chương trình. ơn v , nhà th u thi công các công trình, d án c a Chương trình ph i ưu tiên s d ng lao ng trong xã g n quy n l i, trách nhi m c a ngư i dân v i công trình, ng th i gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho nhân dân a phương. c) Tiêu chí phân b v n: Phân b v n theo tiêu chí t i Ngh quy t s 38/2006/NQ- H ND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân t nh; tiêu chí b sung là căn c theo m c hoàn thành và k t qu gi i ngân ( i v i d án h tr phát tri n s n xu t, d án xây d ng cơ s h t ng và ào t o). 3. C p phát và thanh, quy t toán v n u tư C p phát t m ng, thanh toán v n theo hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c; quy t toán v n theo hư ng d n c a S Tài chính và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ph n th hai NH NG QUY NNH C TH I. D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T 1. i tư ng h tr u tư a) H nghèo: Theo quy nh hi n hành. b) Nhóm h : ư c l a ch n công khai, dân ch t thôn, b n trên cơ s nh ng h nghèo hơn ư c ưu tiên h tr u tư trư c. Nhóm h ph i ư c thành l p trên cơ s t nguy n c a h nghèo và h không ph i h nghèo nhưng có cùng nguy n v ng phát tri n s n xu t.
 4. Nhóm h t 05 h tr lên, có 01 t trư ng do các h b u ra qu n lý, i u hành ho t ng c a nhóm; có cam k t ho c n i quy ho t ng c a nhóm quy nh rõ v trách nhi m, nghĩa v , quy n l i và óng góp (công lao ng, v t tư, ti n,...) c a t ng thành viên trong nhóm th c hi n k ho ch s n xu t ã ư c xác nh và s d ng hi u qu ngu n v n, nh m tăng thu nh p, t o vi c làm cho các thành viên. S lư ng h không nghèo trong nhóm không quá 20% t ng s h c a nhóm và do y ban nhân dân xã quy t nh trên cơ s ý ki n c a a s h trong nhóm h . 2. N i dung và m c h tr u tư 2.1. H tr có tính ch t s nghi p a) H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và khuy n công giúp ngư i nghèo ti p c n các d ch v và ki n th c khoa h c - k thu t, nâng cao nh n th c và áp d ng vào s n xu t c a h , nhóm h . b) H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t m i Mô hình chuy n giao ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t: tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n, ch bi n nông, lâm, thu s n. Mô hình s n xu t g n v i ch bi n, b o qu n và tiêu th s n phNm. Mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t xã: - Mô hình tr ng tr t ư c h tr 100% giá mua gi ng, phân bón vô cơ, thu c b o v th c v t; di n tích mô hình bình quân không quá 500 m2/h . - Chi phí cho mô hình chăn nuôi ti u gia súc, gia c m và nuôi tr ng thu s n không quá 500.000 ng/h mua gi ng, th c ăn và thu c phòng b nh. c) H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t (áp d ng cho h nghèo và h không nghèo) ư c h tr 100% v gi ng (cây tr ng, v t nuôi), phân vô cơ cho s n xu t và thu c phòng, tr d ch b nh th c hi n mô hình. d) H tr mua gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t (áp d ng cho h nghèo). - Nhà nư c h tr 100% giá mua gi ng cây tr ng (cây lương th c, cây công nghi p, cây lâm nghi p, cây ăn qu , gi ng c ,...) gi ng v t nuôi (ti u gia súc, gia c m, thu s n,...) v t tư s n xu t (phân hoá h c, thu c thú y, thu c b o v th c v t và các lo i v t tư khác). - Mua trâu, bò, ng a (t 2 tu i tr lên) m c h tr t i a không quá 03 tri u ng/h . Gi ng v t nuôi, gi ng thu s n; gi ng cây tr ng các lo i, có năng su t, ch t lư ng cao ph i phù h p v i i u ki n c a a phương. 2.2. H tr có tính ch t u tư phát tri n - H tr không quá 01 tri u ng/h nghèo xây d ng chu ng chăn nuôi trâu, bò, l n; lò s y nông, lâm s n.
 5. - H tr giá mua và cư c v n chuy n máy móc, công c ph c v s n xu t thi t b c a h , nhóm h như: máy canh tác, thu ho ch, ch bi n, b o qu n nông, lâm s n, bình phun thu c ng cơ...., m c h tr không quá 03 tri u ng/h . Năm 2008, vi c c p phát, thanh toán v n c a d án H tr phát tri n s n xu t th c hi n theo quy nh hi n hành; t năm 2009 vi c phân nh cơ c u v n d án h tr phát tri n s n xu t th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . - Chi phí qu n lý: B ph n qu n lý Nhà nư c t nh, huy n dùng kinh phí qu n lý c a Ban ch o Chương trình ư c c p hàng năm; các ơn v tr c ti p th c hi n (ch u tư) ư c áp d ng theo Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a B Xây d ng. 3. Quy trình l p, phê duy t k ho ch u tư s n xu t 3.1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các huy n xây d ng k ho ch hàng năm và c giai o n, trình y ban nhân dân t nh ban hành hư ng d n c th cơ ch chính sách th c hi n d án trên a bàn t nh. 3.2. Ban qu n lý d án Chương trình 135 ho c phòng chuyên môn c a huy n, ư c giao th c hi n d án ph i h p v i xã, trư ng thôn, b n t ch c h p dân (h p thôn, b n ho c liên thôn b n) thông báo n i dung, i tư ng th hư ng, m c v n h tr cho thôn (ho c liên thôn), xác nh n i dung c n h tr u tư (ch nên ch n m t n hai n i dung t p trung v n u tư cho hi u qu ), báo cáo n i dung ã ư c xác nh v i ch u tư (xã) t ng h p nhu c u; thông tin th trư ng, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a xã ã xác nh các h l a ch n các s n phNm nông, lâm, ngư và ti u th công nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá và thu hút nhi u lao ng a phương. 3.3. Ch u tư l p k ho ch th c hi n và kèm theo d toán chi ti t c a xã ã ư c xác nh trình y ban nhân dân huy n phê duy t. 3.4. y ban nhân dân huy n t ng h p nhu c u hàng năm báo cáo y ban nhân dân t nh, g i Ban Dân t c và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo dõi và ch o. 4. Th t c tri n khai 4.1. i v i chi h tr có tính ch t s nghi p: K ho ch th c hi n và d toán chi ti t do ch u tư l p và ư c y ban nhân dân huy n phê duy t. 4.2. Ngu n v n chi h tr có tính ch t u tư phát tri n: - Chi mua công c c m tay (công su t c a công c , thi t b chi dùng cho m t h ): K ho ch và d toán chi ti t do ch u tư l p ư c y ban nhân dân huy n phê duy t. - Chi mua máy móc dùng chung cho nhóm h , th t c tri n khai g m: Báo cáo kinh t k thu t, văn b n l a ch n nhà th u, h p ng gi a ch u tư và nhà th u ư c y ban nhân dân huy n phê duy t.
 6. - Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các huy n t ng h p nhu c u các lo i công c , thi t b , máy móc và tham mưu cho y ban nhân dân huy n t ch c tri n khai trên cơ s thông báo giá hàng quý c a S Tài chính. 5. Các i u ki n thanh toán v n 5.1. Quy nh v hoá ơn thanh toán: i v i v t tư, gi ng, máy móc công c ,... n u mua c a các công ty ho c h kinh doanh thì b t bu c ph i có hoá ơn theo quy nh hi n hành. Trư ng h p mua bán trong dân thì ph i có gi y biên nh n mua bán c a h , có xác nh n c a trư ng thôn và Ch t ch y ban nhân dân xã. N u danh m c hàng hoá mua s m không có trong thông báo c a S Tài chính, ơn v th c hi n trình duy t giá S Tài chính. 5.2. Các lo i v t tư, gi ng,.... không vư t quá m c giá c a các công ty, ơn v như: các lo i phân hoá h c c a Công ty C ph n V t tư nông nghi p; các lo i gi ng cây tr ng c a Công ty C ph n Gi ng nông nghi p; các lo i vât tư, thu c c a Chi c c Thú y và Chi c c B o v t th c v t; h tr xây d ng chu ng tr i chăn nuôi, lò s y nông lâm s n; h tr mua trâu bò, ng a làm gi ng (t 2 tu i tr lên) các ch u tư không ph i làm th t c duy t giá. 5.3. Th t c thanh toán i v i h tr xây d ng chu ng tr i chăn nuôi, lò s y nông, lâm s n là: Biên b n nghi m thu, có ch ký c a ch h ư c h tr , trư ng thôn, i di n y ban nhân dân xã, ch u tư ( i v i trư ng h p xã không làm ch u tư). 5.4. Th t c thanh toán i v i h tr mua trâu, bò, ng a, dê làm gi ng: Gi y mua bán gi a ngư i bán và ch h hư ng l i, có xác nh n c a trư ng thôn, i di n y ban nhân dân xã, ch u tư ( i v i trư ng h p xã không làm ch u tư). 5.5. Các th t c t m ng, c p phát, thanh toán v n qua Kho b c Nhà nư c. 5.5.1. Trư ng h p t m ng, ch u tư g i n Kho b c Nhà nư c các h sơ ch ng t sau: - Quy t nh giao làm ch u tư c a c p có thNm quy n; quy t nh giao ch tiêu v n hàng năm; - K ho ch ăng ký nhu c u h tr ; d toán chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t ( y ban nhân dân huy n phê duy t). - Báo cáo kinh t k thu t mua máy móc ã ư c y ban nhân dân huy n phê duy t. - Danh sách các h ư c nh n h tr u tư ã ư c y ban nhân dân huy n phê duy t. - Gi y ngh t m ng c a ch u tư. 5.5.2. Các th t c trong công tác thanh toán v n. - Ch u tư g i các h sơ n Kho b c Nhà nư c (như m c 5.5.1).
 7. - Danh sách các h ã ư c ký nh n h tr u tư theo b n danh sách c a y ban nhân dân huy n phê duy t. - Các biên b n nghi m thu công vi c hoàn thành. - Các h sơ, ch ng t , h p ng, hóa ơn, b n kê thanh toán liên quan. - Gi y rút d toán ngân sách. Trư ng h p d án ư c th c hi n theo hình th c t th c hi n d án: Ch u tư g i n Kho b c Nhà nư c văn b n c a c p có thNm quy n cho phép t th c hi n d án (n u có quy t nh riêng) ho c trong quy t nh u tư d án; văn b n giao vi c ho c h p ng n i b . II. D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG 1. i tư ng, nh m c u tư công trình a) Công trình u tư t i xã: Bao g m xây d ng m i, s a ch a, c i t o nâng c p các công trình trên a bàn xã (k c s a ch a, nâng c p công trình cũ u tư b ng ngu n v n khác). - Công trình giao thông t xã n thôn b n, liên thôn b n ư c ngân sách c a Chương trình h tr th c hi n theo cơ ch , như sau: + ư ng t ư c ngân sách Chương trình h tr không quá 70% t ng v n u tư theo báo cáo kinh t k thu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. + ư ng qua á, c u, c ng, công trình thoát nư c và các h ng m c ph tr khác ngân sách h tr 100%. + Không s d ng ngu n v n Chương trình 135 u tư làm m i ư ng ô tô n trung tâm xã. - Công trình thu l i nh ph c v trong ph m vi xã ho c liên thôn b n, ư c ngân sách Chương trình h tr u tư không quá 90 % t ng v n u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Công trình i n t xã n thôn b n ư c ngân sách c a Chương trình h tr u tư không quá 30 tri u ng/h ; không s d ng v n c a Chương trình 135 u tư xây d ng m i công trình i n n trung tâm xã ( i v i nh ng xã chưa có i n lư i qu c gia n trung tâm xã). - Trư ng, l p h c t i trung tâm xã, ng b c i n, nư c sinh ho t, công trình ph , trang b bàn gh h c t p, công trình ph c v cho h c sinh bán trú, nhà giáo viên; xây d ng l p ti u h c, l p m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, công trình ph t i thôn, b n nơi c n thi t. - Tr m y t xã ng b c công trình ph tr , i n, nư c sinh ho t, mua s m trang thi t b thi t y u theo chuNn hoá cơ s y t c p xã.
 8. - Ch : ch h tr u tư công trình nhà l ng ch và san t o m t b ng ban u dư i 5.000 m2, m c h tr u tư không quá 500 tri u ng. - Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn, b n nơi c n thi t, có t 50 h tr lên ngân sách h tr u tư không quá 150 tri u ng/nhà; dư i 50 h , ngân sách h tr không quá 100 tri u ng/nhà. - Công trình c p nư c sinh ho t t p trung, ư c ngân sách h tr u tư không quá nh m c 15 tri u ng/h hư ng l i. b) Công trình u tư t i thôn, b n thu c xã khu v c II: Bao g m xây d ng m i, s a ch a, c i t o, nâng c p các công trình trên a bàn thôn, b n (k c s a ch a, nâng c p công trình cũ u tư b ng ngu n v n khác). Công trình và m c h tr u tư gi ng như i v i xã BKK, nhưng không có công trình ch và tr m y t . c) Các công trình u tư t ngu n v n Chương trình 135 ho c công trình khác trên a bàn có s d ng trên 50% v n t Chương trình 135 ph i g n bi n ghi tên công trình thu c Chương trình 135 và các thông tin cơ b n: ơn v ch u tư, ơn v thi công, th i gian kh i công và hoàn thành. 2. C p quy t nh u tư y ban nhân dân huy n là c p quy t nh u tư t t c các công trình h t ng Chương trình 135. 3. Quy ho ch, k ho ch u tư 3.1. Quy ho ch xây d ng công trình cơ s h t ng: Các công trình cơ s h t ng ph i n m trong quy ho ch. i v i các a phương chưa có quy ho ch ho c quy ho ch thi u, y ban nhân dân xã l a ch n ơn v tư v n năng l c l p, rà soát, i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i và b trí dân cư. V n l p, rà soát, b sung quy ho ch ư c b trí trong k ho ch t ngu n v n u tư cho Chương trình 135. 3.2. K ho ch u tư: Các a phương ưu tiên th c hi n theo danh m c công trình u tư ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t t i Quy t nh s 644/Q -UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007. 3.2.1. K ho ch giai o n a) C p xã: y ban nhân dân xã t ch c h p dân, th ng nh t l a ch n, xu t danh m c công trình; rà soát, s p x p theo th t ưu tiên u tư, thông qua H i ng nhân dân xã, trình y ban nhân dân huy n. Các công trình h t ng ưu tiên công trình ph c v ư c nhi u h dân s ng t p trung còn nhi u khó khăn, tính toán u tư có hi u qu .
 9. b) C p huy n: Trên cơ s xu t c a y ban nhân dân các xã, y ban nhân dân huy n rà soát, t ng h p, thông qua cơ quan thư ng tr c Ban ch o c p t nh trư c khi phê duy t. 3.2.2 K ho ch u tư hàng năm a) C p xã: Căn c vào danh m c công trình ã ư c phê duy t và k ho ch v n, t quý II hàng năm y ban nhân dân xã thông báo và t ch c h p dân t ng thôn, b n, các t ch c oàn th xã h i l a ch n, xu t danh m c công trình c n u tư năm sau, t ng h p k ho ch, thông qua H i ng nhân dân xã, trình lên y ban nhân dân huy n. Ch u tư l p ho c thuê t ch c tư v n l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, kèm theo k ho ch u th u trình Ch t ch y ban nhân dân huy n t ch c thNm nh và phê duy t. V n l p báo cáo kinh t - k thu t ư c b trí trong k ho ch năm t ngu n v n ngân sách u tư cho d án thu c Chương trình 135. b) C p huy n: Trên cơ s xu t c a các xã, y ban nhân dân huy n t ng h p danh m c công trình và phân b v n u tư. 3.2.3. Th i gian u tư công trình Công trình cơ s h t ng thu c Chương trình 135 ư c cân i v n và th c hi n u tư trong th i gian không quá 02 năm. 4. Quy trình th c hi n u tư xây d ng công trình 4.1. L p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình - D án u tư cơ s h t ng t i các xã, thôn b n ch y u là công trình có quy mô nh do ó không ph i l p d án u tư, ch l p báo cáo kinh t - k thu t. N i dung báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình bao g m: Tên công trình, tên ch u tư, a i m xây d ng, quy mô công trình, ngu n v n, th i gian thi công, th i gian hoàn thành, kèm theo thi t k b n v thi công, d toán chi phí v t tư, v t li u xây l p. - Ch u tư t l p ho c thuê t ch c tư v n l p báo cáo kinh t - k thu t, k ho ch u th u trình y ban nhân dân huy n thNm nh và phê duy t theo quy nh. 4.2. Th c hi n u tư xây d ng công trình a) L a ch n nhà th u xây d ng th c hi n như sau: - Ch u tư ph i thông báo công khai v vi c t ch c u th u, ch nh th u b ng m t trong các phương ti n: ài truy n hình, ài truy n thanh huy n trư c ít nh t 15 ngày phát hành H sơ m i th u ho c H sơ yêu c u. Riêng công trình giao cho c ng ng thi công ch c n niêm y t thông báo công khai t i tr s y ban nhân dân xã, nhà văn hoá thôn, ch , h p dân và thông tin trên tr m truy n thanh c a xã; - Gói th u v d ch v tư v n xây d ng, mua s m hàng hoá th c hi n theo Lu t u th u và các văn b n hư ng d n th c hi n;
 10. - Gói th u xây l p ho c gói th u xây l p có k t h p mua s m hàng hoá có giá t 1 t ng tr lên t ch c u th u theo Lu t u th u (theo các văn b n hư ng d n hi n hành); - Gói th u xây l p có giá gói th u dư i 01 t ng th c hi n theo hình th c như sau: + Gói th u xây l p có giá t 300 tri u ng tr xu ng thu c d án u tư phát tri n th c hi n theo hình th c u th u có s tham gia c a c ng ng. Ch u tư thông báo cho dân bi t c ng ng ăng ký tham gia th c hi n. Trư ng h p có nhi u nhóm c ng ng cùng ăng ký tham gia thì Ch u tư t ch c h p các nhóm ã ăng ký công khai l a ch n, d a vào các tiêu chí giá c , ti n và ch t lư ng phê duy t k t qu u th u; n u h t th i h n thông báo (do Ch u tư quy nh) ch có 1 nhóm c ng ng tham gia thì ch u tư giao cho nhóm ó th c hi n. Trư ng h p không có nhóm c ng ng tham gia thì Ch u tư l a ch n m t nhà th u phù h p àm phán, ký h p ng th c hi n; + Gói th u xây l p ho c gói th u xây l p k t h p mua s m hàng hoá (tr m bơm có c thi t b , tr m bi n áp i n,...) có giá t trên 300 tri u n dư i 1 t ng t ch c u th u trên cơ s l a ch n năng l c và giá d th u c a ít nh t 3 nhà th u tham gia. Trư ng h p h t th i h n thông báo không có 3 nhà th u tham gia gói th u thì Ch u tư trình y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh. b) Quy trình th c hi n u th u - Thông báo công khai v vi c t ch c u th u, a i m, th i gian phát hành h sơ yêu c u; - L p h sơ yêu c u và phát hành h sơ yêu c u; - ChuNn b h sơ xu t; - ánh giá, xem xét h sơ xu t; - Trình duy t, thNm nh và phê duy t k t qu ch n nhà th u; - Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p ng. Quy nh c th v quy trình, hình th c ch n nhà th u, u th u và h p ng xây d ng th c hi n theo S tay hư ng d n v u th u do B K ho ch và u tư, y ban Dân t c ph i h p ban hành. c) Các trư ng h p sau ây ư c phép ch nh th u - Gói th u th c hi n c p bách kh c ph c h u qu thiên tai, bão lũ; - Gói th u ã t ch c u th u nhưng ch có m t nhà th u tham gia; - Gói th u th c hi n theo hình th c khoán g n theo ơn v s n phNm (tri u ng/km, m2,...) nh m huy ng s c lao ng c a dân, do dân t t ch c th c hi n, ngân sách
 11. Nhà nư c h tr dư i 70% t ng v n u tư trong báo cáo kinh t k thu t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. d) Công trình do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng t i thi u 50% giá tr h p ng, nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a công trình; công trình do các doanh nghi p thi công hình th c u th u và ch nh th u ư c t m ng t i thi u 30% giá tr h p ng nhưng không vư t quá k ho ch v n hàng năm c a công trình. e) Phê duy t k t qu u th u Ch t ch y ban nhân dân huy n phê duy t ho c u quy n phê duy t k t qu u th u các gói th u theo ngh c a Ch u tư (tr gói th u xây l p có giá dư i 300 tri u do Ch u tư phê duy t). Ch u tư phê duy t k t qu ch nh th u và các gói th u ư c u quy n. 4.3. Giám sát ho t ng xây d ng a) T ch c giám sát thi công công trình xây d ng bao g m: Ch u tư, tư v n giám sát, giám sát tác gi và ban giám sát xã. Ch u tư l a ch n ơn v tư v n có năng l c giám sát thi công. Trư ng h p không có t ch c tư v n giám sát thi công theo quy nh, tuỳ theo i u ki n c th , Ch u tư t ch c th c hi n giám sát thi công và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. b) Giám sát c a ch u tư th c hi n theo i u 21 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004. 4.4. Nghi m thu, bàn giao, qu n lý, khai thác công trình a) Nghi m thu công trình: Ch u tư t ch c nghi m thu công trình hoàn thành, thành ph n nghi m thu g m: - i di n Ban Qu n lý d án; - i di n các ơn v : Tư v n thi t k , t ch c thi công xây d ng, tư v n giám sát; - i di n giám sát c a ch u tư, i di n Ban giám sát c a xã và i di n t ch c, cá nhân qu n lý s d ng công trình. Tuỳ t ng trư ng h p c th , ch u tư m i thêm thành ph n có liên quan tham gia nghi m thu. b) Bàn giao qu n lý, khai thác công trình Sau khi nghi m thu, ch u tư ph i bàn giao công trình cho y ban nhân dân xã giao cho thôn b n, ơn v có trách nhi m qu n lý s d ng, b o trì và bàn giao toàn b h sơ, tài li u có liên quan n công trình cho y ban nhân dân xã (tr công trình i n giao cho ngành i n l c qu n lý). 5. Công tác duy tu, b o dư ng
 12. a) Công trình trong th i gian b o hành do nhà th u th c hi n. b) Công trình sau th i gian b o hành th c hi n theo Quy t nh s : 2734/2008/Q - UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng ban hành quy nh công tác b o trì các công trình cơ s h t ng b ng ngu n v n thu c Chương trình 135 trên a bàn t nh Cao B ng. Trên cơ s các quy nh hi n hành v qu n lý xây d ng cơ b n c a Nhà nư c ban hành và Hư ng d n này, y ban nhân dân huy n hư ng d n các xã th c hi n công tác duy tu, b o dư ng. III. D ÁN ÀO T O, B I DƯ NG NÂNG CAO NĂNG L C CÁN B XÃ, THÔN VÀ C NG NG 1. i tư ng ư c ào t o, b i dư ng - Cán b chuyên trách và công ch c c p xã; cán b không chuyên trách c p xã và c p thôn, b n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n và các văn b n s a i, b sung (n u có); - Cán b ư c c p trên tăng cư ng v giúp xã; - Các thành viên trong Ban Qu n lý và Ban Giám sát xã; - Ngư i có uy tín trong c ng ng c a thôn, b n; - H nghèo và các h có kinh nghi m có vai trò tích c c trong công tác xoá ói gi m nghèo, phát tri n nông thôn c a xã và thôn b n; - Cán b ngu n trong di n quy ho ch c a xã; - C ng tác viên tr giúp pháp lý c p xã, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý xã; - Thanh niên ngư i dân t c thi u s trong tu i 16 - 25. Trong t t c các i tư ng t i i m 1, ưu tiên cán b là ngư i dân t c thi u s và ph n . 2. N i dung ào t o, b i dư ng a) Các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi; ki n th c khoa h c k thu t, nâng cao nh n th c và v n d ng vào phát tri n kinh t h gia ình. b) Cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n Chương trình 135: Ki n th c v qu n lý d án u tư, giám sát ánh giá, báo cáo t ng h p, ng d ng công ngh tin h c trong qu n lý u tư, báo cáo t ng h p và giám sát ánh giá; thanh quy t toán v n c a các d án và chính sách thu c Chương trình 135 giai o n II.
 13. c) Quy ch dân ch cơ s và s tham gia c a c ng ng trong vi c tham gia th c hi n Chương trình: T ch c h p dân, t ng h p ý ki n, l p k ho ch, giám sát u tư. d) H tr d y ngh cho ng bào ngư i dân t c thi u s (th c hi n l ng ghép v i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn, ch áp d ng i v i thanh niên trong tu i 16 - 25). e) Ki n th c pháp lu t có liên quan. 3. Tài li u ào t o, b i dư ng Tài li u ào t o, b i dư ng do y ban Dân t c ch trì ph i h p các b , ngành liên quan t ch c biên so n và xu t b n; tài li u c thù c a a phương do cơ quan thư ng tr c Ban Ch o ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh biên so n, s d ng th ng nh t t i a phương. 4. Th i gian, hình th c ào t o, b i dư ng 4.1. C p t nh: ào t o, b i dư ng cán b xã và thôn, b n th i gian cho m t l p t i a không quá 7 ngày. Riêng i v i Ban Qu n lý d án, ch u tư n u xét th y c n thi t ph i ào t o, b i dư ng thì th i gian ào t o, b i dư ng cho m t l p không quá 15 ngày; 4.2. C p huy n: ào t o, b i dư ng c ng ng (ngư i dân) th i gian cho m t l p t i a không quá 5 ngày. Hình th c ào t o, b i dư ng ch y u t p trung t i t ng thôn, b n ho c liên thôn b n, t ch c h i ngh u b , tham quan h c t p mô hình s n xu t. ào t o, b i dư ng Ban Qu n lý d án, ch u tư, th i gian t i a không quá 10 ngày. N u xét th y c n thi t n i dung ào t o, b i dư ng thì có th t p hu n, ào t o l p l i l n 2 sau 6 tháng ho c 1 năm tr lên, nhưng ph i l a ch n n i dung cho thi t th c và th i gian t p hu n, ào t o không quá 2 ngày. N i dung, a i m i tham quan, h c t p trong và ngoài t nh: + C p t nh: Do cơ quan thư ng tr c Ban Ch o quy t nh; + C p huy n: Do cơ quan thư ng tr c Ban Ch o c p huy n quy t nh. 5. K ho ch ào t o, b i dư ng 5.1. C p xã: Căn c n i dung và i tư ng ào t o, b i dư ng, y ban nhân dân xã th ng kê, phân lo i trình , năng l c chuyên môn, l a ch n nh ng i tư ng và nguy n v ng ào t o, b i dư ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân huy n phê duy t. 5.2. C p huy n: y ban nhân dân huy n phân lo i i tư ng, t ng h p nhu c u ào t o, b i dư ng, nhu c u v n, l p k ho ch ào t o, báo cáo y ban nhân dân t nh. y ban nhân dân huy n tr c ti p qu n lý t ch c th c hi n ph n kinh phí ào t o thu c k ho ch năm.
 14. 5.3. C p t nh: Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì t ch c l p k ho ch ào t o, b i dư ng hàng năm và dài h n trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Căn c k ho ch v n th c hi n d án ã giao, Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính xây d ng k ho ch phân b v n, báo cáo y ban nhân dân t nh, trình H i ng nhân dân t nh quy t nh và ghi theo c t m c riêng (Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh ch qu n lý ph n kinh phí ư c giao). 6. Kinh phí ào t o Ngu n kinh phí th c hi n d án ào t o, ư c b trí t ngu n kinh phí s nghi p c a Chương trình 135 giai o n II. Vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng c a d án th c hi n nh ng n i dung sau: - Chi in n các lo i tài li u ào t o, do cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 th c hi n theo quy nh hi n hành; c p huy n ư c in n tài li u c thù a phương (n u có). - Chi biên so n chương trình, giáo trình: M c chi áp d ng theo quy nh t i Thông tư s 87/2001/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2001 c a B Tài chính. - Chi tr thù lao cho gi ng viên, chuyên gia nư c ngoài (n u có) theo m c quy nh t i Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n, qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c hi n hành. - Chi h tr ti n ăn, ng , i l i, văn phòng phNm, nư c u ng và các kho n chi khác cho h c viên, i bi u trong th i gian ào t o theo Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c h i ngh i v i các cơ quan Nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. - Cán b , công ch c c p xã và c ng ng khi tham gia ào t o, b i dư ng ư c c p toàn b kinh phí h c t p và i l i. - i v i thanh niên ngư i dân t c thi u s tu i t 16 - 25 ư c c p có thNm quy n c i h c ngh thì ngoài ch theo quy nh t i Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn còn ư c h tr thêm. + Th i gian h c ngh cho 01 i tư ng không quá 03 tháng; + Ti n ăn trong th i gian h c ngh : t i a không quá 10.000 ng/ngư i/ngày; + Ti n i l i: Ngư i nghèo h c ngh xa nơi cư trú t 15 km tr lên ư c h tr ti n i l i theo giá vé phương ti n giao thông công c ng, nhưng t i a không quá 200.000 ng/ngư i/khoá h c. + Chi phí qu n lý l p h c (t i a không quá 5% giá tr d toán).
 15. + Chi phí i tham quan, h c t p (t i a không quá 5% giá tr d toán). Căn c m c chi t i các văn b n hư ng d n c a Trung ương, các cơ quan ch c năng c a t nh, y ban nhân dân các huy n ch o th c hi n m c chi, t ng n i dung cho phù h p v i i u ki n a phương. IV. CHÍNH SÁCH H TR CÁC DNCH V , C I THI N VÀ NÂNG CAO I S NG NHÂN DÂN, TR GIÚP PHÁP LÝ NÂNG CAO NH N TH C PHÁP LU T Th c hi n theo Quy t nh s 719/2008/Q -UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng v vi c hư ng d n th c hi n chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. V. T CH C QU N LÝ TH C HI N I V I CÁC NHI M V TH C HI N B NG D ÁN 1. Ch u tư Công trình, d án u tư có tính liên hoàn, s d ng trên ph m vi liên xã do y ban nhân dân huy n làm ch u tư; công trình, d án do m t xã qu n lý s d ng, phân giao cho y ban nhân dân xã làm ch u tư. Trong trư ng h p xã có khó khăn trong vi c làm ch u tư, y ban nhân dân huy n có trách nhi m c cán b giúp xã xã có i u ki n làm ch u tư. Trong trư ng h p xã chưa i u ki n làm ch u tư, y ban nhân dân huy n giao cho ơn v có ch c năng phù h p c a huy n làm ch u tư. y ban nhân dân xã c ngư i tham gia cùng v i ch u tư qu n lý d án và t ch c ti p nh n công trình ưa vào khai thác s d ng. 2. Ban Qu n lý d án a) Ch u tư có th quy t nh thuê cá nhân, t ch c tư v n ho c thành l p Ban Qu n lý d án (n u c n thi t) giúp ch u tư qu n lý i u hành d án. b) Trư ng h p ch u tư thuê cá nhân, t ch c tư v n qu n lý i u hành d án thì cá nhân, t ch c tư v n ó ph i có i u ki n, năng l c qu n lý phù h p v i quy mô, tính ch t c a d án. Trách nhi m và quy n h n c a tư v n qu n lý d án ư c th c hi n theo h p ng tho thu n gi a hai bên. Khi áp d ng hình th c thuê tư v n qu n lý d án, ch u tư v n ph i s d ng các ơn v chuyên môn thu c b máy qu n lý c a mình ho c ch nh m t u m i ki m tra theo dõi vi c th c hi n h p ng tư v n qu n lý d án. c) Trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án thì nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án do ch u tư giao ho c u quy n cho Ban Qu n lý d án th c hi n m t ph n ho c toàn b các nhi m v , quy n h n c a ch u tư. Vi c thành l p Ban Qu n lý d án th c hi n như sau:
 16. - Xã làm ch u tư: s d ng Ban Qu n lý d án chung c a xã th c hi n, Ban Qu n lý d án c a xã có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n và s d ng con d u c a xã giao d ch. N u xã chưa có Ban Qu n lý d án thì thành l p Ban Qu n lý d án theo hư ng d n t i Thông tư này. - C p huy n làm ch u tư: y ban nhân dân huy n thành l p Ban Qu n lý d án ho c giao cho Ban Qu n lý d án ã có th c hi n. Ban Qu n lý d án huy n ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c t nh, huy n và có con d u riêng. 3. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư và Ban Qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án a) Nhi m v , quy n h n c a ch u tư - T ch c l p, trình c p có thNm quy n thNm nh thi t k b n v thi công và d toán công trình và quy t nh phê duy t u tư, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và k ho ch u th u; - Phê duy t k t qu ch nh th u và trình phê duy t k t qu l a ch n nhà th u; - Ký k t h p ng v i các nhà th u; - Thanh toán cho nhà th u theo ti n h p ng ho c theo biên b n nghi m thu; - Nghi m thu ưa công trình xây d ng vào khai thác, s d ng. - Tuỳ theo c i m c th c a d án, ch u tư có th u quy n cho Ban Qu n lý d án th c hi n m t ph n ho c toàn b các nhi m v , quy n h n c a mình. b) Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý d án - Th c hi n các th t c v giao nh n t, chuNn b m t b ng xây d ng và các công vi c khác ph c v cho vi c xây d ng công trình; - ChuNn b h sơ báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, k ho ch u th u c p quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t theo quy nh; - L p h sơ xu t, h sơ m i d th u (n u có), thông báo công khai v u th u và t ch c l a ch n nhà th u; - àm phán, ký k t h p ng v i các nhà th u theo u quy n c a ch u tư; - Th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình khi có i u ki n năng l c; - Nghi m thu, thanh toán, quy t toán theo h p ng ký k t; - Qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n , chi phí xây d ng, an toàn và v sinh môi trư ng c a công trình xây d ng;
 17. - Nghi m thu, bàn giao công trình; - L p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm, báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng; - Ban Qu n lý d án ư c ng th i qu n lý nhi u d án khi ư c ch u tư cho phép. 4. Nhi m v c a ch u tư và t ch c tư v n qu n lý d án trong trư ng h p ch u tư thuê tư v n qu n lý d án a) Trách nhi m c a ch u tư - L a ch n và ký h p ng v i t ch c tư v n qu n lý d án i u ki n năng l c phù h p v i d án; - Ký thanh toán cho nhà th u theo yêu c u c a tư v n qu n lý d án; - T o m i i u ki n cho ho t ng c a t ch c tư v n qu n lý d án; - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i khi thông ng v i t ch c tư v n qu n lý d án ho c nhà th u làm th t thoát v n u tư. b) Nhi m v c a t ch c tư v n qu n lý d án - L p h sơ yêu c u, h sơ m i th u (n u có), tư v n l a ch n nhà th u; - Th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình; - Nghi m thu, thanh toán, quy t toán các h p ng do ch u tư ã ký k t; tư v n qu n lý d án ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v tính chính xác, h p lý c a giá tr thanh toán; - Qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n , chi phí xây d ng, an toàn và v sinh môi trư ng c a d án; - Nghi m thu, bàn giao công trình; - L p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm, l p báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng; - Tuỳ i u ki n c a d án, ch u tư có th giao các nhi m v khác cho tư v n qu n lý d án và ph i ư c ghi c th trong h p ng. - T ch c tư v n qu n lý d án ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng. Ph i b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra trong quá trình qu n lý d án. Tư v n qu n lý d án ph i ch u trách nhi m v các ho t ng qu n lý d án t i công trư ng xây d ng. 5. Ban Giám sát xã
 18. Các xã (k c xã khu v c II có thôn, b n BKK) thành l p Ban Giám sát xã giám sát vi c th c hi n các d án, chính sách h tr c a Chương trình 135 trên a bàn xã. Ban Giám sát xã do Ch t ch y ban nhân dân xã quy t nh thành l p theo ngh c a M t tr n T qu c xã. Thành ph n Ban Giám sát xã bao g m: M t s i di n các t ch c chính tr xã h i c a xã; i di n H i ng nhân dân xã; nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng, có năng l c, kinh nghi m ho t ng giám sát. Nh ng xã khu v c II có thôn BKK thì Ban Giám sát xã ph i có ít nh t 2 i di n c a thôn BKK do dân b u ra tham gia. Ban Giám sát c a xã có nhi m v giám sát xây d ng công trình, d án th c hi n trên a bàn xã t giai o n l a ch n công trình, kh o sát thi t k n thi công, nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng, thanh quy t toán công trình và b o hành công trình. Trong quá trình thi công công trình, Ban Giám sát xã ph i h p v i giám sát c a ch u tư (giám sát c a ban qu n lý d án, tư v n giám sát), giám sát tác gi có nhi m v giám sát ch t lư ng, kh i lư ng, giá v t li u, ti n thi công,... là thành viên nghi m thu công trình các giai o n. VI. S D NG NGU N V N U TƯ 1. V n u tư Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n quy nh t i Quy t nh s 07/2006/Q -TTg; các ngu n v n ư c ưa vào k ho ch qu n lý th ng nh t, u tư úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu , không th t thoát. Ngân sách Trung ương (bao g m c v n vay và v n vi n tr ngoài nư c) u tư tr c ti p cho Chương trình 135; Ngân sách a phương u tư tr c ti p cho Chương trình 135; V n l ng ghép t chương trình, d án khác; Ngu n v n huy ng h p pháp t i a phương; ngu n h tr c a các ngành, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác óng góp b ng ti n, v t tư, lao ng; ngu n l c huy ng t i ch c a dân, ch y u là v t tư, lao ng, không huy ng b ng ti n m t i v i h nghèo. 2. Phân b ngu n v n các d án, chính sách Vi c l p d toán, phân b v n th c hi n theo Ngh quy t s 38/2006/NQ-H ND c a H i ng nhân dân t nh; qu n lý v n th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n; i v i các xã BKK, thôn, b n th c hi n nhi m v c a chương trình t ngân sách a phương theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân t nh b trí v n th c hi n m b o ít nh t m c tương ương v i nh m c v n c a ngân sách Trung ương.
 19. 3. S d ng ngu n v n Ngu n v n ngân sách Trung ương ch ư c s d ng chi h tr cho các d án, chính sách theo các n i dung t i ph n II c a Hư ng d n này. i v i v t li u xây d ng, gi ng cây tr ng, v t nuôi và nh ng hàng hoá khác mua c a dân s d ng vào các d án c a Chương trình 135 thì giá c ph i phù h p m t b ng chung c a giá c trên a bàn cùng th i i m; ch ng t thanh toán là gi y biên nh n mua bán v i các h dân, có xác nh n c a trư ng thôn, b n nơi bán, ư c y ban nhân dân xã xác nh n. Nh ng a phương có công trình, d án ã tri n khai th c hi n theo các hư ng d n c a Chương trình 135 giai o n 1999 - 2005 trư c khi có hư ng d n này ư c s d ng v n c a Chương trình 135 giai o n II t ngu n v n Trung ương giao theo k ho ch hàng năm b trí ti p cho các công trình hoàn thành ã quy t toán (n u còn thi u v n), công trình hoàn thành chưa quy t toán và thi công d dang trên a bàn các xã ư c ti p t c th c hi n Chương trình 135 giai o n II. Kinh phí ho t ng c a cơ quan ch o chương trình các c p a phương ư c m b o t ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác th c hi n ho c nh n b sung cân i t ngân sách Trung ương h tr chi cho ho t ng Ban Ch o: Ho t ng ki m tra, giám sát, t ch c h p tri n khai, sơ k t, t ng k t th c hi n chương trình, công tác phí cho cán b i d các h i ngh , t p hu n c a t nh, huy n và Trung ương, thi t b văn phòng cho các ho t ng c a Ban Ch o; m c h tr hàng năm không quá 0,5% t ng kinh phí ngân sách Trung ương h tr cho chương trình v i m c t i thi u 50 tri u ng/năm, t i a 500 tri u ng/năm và ư c th c hi n t năm 2007. y ban nhân dân t nh phân b c th cho Ban Ch o c a t nh và Ban Ch o các c p a phương. Ngu n v n u tư th c hi n Chương trình 135 t ngân sách u ph i qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua Kho b c Nhà nư c. i v i các ngu n óng góp b ng ti n m t c a dân, v t tư, tài tr b ng hi n v t, lao ng ho c b ng công trình hoàn thành, căn c ơn giá hi n v t và giá tr ngày công lao ng, cơ quan tài chính quy i ra ng Vi t Nam làm l nh thu ngân sách, ng th i làm l nh chi ngân sách g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán vào giá tr công trình, d án và t ng h p vào thu, chi ngân sách Nhà nư c. VII. T NG H P, GIAO VÀ BÁO CÁO K HO CH Vi c l p, phân b , quy t nh giao v n hàng năm ư c th c hi n theo Ngh quy t s 38/2006/NQ-H ND c a H i ng nhân dân t nh; qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí Chương trình 135 th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n. VIII. KI M TRA, GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO K T QU 1. Ki m tra, giám sát, ánh giá - Căn c m c tiêu c a Chương trình 135 và i u ki n th c t c a a phương, y ban nhân dân các huy n xây d ng các ch tiêu t ư c theo ti n t ng năm, t ng giai
 20. o n và k t thúc chương trình làm cơ s giám sát ánh giá k t qu chương trình trên a bàn toàn t nh. - Các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân các huy n thư ng xuyên t ch c ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n chương trình. Giao cho Ban Dân t c, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh, ch trì xu t k ho ch, n i dung ki m tra, giúp y ban nhân dân t nh t ng h p, báo cáo k t qu ánh giá v cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 trung ương ( y ban Dân t c). - Các s , ban, ngành, y ban nhân dân các huy n, các ơn v liên quan t o i u ki n H i ng nhân dân các c p, M t tr n T qu c và cơ quan oàn th xã h i các c p, c ng ng tham gia giám sát và ph i h p giám sát th c hi n Chương trình. - Ban Dân t c: Ch trì ph i h p các cơ quan liên quan xu t k ho ch và t ch c ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình hàng năm, gi a kỳ và khi k t thúc Chương trình. 2. Ch báo cáo k t qu th c hi n Căn c ch s giám sát ánh giá k t qu th c hi n chương trình c a y banDân t c ban hành, y ban nhân dân huy n có trách nhi m ch o t ch c th c hi n thu th p báo cáo các c p a phương t ng h p báo cáo g i Ban Ch o Chương trình. Cơ quan qu n lý Chương trình m i c p a phương ph i có cán b theo dõi làm công tác báo cáo t ng h p. Riêng s li u gi i ngân v n, trư c khi g i báo cáo, yêu c u các ch u tư ph i i chi u s li u có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t i nơi m tài kho n. Báo cáo nh kỳ hàng quý, năm th c hi n theo Quy t nh s 04/2008/Q -UBDT ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c ban hành Quy nh v ch và bi u m u báo cáo Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. Ph n th ba T CH C TH C HI N I. TRÁCH NHI M C A CÁC C P, CÁC NGÀNH 1. C p t nh 1.1. Ban Dân t c: Là cơ quan thư ng tr c - Ban Ch o Chương trình, ch trì ph i h p v i các s , ngành c a t nh tham mưu giúp y ban nhân dân t nh qu n lý Chương trình và có nhi m v : - Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, hư ng d n y ban nhân dân các huy n l p k ho ch th c hi n Chương trình hàng năm, t ng h p xây d ng k ho ch th c hi n t ng năm và c giai o n trên a bàn t nh;
Đồng bộ tài khoản